ส่งหัวข้อ "ประกาศฉบับที่๘ (เรื่องการแต่งตั้งกรรมการฝ่ายวิชาการ)" ถึงเพื่อน