| Home | กลับหน้าแรกเว็บบอร์ด | สมัครสมาชิกบอร์ด | ตั้งคำถามใหม่ | แก้ไขข้อมูลสมาชิก | Sticker_Vote | สมัครฟรี chatroom | ลืมรหัสผ่าน | admin

ขอเชิญร่วมตอบคำถามครับ

ชมรมนิติกร ใครอาสาฟ้องศาลปกครอง กรณีเงินเดือน ไม่เท่ากับ ก.พ.

ตอนนี้พวกข้าราชการรุ่นหลังหรือบรรจุใหม่ ต้องวิ่งเรื่องเองแล้ว
พวกผู้แทน เรา เงินเดือนเกินไม่สนใจพวกน้องๆเลย นี่เป็นแค่ส่วนหนึ่ง
รายละเอียดตามลิงค์นี้
http://www.tessaban.com/tessaban2008/webboard/data/00872-1-1.html

โดยคุณ ข้าราชการชั้นสอง Mail to ข้าราชการชั้นสอง (118.173.243.45) [18-05-2011 11:15]
โดยคุณ 1 (125.26.222.120) [18-05-2011 12:47] #2899 (1/490)

คงไม่มี มั่ง... เพราะคนพูดมีเยอะ แต่คนทำมีน้อย แต่อาจจะมีกระทู้ว่า เก่งนักทำไมไม่รับ


ขอบอกว่า ต้องนี้ฟ้องปลัดกระทรวงมหาดไทยอยู่ คู่กับ ผวจ อยู่ ค่ะ ไม่ว่างทำคดี แต่ยินดีตรวจคำฟ้องให้ค่ะโดยคุณ 1 (125.26.222.120) [18-05-2011 12:51] #2900 (2/490)

ชื่อตำแหน่ง นิติกร 8 วช

ตำแหน่งประเภท ทั่วไป

หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานสูงมากเป็นพิเศษ หรือในฐานะผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยงาน ซึ่งเป็นตำแหน่งที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานเทียบได้ระดับเดียวกัน รับผิดชอบงานกฎหมาย โดยปกครองผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาจำนวนมากเป็นพิเศษ หรือปฏิบัติงานกฎหมายในลักษณะงานที่ยากมากเป็นพิเศษ หรือปฏิบัติงานกฎหมายในลักษณะในลักษณะผู้เชี่ยวชาญ หรือผู้มีความรู้ความสามารถและความชำนาญงานเทียบได้ระดับเดียวกัน และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับงานกฎหมาย โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่น ร่าง แก้ไข เปลี่ยนแปลง เทศบัญญัติ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ การตีความวินิจฉัยปัญหากฎหมาย การทำนิติกรรม การดำเนินคดี การให้ความเห็นทางวิชาการและตอบข้อหารือปัญหาการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การสอบสวน ตรวจพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับวินัยพนักงานเทศบาล การร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ เป็นต้น ฝึกอบรมและให้คำปรึกษาแนะนำในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา ตอบปัญหา และชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ ตามที่ได้รับแต่งตั้ง เข้าร่วม ประชุมในการกำหนดนโยบายและแผนงานของส่วนราชการที่สังกัด และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
ในฐานะผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยงาน ทำหน้าที่ช่วยหัวหน้าหน่วยงานปฏิบัติงาน เช่น พิจารณาวางอัตรากำลังเจ้าหน้าที่และงบประมาณของหน่วยงานที่รับผิดชอบ ติดต่อประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน วินิจฉัย สั่งการ ควบคุม ตรวจสอบ ให้คำปรึกษาแนะนำ ปรับปรุงแก้ไข ติดตามประเมินผล และแก้ปัญหาขัดข้องในการปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบ หรือปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนิติกร 3 หรือนิติกร 4 ข้อ 2 และได้ดำรงตำแหน่งในระดับ 7 หรือที่ ก.ท.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี และได้รับประกาศนียบัตรเนติบัณฑิตไทย โดยจะต้องปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานกฎหมายหรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ
2. มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนิติกร 3 หรือนิติกร 4 ข้อ 2 และได้ดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับ 6 หรือที่ ก.ท.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี และได้รับประกาศนียบัตรเนติบัณฑิตไทย โดยจะต้องปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานกฎหมายหรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
นอกจากจะมีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกับนิติกร 7 แล้ว จะต้องมีความเชียวชาญงานในหน้าที่โดยคุณ .. (118.173.243.94) [18-05-2011 15:39] #2901 (3/490)

อ่านแล้วก็ยัง งงๆ
ใครก็ได้ช่วยอธิบายให้เข้าใจหน่อยครับ
คนปัญญาน้อย อิอิโดยคุณ man Mail to man (180.180.42.248) [19-05-2011 14:28] #2908 (4/490)

ขอร้องท่านชมรมนิติกร ช่วยร้อง ก. กลางแก้ไขด้วยครับโดยคุณ aa Mail to aa (118.175.189.152) [19-05-2011 15:47] #2909 (5/490)

เราข้าราชการส่วนท้องถิ่นต้องช่วยกันแก้ไขเพื่อความเป็นอยู่ของเราเองอนาคตเรากำหนดเองโดยคุณ แต้ม Mail to แต้ม (192.168.182.128) [20-05-2011 08:42] #2910 (6/490)

อยากให้ชมรมนิติกรเป็นแกนนำในการฟ้องศาลปกครอง กรณีเงินเพิ่มตามคุณวุฒิขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่นำมารวมกับเงินเดือน เหมือนข้าราชการพลเรือน เพราะชมรมนิติกรเป็นชมรมที่มีนิติกรซึ่งเป็นผู้รู้ในกฎหมายมากกว่าตำแหน่งอื่น ๆ ซึ่งถ้าหากชมรมนิติกรดำเนินการเรื่องนี้ก็จะทำให้ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ไม่น้อยกว่า 4- 5 หมื่นคนได้รับอานิสงค์ เพราะข้าราชการส่วนท้องถิ่นเราเสียเปรียบข้าราชการพลเรือนเป็นอย่างมาก ที่ศักดิ์ศรีความเป็นข้าราชการเหมือนกัน การเลื่อนระดับ การเพิม 5 เปอร์เซ็น สิทธิการเบิกค่าเช่าบ้าน การจ่ายเงินโบนัส ซึ่งสิ่งเหล่านนี้ล้วนคำนวณมาจากฐานเงินเดือนทั้งสิ้น การที่ ก.จ. ก.ท.และก.อบต. ประกาศหลักเกณฑ์ตัวนี้มายิ่งเป็นการตอกย้ำว่าข้าราชการท้องถิ่นเป็นข้าราชการชั้น 2 อย่างแท้จริง ซึ่งจะส่งผลต่อการรับราชการในท้องถิ่น เพราะไม่มีใครอยากจะเป็นข้าราชการท้องถิ่น เพราะอัตราเงินเดือนและสิทธิต่าง ๆ ไม่เท่ากับข้าราชการประเภทอื่น (ถ้าหากชมรมนิติกรเป็นแกนหลักในการดำเนินการ และมีการประสานไปยังตัวแทนตามจังหวัดต่าง ๆ ผมเชื่อว่าจะต้องสำเร็จอย่างแน่นอน และอีกอย่างในเรื่องค่าใช้จ่ายผมก็เชื่อเช่นเดียวกันว่าข้าราชการท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบต้องร่วมมือกันลงขันอย่างแน่นอน) เรื่องนี่อยากให้ท่านประธานชมรมนิติกรช่วยพิจารณาด้วยนะครับเพราะอย่างน้อยท่านก็เป็นผู้รู้ในหลักกฎหมายและน่าจะนำมาใช้เพื่อปรธโยชน์และความเป็นธรรมของข้าราชการท้องถิ่นด้วยกันเองโดยคุณ webmaster (182.53.135.150) [20-05-2011 10:55] #2913 (7/490)

ชมรมนิติกร อปท แห่งประเทศไทยโดยท่านประธานชมรม พี่ธีรเดช ได้แจ้งว่า ชมรม รับพิจารณา และจะดำเนินการเป็นตัวแทนในการยื่นฟ้อง กรณีดังกล่าวถือว่าเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมไม่เท่าเทียมกัน โดยขอให้พ่อแม่พี่น้องให้ข้อมูลความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ พอเอาไปประกอบการฟ้องได้ แบบมีหลักดการและเหตุผลครับ ขอเชิญเลยนะครับโดยคุณ กร (182.52.188.107) [20-05-2011 11:24] #2915 (8/490)

เรื่องเป็นอย่างไรครับที่ให้ ก.พ.กับให้ท้องถิ่นเราต่างกันอย่างไรบ้าง ขอข้อมูลเพิ่มเติมหน่อยครับ เพราะหากต่างกันก็ย่อมถือว่าเลือกปฏิบัติ ฟ้องศาลปกรองได้แน่นอนโดยคุณ โดนเหมือนกัน Mail to โดนเหมือนกัน (180.183.144.38) [21-05-2011 15:06] #2923 (9/490)

ใช่แล้วครับ คนท้องถิ่นต้องการจะฟ้อง แต่ติดที่ว่า ไม่รู้ว่าจะทำตามขั้นตอนอย่างไร ไม่มีที่ปรึกษาด้านกฎหมายที่ถูกต้อง เพราะตอนนี้รู้แค่ว่า มันไม่ถูกต้องไม่เท่าเทียม แต่ก้ไม่รู้จะทำอย่างไรต่อไปโดยคุณ หนึ่ง (61.19.66.114) [22-05-2011 11:19] #2934 (10/490)

หลักฐานประกอบการฟ้อง
1.หนังสือสำนักงาน กพ. ด่วนที่สุดที่ นร 1008.1/ว31
ลงวันที่ 17 ก.ย. 53
2.ผลการประชุมอนุโครงสร้างและอัตรากำลังของพนักงานส่วนตำบล ครั้งที่ 7/2553 วันที่ 20 ตุลาคม 2553
3.มติ ก.อบต.ครั้งที่ 9/2553 ,ครั้งที่ 2/2554 และประกาศ ก.อบต.เรื่อง เงินเดือนและเงินตามวุฒิพนักงานส่วนตำบล
ซึ่งเอกสารดังกล่่าวจะเป็นหลักฐานที่แสดงว่า เงินเดือนและเงินเพิ่ม ของพนักงานส่วนตำบลต่างจาก กพ. อย่างไรโดยคุณ webmaster (101.109.7.33) [23-05-2011 11:39] #2941 (11/490)

ร่วมระดมความคิดมาครับผม ท่านประธานฯกำลังดำเนินการอยู่โดยคุณ .. (118.173.242.231) [23-05-2011 11:55] #2942 (12/490)

ไม่เก่งงานบุคคล พอที่จะอธิบายเปรียบเทียบให้เห็นความแตกต่างได้
คงต้องหา บุคคลากรที่เก่งๆอธิบายเปรียบเทียบ ความแตกต่าง การได้ประโยชน์และเสียประโยชน์....สุดท้ายคำขอท้ายฟ้องจะขออย่างไรโดยคุณ นิติ (118.172.248.16) [23-05-2011 16:02] #2947 (13/490)

ข้อคิดเห็นคับ ก.กลางชอบอ้างว่าแล้วท้องถิ่นจะเอาเงินจากใหนมาจ่ายเงินเดือน ผมฝากถามไปยัง ก.กลางที่ท่านสังกัด กพ. แล้ว กพ.ท่านเอาเงินมาจากใหนที่มาจ่ายให้ท่าน ตามจริงข้าราชการกรมส่งเสริมท้องถิ่นจังหวัด ท้องถิ่นอำเภอเองจะต้องไม่สังกัดกพ. แต่ท่านต้องมาสังกัดต้อมมาสังกัดอย่างเดี่ยวกับ อบต เทศบาลนะงานเกี่ยวกับสิทธิสวัสดิการถึงจะเดินหน้าและรวดเร็วและท่านจะได้รับรู้ปัญหาโดยตรงอย่าง ข้าราชการ กอต. เทศบาล แบกรับอยู่ทุกวันนี้โดยคุณ ทก. (125.27.63.193) [23-05-2011 16:26] #2948 (14/490)

ให้กำลังใจท่านประธานฯ และเชื่อมั่นและเชื่อมือพี่ธีรเดชครับผมโดยคุณ นิติพิษณุ (118.175.210.175) [23-05-2011 16:39] #2949 (15/490)

พี่ประธานครับนัดประชุมนิติกรเพื่อหาตัวแทนขึ้นมาซักสี่ห้าคนคัดเลือกคนที่มีประสบการณ์สูงๆในการทำคำฟ้องโดยเฉพาะพี่น่าจะเป็นตัวแทนให้น้องๆนะครับเพื่อคำฟ้องจะได้เป็นไปในแนวเดียวกันผู้ฟ้องคดีร่วมคงหลายพันคนอยู่นะครับ เพื่อแสดงศักยภาพของนิติกรท้องท้องถิ่นว่าความสามารถก็ไม่น้อยหน้า กพ.หรอกครับโดยคุณ http://klangthai.com/ Mail to http://klangthai.com/ (49.229.194.147) [23-05-2011 23:02] #2950 (16/490)

ตั้งเป็นสมาพันธ์ซิ พวกคุณเป็นนิติกรน่าจะรู้กฎหมายมากกว่าปลัด มากกว่าส่วนการคลัง รวมกลุ่มกันให้ชัดมีตัวแทนกลุ่ม ผู้เสียสละมาผลักดัน มัวแต่ร้องกันระงม ไม่รวมกลุ่ม ไม่ทำงานก็อดโดยคุณ 008 (125.26.187.32) [24-05-2011 09:36] #2954 (17/490)

ขอคารวะกับคนที่คิดเรื่องนี้ ถือว่ามีจิตอาสาระดับหนึ่งที่เห็นประโยชน์ส่วนร่วม สมแล้วสำหรับที่ดำรงค์นิติกรที่มีจิตใจที่ดีงาม
...การขับเคลื่อนหรือแปลแนวคิดสู่การกระทำนั้นต้องอาศัยพวกท่านที่เข้ามามีบทบาท หรือเสาหลักหากพวกท่านไม่ขยับเราต้องเป็นขี้ข้าทางความคิดชั้นสามต่อไป ชั้นแรก ทหารตำรวจ ชั้นสอง ข้าราชการ ก.พ. ข้าราชการชั้นสาม ท้องถิ่นโดยคุณ ข้าราชการชั้นสอง Mail to ข้าราชการชั้นสอง (110.164.248.250) [24-05-2011 11:17] #2964 (18/490)

การปรับเงินเดือนตามคุณวุฒิของ กพ. เขาคิดบวกกับเงินเดือนเช่น (ปริญญาตรี) อัตราเงินเดือน 7,940 บาท เมื่อปรับคุณวุฒิจะเป็นอัตราเงินเดือน 8,700 บาท แล้วใช้เป็นฐานเงินเดือนตั้งแต่วันที่ 1 ค.ค. 53เป็นต้นมา โดยได้รับย้อนหลังตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.53 เป็นเงินจำนวน 760 บาท แต่สำหรับกรมส่งเสริมฯ โดยที่จังหวัดแพร่ให้คิดเงินเพิ่มต่างจาก กพ. คิด คือ ของเราไม่ได้นำมาบวกเพิ่มเป็นฐานเงินเดือนแต่กลับคิดเป็นเงินเพิ่มเเหมือนเงินค่าครองชีพ เช่น อัตราเงินเดือน 7,940 บาท ก็ไห้เปรียบเทียบกับตารางของ กพ. คือได้เพิ่มเป็น 760 บาท โดยฐานเงินเดือนเป็น 7,940 บาทเหมือนเดิม ซึ่งเมื่อเทียบแล้วของกรมส่งเสริมฯคิดนั้นผิดหลักการที่เขาให้ปรับตามคุณวุฒิแต่กลายเป็นมาคิดเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพเสีย คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนท้องถิ่นของเราไร้กึนมิหน้าถึงตามข้าราชการ กพ. ไม่ทันหรือของเขาไม่ได้มีผลได้ผลเสียเลยคิดไปแบบไม่คิดถึงความก้าวหน้าของเด็ก ๆ เพราะฉะนั้นผมอยากให้พวกชมรมนิติกรซึ่งเป็นผู้รู้ด้านสฎหมายเกี่ยวกับการส่งสำนวนการฟ้องร้องกับศาลปกครองให้พวกร้องกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นและคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ทำให้พนักงานส่วนท้องถิ่นซึ่งถือเป็นข้าราชการเหมือนกันเสียผลประโยชน์ที่เขาจะได้รับ (อยากทราบรายละเอียดวิธีคิดทั้งสองแบบได้ให้ติดต่อทางemail ผมได้โดยคุณ แต้ม Mail to แต้ม (192.168.182.128) [24-05-2011 11:42] #2967 (19/490)

