ส่งหัวข้อ "ขาดงานเกิน15วันไปสอบสวนที่บ้านใช้ ปค 14 สอบคู่สมรส ถูกขั้นตอนหรือไม่ แม้นเป็นความผิดชัดแจ้ง..." ถึงเพื่อน