ส่งหัวข้อ "ตอนที่ 06 คุณวุฒิที่ต้องมี รายวิชาที่ต้องใช้สอบ ภาค ข" ถึงเพื่อน