เป็นตัวอย่างคำสั่งของข้าราชการพลเรือนที่ได้รับการปรับเพิ่มเงินเดือนตามคุณวุฒิครับ ตามลิงค์นี้http://dopaperson.com/modules.php?name=Show&file=article&asid=327 ซึ่งเห็นแล้วน่าเวทนาข้าราชการท้องถิ่นยิ่งนัก ที่งานก็ทำเหมือนกัน เรียนจบวุฒิการศึกษาที่เหมือนกัน แต่ท้ายที่สุดอัตราเงินเดือนแตกต่างกันราววฟ้ากับดิน ขอให้ท่านประธานชมรมนิติกรทำให้สำเร็จนะครับ ลิงค์ในข้างต้นก็เป็นหลักฐานอย่างหนึ่งนะครับที่แสดงให้เห็นในความไม่เท่าเทียมกันของข้าราชการท้องถิ่นและข้าราชการพลเรือนครับโดยคุณ คนท้องถิ่น (113.53.111.109) [24-05-2011 14:29] #2975 (20/490)

ผมว่าเราข้าชราชการส่วนท้องถิ่นที่มีสิทธิได้เงินเพิ่มตามวุฒิต้องรวมตัวกันได้แล้วครับ จะให้ปลัดที่เป็น ก กลางเรา มาดูดำดูดีเรานั้นไม่ได้หรอกครับ เพราะท่านๆเงินเดือนเกินหมดแล้วลูกน้องจะกินแกลบก็ชั่ง ต่อไปผมคิดว่าต้องให้มีตัวแทนที่เป็นหัวหน้ากองอื่นๆเข้าไปเป็นตัวแทนใน ก กลาง บ้าง ไม่ใช่ปลัด อย่างเดียวทุกท่านคิดว่าอย่างไร ขณะปลัดที่เป็นตัวแทนเราท่านไม่สนใจข้าราชการชั้นผู้น้อยอย่างเราเลย เพราะแะนั้นพวกเราควรมีตัวแทนเพื่อไปเป็นปากเป็นเสียงแทนเราบ้างใช่ใหมครับโดยคุณ webmaster (101.109.12.114) [24-05-2011 16:27] #2979 (21/490)

คิดนานแล้วครับ แต่คนที่ร่วมกับเรามีแค่ไหนกันไม่รู้ สงสัยต้องทำเป็นแบบล่าลายชื่อพร้อมเอกสารสำเนาบัตร ข้าราชการท้องถิ่นยื่นเรื่องเสนอ ผมคิดอยากให้มีตัวแทนแต่ละตำแหน่งนั่งใน ก ร่วมด้วยนานแล้ว แม่ไม่ได้มีสิทธิ์ ออกเสียง แต่ขอให้ได้รับฟังเสนอหรือชี้แจงรับรู้ในนั้นบ้าง มันก็เป็นอย่างนี้แหละครับ ชนชั้นใด เขาก็เห็นแก่ตัวเพื่อชนชั้นเขาทั้งนั้น ล้านละ1 จะเห็นแก่คนอื่นโดยคุณ น้อยใจ Mail to น้อยใจ (118.173.227.93) [24-05-2011 18:03] #2981 (22/490)

เห็นด้วยครับ คนท้องถิ่นโดนเอาเปรียบพี่น้องช่วยกัน เขาค่อนแคะว่าเราเรื่องโบนัส แต่อยากให้มาดูว่างานท้องถิ่นต้องทำงานกันอย่างไรบ้าง ทุกกระทรวงลงมาที่ท้องถิ่นหมดโดยคุณ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (118.173.245.156) [25-05-2011 08:18] #2990 (23/490)

ก.กลาง ก็คือ กรม สถ. นั่นเอง ผมอยากให้พวกท่านไปดูรายงานการประชุม สถ. เดือนเมษายน 54 เกี่ยวกับความเห็นในกรณีที่ คณะกรรมการกลั่นกรองร่าง พรบ.ข้าราชการท้องถิ่น ที่คณะกรรมการฯ จะให้เรา (อปท) ไปสังกัดสำนักนายก แต่กรม สถ. บอกว่าหาก กม. ฉบับนี้ผ่านตัวเองจะได้รับผลกระทบ(เสียอำนาจและผลประโยชน์) ซึ่งตอนนี้ กรม สถ.กำลังคัดค้าน คือ ต้องการให้พวกเราสังกัด สถ.+มท. เหมือนเดิม จากความเห็นของ สถ.ดังกล่าวเห็นได้ว่า ไม่มีความจริงใจกับเรา อยากควบคุมกำกับดูแลเรา ซึ่งไม่เป็นไปตามหลักประชาธิปไตย ที่ต้องการให้มีการกระจายอำนาจลงสู่ท้องถิ่นอย่าง 100 % ดังนั้น ขอวิงวอนให้พวกเรา จงเรียกร้องและต่อต้านพฤติกรรมของ สถ. เกี่ยวกับ การออกกฎหมายท้เองถิ่นต่อไปโดยคุณ man Mail to man (182.52.130.140) [25-05-2011 09:22] #2994 (24/490)

ความแตกต่างและเจนารมย์ รวมทั้งแนวทางการปรับ เป็นดังนี้โดยคุณ นักพัฒนา (118.174.37.42) [25-05-2011 09:59] #2997 (25/490)

ขอให้ทำจริงๆเถอะ เพราะเงินเพิ่มตามวุฒิ,เงินขึ้นห้าเปอร์เซ็นต์ไม่มีผลต่อพวกเงินเดือนขึ้น11,700 บาทเลย(ไม่มีประโยชน์อะไร)โดยคุณ 008 (125.26.191.56) [25-05-2011 10:01] #2998 (26/490)

เป็นเว็ปที่มีสาระมากที่สุดเท่าที่เปิดดู และเป็นเครื่องมือของท้องถิ่นที่จะต่อสู้กับความไม่ชอบทำต่างๆที่เป็นอยู่ในสังคมที่ไม่มีมาตรฐาน หากจะอาศัยองค์กรอื่นคงไม่ได้ให้กำลังใจกับทีมงานทุกคนสู้ต่อไป โทบิกาจะแมนโดยคุณ ถุงเงิน (118.174.37.42) [25-05-2011 10:04] #2999 (27/490)

ทำไมท้องถิ่นก็กินอยู่เหมือนข้าราชการทั่วไป ปรับอะไรแค่เศษเสี้ยว ขอร้องอย่าสองมาตรฐาน จัดรถมารับเลยจะไปด้วย เงินเดือนมันต้องเท่ากัน ข้าราชการสอบมายากเงินเดือนน้อยกว่าลูกจ้างอีก ปรับใหม่ซะที ขยายฐานใหม่ไปเลย อมพะนำอยู่ทำไมโดยคุณ ข้าราชการท้องถิ่น (118.174.37.42) [25-05-2011 10:06] #3000 (28/490)

ขอให้ชมรมนิติกรทุกคนดำเนินการเรื่องนี้ให้ถึงที่สุดข้าราชการท้องถิ่นทุกคนจะเป็นกำลังใจให้(ขอให้สู้เพื่อพี่น้องของพวกเรา)โดยคุณ ข้าราชการท้องถิ่น (118.175.203.15) [25-05-2011 10:26] #3003 (29/490)

ขอเป็นกำลังใจให้ทำให้สำเร็จ หรือ อยากให้ก.กลางชลอเรื่องนี้ไว้กอ่นโดยคุณ man Mail to man (182.52.130.140) [25-05-2011 10:37] #3004 (30/490)

ถาม – ตอบ
การกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง
(หนังสือสำนักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด ที่ นร 1008.1/ว 31 ลงวันที่ 17 กันยายน 2553)
การปรับเงินเดือนแรกบรรจุ
1. ถาม การปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุและการกำหนดเงินเดือนแรกบรรจุแบบช่วงจะเกิดผลดีอย่างไร
ตอบ การปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุให้สูงขึ้นและกำหนดให้เป็นแบบช่วง เป็นส่วน
หนึ่งของการปรับปรุงระบบเงินเดือนเพื่ือเพื่มขีดความสามารถในการดึงดูดและรักษาคนเก่งคนดีไว้ในระบบราชการ เนืด่องจากการปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุให้สูงขึ้นจะทำให้ช่องว่างของอัตราเงินเดือนแรกบรรจุของภาคราชการและเอกชนลด
น้อยลง และการกำหนดเงินเดือนแรกบรรจุแบบช่วงจะมีความยืดหยุ่นที่ีส่วนราชการ
สามารถพิจารณากำหนดเงินเดือนเริ่มต้นสำหรับผู้บรรจุเข้ารับราชการให้เหมาะสม
ตามคุณสมบัติของแต่ละบุคคลได้มากขึ้น นอกจากนี. ก.พ. ได้เห็นชอบในหลักการที่ีกำหนดเป้าหมายการปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เป็นอัตราที่ใกล้เคียงกับอัตราเงินเดือนแรกจ้างของภาคเอกชนภายใน 5 ปี ด้วย
2. ถาม การปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุใหม่นี้จะเกิดผลกระทบอะไรบ้าง
ตอบ การปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุใหม่จะมีผลกระทบต่อผู้ที่เป็นข้าราชการปัจจุบัน คือ
ผู้ที่ีเข้ารับราชการใหม่ซึด่งได้รับเงินเดือนแรกบรรจุตามอัตราที่ีปรับใหม่จะได้รับ
เงินเดือนที่ีสูงกว่า หรือเท่ากับผู้ที่ีเป็นข้าราชการในปัจจุบัน ซึ่งผลกระทบนี.จะได้รับ
การเยียวยาโดยการปรับเงินเดือนชดเชยให้ผู้ที่เป็นข้าราชการปัจจุบัน เพื่อไม่ให้
เงินเดือนของผู้ที่ีเข้ารับราชการใหม่สูงกว่าเงินเดือนของผู้ที่ีเป็นข้าราชการอยู่เดิม
2
3. ถาม อัตราเงินเดือนแรกบรรจุของข้าราชการพลเรือนสามัญที่จะนำมาใช้ตั้งแต่วันที่
1 ตุลาคม 2553 มีการเปลี่ยนแปลงจากเดิมอย่างไร
ตอบ มีการเปลี่ยนแปลง 2 เรื่อง คือ
(1) ปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุให้สูงขึ้นทุกวุฒิการศึกษา โดยมีผลตั้งแต่วันที่
1 ตุลาคม 2553 เช่น
วุฒิปริญญาตรี ปรับจาก 7,940 บาท เป็น 8,700 บาท
วุฒิปริญญาโท ปรับจาก 9,700 บาท เป็น 12,000 บาท
วุฒิปริญญาเอก ปรับจาก 13,110 บาท เป็น 16,200 บาท
(2) กำหนดอัตราเงินเดือนแรกบรรจุเป็นแบบช่วง (ขั้นต่า – ขั้นสูง) สำหรับแต่ละ
วุฒิการศึกษา โดยมีผลใช้บังคับตามระยะเวลาที่แตกต่างกัน คือ
ก. ใช้บังคับตั้งแต่ 1 เมษายน 2554
วุฒิปริญญาตรี อัตราแรกบรรจุ 8,700 – 8,970 บาท
วุฒิปริญญาโท อัตราแรกบรรจุ 12,000 – 12,360 บาท
วุฒิปริญญาเอก อัตราแรกบรรจุ 16,200 – 16,690 บาท
ข. ใช้บังคับตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2554
วุฒิปริญญาตรี อัตราแรกบรรจุ 8,700 – 9,230 บาท
วุฒิปริญญาโท อัตราแรกบรรจุ 12,000 – 12,720 บาท
วุฒิปริญญาเอก อัตราแรกบรรจุ 16,200 – 17,180 บาท
ค. ใช้บังคับตั้งแต่ 1 เมษายน 2555
วุฒิปริญญาตรี อัตราแรกบรรจุ 8,700 – 9,570 บาท
วุฒิปริญญาโท อัตราแรกบรรจุ 12,000 – 13,200 บาท
วุฒิปริญญาเอก อัตราแรกบรรจุ 16,200 – 17,820 บาท
3
4. ถาม การกำหนดอัตราเงินเดือนแรกบรรจุแบบช่วงคืออะไร
ตอบ การกำหนดอัตราเงินเดือนแรกบรรจุแบบช่วง คือ การกำหนดเงินเดือนขั้นต่ำ - ขั้นสูง
สำหรับแต่ละคุณวุฒิการศึกษา เพื่ือให้เกิดความยืดหยุ่นสำหรับแต่ละส่วนราชการที่ีจะ
พิจารณาสั่งให้ผู้บรรจุเข้ารับราชการแต่ละรายได้รับเงินเดือนอัตราใดอัตราหนึด่ง
ในช่วงเงินเดือนตั้งแต่ขั้นตํต่ำถึงขั้นสูง ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ ที่ี อ.ก.พ. กระทรวง หรือ
อ.ก.พ. กรม ที่ทำหน้าที่ อ.ก.พ. กระทรวง กำหนด โดยความเห็นชอบของ ก.พ.
5. ถาม ข้าราชการที่ีบรรจุใหม่ตั้งแต่วันที่ี 1 เมษายน 2554 จะได้รับเงินเดือนแรกบรรจุเท่ากับ
ขั้นสูงทุกคนหรือไม่
ตอบ ไม่ ขึ้นอยู่กับปัจจัย หลักเกณฑ์ เงื่อนไข ที่ี อ.ก.พ. กระทรวงฯ กำหนด และคุณสมบัติ
ของบุคคลนั.น ๆ
การกำหนดให้ได้รับเงินเดือนแรกบรรจุแบบช่วง
6. ถาม การส่ังให้ผู้บรรจุเข้ารับราชการได้รับเงินเดือนอัตราใดในช่วงเงินเดือนขั้นต่ำ – ขั้นสูง
จะต้องดำเนินการอย่างไร
ตอบ ให้ อ.ก.พ. กระทรวง หรือ อ.ก.พ. กรม ที่ทำหน้าที่ อ.ก.พ. กระทรวง พิจารณากำหนด
ปัจจัยที่ีมีผลต่อประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ รวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขเพิ่มเติม และเสนอ ก.พ. ให้ความเห็นชอบ เมื่ือ ก.พ. ให้ความเห็นชอบแล้ว ส่วนราชการจะสามารถใช้เป็นเกณฑ์เพื่ือพิจารณาสั่งให้ผู้บรรจุเข้ารับราชการได้รับเงินเดือนอัตราใดอัตราหนึ่งที่ีสูงกว่าอัตราเงินเดือนแรกบรรจุขั้นต่ำ และไม่สูงกว่าอัตราเงินเดือนแรกบรรจุขั้นสูง
7. ถาม อ.ก.พ. ฯ จะพิจารณากำหนดปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ
อย่างไร
ตอบ ให้ อ.ก.พ. กระทรวง หรือ อ.ก.พ. กรม ที่ทำหน้าที่ อ.ก.พ. กระทรวง พิจารณากำหนด
ปัจจัยอย่างน้อย 4 ปัจจัย ที่เห็นว่า มีผลต่อประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการจากปัจจัยต่าง ๆ 8 ปัจจัย ดังนี้
(1) ลำดับที่หรือผลคะแนนสอบบรรจุเข้ารับราชการ
(2) ความรู้ความสามารถทางด้านภาษาต่างประเทศหรือภาษาท้องถิ่น
(3) ประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งที่บรรจุและแต่งตั้ง
(4) ใบประกอบวิชาชีพ
(5) ความขาดแคลนผู้ดำรงตำแหน่งในสายงานที่มีคุณสมบัติเฉพาะตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
(6) ผลงานหรือการได้รับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติก่อนการได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง
(7) การมีคุณวุฒิการศึกษาในระดับเดียวกันมากกว่า 1 คุณวุฒิ
(8) การบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการหรือตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน ในสายงานที่ ก.พ. กำหนด การกำหนดปัจจัยดังกล่าว อ.ก.พ.ฯ จะพิจารณากำหนดปัจจัยที่เหมือนกันทั้งกระทรวง หรือแตกต่างกันตามความเหมาะสมของแต่ละกรมก็ได้ และจะพิจารณาเลือกปัจจัยที่เหมือนกันสำหรับทุกคุณวุฒิหรือแตกต่างกันสำหรับคุณวุฒิที่ต่างกันก็ได้เมื่อพิจารณากำหนดปัจจัยแล้ว ให้นำเสนอ ก.พ. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
8. ถาม การพิจารณาเลือกปัจจัย มีแนวทางการพิจารณาอย่างไร
ตอบ การพิจารณาเลือกปัจจัยจะต้องคำนึงถึงประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ โดยปัจจัยที่เลือกควรพิจารณาให้เหมาะสมกับสายงานหรือตำแหน่งที่ีจะบรรจุและแต่งตั้งในแต่ละกระทรวง หรือกรม โดยอาจพิจารณาจากแนวทางดังนี้
• ปัจจัยลำดับที่หรือผลคะแนนสอบบรรจุเข้ารับราชการ ควรพิจารณาใช้กับตำแหน่งที่ีมีการสอบแข่งขันทั่วไปและมีผู้สมัครสอบจำนวนมาก
• ปัจจัยความรู้ความสามารถด้านภาษาต่างประเทศหรือภาษาท้องถิ่น ควรพิจารณาให้เหมาะสมกับลักษณะงานของส่วนราชการ เช่น ส่วนราชการที่โดยลักษณะงานต้องใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักในการ
ทำงานอยู่แล้ว ก็ไม่ควรกำหนดปัจจัยด้านภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์ในการพิจารณา แต่อาจกำหนดปัจจัยทางด้านภาษาอื่นที่ขาดแคลนแทน
• ปัจจัยประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งที่บรรจุและแต่งตั้ง ควรพิจารณาประสบการณ์ทำงานก่อนเข้ารับราชการที่เห็นว่า เป็นประโยชน์ต่อการทำงาน เช่น ประสบการณ์การเป็นโฆษก หรือผู้สื่อข่าว สำหรับตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์
• ปัจจัยการมีใบประกอบวิชาชีพ อาจพิจารณากำหนดปัจจัยนี้สำหรับบางตำแหน่งงานที่ีพิจารณาเห็นว่า การมีใบประกอบวิชาชีพเพื่มเติมจะเป็นประโยชน์ต่อการทำงาน เช่น การได้รับประกาศนียบัตรเนติบัณฑิตไทย สำหรับตำแหน่งนิติกร
• ปัจจัยความขาดแคลนผู้ปฏิบัติงานในบางสายงานของส่วนราชการ อาจ
พิจารณากำหนดปัจจัยนี้ สำหรับสายงานที่ีส่วนราชการหาผู้มาบรรจุและแต่งตั้งได้ยาก ซึ่งอาจเป็นสายงานหลักของส่วนราชการ หรือไม่เป็นสายงานหลักก็ได้
• ปัจจัยผลงานหรือการได้รับรางวัลระดับชาติหรือระดับนานาชาติก่อนการได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง ปัจจัยนี้พิจารณาจากรางวัลที่ีได้รับ เช่น การได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิค
ปัจจัยการบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการและประเภททั่วไประดับปฏิบัติงาน ในสายงานที่ี ก.พ. กำหนด ซึด่ง ก.พ. กำหนดไว้ตามเอกสารแนบท้าย 2 ของหนังสือสำนักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด ที่ นร 1008.1/ว 31 ลงวันที่ 17กันยายน 2553
9. ถาม นอกจากการกำหนดปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการอย่างน้อย4 ปัจจัย จาก 8 ปัจจัย แล้ว อ.ก.พ. ฯ จะต้องกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขเพิ่มเติมอย่างไร
ตอบ เมื่อ อ.ก.พ.ฯ พิจารณาเลือกปัจจัยเป็นรายกระทรวง หรือรายกรมแล้ว จะต้องกำหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข เพื่อกำหนดเงินเดือนสำหรับแต่ละปัจจัย ดังตัวอย่าง
ตัวอย่าง
อ.ก.พ. กระทรวง พิจารณากำหนดปัจจัยสำหรับผู้บรรจุเข้ารับราชการด้วยคุณวุฒิปริญญาตรีและปริญญาโทของกระทรวงไว้ 4 ปัจจัย ได้แก่ 1) ลำดับที่หรือผลคะแนน 2) ประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้อง 3) ความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ4) การบรรจุในตำแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการในสายงานที่ ก.พ.กำหนด และกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข เพิ่มเติม ดังนี้…
10. ถาม ส่วนราชการจะต้องดำเนินการอย่างไรบ้างตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด
ที่ นร 1008.1/ว 31 ลงวันที่ 17 กันยายน 2553
ตอบ 1. ปรับเงินเดือนข้าราชการที่บรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2553 และได้รับเงินเดือนอยู่ใน “ช่วงเงินเดือนที่ได้รับการปรับ” ตามรายละเอียดในข้อ 3 ของสิ่งที่ส่งมาด้วย และเอกสารแนบท้าย 3
2. จัดทำหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การกำหนดอัตราเงินเดือนแบบช่วงเพื่อให้ผู้บรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิ และนำเสนอ อ.ก.พ.กระทรวง หรือ อ.ก.พ. กรม ปฏิบัติหน้าที่ อ.ก.พ. กระทรวง พิจารณา แล้วเสนอ ก.พ.พิจารณาให้ความเห็นชอบ เพื่อให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2554
11. ถาม เมื่อ อ.ก.พ. ฯ กำหนดปัจจัย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข สำหรับอัตราเงินเดือน
แรกบรรจุแบบช่วง แล้ว จะต้องเปลี่ยนแปลงเมื่อใด
ตอบ เมื่อ อ.ก.พ.ฯ กำหนดปัจจัย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข แล้วจะเปลี่ยนแปลงเมื่อ
พิจารณาเห็นว่า ปัจจัย หลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไข ที่กำหนดไว้ ไม่เหมาะสม
สำหรับการกำหนดอัตราเงินเดือนแรกบรรจุ หรืออาจพิจารณาทบทวนเป็นรายปี

