ส่งหัวข้อ " ตอนที่ 09 ยอดเงินที่ อบต. ได้รับจากการจัดสอบเอง " ถึงเพื่อน