ส่งหัวข้อ "เชิญนิติกร อปท. ทุกท่าน ลงรวบรวมปัญหาต่างๆในการปฏิบัติงาน รวมที่นี่ เพื่อนำเข้าการประชุมกรรมการสมาคม" ถึงเพื่อน