ส่งหัวข้อ "ความคืบหน้าตำแหน่งนักบริหารงานกฎหมาย นิติกรท่านใดไปอบรมมามีความคืบหน้าอย่างไรบ้างเกี่่ยวกับตำแหน่่ง" ถึงเพื่อน