แนวทางกรณี ป.ป.ช .ชี้มูลความผิดประพฤติชั่วที่มิใช่ความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่แนวทางกรณี ป.ป.ช .ชี้มูลความผิดประพฤติชั่วที่มิใช่ความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่
  • 0 ตอบ
  • 98 อ่าน
« นายพรนรินทร์ ภูครองหิน»เมื่อ: 18-10-2564, 21:58:39 »


นิติกรพรขอนำเรียนกรณีศึกษาการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น กรณีคณะกรรมการ ป.ป.ช .ชี้มูลความผิดที่มิใช่การกระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ และกรณีคณะกรรมการ ป.ป.ช.ไต่สวนและชี้มูลความผิดทางวินัยในฐานความผิดอื่นที่เกี่ยวข้องกัน ดังนั้น คณะกรรมการ ป.ป.ช.จึงไม่สามรถชี้มูลความผิดทางวินัยฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงได้และเมื่อคณะกรรมการ ป.ป.ช.ไม่มีอำนาจชี้มูลความผิดทางวินัยฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงได้ จึงเป็นหน้าที่ของผู้บังคับัญชาที่จะต้องดำเนินการทางวินัย โดยการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยต่อไป มีผูขอมาครับท่าน (ค้นโดยนิติกรพร) http://www.dla.go.th/upload/document/type2/2020/12/24725_1_1609233072014.pdf นิติกรพรขอนำเรียนกรณีศึกษาการที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิดอื่นนอกจากทุจริตเอาสำนวน ของ คณะกรรมการ ป.ป.ช.มาลงโทษทางวินัยโดยไม่ดำเนินการทางวินัยตามรูปแบบขั้นตอนของกฎหมายการดำเนินการทางวินัยกำหนดไว้ จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย ให้เพิกถอนคำสั่งดังกล่่าว ให้ดำเนินการทางวินัยใหม่และมีอำนาจออกคำสั่งลงโทษใหม่ให้ถูกต้องโดยชอบด้วยกฎหมาย มีผู้ขอมาครับท่าน 💥(ค้นโดยนิติกรพร)💥 https://www.admincourt.go.th/admincourt/upload/admcase/Document/judgement/PDF/2554/01011-540173-1F-630821-0000663652.pdf 🔥 นิติกรพรขอนำเรียนกรณีศึกษาการที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิดวินัยอย่างร้ายแรงนักวิชาการพัสดุ กรณีการจัดซื้อจัดจ้างไม่ถูกต้องตามกฎหมาย โดย อบจ.เอาสำนวนการไต่สวนของ ป.ป.ช.โดยไม่แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน ต่อมา ก.จ.จังหวัดมีมติเห็นชอบให้ลงโทษไล่ออกจากราชการ จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย ดังนั้น ให้ อบจ.ต้องชดใช้ค่าเสียหายพร้อมดอกเบี้ยตามกฎหมายและให้กลับรับราชการดังเดิม มีผู้ขอมาครับท่าน 🔥(ค้นโดยนิติกรพร)🔥 06/06-7/2564 https://www.admincourt.go.th/admincourt/upload/admcase/Document/judgement/PDF/2559/03012-590204-1F-640225-0000677357.pdf นิติกรพรขอนำเรียนกรณีศึกษาการที่หน้าส่วนโยธาให้ลูกจ้างเป็นผู้ประมาณการราคาก่อสร้างทำให้การคำนวณราคากลางโครงการขุดลอกและก่อสร้างกำแพงหินริมคลองผิดผลาดก่อให้เกิดความเสียหายแก่ราชการ ต่อมาสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินประกอบกับคณะกรรมการ ป.ป.ช.เข้าตรวจสอบและได้ชี้มูลความผิด การไม่ปฏบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ละเว้นการปฏบัติหน้าที่หรือทุจริตต่หน้าที่ โดยแจ้งให้ดำเนินการทางวินัย โดยที่องค์การบริหารส่วนตำบลสังกัดเดิมได้ส่งเรื่องดังกล่าวให้กับเทศบาลต้นสังกัดใหม่ดำเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรง ต่อมาคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด มีมติเห็นชอบให้ปลดออกจากราชการ ประกอบกับนายกเทศมนตรีมีคำสั่งลงโทษปลดออกจากราชการ กล่าวคือ การเอาสำนวนของคณะกรรมการ ป.ป.ช.มาลงโทษปลดออกจากราชการ โดยไม่แต่งตั้งกรรมการสวนสอบทางวินัยตามประกาศ ก.จังหวัดกำหนดไว้ คำสั่งดังกล่าว จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย ดังนั้น ให้เพิกถอนคำสั่งดังกล่าว มีผู้ขอมาครับท่าน 🔥(ค้นโดยนิติกรพร🔥 https://www.admincourt.go.th/admincourt/upload/admcase/Document/judgement/PDF/2559/03012-590138-1F-640209-0000675775.pdf นิติกรพรขอนำเรียน กรณีศึกษาการที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิดอื่นนอกจากทุจริตเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมโดยไม่แต่งตั้งกรรมการไม่สอบสวนทางวินัยปลดออกจากราชการจึงไม่ชอบด้วยกำหมาย ต่อมาเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมจึงฟ้องปลัดกระทรวงแรงงาน กับพวกรวม 2 คน กล่าวคือ การลงโทษปลดออกจากราชการในความผิดฐานปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี หรือนโยบายของรัฐบาล อันเป็นเหตุให้เสียหายแกราชการอย่างร้ายแรงและฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงโดยยังมิได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อดำเนินการสอบสวนตามฐานความผิดที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.