ส่งหัวข้อ "ปัญหากรณี สตง.เรียกเงินคืนพนักงานส่วนตำบล เป็นคกก.ตรวจงานจ้างไม่มีสิทธิ์เบิก ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจ" ถึงเพื่อน