การปรับเงินเดือนชดเชย
12. ถาม ผู้ที่จะได้รับการปรับเงินเดือนเพื่อชดเชยการกำหนดอัตราเงินเดือนแรกบรรจุใหม่คือ
ใครบ้าง
ตอบ ผู้บรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการทุกคุณวุฒิก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2553 และเงินเดือนยัง
ไม่เกิน “ช่วงเงินเดือนที่ได้รับการปรับ” ตามรายละเอียดใน ข้อ 3 ของสิ่งที่ส่งมาด้วย
และเอกสารแนบท้าย 3
13. ถาม การปรับเงินเดือนเพื่อชดเชยการกำหนดอัตราเงินเดือนแรกบรรจุในวันที่ 1 ตุลาคม
2553 จะต้องดำเนินการก่อนหรือหลังการเลื่อนเงินเดือนและการปรับเงินเดือนกรณี
อื่นที่จะมีผลในวันเดียวกัน
ตอบ การปรับเงินเดือนเพื่อชดเชยการกำหนดอัตราเงินเดือนแรกบรรจุในวันที่ 1 ตุลาคม 2553
ให้ปรับหลังการเลื่อนเงินเดือนตามผลการปฏิบัติราชการ การเลื่อน ย้าย โอน และการ
ปรับเงินเดือนข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนยังไม่ถึงขั้นต่ำของระดับตามบัญชีท้าย
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
14. ถาม การรับโอนข้าราชการที่ไม่ใช่ข้าราชการพลเรือนสามัญมาเป็นข้าราชการพลเรือน
สามัญก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2553 จะได้รับการปรับเงินเดือนเพื่อชดเชยการกำหนด
อัตราเงินเดือนแรกบรรจุอย่างไร
ตอบ การรับโอนข้าราชการที่ไม่ใช่ข้าราชการพลเรือนสามัญมาบรรจุเป็นข้าราชการ
พลเรือนสามัญ ก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2553 และผู้นั้นเงินเดือนยังไม่เกิน “ช่วงเงินเดือนที่
ได้รับการปรับ” ตามรายละเอียดใน ข้อ 3 ของสิ่งที่ส่งมาด้วย และเอกสารแนบท้าย 3
ให้ผู้นั้นได้รับการปรับเงินเดือนเพื่อชดเชยการกำหนดอัตราเงินเดือนแรกบรรจุ โดย
ปรับเงินเดือนผู้นั.นเพื่มขึ้นตามคุณวุฒิที่ีบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ
15. ถาม กรณีข้าราชการผู้ใดได้รับคุณวุฒิเพมด่ิ ขึน, หรือสูงขึน, จากคุณวุฒิที่ีบรรจุและแต่งตั,งเข้า
รับราชการ จะได้ปรับเงินเดือนเพื่อชดเชยกรณีการปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุ
อย่างไร
ตอบ ข้าราชการผู้ใดที่ีได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น และผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งได้
มีคำ***่งให้ปรับเงินเดือนก่อนวันที่ี 1 ตุลาคม 2553 ผู้นั้นจะได้รับการปรับเงินเดือนเพื่ือชดเชยตามคุณวุฒิที่ีเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้นด้วย
สำหรับกรณีข้าราชการที่ีได้รับวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น แต่ผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและ
แต่งตั้งไม่ได้มีคำ***่งให้ปรับเงินเดือน เนื่องจากเงินเดือนที่ีได้รับสูงกว่าหรือเท่ากับเงินเดือนแรกบรรจุของวุฒิที่ีเพิ่มขึ้นแล้ว ข้าราชการผู้นั้นจะได้รับการปรับเงินเดือน เพื่อชดเชยตามคุณวุฒิที่ีเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้นหรือไม่ ขอให้ส่วนราชการชะลอการดำเนินการในกรณีนี้ไว้ก่อน เนื่องจากเรื่องดังกล่าวอยู่ในระหว่าง การพิจารณาของสำนักงาน ก.พ. ผลเป็นประการใดจะแจ้งให้ทราบต่อไป
โดยคุณ man Mail to man (182.52.130.140) [25-05-2011 10:49] #3005 (31/490)

กำหนดอัตราเงินเดือนแรกบรรจุเป็นแบบช่วง (ขั้นต่า – ขั้นสูง) สำหรับแต่ละ วุฒิการศึกษา โดยมีผลใช้บังคับตามระยะเวลาที่แตกต่างกัน
ก็ได้มีการปรับ 5 % แล้ว เช่น บรรจุตั้งแต่ 1 เมษายน 2554 ป โท 12,100 บาท ป ตรี 9,135 บาท
เปรียบเทียบง่าย ๆ
ถามว่าท้องถิ่นข้าราชการณ (สายงานระดับ 3) มีวุฒิ ป โท ทำงานมาปีที่ 6 แล้ว เงินเดือน 1 เมษายน 2554 ยังไม่ถึง 12,000 บาทเลย แม้ว่าจะได้รับเงินเพิ่มเดือนละ 2,000 บาท แต่สักวันก็จะไม่ได้ถ้าเงินเดือนถึงขั้นสูงที่กำหนด ตามหลักเกณฑ์ ก.กลาง
ซึ่งของข้าราชการ กพ ปรับเงินเพิ่มตามวุฒิและ 5 % ประมาณ 14,000 แล้วโดยคุณ neda Mail to neda (182.52.130.140) [25-05-2011 10:59] #3006 (32/490)

ผู้แทนจาก อปท. ใน ก.กลาง พยายามแจ้งว่าไม่ใช่ความผิดใคร แถมว่าข้าราชการท้องถิ่นเอง
ท่านอาจจะไม่ได้รับผลกระทบจากเรื่องนี้ แต่ท่านควรคำนึงถึงข้าราชการผู้น้อยบ้าง รวมทั้งคำนึงถึงระบบคุณธรรมและเจตนารมย์ของ กพ. และมาตรฐาน กถ.ที่ได้กำหนดไว้ด้วย
ทั้งนี้ สามารถแก้ไขและเยียวยาได้ทุกเมื่อ คณะกรรมการการบริหารงานบุคคล้องถิ่นต้องทำหน้าที่ การละเลยการปฏิบัติที่กระทบต่อสิทธิ ย่อมผิดกฏหมาย ซึ่งอาจเข้าค่ายคำสั่งทางการปกครอง(ประกาศ ก.กลาง)โดยคุณ ปลัดอบต. (118.175.76.33) [25-05-2011 11:05] #3007 (33/490)

ผมเป็นปลัดอบต. กำลังเสนอนายกให้สั่งปรับเงินเดือนตามคุณวุฒิ มีผลย้อนหลัง 1 ต.ค. 53 โดยถือว่าเงินเพิ่มเป็นเงินเดือนและเป็นฐานเงินเดือนในการคำนวณเลื่อนขั้นเงินเดือนในเดือน เมษา 54 ด้วย อาจจขัดกับการตีความของกรมส่งเสริมที่เห็นว่าเงินเพิ่มตามคุณวุฒิไม่ใช่เงินเดือน.... แต่ผมเห็นว่าถ้าไม่ทำเช่นนี้เด็กจะเสียสิทธิ เสียโอกาสมาก และจะต่างจาก ก.พ.มากเพราะเงินเดือนสำคัญกว่าเงินอื่นๆทั้งมวล จะให้เงินเพิ่ม เงินค่าครองชีพก็ไม่เท่ากับเงินเดือน เพราะผมเห็นว่าสามารถทำได้ตามประกาศก. ทั้ง 3 ก. ขึ้นต้นยังใช้คำว่าเพื่อให้ข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่นได้รับเงินเดือน สิทธิประโยชน์ไม่ตำกว่า ก.พ. นี่คือเจตนารมย์ของประกาศซ่งเป็นกฏท่ออกตามพระราชบัญญัติ และข้อ 4 ...ที่ว่าให้ได้รับเงินเดือนเพิ่มตามคุณวุฒิ ผมอ่านประกาศแล้วเห็นว่าท้องถิ่นสามารถออกคำสั่งให้ข้าราชการ/พนักงานได้รับเงินเดือนเพิ่มตามคุณวุฒิตามช่วงเงินเดือนได้ แต่ยังติดเพียงเมื่อสั่งเพิ่มแล้วบางรายไม่ตรงกับอัตราในบัญชีเงินเดือนซึ่งจะเกิดปัญหาตามมา ก็เลยจะใช้วิธีปรับให้เท่ากับบัญชีแต่เมื่อปรับแล้วถือเป็นเงินเดือน... ไว้ให้ กรมตรวจสอบผมจะต่อส้ว่าทำตามประกาศก. ทุกประการทั้งเป็นไปตามหลักความสุจริต ความเสมอภาคตรงตามเจตนารมย์ของประกาศ ส่วนที่ผิดพลาดก็ต้องมาไล่เรียงกันว่าใครผิดพลาด ผมหรือ ก.ผู้ออกประกาศ หรือใคร เมื่อจำต้องมีการฟ้องคดีศาลจะสั่งให้ ก. หรือกรมส่งเสริมเข้ามาเป็นคู่ความเอง ผมมั่นใจว่าถึงเวลาไต่สวนผมจะสามารถชี้แจงให้ศาลท่านได้เห็นว่าที่ผมทำนั้นถูกต้องตามหลักการทุกประการโดยคุณ เอก Mail to เอก (118.175.181.173) [25-05-2011 11:48] #3012 (34/490)

ผมเป็นหนึ่งในจำนวนผู้ที่เสียสิทธิประโยชน์ครับ ขอขอบคุณท่านที่ช่วยเรียกร้องขอความเป็นธรรมให้พวกเราทุกคนครับ ยินดีให้ความร่วมมือทุกอย่างครับโดยคุณ ท้องถิ่น (118.173.160.136) [25-05-2011 13:59] #3016 (35/490)

ดิฉันเป็นคนหนึ่งที่เสียสิทธิ หากมีอะไรให้ช่วยบอกได้เลย ยินดีทุกรูปแบบโดยคุณ คนเมืองกาญจน์ (125.27.207.239) [25-05-2011 14:04] #3017 (36/490)

พวกเราต้องช่วยกันนะครับ เพื่อให้ได้สิทธิของพวกเรามา พวก ปลัด เขาไม่สนใจพวกเราหลอก เงินเดือน เขายังเอา 2 ขั้นเลย ให้พวกเราแค่ขั้นเดียว ฟ้องศาลปกครองเลยโดยคุณ คนท้องถิ่น (113.53.105.243) [25-05-2011 14:32] #3018 (37/490)

ตัวแทนเราที่เป็นก.กลาง ในสาม ก นั้นไม่ยอมออกมาชี้แจงอะไรให้น้องๆได้ทราบเลย ผมคิดว่าถ้ามีตัวแทนแบบนี้ผมว่าเราต้องคิดใหม่แล้วครับ เพราะพวกท่านๆๆไม่มองเราแล้วครับ เขาผลประ
โยชน์ของเขามากกว่าผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเรา คือคนกลุ่มนี้เขาเรียกร้องระดับ 8-10 ของเขาเอง พวกเราเขาไม่มาช่วยหรอกครับ เราต้องคิดใหม่ทำใหม่ได้แล้ว ทีอยากเป็นตัวแทนเราแล้วก็รับเอาทุกอย่างมีอะไรก็จะช่วยกันเดินไปด้วยกัน ผลกระทบเกิดกับพวกเราอย่างนี้ถึงได้รู้ธาตุแท้ของตัวแทนเรานี่ก็คือ ผลประโยชน์ของพวก******จะต้องได้(ตำแหน่งปลัด ที่เป็น ก)คนอื่นจะเป็นอย่างไรชั่งหัวมัน นี่คือตัวตนผู้แทนของท้องถิ่นเราปัจจุบันนี้ครับ พูดมาแล้วแค้นๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆไม่รู้จะระบายอย่างไรดี
โดยคุณ ชนชั้นต่ำ (125.26.191.56) [25-05-2011 14:45] #3020 (38/490)

จะรวมตัววันไหนช่วยแจ้งด้วยพวกเยอะ
เบื่อพวกไม่มีมาตรฐาน เอกไปประหารชีวิตซะโดยคุณ jiwon (125.26.191.56) [25-05-2011 14:47] #3021 (39/490)

ท่านผู้ใหญ่ในบ้านในเมืองข้าราชการท้องถิ่นไม่ทำงานเหรอ หรือว่าโง่ หรือว่าเราเป็นอะไร วิธีคิดของท่านอย่าใช้ความรู้สึกซิ ให้ใช้เหตุผลมากๆๆๆๆนะครับ รักนะผู้ใหญ่โง่โดยคุณ man Mail to man (182.52.130.140) [25-05-2011 15:27] #3025 (40/490)

ผมชอบตามแนวทางการปรับเงินเพิ่ม ของคุณปลัดอบต.
ที่ทำคำสั่งแล้ว โดยยึดตามแนวทาง กพ.

