ส่งหัวข้อ "ลงโทษปลดออก ภายหลังไม่มีความผิด จึงเพิกถอนคำสั่ง ใช้ระเบียบตัวไหนเยียวยา?" ถึงเพื่อน