ส่งหัวข้อ "ประกาศแล้ว! รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์สายงานผู้บริหารท้องถิ่น เมื่อวันที่ 1 พฤ" ถึงเพื่อน