ส่งหัวข้อ "ขอปรึกษากฎหมายชาวบ้านถูกยึดที่ดินขายทอดตลาด กรณีชาวบ้านถูกยึดที่ดินขายทอดตลาดและมีผู้ซื้อเมื่อปี255" ถึงเพื่อน