ความจริงเนื้อหาตามประกาศ ก.กลาง หากตีความ
ก็สามารถดำเนินการตามเจตนารมย์ กพ.ได้ ไม่ผิดเพี้ยน

จะแตกต่างกันตรงที่
1.ช่องการปรับ ตามช่วงเงินเดือนและคุณวุฒิ
ช่องที่ 3 จำนวนเงินที่ปรับเพิ่ม ของ กพ. ใช้คำว่า จำนวนเงินที่ปรับเพิ่มจะต้องไม่เกิน (กรณีเทียบขั้นไม่มี ต้องตรงขั้นใดที่ไม่สูงกว่าเงินเพิ่มที่รวมเงินเดือนแล้ว)
ช่องที่ 4 ท้องถิ่นเป็นคำว่า หมายเหตุ ซะงั้น(คงไม่รู้จะใส่อะไร)
ของกพ. ใช้คำว่า เงินเดือนที่ได้รับหลังปรับเพิ่มจะต้องไม่เกิน (คำนี้แหละที่แสดงเจตนารมย์ การชดเชยข้าราชการบรรจุก่อน ตค.53)
2. ตัวอย่าง ของก.กลาง ที่แนบมาพร้อมหนังสือสั่งการ
ยกตัวอย่างการปรับที่แปลก และแตกต่างชัดเจน
เป็นข้อถกเถียงมึนงงกันจนบัดนี้
ทั้งนี้ หากดำเนินการตามประกาศ ก กลาง ซึ่ง ก.จังหวัดก็คงมีเนื้อหาเช่นเดียวกัน ก็สามารถทำได้ตามแนวทางของ กพ.ได้ โดยไม่ยึดตัวอย่าง ที่ไม่สามารถอ้างอิงได้ หรือเป็นระเบียบใด ๆโดยคุณ ติดตามตลอด (118.175.203.15) [26-05-2011 09:30] #3035 (41/490)

ก.กลาง น่าจะไปพิจารณาตัวเองใหม่ ไปคิดทบทวนและแก้ไขปัญหานี้ใหม่ เงินเดือนตามวุฒิก็ทำให้ไม่เท่ากับ กพ. แล้วยังลืมทำเงินเดือนเพิม ๕ เปอร์เซ็นต์ของลูกจ้างอีก แบบนี้ควรจะพิจารณาตัวเองดีไหม เลขาฯ ก.กลางและท่านกรรมการทั้งหลาย.....โดยคุณ webmaster (118.172.0.170) [26-05-2011 10:14] #3036 (42/490)

เสาร์ที่ 4 มิย นี้ เชิญท่านที่อยู่ใกล้หรือว่างเว้นภารกิจหน้าที่การงานสามารถไปได้ที่สำนักงานชมรมนิติกร ที่พิษณุโลกร่วมร่างคำฟ้องกับท่านประธานได้ครับ เราไม่ต้องการคำว่าฝ่ายใดแพ้ฝ่ายใดชนะ ความต้องการคือความยุติธรรม ความเสมอภาค ความถูกต้องเท่าเที่ยม ไม่ใช่เลือกปฏิบัติ โดยไม่มีบรรทัดฐานของกฎหมายมารองรับ สองมาตราฐาน นักกฎหมายรับไม่ได้ ท่านใดจะร่วมโทรคอนเฟิร์มที่ท่านประธานฯได้ที่ 089-9254803 ขอบคุณครับโดยคุณ webmaster (118.172.31.201) [26-05-2011 10:29] #3037 (43/490)

http://www.tessaban.com/tessaban2008/webboard/data/00882-1-1.html

http://www.tessaban.com/tessaban2008/webboard/data/00886-1-1.html

ลิ้งเกี่ยวข้องโดยคุณ ช.yohe (101.51.140.64) [26-05-2011 15:33] #3049 (44/490)

ท่านผู้มีเกียรติใน ก.ท้องถิ่นทั้งหลาย..พวกท่านต้องแสดงความรับผิดชอบต่อข้าราชการท้องถิ่นชั้นผู้น้อยทั้งประเทศโดยคุณ เด็กดอย (118.174.34.161) [26-05-2011 16:40] #3051 (45/490)

ถ้าไม่ปรับเป็นเงินเดือนเหมือน ก.พ. จะกระทบเช่น ค่าเช่าบ้าน บำเหน็จบำนาญเวลาเกษียณ เงินที่จะใช้ในการเลื่อนระดับ เป็นต้นโดยคุณ คนท้องถิ่นเหมือนกัน (113.53.174.114) [26-05-2011 18:16] #3052 (46/490)

สู้ ๆๆ นะ ขอเป็นกำลังใจให้เพื่อนท้องถิ่นที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมทุกคน และขอให้ชมรมนิติกรดำเนินการเรียกร้องความเป็นธรรมแก่คนท้องถิ่นให้สำเร็จด้วยเถอะ...สาธุ......โดยคุณ รุ่นน้อง อบต ครับ Mail to รุ่นน้อง อบต ครับ (125.27.120.166) [26-05-2011 20:08] #3053 (47/490)

ท่านปลัด อบต ทั้งหลายที่เป็นตัวแทนใน ก.กลางนั้น ท่านอายไหมครับ ที่เป็นตัวแทนแล้วท่านไม่มีปากมีเสียงแทนเราเลย ยังจะกล้ารับค่าตอบแทนค่าเบี้ยประชุมอีกเหรอ ลาออกซะ จำหน้าไว้นะพวกนี้แหละจะมาเสนอหน้าให้เราเลือกไปเป็นตัวแทนอีก จำหน้าไว้ดีๆโดยคุณ ข้าราชการชั้นสอง Mail to ข้าราชการชั้นสอง (49.49.57.13) [26-05-2011 22:24] #3055 (48/490)

ว่ากันตอนนี้ผมอยากให้นิติกรทั้งหลาย ช่วยกันร่างคำฟ้องกันเร็วหน่อยนะครับเพราะหากชักช้าผมคิดว่า มันจะทำให้เราเสียผลประโยชน์ และเท่าที่ทราบตอนนี้กรมเรียกเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่รับผิดชอบงานบุคคลเข้าไปประชุมในวันที่ 1 มิถุนายน และเท่าที่ทราบจากการสอบถาม ก. ที่แพร่เมื่อวันที่ 25 พ.ค. เขายังยืนยันการคิดเงินเพิ่มตามคุณวุฒิเสมือนเงินเพิ่มค่าครองชีพซึ่งทำให้เราไม่เท่าเทียมกับข้าราชการ กพ. ซึ่งอย่าลืมว่าพวก สถ. คือข้าราชการ กพ. พวกนี้มันไม่อยากให้ข้าราชการท้องถิ่นอย่างเราเทียบเท่าเขาอยู่แล้ว ฉะนั้นใครที่เป็นแกนนำจะทำอะไรก็ให้รีบทำเสีย ทางเราจะได้ให้การสนับสนุนเต็มที่ ผมเชื่อว่ามีอีกหลายคนที่เขาไม่มีทางออก ถ้าเราเริ่มตอนนี้แบบจริงจังเราจะได้แนวร่วมเยอะมาก อย่างไปหวังอะไรเลยกับปลัด กับหัวหน้ากองต่าง ๆ พวกนั้นเขาไม่ได้รับผลจากตรงนี้แล้ว เราควรช่วยตัวเองสั่งสอนพวก สถ. หรือ ก. กลางให้รู้ซะมั่งโดยคุณ ปลัดอบต. (118.175.76.33) [27-05-2011 10:43] #3068 (49/490)

ท่านที่จะเป็นตัวแทนฟ้องคดีขอให้เป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากประกาศก. นะครับ คือคนที่เงินเดือนยังไม่เกินที่จะปรับเพิ่ม หากยื่นฟ้องในนามชมรมจะไม่ถือว่าเป็นผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน เสียหาย (วิฯจัดตั้งศาลปค. ม.9) จะเสียเวลาฟ้องคดีใหม่ ....ทั้งนี้ยื่นฟ้องได้เลยโดยไม่ต้องรออุทธรณ์คำสั่งใดๆ แต่ให้ฟ้องเพิกถอนประกาศ ก. ทั้ง 3 ก. เพราะตัวประกาศ ก. มีฐานะเป็นกฏจึงไม่ต้องอุทธรณ์ก่อน นอกจากฟ้องเพิกถอนประกาศที่ว่าแล้ว ขอให้ศาลสั่งให้ ก. ทั้ง 3 ก. ออกประกาศใหม่โดยมีเนื้อหาให้ถือว่าเงินเพิ่มตามคุณวุฒิเป็นเงินเดือนให้มีมาตรฐานเดียวกับก.พ. ครู หรือแม้แต่ข้าราชการศาลปกครองเองก็คงอ้างอิงของก.พ.เช่นกันถือว่าเป็นเงินเดือนทั้งสิ้น เหลือเฉพาะท้องถิ่นซึ่งจะสามารถโยงถึงหลักความเสมอภาคได้ แม้แต่หลักความสุจริตก็สามารถยกอ้างในคำฟ้องว่า ก. ทั้ง 3 ก.มีความสุจริตในการออกประกาศหรือไม่ ไม่ต้องอธิบายเยอะหรอกครับศาลท่านจะเข้าใจเองเพราะเป็นหลักการสากล และศาลใช้ประจำในการพิจารณาคดีพยายามเปรียบเทียบให้เห็นข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นเช่นผู้ฟ้องมีเงินเดือนเท่านี้ หากปรับเพิ่มตามคุณวุฒิแล้วจะได้เท่านี้ แต่หากเป็นข้าราชการ ก.พ.จะได้เท่านี้ซ่งเป็นคุณวุฒิเดียวกัน ลักษณะงานเหมือนกัน หากเป็นกรณีวุฒิปริญญาโทจะยิ่งเห็นแตกต่างชัดเจน คำฟ้องไม่ต้องเสียดสีใครนะครับเอาเป็นกลางๆ เน้นภาษากฏหมายหรือราชการ เอาไว้วันไต่สวนอยู่พร้อมหน้าค่อยว่ากันให้เต็มที่(วันนั้นคงมีคนไปให้กำลังใจท่านเต็มที่) .... แต่ในความเห็นผมคิดว่ากรมหรือ ก. คงไม่สู้คดีแต่จะใช้วิธีทำประกาศใหม่เพราะไม่มีประเด็นที่จะต่อสู้เลย หรือไม่ก็ออกหนังสือเวียนทำนองว่า ก. ได้ทำประกาศถูกต้องแล้วก็ถือว่าเงินเพิ่มเป็นเงินเดือนอยู่แล้วตามประกาศขอให้ผู้ฟ้องกลับไปอ่านดีๆ (ยอมเสียหน้าเพราะเขาไล่ทัน) และนับเป็นการไม่ทันเกมส์ของผ้แทน ก. สายตัวแทนข้าราชการ/พนักงาน ที่ไม่ศึกษาก่อนหลังจากนี้ผู้แทนคงคิดหนัก (หรือจะไม่คิดก็ไม่รู้ได้) ก็ขอเป็นกำลังใจให้ในฐานะปลัด อบต. ที่เงินเดือนเกินแล้วแต่ก็เคยเป็นนิติกรมาก่อน ขอให้ผ้ฟ้องโชคดี ได้บุญเยอะๆ ขอให้ศาลสั่งเพิกถอนเร็วๆ...ถ้าอยากให้ผมช่วยตรวจฟ้องให้ลงเว๊ปไว้นะครับ หากความรู้และประสบการณ์ผมพอที่จะช่วยได้พวกท่านก็ยินดีครับโดยคุณ ข้าราชการรากหญ้า Mail to ข้าราชการรากหญ้า (118.173.39.135) [27-05-2011 11:29] #3070 (50/490)

ทำไมประเทศไทยเราจึงไม่เห็นความสำคัญกับคุณภาพชีวิตของข้าราชท้องถิ่น จะได้อะไรมามันยากเหลือเกิน เมื่อไรจะมีคนดีเข้าใจเห็นถึงความทุกข์ และช่วยเหลือ แบบ ไม่ต้องคิดมาก ปรับเงินเดือนก็ปรับขึ้นไปเลย เงินประจำตำแหน่ง ถ้าให้ก็ให้ไปเลยไม่ต้องเรื่องมาก ซึ่งชีวิตข้าราชการท้องถิ่นส่วนมากลูกชาวไร่ชาวนาเกษตรกร หรือข้าราชการผู้น้อย จะให้มีกินมีใช้ บ้างไม่ได้เชียวหรือ ผู้มีอำนาจทั้งหลาย ท่านไม่เห็นใจบ้างหรือ ความเป็นมนุษย์ นะมีบ้างใหม จะให้อยู่แบบอดยากกันไปทั้งชาติเลยหรือโดยคุณ คนท้องถิ่น (118.175.203.15) [27-05-2011 11:33] #3071 (51/490)

นำมาให้ดู ตัวอย่างหน่วยงานที่เค้าปรับเงินประจำตำแหน่งให้แม้แต่ จนท.ธุรการ ได้รับเงินประจำตำแหน่ง 5,200 บาท
http://www.ago.go.th/new_law/law_060554_6.pdf
แล้วหน่วยงานอย่างเรา ท้องถิ่นของเรา จะยังใจเย็นอยู่ได้อย่างไร
ไม่พูดถึงหน่วยงานของข้าราชการอื่นๆ อีก นะ เช่น ครู ก็ได้รับเงินเพิ่มกันอย่างมากมาย เพราะเศรษฐกิจทุกวันนี้มันแย่ ฉะนั้น เราต้องช่วยกัน***้ศักดิ์ศรีข้าราชการท้องถิ่น โดยเร็วโดยคุณ ขรก.ชั้นสอง (118.175.203.15) [27-05-2011 12:32] #3072 (52/490)รายละเอียด CC036192

ปัญหาการปรับเงินเพิ่มตามวุฒิ ว.11 ถึง ว 986

สอบถามหน่วยงาน :สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

"จากกรณีที่กรมฯได้ประกาศหลักเกณฑ์ปรับเงินเดือนตามวุฒิไปนั้น แทนที่จะปรับอัตราเงินเดือนให้ได้รับตามวุฒิเหมือน ก.พ. จะได้ไม่เกิดปัญหาตามมา โดยอ้างหลักเกณฑ์ ตามประกาศ ก.จังหวัด หมวด 3 ส่วนที่ 1 เหมือน ว 986 และพอมาปรับเงินเดือนใหม่ ตาม พรฎ.ฉ.4/54 แล้วทำให้ข้าราชการท้องถิ่นยิ่งเสียสิทธิประโยชน์มากยิ่งขึ้นไปอีก รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ"

โดย pong satorn ( phasing@hotmail.com) IP 180.183.146.224 [ 12/05/2554 16:13 ]เอกสารแนบ


คำตอบจากเจ้าหน้าที่


"หากคุณจะเปรียบเทียบกับ ก.พ. จะต้องศึกษาเงื่อนไขการเลื่อนขั้นเงินเดือนของ ก.พ. ด้วย เช่นตามตัวอย่างที่คุณยกมา 1.หากวันที่ 1 เม.ย. ข้าราชการท้องถิ่นได้ 1 ขั้น ส่วนข้าราชการพลเรือนได้ 3% (ใช้จากเงินตัวเอง) ใครจะได้มากกว่าลองไปคิดดู 2.เมื่อมีการปรับเงินเดือน 5% แล้ว ก็จะมีบัญชีปรับเพิ่มเงินตามวุฒิใหม่ ซึ่งในช่วงของคุณจะได้เพิ่มประมาณ 1,600 บาท ส่วนของข้าราชการพลเรือนเนื่องจากคุณคิดไม่ถูกต้องตั้งแต่ตอนเลื่อนขั้นเงินเดือนจึงไม่สามารถนำมาเทียบได้ ครับ (ทำไมไม่เปรียบเทียบเรื่องโบนัสบ้างของข้าราชการท้องถิ่นได้ 1-5 เท่าของเงินเดือน แต่ข้าราชการพลเรือนได้ ไม่เกิน 10%ของเงินเดือน)"

โดย สบม. สน.บค. IP 192.168.20.130 [ 18/05/2554 11:35 ]

ดูตัวอย่างกระทู้ใน สายตรง สถ. ดูเจ้าหน้าที่ สถ.เค้าตอบซิ

มันเป็นคนละเรื่องกันเลย เค้ามารวมกันได้ยังไง เรื่องเงินเดือนกับเรื่องเงินโบนัส แสดงว่าเค้ากลั่นแกล้งพวกเราใช่ไหม ตอบก็ไม่ตรงคำถาม ดูข้าราชการในสถ.เขาคิดกันอย่างนี้เองเหรอ เราถึงเสียเปรียบ กพ.โดยคุณ นวก.เหนือ (118.172.124.69) [27-05-2011 13:58] #3076 (53/490)

