ส่งหัวข้อ "ศาลปกครองสูลสุดเพิกถอนคำสั่งลงโทษปลดออก กรณีลงโทษโดยยึดสำนวน ปปช. การคืนสิทธิประโยชน์และเงินเดือนอื่" ถึงเพื่อน