ส่งหัวข้อ "ประกาศฉบับที่๗ (เชิญผู้ทรงคุณวุฒิเป็นที่ปรึกษาชมรม)" ถึงเพื่อน