ทำงานในตำแหน่งอื่นใน อปท.ค่ะ รู้สึกเห็นด้วยและดีใจอย่างยิ่งที่จะมีคนที่ต่อสู้แทนผู้อื่น เรื่องสิทธิของเราในเรื่องการปรับเงินเพิ่ม อย่างไรก็ตามขอให้รวมตัวกันให้ได้นะคะ จะมาค่อยอ่านและหากต้องการกำลังเสียงก็พอมีฝ่ายสนุนส่วนหนึ่งค่ะ แต่เราไม่เก่งกฏหมายเท่าพวกท่านโดยคุณ ฺBureauCrazy (118.173.232.67) [27-05-2011 14:40] #3077 (54/490)

ผมเพิ่งจะทราบข่าวว่าชมรมนิติกรได้เป็นเจ้าภาพในการดำเนินการเรืองการปรับเงินตามคุณวุฒิ แล้ว ขอบคุณมากนะคับผม ผมเองติดตามเรื่องนี้ตั้งแต่ของกพ.มีข่าว และก้อติดตามมาเรือยๆ เฝ้าลุ้นของท้องถิ่น แต่พอเอาเข้าจริง สองมาตรฐานเลยย ส่วนตัวรู้สึกแย่มากกก ซึ่งในเว็บ สมาพันธ์ปลัด ก้อมีเพื่อนๆ ท้องถิ่นหลานท่าน ได้แสดงความคิดเห็นอย่างมากมาย เราได้มีการพูดคุยกัน หาตัวแทนประสานเรื่องนี้ ซึ่งพอได้ยินข่าวว่าชมรมนิติกรเป็นเจ้าภาพ ก็รู้สึกดีใจและยินดีคับโดยคุณ คนมาตราฐานที่สอง Mail to คนมาตราฐานที่สอง (118.173.227.48) [27-05-2011 15:50] #3080 (55/490)

ขอเอาใจช่วยด้วยครับ ตัวแทนที่จะไปยื่นฟ้อง ขอให้ประสบกับความสำเร็จ จะให้ช่วยยังไงก็บอกกันนะครับโดยคุณ ทก. (125.27.61.104) [27-05-2011 16:27] #3081 (56/490)

รวบรวมรายชื่อฟ้องศาลปกครองขอให้แจ้งด้วย ยินดีครับโดยคุณ ข้าราชการท้องถิ่นเหมือนกัน (49.48.180.164) [27-05-2011 21:18] #3082 (57/490)

ขอเอาใจช่วยนะค่ะโดยคุณ ท้องถิ่นจริงใจ (110.49.97.2) [28-05-2011 10:05] #3087 (58/490)

ต่อจากความเห็นที่ 52

ข้าราชการในกรมส่งเสริมฯ เค้าเป็นข้าราชการ กพ. เค้าก็ไม่เดือดร้อนอยู่แล้ว แถมยังมาเหน็บแนมพวกท้องถิ่นเรื่องเงินโบนัสอีก เงินโบนัสท้องถิ่นที่ได้ ก็ไม่ใช่ว่าจะได้เต็ม ไหนจะต้องหักแบ่งให้พวกนักการเมืองทั้งหลาย งานในหน้าที่ความรับผิดชอบก็ไม่ได้น้อยกว่าข้าราชการกพ.เลย (บางเรื่องทำมากกว่าด้วยซ้ำ) แต่ทำไมเรื่องขวัญและกำลังใจของข้าราชการท้องถิ่นถูกจำกัดสิทธิ์ เราไม่ได้เรียกร้องผลประโยชน์ให้ตัวเอง (อย่างที่ป.พิพัฒน์พูดไว้ในกุล่มเพื่อนข้าราชการส่วนท้องถิ่น) แต่เราเรียกร้องสิทธิ์ที่่ควรจะได้รับไม่ใช่หรือ เพราะเราก็เป็นข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเหมือนกัน จึงเห็นด้วยอย่างยิ่งในการเรียกร้องสิทธิ์ครั้งนี้ ขอขอบคุณชมรมนิติกร ที่ใส่ใจข้าราชการท้องถิ่น ขอบคุณมากจากในจริง .....โดยคุณ man Mail to man (125.26.161.99) [28-05-2011 13:15] #3092 (59/490)

เป็นกำลังใจ ให้ชมรมนิติกรครับ
ถ้าว่างจะไปร่วมด้วยในวันที่ 4มิ
ไปเที่ยวด้วย
ขอเชิญ ร่วมเสวนาประเด็นที่เกี่ยวข้ิงในเรื่องนี้ 0849115040โดยคุณ คนท้องถิ่น (125.26.249.204) [30-05-2011 09:38] #3114 (60/490)

จนท. สบม. สน.บค.ทำไมคุณเห็นแก่ตัวอย่างนี้ผมไม่คิดเลยเลยว่าข้าราชการกรมระดับตัวแทนที่จะทำความเข้าใจเรื่องเงินตามวุฒิให้ข้าราชการท้องถิ่นเราเข้าใจ จะให้คำตอบแบบคนที่ไม่มีการศึกษาเลย เรื่องโบนัสมันคนละเรื่องกันครับ ไม่ใช่ว่าข้าราชการกรมไม่ได้ทุกคนได้โบนัสกันทั้งนั้นได้มากได้น้อยมันอีกเรื่องหนึ่ง แต่เรื่องเงินเพิ่มตามคุณวุฒิมันเป็นเรื่องที่ข้าชการทุกคนต้องได้และมันต้องรวมกันเป็นฐานเงินเดือนเหมือนข้าราชทุระดับ ท่านตอบแบบนี้แสดงว่าพวกท่านเป็นพวกที่ปากว่าตาขยิบ เพราะเวลาไปประชุมท่านก็จะบอกพวกเราว่ากรมส่งเสริมฯเราช่วยข้าราชการท้องถิ่นเต็มที่ทุกท่านสบายใจได้ วันนี้ข้าราชการกรมส่งเสริมได้แสดงธาตุแท้ให้กับข้าราชการท้องถิ่นเราได้เห็นแล้วว่า สุดท้ายพวกท่านนั่นแหล่ะที่เป็นเอาเปรียบข้าราชการท้องถิ่นเรา สมกับคำพังเพยที่ว่า พวกปากว่าตาขยิบ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆโดยคุณ คุณนักพัฒ (125.26.249.204) [30-05-2011 10:25] #3115 (61/490)

ผมเห็นด้วยกับคุณคนท้องถิ่น(กระทู้60)มันไม่กระทบมันไม่เดือดร้อนหรอก ข้าราชการอื่นเขาเป๋นข้าราชการชั้นหนึ่งแต่ท้องถินเราเป๋นข้าราชการชั้นสองหรือไง รับใช้ประชาชนเหมือนกันโดยคุณ ทต. (118.175.0.65) [31-05-2011 11:05] #3134 (62/490)

ขอบคุณคะปลัดอบต.ที่เห็นความสำคัญ
ของเด็กๆ
อยากให้ที่ของหนูมีปลัด
แบบท่านบ้างโดยคุณ วิเคราะห์ชั้นผู้น้อย Mail to วิเคราะห์ชั้นผู้น้อย (118.174.21.174) [31-05-2011 14:44] #3141 (63/490)

เห็นด้วยกับการฟ้องเรียกร้องสิทธิในครั้งนี้นะคะ แต่ไม่เข้าใจในข้อกฎหมายในการฟ้องร้องหากต้องการให้ราวมลงชื่อกรณีข้าราชการที่ได้รับผลกระทบ ( เงินเดือนยังอยู่ในเกณฑ์ที่จะได้รับเงินปรับตามคุณวุฒิ ) ช่วยแจ้งด้วยนะคะ จอคอยตามข่าวค่ะโดยคุณ 008 (180.180.33.13) [31-05-2011 15:54] #3143 (64/490)

จุดเริ่มต้นและจุดสุดท้ายไม่แต่ต่างกันเพราะมีจุดเหมือนกัน
แต่ตรงกลางของระยะระหว่างจุดน่าจะสำคัญมากกว่าเพราะมีห่วงระยะเวลา วิธีการ เป้าหมาย ของการเดินทาง เหมือนการต่อสู้ครั้งนี้ที่จุดเริ่มคือ..ความไม่ชอบธรรม....ระยะทางคือการต่อสู้....จุดสุดท้ายคือแพ้หรือชนะ...
ให้กำลังใจพี่ทุกคนที่เป็นหัวใจในการเรียกร้องครั้งนี้โดยคุณ ข้าราชการชั้นสอง Mail to ข้าราชการชั้นสอง (223.206.215.164) [31-05-2011 23:12] #3144 (65/490)

สอบถามไปยังชมรมนิติกรหน่อยครับ ตอนนี้ดำเนินการถึงไหนแล้วครับช่วยแจ้งให้พวกเราทราบด้วยนะครับ เพราะตอนนี้ ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ได้ให้แต่ละแห่งคิดแบบเงินเพิ่มค่าครองชีพแล้ว ช่วยกรุณาแจ้งหน่อย อยากให้ล่ารายชื่อช่วยบอกจะช่วยล่าให้อีกแรงครับ (สามารถแจ้งมาได้ที่ mm_kayandee@hotmail.com)โดยคุณ man Mail to man (125.25.93.78) [01-06-2011 07:54] #3148 (66/490)

อยากให้ไปร่วม วันที่ 4 มิย.ครับ
เพราะมีผู้แจ้งเข้าร่วมน้อยมาก
ประสานท่านประธานด้วยครับ
จะได้ช่วยกันอย่างเป็นรูปธรรม ก่อนที่จะทำให้เสียสิทธิมากกว่านี้โดยคุณ วิเคราะห์ผู้น้อย Mail to วิเคราะห์ผู้น้อย (118.173.244.242) [01-06-2011 11:45] #3154 (67/490)

ยินดีมากครับที่ทางชมรมนิติกรที่ทำเพื่อประโยชน์ของท้องถิ่น ผมจบ ป.โท หลัง 1 ตค.53 เจอผลกระทบจากประกาศฯ เต็มๆ และน่าจะมีเพื่อนชาวท้องถิ่นอีกหลายคนที่กำลังศึกษาต่อ ป.โท เพราะต้องการความก้าวหน้าในชีวิตราชการ ยังไงฝากดูแลด้วยนะครับ อยากให้มีส่วนร่วมอะไรแจ้งมาได้เลย ยินดีครับโดยคุณ บุคลากร (118.175.203.15) [01-06-2011 11:48] #3155 (68/490)

เห็นด้วยอย่างยิ่งโดยคุณ นิติกร.อปท. Mail to นิติกร.อปท. (113.53.171.18) [01-06-2011 13:19] #3157 (69/490)

สบม. สน.บค. IP 192.168.20.130 [ 18/05/2554 11:35 ] อยากทราบว่าท่าน ชื่อ เสียงเรียงนามว่ากระไร รบกวนขอเบอร์ติดต่อด้วยนะครับ.. อยากปรึกษาท่านเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลโดยคุณ ทก. (118.172.252.167) [01-06-2011 14:14] #3159 (70/490)

เงินเพิ่มค่าครองชีพ จะได้รับและมีผลไปจนถึงเงินเดือนที่ 11.700 บ. แต่เงินเพิ่มตามวุฒิ (ตามวุฒิการศึกษา)ควรจะติดตัวตลอดไปจนหมดอายุขัย เหตุเพราะมันไม่ใช่เงินเพิ่มค่าครองชีพที่จะจำกัดอยู่ที่ 11.700 บ.โดยคุณ จน (180.180.32.244) [01-06-2011 14:23] #3161 (71/490)

เอาความรู้เข้าวัดถึงได้ปริญญาโท ไม่ได้เอาไก่แลกนะลูกพี่โดยคุณ p Mail to p (101.108.171.22) [01-06-2011 15:05] #3163 (72/490)

เอาใจช่วยครับ ท้องถิ่นต้องรวมตัวกันโดยคุณ นิติกร นว. (118.172.186.28) [02-06-2011 11:41] #3175 (73/490)

ได้เพิ่มตามวุฒิก็จริงอยู่..แต่ในความเป็นจริงไม่ได้ตัวเงินเพิ่มแม้แต่บาทเดียว เพราะเบิกมาต้องคืนเป็นค่าครองชีพหมดเลย...เซ็งสุดๆ แล้วอย่างนี้จะให้ทำไมโดยคุณ คนท้องถิ่นที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม (113.53.169.123) [02-06-2011 12:53] #3178 (74/490)

ก่อนจะรวมกลุ่มจัดตั้งสมาคมหรือสมาพันธ์ เราเริ่มต้นที่การรวบรวมข้อมูลส่วนท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากการปรับเงินเพิ่มตามวุฒิก่อนดีไหม...ที่ทำไปพร้อมได้ก็คือการรวมกลุ่มผู้รู้ด้านกฏหมายท้องถิ่นแล้วช่วยกันร่างคำฟ้องไปที่ ก.ถ. ก.กลาง และศาลปกครองหาก ก.ถ. ก.กางเพิกเฉย ขอให้ศาลปกครองไต่สวนฉุกเฉินจะได้ไหม เพราะเป็นเรื่องของการเสียสิทธิ ความไม่เสมอภาค ไม่เท่าเทียมกัน ไม่เป็นธรรม ระหว่างข้าราชการ ก.พ. ก.ค. หรือตำรวจ กับข้าราชการส่วนท้องถิ่น ส่วนรูปแบบการรวบรวมรายชื่อชมรมนิติกรอาจจะเป็นผู้กำหนดรูปแบบ วิธีการในการรวมรวมรายชื่อทางอินเทอร์เน็ต หรือ อปท.ต่าง ๆ ทางไปรษณีย์แล้วแต่วิธีไหนจะประหยัดงบประมาณ แต่สะดวก รวดเร็ว คิดว่าเรื่องแบบนี้ข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบต้องไม่นิ่งเฉยแน่ ๆ..โดยคุณ พนักงานส่วนตำบล (118.175.203.15) [02-06-2011 15:50] #3180 (75/490)

เห็นด้วย รวบรวมเลย รอฟังข่าว รออยู่โดยคุณ พนักงาน Mail to พนักงาน (180.183.246.101) [02-06-2011 17:21] #3183 (76/490)

ประเด็นการต่อสู้คดีกรณีเงินเพิ่มตามคุณวุฒิที่เกิดความเหลื่อมลำกันระหว่างข้าราชการส่วนท้องถิ่น กับข้าราชการพลเรือน กระผมเห็นว่าควรจะต่อสู้ในประเด็นดังต่อไปนี้ครับ
ข้อกฎหมาย
1. ประกาศ ก.ถ.หรือ ก.กลาง ที่ให้สิทธิข้าราชการส่วนท้องถิ่นได้สิทธิประโยชน์ไม่ตำกว่าข้าราชการพลเรือน
2. ต่อมา ก.กลาง ได้กำหนดหลักเกณฑ์ขัดกับ ประกาศข้างต้น กล่าวคือ ไม่ได้นำเงินเพิ่มตามคุณวุฒิไม่รวมเป็นฐานเงินเดือนเช่นเดียวกันกับของข้าราชการพลเรือน การกระทำดังกล่าวนี้ ทำให้สิทธิประโยชน์ที่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นควรได้ได้น้อยกว่าข้าราชการพลเรือน
3.การอ้างข้อเท็จจริงดัลกล่าวนี้ควรอ้างคำสั่งการปรับเงินเพิ่มตามคุณวุฒิของข้าราชการพลเรือน เปลี่ยบเทียบกับคำสั่งปรับเงินเพิ่มตามคุณวุฒของข้าราชการส่วนท้องถิ่น
4. เพราะนั้นผู้ถูกฟ้องคดีควรจะเป็น 1.ก.กลาง ทั้ง 3 ก. 2. ก.จังหวัด ทั้ง 3 ก. 3. หน่วยงานที่ออกคำสั่ง เช่น อบต.,เทศบาลหรือ อบจ.
ความเห็นข้างต้นถูกต้องหรือไม่อย่างไรครับ ช่วยวิจารย์ด้วยครับโดยคุณ คนล่าฝัน Mail to คนล่าฝัน (125.26.245.15) [03-06-2011 10:09] #3192 (77/490)

อยากไปร่วมครับ วันที่ 4 มิ.ย. แต่อยู่สกลนคร ถึงไม่ได้เข้าร่วมแต่ก็ขอเอาใจช่วยนะครับ เพราะผมก็โดนกระทบ 1 ต.ค. 53 จะได้เงินเพิ่มตามวุมฒิเดือนละ 700 บาท ถึงเดือน เมษายน บวกค่าครองชีพ เกิน 11,700 เลย ไม่ได้ครับ พี่น้องครับถึงเวลาแล้วที่เมื่อไม่มีความเสมอภาค ไม่มีความยุติธรรม ไม่มีความจริงใจ ถึงเวลาที่เราต้องต่อสู้ เพื่อเกียร์ติและศักดิ์ศรีของเรา เมื่อมีสงครามย่อมมีวิระบุรุษ ขอบคุณท่านประธานชมรมครับโดยคุณ คนแดนใต้ Mail to คนแดนใต้ (118.175.189.152) [03-06-2011 10:34] #3195 (78/490)

