ส่งหัวข้อ " 30 พฤษภาคม 2561 202,954 ที่ประชุม กกถ. มีมติเห็นชอบในหลักการ ถ่ายโอนภารกิจ รพ.สต. จาก สธ. ให้แก่ อ" ถึงเพื่อน