ส่งหัวข้อ "ประกาศฉบับที่๙ (เรื่องการแต่งตั้งรองประธานชมรมฯ)" ถึงเพื่อน