อยากไปร่วมครับ แต่อยู่ตรังครับ ถ้าอยากให้ช่วยอะไรก็บอกได้ครับ เพื่อความยุติธรรมในสังคมถ้าเราไม่เรียกร้องความยุติธรรมจะไม่เกิด เห็นด้วยอย่างแรงโดยคุณ นบ.,นบท.,นม. (118.175.76.33) [03-06-2011 10:49] #3196 (79/490)

ฟ้องเพิกถอนแค่ประกาศก.กลางทั้ง 3 ฉบับ พ่วงประกาศ ก.จังหวัด ก็พอ เพราะประกาศก. อบต., เทศบาล,อบจ. มีรฐานะเป็นกฎ ฟ้องง่ายกว่าไม่ต้องอุทธรณ์ก่อนจึงไม่ต้องมีการพิจารณาอุทธรณ์ให้เสียเวลา ฟ้องเพิกถอนประกาศฉบับเดิมแล้วขอให้ศาลสั่งให้ ก.ทั้ง 3 ก. ทำประกาศฉบับใหม่อย่างที่พวกเราต้องการ (ให้กำหนดให้เงินเพิ่มตามคุณวุฒิเป็นเงินเดือนเหมือน ก.พ. และหน่วยงานอื่น) เอาให้ตรงประเด็นไปเลยครับจะได้ประหยัดเวลาเห็นผลโดยเร็ว....ขอไต่สวนฉุกเฉินเลยเพราะหากปล่อยไปให้เนิ้นช้าจะยากต่อการแก้ไขเยียวยา เพราะจะมีการเลื่อนขั้นเงินเดือนปีละ 2 ครั้ง เลื่อนระดับหรืออื่นๆ (อ้างไป) ส่วนถ้าหากจะฟ้องเพิกถอนคำสั่งด้วยต้องเข้าสู่กระบวนการอุทธรณ์ก่อนเสมอ...ยาว..เสียเวลา อุทธรณ์ไปเขาก็เปลี่ยนแปลงคำสั่งไม่ได้อยู่ดีเพราะมีประกาศ ก. บังคับใช้อยู่เพราะขณะนี้ถือว่าประกาศก. ทั้ง 3 ฉบับมีผลบังคับทางกฏหมายจนกว่าจะมีการยกเลิก เพิกถอน แล้วเราจะไปสนใจคำสั่งทำไมให้เสียเวลา เมื่อหากมีการยกเลิกประกาศฉบับเดิมแล้วออกประกาศใหม่(ถ้าได้อย่างที่ต้องการ) ก็ต้องมาแก้ไขคำสั่งใหม่อยู่ดี ทุกอย่างจบด้วยดี รวดเร็วโดยคุณ นบ.,นบท.,นม. (118.175.76.33) [03-06-2011 11:03] #3200 (80/490)

แก้ไขครับ....ให้ขอคุ้มครองชั่วคราว วิฯจัดตั้ง ม.66 ขอให้ศาลพิจารณาเร่งด่วน ไม่ต้องขอไต่สวนฉุกเฉิน(พนักงานฯ บอก) ฉุกเฉินทำยากศาลท่านไม่ค่อยสั่งเหตุฉุกเฉิน...แม้แต่คุ้มครองชั่วคราวศาลอาจไม่ให้ก็ได้...เอาใจช่วยชาวท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบทุกคนโดยคุณ ท้องถิ่น (118.175.203.15) [03-06-2011 12:49] #3206 (81/490)

คำตอบจากข้าราชการกรมส่งเสริม (อีกแล้วครับท่าน)

รายละเอียด CC036450
การนำเงินปรับเพิ่มตามคุณวุฒิมารวมเป็นเงินเดือนเช่นเดียวกับ ก.พ. เมื่อมี ก.ถ.
สอบถามหน่วยงาน :สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

""อยากทราบว่า ที่ตอบกระทู้ว่าเมื่อ กถ. ปฏิบัติงานได้จะมีการนำเงินปรับเพิ่มตามคุณวุฒิมารวมเป็นเงินเดือนเช่นเดียวกับ ก.พ. การรวมดังกล่าวจะทำจริงหรือไม่ แล้วจะให้มีผล ณ เมื่อใด จะย้อนหลังให้ตั้งแต่ 1 ต.ค. 53 เลยหรือไม่ ถ้าย้อนหลังต้องมีการแก้ไขเงินเดือนตั้งแต่ 1 ต.ค. 53, 1 เม.ย. 54 และเงินปรับเพิ่ม 5% ใช่หรือไม่ แล้วคนที่มีสิทธิจะได้เลื่อนระดับในช่วงดังกล่าวหากมีการนำเงินปรับเพิ่มมารวมเข้าเงินเดือน จะเยียวยาอย่างไร หรือให้เสียสิทธิไปเลย ถ้า กถ. สามารถเก็บรายละเอียดเหล่านี้ได้ครบถ้วน จึงจะถือว่าข้าราชการท้องถิ่นเท่าเทียมกับ ก.พ." ช่วยตอบให้ความกระจ่างด้วยเถอะค่ะ อยากทราบจริง ๆ ขอบคุณสำหรับคำตอบ"

โดย นฤดี เชง ( junmedee@hotmail.com) IP 118.173.149.250 [ 01/06/2554 11:23 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

"กรณีดังกล่าวไม่เกี่ยวข้องกับการเลื่อนระดับ เพราะหากมีการนำเงินเดือนที่เพิ่มตามวุฒิรวมเข้ากับเงินเดือน อัตราเงินเดือนที่ใช้ในการเลื่อนระดับก็ต้องเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย ดังนั้นสิทธิหรือความเท่าเทียมของข้าราชการส่วนท้องถิ่นในเรื่องดังกล่าว เมื่อเปรียบกับข้าราชการพลเรือนจึงไม่ต่ำกว่า เพียงแต่วิธีการหรือหลักการย่อมแตกต่างกันบ้างเนื่องจากกฎหมายแตกต่างกัน คุณไม่ต้องวิตกในเรื่องดังกล่าว ข้าราชการส่วนท้องถิ่นได้สิทธิประโยชน์มากกว่าข้าราชการพลเรือนหลายอย่างเช่นเงินโบนัส (3-5 เท่าของเงินเดือน) ทุนในการเรียน ป.ตรี/ป.โท ทำไม่ไม่ตั้งคำถามบ้างว่าข้าราชการพลเรือนไม่ได้ แต่ข้าราชการท้องถิ่นได้ จะเยียวยาหรือแก้ไขปัญหาอย่างไร ครับ"

โดย สบม. สน.บค. IP 192.168.20.130 [ 02/06/2554 10:41 ]

ดูคำตอบจากเจ้าหน้าที่สถ.ด้านบนแล้ว เสียความรู้สึกจริงๆโดยคุณ ท้องถิ่น (125.26.245.7) [03-06-2011 13:12] #3207 (82/490)

จนท. สบม. สน.บค.ท่านพูดผิดไปหรือเปล่ากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเขาก็มีทุนให้ข้าราชการกรมเรียนเหมือนกันเพราะผมเคยถามท้องถิ่นอำเภอแล้วและทางท้องถิ่นคนนั้นท่านก็เรียนด้วย ผมว่าท่านตรวจสอบให้ดีก่อนค่อยพูด เวลาพูดไปถ้าผิดเสียหายกรมนะครับไหนบอกว่าไม่ได้อิจฉาท้อง ถิ่นไง ตรวจสอบดีๆครับค่อยมาให้คำตอบ เป็นคนกรมส่งเสริมได้งัย!55555โดยคุณ นิติกรแปดร้ว (125.27.114.80) [03-06-2011 13:37] #3210 (83/490)

ผมขอร่วมด้วยครับ นิติกรแปดริ้ว
เบอร์0890054427โดยคุณ คลองเขื่อน (125.27.114.80) [03-06-2011 13:39] #3211 (84/490)

เพิ่มเติมครับ ประธานฯรองประธานจะร่วมด้วยหรือไม่โดยคุณ 23 (125.26.191.179) [03-06-2011 15:19] #3214 (85/490)

มาตรฐานที่เกิดขึ้นใครเป็นคนสร้าง ใครทำ มันซ้ำหัวใจคนท้องถิ่นิยิ่ง งานหนักต่อสู้กับผู้บริหารชั่วแล้ว ยังมาเจอแบบนี้อยากให้ท่านที่คิดมาอยู่ท้องถิ่นบ้าง จะสู้ จะอยู่เหมือนเราได้ปะโดยคุณ พนักงานส่วนท้องถิ่นอุดรธานี (182.53.146.208) [04-06-2011 13:06] #3224 (86/490)

วันนี้เดินทางมาพบประธานชมรม เรื่องการปรับเงินเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ่นต่างจาก ก.พ. (ช่วยกันหน่อยจ้า) เพื่อพี่น้องชาวท้องถิ่น (เดินทางหลายชั่วโมงเพื่อการนี้แล้วท่านที่อยู่ใกล้ๆใยไม่ออกมาต่อสู้ร่วมกัน)โดยคุณ จนท.วิเคราะห์ (119.31.104.128) [05-06-2011 18:42] #3234 (87/490)

ขอเป็นกำลังใจให้นะคะ ดูแล้วเราเสียสิทธิมากๆ ไม่ยุติธรรมเลย ช่วยกันสู้นะคะโดยคุณ t (192.168.182.185) [05-06-2011 20:33] #3235 (88/490)

ไม่ทราบว่าผลการเขียนคำฟ้องเป็นไงบ้างครับโดยคุณ นักพัฒนาชุมชน Mail to นักพัฒนาชุมชน (118.174.39.38) [05-06-2011 20:50] #3236 (89/490)

หากชมรมนิติกรอยากให้เราช่วยเหลือในด้านใดบอกเลยยินดีร่วมมือไม่ว่าด้าน เงินทุนหรือด้านอื่นๆ ผมยินดีจะช่วยเต็มที่ ปล.ก้าวต่อไป...ครับผมโดยคุณ คนท้องถิ่น (125.26.248.150) [06-06-2011 08:06] #3241 (90/490)

ผมอยู่สกลนคร ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านที่ไปร่วมกันร่างคำร้องขอความเป็นธรรมกับศาลปกครอง ถ้าทางชมรมนิติกรต้องการจะให้ช่วยอะไรลงข้อความเพิ่มเติมได้นะครับเราท้องสกลยินดีช่วยครับโดยคุณ คนอยู่ไกล (118.175.203.15) [07-06-2011 09:01] #3252 (91/490)

เป็นยังไงกัน เหมือนทุกอย่างเงียบไปหมดเลย จะยังไงก็ขอเป็นกำลังใจ ต้องการอะไรขอให้ลงประกาศบอกมาเลยโดยคุณ คนนคร (113.53.171.235) [08-06-2011 10:06] #3276 (92/490)

อยู่นครพนมขอเป็นกำลังใจให้นะคะ สู้ ๆ สู้ๆโดยคุณ บุคลากร (118.175.203.15) [08-06-2011 12:26] #3278 (93/490)

ความเห็นเพิ่มเติมจากกลุ่มเพื่อนฯ เรื่องเงินตามวุฒิ ฯลฯ

http://www.thailocalgov.com/texfile2011/phiphatw08_06_54.htmlโดยคุณ man Mail to man (125.26.217.55) [08-06-2011 15:54] #3282 (94/490)

ตอนนี้ ผมกำลังร่างฟ้อง ก.อบต.
ร่างเสร็จ จะแจ้งให้ชาวท้องถิ่นทราบครับ
ขอขอบคุณทางจังหวัดลำปางด้วยครับ
ที่สนับสนุนข้อมูลโดยคุณ ผู้กล้า (118.174.34.46) [08-06-2011 17:56] #3286 (95/490)

เรียนคุณ man ทางลำปางยินดีที่จะเข้าร่วม และเห็นว่าข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบทั้งหมด ต้องร่วมมือกันในฐานะผู้เสียสิทธิพึงมีพึงได้ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ พรบ.บริหารงานบุคคลที่ต้องได้รับไม่น้อยกว่าข้าราชการ ก.พ.ได้รับ ดังนั้นขอวิงวอนให้ข้าราชการส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศช่วยกันทั้งประเทศฟ้องศาลปกครอง ซึ่งถ้าดูความเห็นจากเวปกลุ่มเพื่อนฯข้างบนก็จะรู้ซึ้งดังนั้นขอเป็นกำลังใจให้ผู้กล้าคือคุณ man ดำเนินการได้เลย ลำปางขอเป็นแรงส่งแรงหนุนพร้อมที่จะลงชื่อในฐานะผู้เดือดร้อนด้วยขอบคุณครับโดยคุณ man Mail to man (125.26.219.202) [09-06-2011 08:33] #3288 (96/490)

วันนี้ ผมได้ส่งคำฟ้องต่อศาลปกครองขอนแก่นแล้ว
หากศาลรับฟ้อง ผมจะส่งร่างคำฟ้องเผยแพร่
เพื่อ
1.ท่านทำคำฟ้อง นำฟ้องเอง ตามเขตของศาลปกครอง
2.ลงชื่อเพื่อฟ้องร่วมโดยคุณ ราตรี (180.180.38.44) [09-06-2011 11:30] #3293 (97/490)

ขอบคุณครับที่เห็นประโยชน์กับคนเล็กคนน้อยโดยคุณ ข้าของแผ่นดิน (118.172.99.225) [09-06-2011 12:37] #3296 (98/490)

ถ้าศาลรับฟ้องแล้วจากคุณman ก็ขอให้ข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่ได้รับความเดือดร้อนเสียสิทธิอันพึงมีพึงได้ไม่น้อยกว่าข้าราชการก.พ.เพราะเงินเดือน 5 % ทำไม่ ก.อบต. ก.ท.ก.จ.ถึงประกาศให้อยู่ในฐานเงินเดือนได้ แต่เงินเดือนเพิ่มตามวุฒิถึงไม่เหมือนของก.พ. ทำให้พวกเราข้าราชการส่วนท้องถิ่นขั้นผู้น้อย เงินเดือนก็น้อยอยู่แล้ว ยังมาถูก ก กลางดังกล่าวกระทำอีก ขอให้ทุกท่านที่เสียหายช่วยกันลงชื่อฟ้องร่วมด้วย ขอเป็นกำลังใจและร่วมกันด้วยสู้ๆกับความไม่ยุติธรรม เลือกปฏิบัติโดยคุณ yohe (101.51.136.94) [09-06-2011 13:13] #3299 (99/490)

เจอเรื่องเงินเพิ่มตามคุณวุฒิเข้า...ชาวนิติกรต้องยอมมองข้ามเงิน พ.ต.ก.ของนิติกรไปก่อน..เอาไว้จบงานนี้แล้วอย่าลืมติดตาม เงิน พ.ต.ก.ต่อนะครับโดยคุณ คนชายขอบ (118.173.231.36) [09-06-2011 14:47] #3300 (100/490)

เห็นด้วยกับแนวทางการการดำเนินการแต่เพื่อความหนักแน่ของข้อมูลที่ยื่นฟ้องต่อศาลปกครอง ควรมีเอกสารแนบท้ายด้วย หมายถึง ผู้ที่ได้รับผลกระทบของมติ ก กลางโดยคุณ บุคลากร (118.175.203.15) [09-06-2011 17:03] #3304 (101/490)

ต้องการเงินทุนสนับสนุน หรือการรวบรวมรายชื่อ หรื่อข้อมุูลอย่างไร ขอให้ท่านประธานชมรมนิติกรบอกมาได้เลย พวกเรายินดีสนับสนุนอย่างเต็มที่ (เพราะไม่มีความรู้ทางด้านกฎหมาย และหน่วยงานก็ไม่มีนิติกร) มีพนักงานหลายคนมากที่เห็นด้วยกับแนวทางการฟ้องร้องครั้งนี้ ขอเป็นกำลังใจให้ทุกๆ ท่านโดยคุณ คนนครนายก (182.53.230.203) [09-06-2011 22:18] #3305 (102/490)

จะให้ช่วยอย่างไรบอกนะครับ รวบรวมรายชื่อหรือจะไปยื่นหนังสือ ยินดีลางานไป่รวมด้วย รอมันมาตั้งแต่ ก.พ. ข้าราชการเทวดา ออกคำสั่งมาแล้ว พอรอพวกมัน มันก็....สะ ชัดๆๆ เลยสองมาตราฐาน พี่เพื่อนที่มีวิชาคือกฎหมาย ช่วยเพื่อนและน้องๆด้วยนะครับโดยคุณ man (มนูศักดิ์) Mail to man (มนูศักดิ์) (125.26.217.72) [10-06-2011 09:04] #3308 (103/490)

อยากให้ข้าราชการส่นท้องถิ่น ได้แสดงความคิดเห็นและประเด็นที่ท่านได้รับลงในกระดานสนทนานี้ครับ
เพราะเป็นส่วนหนึ่งที่ผมได้ปริ้นให้ศาลพิจารณา (ข้อความจนถึง 8 มิ.ย.54 ปริ้นส่งให้ศาลแล้ว)
เช่น
1.ท่านเสียสิทธิอย่างไร ให้อธิบาย(เฉพาะราย)
2.ประเด็นที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบ เช่น
2.1 ข้าราชการท้องถิ่นบรรจุใหม่ตั้งแต่ 1 ต.ค.53 จะต้องใช้ฐานอัตราเงินเดือนใด ตามประกาศฯ ข้อ 3 ตามวุฒิรวมกับช่วง เพราะยังไม่ชัดเจน แม้แต่ตัวอย่างก็ไม่ชัดเจน
2.2 ผลต่อสิทธิการเลื่อนขั้น เลื่อนระดับ เพราะต้องใช้ฐานอัตราเงินเดือน
2.3 ผลต่อสิทธิค่าเช่าบ้าน ค่าครองชีพ เป็นต้นโดยคุณ นครราชสีมา (118.175.203.15) [10-06-2011 09:55] #3310 (104/490)

