ส่งหัวข้อ "เมื่อนายก อปท บุกกรม เสนอเรื่อง เงินเดือนบริบาลท้องถิ่นห้าพัน อำเภอจ้างได้หมื่นห้า" ถึงเพื่อน