ส่งหัวข้อ "ผู้รับอุทธรณ์ไม่พิจารณาอุทธรณ์ เรื่องอยากจะถามค่ะ คือ หน่วยงานเรียกให้พนักงานคนหนึ่งชดใช่ค่าสินไหมท" ถึงเพื่อน