ส่งหัวข้อ "ญญาจ้างควรตัดข้อ ๑๙ เรื่องอนุญาโตตุลาการออก จากสามารถ ศรีทรง" ถึงเพื่อน