ได้มีมติชี้มูลความผิดเพื่อให้ผู้ถูกกล่าวหาได้รับทราบข้อกล่าวหาและได้มีโอกาสชี้แจงและนำสืบแก้ข้อกล่าวหาตามขั้นตอนและวิธีการที่กฎหมายกำหนดก่อนที่จะมีคำสั่งลงโทษทางวินัย ดังนั้น การลงโทษเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมปลดออกจากราชการ จึงไม่ชอบด้วยกฎหมายให้เพิกถอนคำสั่งดังกล่าว มีผู้ขอมาครับท่าน 🔥(ค้นโดยนิติกรพร)🔥 27/06/2564 เวลา 19.25 นาฬิกา https://www.admincourt.go.th/admincourt/upload/admcase/Document/judgement/PDF/2555/01011-550021-1F-640528-0000682010.pdf กรณีศึกษาการที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิดต่อมามีคำสั่งลงโทษไล่ออกแต่ลดโทษเป็นปลดออกจากราชการจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย คดีหมายเลขแดงที่ ฟ. 30/2557 มีผู้ขอมาประกอบหนังสือ ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2564🔥(ค้นโดยนิติกรพร)🔥 https://www.admincourt.go.th/admincourt/upload/admcase/Document/judgement/PDF/2554/01011-540164-1F-570723-0000131851.pdf กรณีศึกษาการที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิดต่อมามีคำสั่งลงโทษไล่ออกแต่ลดโทษเป็นปลดออกจากราชการจึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว มีผู้ขอมาประกอบหนังสือ ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 คดีหมายเลขแดงที่ อ. 88/2553 🔥(ค้นโดยนิติกรพร)🔥 https://www.admincourt.go.th/admincourt/upload/admCase/Document/judgement/PDF/2549/01012-490676-1F-530419-0000073863.pdf หนังสือแจ้งแนวทางปฏิบัติการดำเนินการทางวินัยและการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนท้องถิ่น💥(ค้นโดยนิติกรพร)💥 http://www.dla.go.th/upload/document/type2/2021/6/25658_1_1624957001624.pdf?time=1625053728134 หนังสือสำนักงาน ก.ท. ที่ มท 0809.5/ว 22 ลงวันที่ 1 ก.ค. 64 แนวทางการพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งลงโทษวินัย กรณี ป.ป.ช. ชี้มูลวินัยฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ http://www.dla.go.th/upload/document/type2/2021/7/25673_1_1625111508029.pdf?time=1628153528547 หนังสือสำนักงาน ก.จ. ที่ มท 0809.5/ว8 ลงวันที่ 25 ก.พ. 64 การดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น กรณี ป.ป.ช. ชี้มูลวินัยฐานที่มิใช่ฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ http://www.dla.go.th/upload/document/type2/2021/2/25040_1_1614224256568.pdf?time=1628153528547 หนังสือสำนักงาน ก.ท. ที่ มท 0809.5/ว35 ลงวันที่ 29 ธ.ค. 63 การดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น กรณี ป.ป.ช. ชี้มูลวินัยฐานที่มิใช่ฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ http://www.dla.go.th/upload/document/type2/2020/12/24725_1_1609233072014.pdf?time=1628153528547 หนังสือสำนักงาน ก.ท. ที่ มท 0809.5/ว13 ลงวันที่ 29 มิ.ย. 63 แนวทางการดำเนินการทางวินัยพนักงานเทศบาล กรณี ป.ป.ช. ชี้มูลความผิด http://www.dla.go.th/upload/document/type2/2020/6/23786_1_1593500019211.pdf?time=1628153528547 การพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์คำสั่งลงโทษทางวินัยกรณีคณะกรรมการ ป.ป.ช.มีมติชี้มูลความผิดวินัยอย่างร้ายแรงฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ🔥(ค้นโดยนิติกรพร)🔥 http://www.dla.go.th/upload/document/type2/2021/7/25673_1_1625111508029.pdf?time=1625142737648
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 18-10-2564, 22:32:02 โดย นายพรนรินทร์ ภูครองหิน »