ตอนนี้รอประกาศจาก ก.จัวหวัดอยู่ค่ะ ถ้าได้รับผลยังไงจะรีบ ทำข้อมูลส่งไปเลยโดยคุณ คนนครนายก Mail to คนนครนายก (182.53.226.46) [10-06-2011 09:56] #3311 (105/490)

http://www.samaphan-abt.org/forum//index.php?board=2.0โดยคุณ ท้องถิ่น (118.173.162.66) [10-06-2011 10:00] #3312 (106/490)

เป็นบุคคลหนึ่งที่เสียสิทธิและไม่เข้าใจในความคิดที่เกิดขึ้นว่าทำไม มนุษย์โลกเป็นไปได้เพียงนี้ ในการออกประกาศออกมาเพื่อประจานตัวเอง สะเทือนความคิด ที่ขาดสติ ซึ่งจริง ข้าราชท้องถิ่นกับใช้ระเบียบเดียวกับก.พ. มาโดยตลอดแล้วกรณีเงินเพิ่มออกมาอย่างนนี้คิดได้งัยโดยคุณ webmaster (101.109.15.75) [10-06-2011 10:28] #3314 (107/490)

กำลังใจเยอะมากแต่กำลังกายไม่มี ชมรมนิติกรฯจึงขอแจ้งว่า
ท่านใดที่มีแนวคิดเดียวกันว่าตัวเองได้รับความเสียหายจากการออกกฎเกณฑ์ในครั้งนี้ ขอให้ทำเป็นหนังสือ แจ้งเขียนอธิบายบรรยายถึงข้อที่ท่านคิดว่าท่านได้รับผลกระทบหรือได้รับความเสียหาย พร้อมแนบสำเนาบัตรข้าราชการเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
ส่งไปที่ นายธีรเดช นรัตถรักษา
บ้านเลขที่ 19 ถนนสนามบินน้ำ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000


เห็นใจคนอยู่ไกล แต่วิธีนี้คงปฏิเสธไม่ได้ว่าไม่สามารถทำได้กันนะครับ ส่งหนังสือจดหมายไปหาพี่ธีรเดชแนบสำเนาบัตรไป เสียหายอย่างไรจะขอให้ศาลมีคำสั่งอย่างไรเขียนไปๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆเยอะๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆร้อย พัน หมื่น เขียนไป กำลังเราช่วยไรไม่ได้มากครับ คนทำงานเพื่อคนหมู่มากท้อครับ ผมอยู่ในชมรม สมาคมต่างๆเห็นมาเยอะแล้ว นะครับ ตามนั้นครับผม ด้วยความเคารพโดยคุณ web (101.109.15.75) [10-06-2011 10:45] #3315 (108/490)

http://www.tessaban.com/tessaban2008/webboard/data/00902-1-1.htmlโดยคุณ webmaster (101.109.15.75) [10-06-2011 10:50] #3316 (109/490)

http://www.samaphan-abt.org/forum//index.php?topic=112.0โดยคุณ webmaster (101.109.15.75) [10-06-2011 10:54] #3317 (110/490)

http://www.thailocalgov2011.com/read-webboard.php?id=3292โดยคุณ น้องๆ Mail to น้องๆ (118.173.243.148) [10-06-2011 13:49] #3322 (111/490)

ขอบคุณชมรมนิติกรครับ จะให้ความร่วมมือเต็มที่ครับในการส่งเอกสารโดยคุณ webmaster (101.109.15.75) [10-06-2011 15:14] #3324 (112/490)

http://www.nitikon.com/webboard/show.php?Category=nitikon&No=713โดยคุณ นวก. (118.175.210.163) [10-06-2011 16:04] #3325 (113/490)

อยากฟ้องเหมือนกัน และพวกเราก็ต้องช่วยกัน ทำเหมือนเราเป็นข้าราชการชั้นสอง ซึ่งต่างกับ กพ มาก โดยเฉพาะพวกที่ทำงานในสำนักงานท้องถิ่นอำเภอ และจังหวัดโดยคุณ นักพัฒนาชุมชน Mail to นักพัฒนาชุมชน (118.174.39.38) [11-06-2011 11:32] #3328 (114/490)

เรื่องที่น่าคิด
อีกประเด็นที่น่าสนใจหากมีการปรับให้เงินเพิ่มตามวุฒิรวมกับเงินเดือนเป็นฐานเงินเดือนใหม่แล้วหมายถึงอปท.ต้องจ่ายค่าตอบแทนมากขึ้น จะมีผลกระทบอย่างไรต่อ การต้องลดอัตรากำลังคนออกไปหรือเปล่า เพราะ

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นพ.ศ. ๒๕๔๒
มาตรา ๓๕ ที่กล่าวว่า ในการจ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอื่น และเงินค่าจ้างของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น และลูกจ้าง ที่นำมาจากเงินรายได้ที่ไม่รวมเงินอุดหนุนและเงิน***้หรือเงินอื่นใดนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งจะกำหนดสูงกว่าร้อยละสี่สิบของเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นไม่ได้โดยคุณ man Mail to man (49.230.30.91) [11-06-2011 21:12] #3329 (115/490)

เงินเพิ่มครั้งนี้ เป็นเรื่องของการกำหนดให้ข้าราชการส่วนท้องถิ่นได้รับเงินเดือน
ซึ่งปรับเปลี่ยนไปตามสภาวะทางเศรษฐกิจ ความเหมาะสมและเพิ่มขีดความสามารถของข้าราชการ ถ้า ก.พ.ปรับปรุงใหม่(กำหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิที่ก.พ.รับรอง) ข้าราชการทุกประเภทก็ต้องปรับปรุงด้วยเช่นกัน เพื่อประโยชน์ต่อการบรรจุแต่งตั้งและการกำหนดให้ได้รับเงินเดือน
ดังนั้น ควรแยกประเด็น ตามมาตรา 35 ครับ ถ้ายังงั้นคงไม่ต้องมีการเลื่อนขั้นหรือปรับตามพระราชกฤษฎีกา ฉ. 4 (5%)โดยคุณ man Mail to man (49.230.30.91) [11-06-2011 21:22] #3330 (116/490)

ขอให้ทุกท่าน อย่านิ่งเฉยครับ และไม่ต้องรอ
ขอให้เขียนอธิบายความเสียหายที่เกิดกับท่าน
ส่งถึงประธานรวบรวมด่วนครับ
เรื่องจะได้เร็วขึ้นครับ แม้กระดาษแผ่นเดียวก็มีความหมาย
หากช้าจะเกินเยียวยา เพราะมันพันกันไปหมดแล้ว กับคำสั่งต่าง ๆโดยคุณ ........ (49.229.175.134) [11-06-2011 22:02] #3331 (117/490)

จะรอดูพวกคุณว่ามีน้ำยาฟ้องพวกผมได้แค่ไหน ถ้าไม่แน่จริงอยู่นิ่งๆเฉยๆดีกว่าโดยคุณ ตาชั่ง Mail to ตาชั่ง (125.26.189.88) [12-06-2011 13:24] #3332 (118/490)

"พวกผม" ในที่นี้หมายถึงใครครับ เป็นคำพูดที่ท้าทายเหลือเกิน อยากให้คนท้องถิ่นแสดงให้พวกเขาเห็นถึงความยุติธรรมด้วยครับโดยคุณ คนท้องถิ่น (125.26.249.213) [13-06-2011 08:21] #3335 (119/490)

ผมว่ากระทู้ทที่ 117 ดูจากคำพูดที่ออกน่าจะเป็นคนที่ไม่ค่อยได้รับการศึกษาเท่าไหร่ น่าจะเป็นจะเป็นภารโรงของกรมส่งเสริมฯมากกว่า ผมว่าทุกคนต้องรักษาสิทธิ์ของตัวเอง ในเมื่อความยุติธรรมไม่มี ข้าราชการท้องถิ่นของเราก็ต้องพึ่งศาลท่าน ผลออกมาอย่างไรค่อยว่ากันอีกที่หนึ่ง ถ้าคุณเป็นข้าราชการกรมส่งเสริมฯจริงคุณต้องเข้าใจในสิทธิที่พึงได้ คงเข้าใจนะครับโดยคุณ นิติกร27 (125.24.199.23) [13-06-2011 09:20] #3336 (120/490)

สะใจจริงๆโดยคุณ หัวอกเดียวกัน Mail to หัวอกเดียวกัน (118.175.189.152) [13-06-2011 13:39] #3339 (121/490)

โครตสะใจเลยตอบได้ดีมากครับท่านโดยคุณ konlung (118.174.20.62) [13-06-2011 14:12] #3340 (122/490)

ผมว่าคุณคน 117 คงไม่ใช่เจ้าหน้าที่หรอกครับ ผมว่าพวกป่วนเมืองมากกว่าครับ ขอความกรุณาถ้าผู้เขียนกระทู้เป็นนิติกร ขอให้ช่วยไตร่ตรองด้วยครับ ใจเย็น ๆ ด้วยครับโดยคุณ BB Mail to BB (182.52.167.94) [13-06-2011 15:14] #3342 (123/490)

เรียนถามเกี่ยวกับการปรับคุณวุฒิ ป.โท ถ้าจบ หลัง 1 ตุลาคม 2553 สามารถนำมาปรับได้หรือเปล่า เพราะบางคนบอกว่าไม่ได้ และบางคนบอกว่าได้ ณ วันที่เราจบหรือนำมาปรับ ดังนั้นเพื่อไม่ให้เสียเปรียบหรือโอกาส ข้าพเจ้าขอความชัดเจนด้วย รบกวนด้วยจ้าโดยคุณ เสือหวล (118.174.16.45) [13-06-2011 15:15] #3343 (124/490)

117 เป็นพวกบ่างช่างยุน่ะครับ ผมว่าลึกๆ แล้วเขามีเจตนาดีครับโดยคุณ คนบนดอย (118.175.210.15) [13-06-2011 15:42] #3344 (125/490)

เห็นด้วยคนนะ ว่ามันแปลก ดีนะ เงินเพิ่มวุฒิ760 ทำไมไม่เพิ่มตลอดชีวิตไปเลย จะมาลดทำไม ค่าครองชีพจะให้ 1500 + เงินเดือนไปเลย ไม่ต้องมีลดหรือเพิ่มแล้ว เพราะเงินเดือนก็คือเงินเดือน ค่าครองชีพก้อ อีกต่างหากโดยคุณ แต้ม Mail to แต้ม (192.168.182.185) [13-06-2011 17:46] #3346 (126/490)

ผมได้รวบรวมรายชื่อพนักงานส่วนตำบลที่ได้รับความเดือนร้อน พร้อมที่งเขียนคำบรรยายความแตกต่างระหว่างข้าราชการพลเรือนและพนักงานส่วนตำบลแล้ว คาดว่าน่าจะถึงบ้านท่านประธานชมรมวันพุธ ที่ 15 มิ.ย.54 นี้โดยคุณ คนนครนายก (182.53.225.85) [13-06-2011 20:35] #3347 (127/490)

ผมว่าไปออกรายการ เจาะประเด็น ช่อง 7 หรือ ข่าว 3 มิติ
หรือส่งไป ตู้ปณ.ข่าว 3 ประเด็น ข้าราชการชั้นสอง ความแตกต่างระหว่างข้าราชการพลเรือนกับข้าราชการท้องถิ่น ไม่ใช่สิ พนักงานส่วนตำบล น่าเป็นประเด็นที่น่าสนใจนะพี่น้อง จะได้ดังๆ ไม่งั้นเงียบหายโดยคุณ เอ (182.52.114.184) [14-06-2011 09:32] #3352 (128/490)

เห็นด้วย ทำให้เป็นข่าวใหญ่ จะได้ให้พวกสื่อๆต่างเป็นกระบอกเสียงเรียกร้องให้พนักงานท้องถิ่นเราโดยคุณ คนท้องถิ่น (125.26.243.125) [14-06-2011 11:03] #3355 (129/490)

เห็นด้วยครับผมว่าเราข้าราชการชั้นผู้น้อยของท้องถิ่นที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมควรที่จะไปร้องเรียนถึงสื่อด้วยเพื่อเป็นกระบอกเสียงให้กับเราชาวท้องถิ่น ช่อง 3,5,7,9 เป็นต้นโดยคุณ webmaster (182.53.141.220) [14-06-2011 11:10] #3356 (130/490)

ใดใดในโลกล้วนอนิจังโดยคุณ แห้วจัง (182.53.229.145) [14-06-2011 11:32] #3357 (131/490)

เกิดอะไรขึ้นเหรอครับ.....โดยคุณ แต้ม (192.168.182.185) [14-06-2011 12:06] #3358 (132/490)

ทำไมเหรอครับ เกิดอะไรขึ้นหรือมีการเปลี่ยนแปลงเหรอโดยคุณ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (118.174.34.46) [14-06-2011 12:16] #3359 (133/490)

ผมขอเบอร์โทรคุณแต้ม เผื่อประสานการเรียกร้องความเป็นธรรมในครั้งนี้ ผมอยู่ลำปางครับโดยคุณ แต้ม (192.168.182.185) [14-06-2011 12:38] #3360 (134/490)

ผมแต้ม 0840554075โดยคุณ webmaster (182.53.141.220) [14-06-2011 12:48] #3361 (135/490)

เรื่องบางเรื่องหลายๆอย่างที่อาจจะเป็นการระบายส่วนตัวหรือด่าใครบางคนหรือบ่นหรือบ้าไปตามเรื่องก็สามารถไปอ่านติดตามได้ที่เฟสบุ๊คผมนะครับ จะเปลี่ยนใหม่จากเฟสของชมรมนิติกร เป็นเฟสของเวบมาสเตอร์ชมรมนิติกรดีกว่าเพื่อเป็นส่วนตัวไม่เป็นส่วนรวมในเฟสนั้นจะได้ใส่แบบเต็มที่ไม่เดือดร้อนองค์กรชมรมฯเราครับ ตรงนี้จะขอให้เป็นพื้นที่ส่วนรวมจ้ะโดยคุณ คิดเห็น (118.173.165.212) [14-06-2011 13:35] #3362 (136/490)

แล้วถ้าหากนำเรื่องไปช่อง 3 ละ เรื่องจะได้จบ อย่างกรณีคุณกิตติ การนำเรื่องไก่ตายมาบริโภค วันเดียวรู้เรื่องโดยคุณ บุคลากร (118.175.203.15) [14-06-2011 13:59] #3363 (137/490)

เกิดอะไรขึ้น ??????โดยคุณ webmaster (182.53.141.220) [14-06-2011 16:12] #3364 (138/490)

มีปัญหานิดหน่อย ไม่รู้ว่าหากอยากทราบลองสายตรงท่านประธานฯ ไม่รู้ท่านจะกรุณาเล่าให้ฟังกันบ้างไหมก็แล้วแต่ท่านะครับผมโดยคุณ นักพัฒนาชุมชน Mail to นักพัฒนาชุมชน (118.174.39.38) [14-06-2011 18:38] #3367 (139/490)

สรุปตอนนี้ชมรมนิติกรยังเป็นตัวแทนในการยื่นฟ้องอยู่หรือเปล่าครับ...หรือทางชมรมจะดำเนินการอย่างไรต่อไปโปรดแจ้งด้วยครับ...ปล. ก้าวต่อไป..นะเพื่อนๆโดยคุณ ทำใจละ (182.53.231.56) [14-06-2011 22:25] #3368 (140/490)

โดยคุณ ........ (49.229.175.134) [11-06-2011 22:02] #3331 (117/139)

จะรอดูพวกคุณว่ามีน้ำยาฟ้องพวกผมได้แค่ไหน ถ้าไม่แน่จริงอยู่นิ่งๆเฉยๆดีกว่า

และแล้ว...... มันก็ชนะโดยคุณ man Mail to man (125.26.221.189) [15-06-2011 07:31] #3369 (141/490)

ตอนนี้ดำเนินการอยู่ครับ เรื่องถึงศาลแล้ว
ความคืบหน้าจะแจ้งให้ทราบโดยคุณ ประธานชมรมฯ (10.0.0.209) [15-06-2011 11:12] #3374 (142/490)

ในเรื่องนี้ประธานชมรมฯ ได้ตรวจร่างคำฟ้องของข้าราชการท้องถิ่นท่านหนึ่งและขณะนี้คำฟ้องดังกล่าวได้ยืนต่อศาลปกครองแล้วการทำหน้าที่ของประธานชมรมฯ คือการให้คำปรึกษาในเรื่องคำฟ้องเมื่อศาลได้รับคำฟ้องแล้วจะขอให้ข้าราชการท้องถิ่นทุกคนที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายเข้าไปเป็นผู้ฟ้องร่วม หากท่านใดมีข้อสงสัยในรายละเอียดโทรสอบถามผมได้โดยตรง 089-9254803 ขอให้เป็นนอกเวลาราชการครับโดยคุณ สู้ๆ นิติกรสิแน่จิง (182.53.224.12) [15-06-2011 11:30] #3375 (143/490)

