ส่งหัวข้อ "ตอนที่ 14 วันรับสมัครสอบ และอัตราว่างแต่ละจังหวัด" ถึงเพื่อน