ส่งหัวข้อ "ตัวอย่างการจัดทำข้อบัญญัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๕๖๕" ถึงเพื่อน