ส่งหัวข้อ "ตอนที่ 03 การขึ้นบัญชีและเงื่อนไขการใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้" ถึงเพื่อน