สัดส่วนความรับผิดทางละเมิด 2สัดส่วนความรับผิดทางละเมิด 2
  • 0 ตอบ
  • 177 อ่าน
« admin»เมื่อ: 24-07-2564, 11:07:25 »
... หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.2/ว 66 ลงวันที่ 25 กันยายน 2550 เรื่อง แนวทางการกำหนดสัดส่วนความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่


 

« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 25-07-2564, 09:35:55 โดย admin »
อยากให้ชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเรา