ส่งหัวข้อ "พี่น้องชาวพัสดุได้เฮ เมื่อ ก.จ,ก.ท.,ก.อบต. ได้กำหนดเงินเพิ่มเหตุพิเศษ" ถึงเพื่อน