ส่งหัวข้อ ""ผลประโยชน์ทับซ้อน" นายกเทศมนตรีซื้อน้ำดื่มจากร้านบุตรชายให้พ้นจากตำแหน่งชอบแล้ว" ถึงเพื่อน