พี่ครับ ผมอยากกราบเท้าพี่จริงๆ สุดยอดครับ และท่านที่ยื่นฟ้อง คนจริงโดยคุณ คนชายขอบ (118.175.189.152) [16-06-2011 09:34] #3381 (144/490)

สุดยอดจริงๆ ขอให้ได้เป็นใหญ่เป็นโตในภายภาคหน้า น่ะครับพี่น้องโดยคุณ บุคลากร (118.175.203.15) [16-06-2011 10:49] #3383 (145/490)

ร่วมด้วยช่วยกัน สู้ สู้ สู้โดยคุณ เหนื่อย (182.53.227.111) [16-06-2011 12:24] #3385 (146/490)

http://www.thailocaladmin.go.th/upload/document/type2/2554/6/9275_1.pdf มันมาอีกละ เรื่อยๆ คิดได้คิดดี ......เหนื่อยแทนโดยคุณ หดหู่ใจ (118.173.225.169) [16-06-2011 15:25] #3392 (147/490)

ซ้ำเติมกันเข้าไป ทำไม ก พ หรือข้าราชการอื่นเขาไม่เห็นยุ่งยากเหมือนท้องถิ่น และบรรดา ก กลางออกกฎหนังสือสั่งการมาแต่ละอย่างทำไมต้องให้ลั่กลั่นกันด้วยไม่รู้ พูดตรงๆนะทุกวันนี้อยู่ท้องถิ่นเหมือนถุกแบ่งขั้นลำดับทั้งที่ข้าราชการเหมือนกัน ช้ากว่าเขาทุกอย่าง ชมรมนิติกรก็ต้งขึ้นมาก็ไม่เห็นบทบาทมีพลังอะไรเลยดีแต่คุย ทั้งเรื่อง พตก เรื่องปรับอัตราเงินเดือนดีแต่พูดๆบ่นกันไปก้แค่นั้น ถามจริงในกลุ่มชมรมสมาคมของท้องถิ่นน่ะทำอะไรให้เห็นผมสัมฤทธิ์เป็นรูปธรรมสักอย่างมั๊ย ขนาดกฎหมายบริหารงานบุคคลรัฐธรรมนูญใช้มาสี่ปีแล้ว ยังผลักดันกันไม่ไปถึงไหนโดยคุณ เศร้า (118.175.203.15) [16-06-2011 16:29] #3394 (148/490)

เฮ่อ....เศร้า...ใจจริง อุตส่าห์***้เงินเรียนโดยคุณ ทำใจละ (182.53.224.108) [16-06-2011 18:57] #3399 (149/490)

ว่าเค้าไม่ได้หลอก ***ตัวจริงๆๆนะ ***พวกตัวใหญ่ๆ บนๆ นะละ ทำเท่เก๋าไป ให้ต้องยกมือไหว้ท่านครับ ท่านครับ ทำมึนไปวันๆ รอวันน้ำดีไหล***พวกน้ำเน่าออกไปสะบ้างโดยคุณ man Mail to man (125.26.218.119) [17-06-2011 08:50] #3403 (150/490)

อยากให้พวกเราชาวท้องถิ่นทุกท่าน
ติดตามข่าวสาร อย่าให้ขาด
หากมีประเด็นใด ที่จะเป็นข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาลงกระทู้ด้วย
อย่าได้สนใจ ผู้ไม่ประสงค์ดี ที่คอยปั่นป่วน เราเดินหน้าไม่ถอยแน่
การกระทำใดๆของผม ไม่เฉพาะผลแก่ตน แต่เป็นผลโดยส่วนรวมด้วย ขอเพียงกำลังใจจากท่านโดยคุณ สู้ๆ ครับ (182.53.230.184) [17-06-2011 09:01] #3405 (151/490)

ดีนะ ผมว่า มันเหมือนยังมีคนดี คนเก่ง ที่ไม่ไปตามกระแส ตามระบบ ผมยอมรับผมมันหน้าตัวเมีย ไม่กล้าอย่างพวกพี่ๆ อย่างน้อยเรื่องนี้มันก็ทำให้เห็นว่ายังมีน้ำดี ที่จะไหลน้ำเสีย น้ำเน่าออกไปบ้าง เพราะน้ำมันเน่าขังมานาน ด้วยความนับถือครับโดยคุณ 111 (203.113.106.75) [17-06-2011 09:20] #3407 (152/490)

อยากให้ประสาน ชมรมเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ด้วยที่ www.wikropan.ob.tcโดยคุณ คนชายขอบ Mail to คนชายขอบ (118.173.231.56) [17-06-2011 09:21] #3408 (153/490)

อยากทราบ ประวัติ คุณ man ชื่อ สถานที่ทำงาน เพราะท่านเป็นบุคคลที่ทำเพื่อข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่ได้รับผลการะทบ จริงๆ แน่มากโดยคุณ สู้ๆ ครับ สู้ๆ ครับ (182.53.230.184) [17-06-2011 10:47] #3412 (154/490)

ผมว่าจะดีนะถ้าชมรมต่างๆ มาร่วมมือกันไม่ใช่ใครมากำหนด คนเพียงเท่าไรมากำหนดว่าเป็นของคนทั้งองค์กรใหญ่โตซึ่งจริงๆ เค้าไม่ได้รับรู้อะไร แล้วไม่ได้สู้ไม่ได้ทำไร ของแค่มีภาพพจน์เด่นในเวทีสาธารณะไป ถ้านิติกรร่วมจับมือกับวิเคราะห์และอื่นๆ หรือไม่ต้องเป็นชมรมก็ได้ ผมว่ามันจะเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่นะโดยคุณ สู้ๆ ครับ สู้ๆ ครับ (182.53.230.184) [17-06-2011 11:43] #3413 (155/490)

http://www.ocsc.go.th/ocsccms/uploads/circular/ccl0000605.pdf อีกละ ก.พ. ไปอีกขั้นหนึ่งละโดยคุณ สู้ๆ ครับ สู้ๆ ครับ (182.53.230.184) [17-06-2011 11:58] #3414 (156/490)

http://www.local.moi.go.th/2009/webboard/ลองเข้าไปดูความคืบหน้าที่นี้ครับ พอเป็นข้อมูล โดยเฉพาะที่คุณ yut ตอบโดยคุณ man Mail to man (125.26.218.119) [17-06-2011 13:29] #3417 (157/490)

084๙๑๑๕๐๔๐ ร่วมสนทนา ทุกเวลาโดยคุณ สู้ๆ ครับ สู้ๆ ครับ (182.53.230.184) [17-06-2011 13:46] #3418 (158/490)

คุณ man มีเฟสบุ๊คไหม จะขอ addโดยคุณ อีกหนึ่งเสียง (118.173.169.173) [18-06-2011 15:12] #3432 (159/490)

คุณ man ขอบคุณมากนะคะ อย่างน้อยทำให้เรารู้ว่าประเทศชาติยังไม่สิ้นคนดี
การกระทำของคุณที่เป็นตัวแทนขาวท้องถิ่น ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณนับถือ นำพาแต่สิ่งดีมาสู่ชีวิตและครอบครัวคะโดยคุณ man Mail to man (49.228.152.179) [19-06-2011 17:25] #3446 (160/490)

ศาลประทับรับฟ้องเมื่อไหร่ (ศาลลงเลขที่คดีแล้ว)จะแจ้งทันทีครับ
ก.ต่างๆ ทั้ง กลางและจังหวัดตอนนี้เงียบสนิท ไม่มีคำชี้แจง ปล่อยให้เป็นไปตามหนังสือ
บางจังหวัดแจ้งแนวทางแล้ว บางจังหวัดไม่ได้บอกอะไรเลย(เงินเพิ่ม) ปล่อยให้บุคลากรงมเข็ม บ้างก็ดูแนวทางจังหวัดอื่น
ตามมติ กอบต 9/2553 ขัดกับประกาศชัดเจน (ตัวอย่างแนบท้าย)
ถามว่า
ข้าราชการท้องถิ่น บรรจุ ตั้งแต่ เม.ย.54 ป. ตรีจะได้รับเงินแรกบรรจุเท่าใหร่
ตามประกาศ ข้อ 3 ตามคุณวุฒิเริ่มต้นรวมกับเงินที่ปรับเพิ่ม
ตัวอย่างแนบท้ายไม่ได้ให้รวม ขัดกับประกาศชัดๆ
ก.พ. ได้ไม่ต่ำกว่า 9,140 แล้วโดยคุณ man Mail to man (49.228.152.179) [19-06-2011 17:35] #3447 (161/490)

ผมเป็นนักวิชาการศึกษา อบต. ได้รับบทเรียนมากพอจากการที่นิ่งเฉยไม่ต่อสู้ อย่างเก่งก็แค่เรื่องถึง ก.ถ. แต่ก็ไม่ได้รับการแก้ไข
เรื่อง ป บัณฑิตครับ เชื่อว่าหลายท่าน หลายตำแหน่ง คงได้รับกระทบเช่นกัน
เสร็จงานนี้ อาจนำเรื่องนี้ขึ้นมาขอความช่วยเหลือจากศาลต่อโดยคุณ นวก.ศก.นครพนม (110.77.243.126) [20-06-2011 17:13] #3463 (162/490)

เห็นด้วยกับคุณ man เรื่องเข้าแท่งคศ. แต่เรานิ่งเฉย
เห็นผดด.ของเราเข้าแท่งเฉยเลยโดยคุณ วิเคราะห์ฯ สกล (118.175.148.17) [22-06-2011 08:37] #3470 (163/490)

จนท.วิเคราะห์ ก็อยากสู้ด้วยโดยคุณ พนจ. (125.26.92.11) [22-06-2011 09:17] #3472 (164/490)

แล้วพนักงานจ้างไม่ปรับเงินเดือนให้เหรอคะรับท่านผู้มีอำนาจทั้งหลาย
พวกเขาก็ทำงานไม่ต่างจากข้าราชการโดยคุณ พนจ. (125.26.92.11) [22-06-2011 09:18] #3473 (165/490)

รบกวนท่านอีกทีทบทวนให้ปรับเงินเดือนให้พนักงานจ้างด้วยขอบคุณโดยคุณ นักพัฒฯ 2 บัญชี (180.180.131.57) [23-06-2011 00:36] #3485 (166/490)

ร่วมต่อสู้ด้วยค่ะ บรรจุบัญชีวังน้ำเขียวมา 2 ปี ลาออก เริ่มต้นใหม่ อุตสาห์เรียนโท ด้วยทุนตัวเอง
ทำงานทุกเรื่องไม่เคยเกี่ยง หางบประมาณมาให้ อบต. ไม่ต่ำกว่า 3 ล้าน 2 ขั้นไม่เคยได้ ทุนเรียนโทไม่มาถึงคิว พอเรียนจบนึกว่าจะได้เงินเดือน 12,000 บาท ที่แท้แค่เงินเพิ่มตามวุฒิ ทำให้ขึ้นซี 5 ไม่ได้ เพราะบรรจุปีแรกก็ได้แค่ 0.5 ขั้น โลกนี้ช่างไม่มีความยุติธรรมเลย จะรีบส่งเอกสารไปให้ท่านธีรเดช เพราะเจอความซวยมา 2 รอบแล้ว มั่นใจในตัวพี่ธีรเดชค่ะ เพราะเคยเจอตัวจริงมาแล้ว ท่านมีความจริงใจในความเดือดร้อนของน้องๆ สู้ๆ ๆ ๆ นะค่ะ (เสาหลักของน้องๆ ท้องถิ่น)โดยคุณ man Mail to man (125.26.223.219) [23-06-2011 17:37] #3495 (167/490)

ครับ รีบส่งทุกกรณี
ความคืบหน้าเรื่องฟ้องจะแจ้งให้ทราบโดยคุณ man Mail to man (125.26.223.219) [23-06-2011 17:42] #3496 (168/490)

ยินดีด้วยกับ พนักงานจ้าง ลูกจ้างประจำ กับเงิน 5 เปอร์เซ็นต์
http://www.samaphan-abt.org/june.phpโดยคุณ สงสัย Mail to สงสัย (125.26.218.235) [24-06-2011 15:53] #3531 (169/490)

เงียบจังโดยคุณ webmaster (101.109.1.205) [24-06-2011 16:47] #3537 (170/490)

ท่านธีรเดชแจ้งว่าคำฟ้องจะส่งมาลง ปชส. จะรอครับโดยคุณ รอ (182.53.231.222) [24-06-2011 17:09] #3538 (171/490)

ใจเย็นๆๆ เรื่องกำลังเดิน....รอฟังข่าวโดยคุณ นักพัฒน์ท้อแท้ Mail to นักพัฒน์ท้อแท้ (101.109.109.62) [25-06-2011 22:48] #3572 (172/490)

กระผมก็เช่นกันโดนปัญหากรณีบัญชีวังน้ำเขียวเสียเวลาเลื่อนระดับ ขาดโอกาสการขอรับทุนการศึกษาดันเจอปัญหาเงินเพิ่มตามคุณวุฒิอีกคิดว่าเป็นฐานเงินเดือนและแล้วพวกท่านทำผมอีกแล้วโดยคุณ BureauCrazy (49.49.66.86) [27-06-2011 23:19] #3631 (173/490)

สอบถามเป็นข้อมูลหน่อยคับผม
คือว่าปัจจุบันผมเป็นขรก.ท้องถิ่น ซึ่งตอนนี้ตามที่ทุกคนรู้คือ พวกเราจะได้เงินเพิ่มตามคุณวุฒิ ซึงมิได้รวมเป็นเงินเดือนเหมือนอย่างพลเรือน ผมขอถามคับว่าหากผมโอนย้ายไปเป็นขรก.พลเรือนแล้ว ผมจะได้เงินเดือนที่ใหม่ยังไงคับ คือ ได้เงินเดือนส่วนนึงและได้เงินเพิ่มตามเดิม หรือจะได้เฉพาะแค่ขั้นเงินเดือน แต่เงินเพิ่มตามคุณวุฒิผมไม่มีสิทธิ์ได้แล้ว หรือยังไงคับ และ ข้อ 2 คนที่อยู่ท้องถิ่นมาก่อน แล้วโอนย้ายไปพลเรือน สมมติว่าย้ายไปตอนสิ้นธันวาคม 53 จะได้เงินปรับเพิ่มตามคุณวุฒิยังไงคับ คือได้เงินเพิ่มแต่ตุลา พฤศจิกา และธันวาป่าว พอเดือนมกราย้ายไปพลเรือนแล้ว ก้อจะได้แค่ขั้นเงินเดือนตามเดิม (ไม่รวมกับเงินเพิ่ม) พอเลื่อนขั้น ณ เมษา ก้อยังคงเลื่อนเปอร์เซนจากขั้นเงินเดือนเดิม ทั้งๆ ที่ พลเรือนได้เลื่อนเปอร์เซนจากขั้นเงินใหม่ ผมยังข้องใจคับ สรุปว่ามันควรจะเป็นยังไงคับผมโดยคุณ ใครเขียนดี นะแต่รอ (125.26.191.185) [28-06-2011 09:52] #3646 (174/490)

พัฒนาก้าวไกลทั่วในท้องถิ่น
ทุกชีวินร่มเย็นสมบูรณ์ทั่วกัน
นั่นคือจุดมุ่งหมายเรานั้น
ท้องถิ่นไทยเจริญเก้าวไกลขึ้นมา

ทั่วถิ่นแคว้นแดนไทย ไม่หยุดพัฒนา ชาวประชา
ชีวาชีวิตสมบูรณ์ ก้าวพร้อมกันไป เข้มแข็งเป็นทุน
จะนำพาชาติไทยไปพร้อมกัน

พัฒนาก้าวไกลทั่วในท้องถิ่น
ทุกชีวินร่มเย็นสมบูรณ์ทั่วกัน
นั่นคือจุดมุ่งหมายเรานั้น
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

เมืองน่าอยู่ เชิดชู ในคุณธรรม ไทยก้าวนำ
เพราะธรรม ปกครองผองไทย
ตราสิงห์เด่น เหมือนเช่น มั่นคงจิตใจ
เรื่องที่ดีส่งเสริม ทุกปัญหาแก้ไข
ให้ท้องถิ่นของไทยเข้มแข็ง ขึ้นมาโดยคุณ รากหญ้าที่โดนเหยียบ (182.53.225.37) [28-06-2011 10:20] #3648 (175/490)

คนใหญ่คนโตมันยังแก้ปัญหาเล็กๆ ยังไม่ได้ แล้ว......จะไปเหลือไร โลกแห่งความจิงต่างจากความฝันครับ หรือที่รู้ น้ำใจมันเติมแทนน้ำมันไม่ได้ อุดมการณ์สวยหรูมันก็มาจากพวกนั่งตากแอร์บนหอคอยงาช้างทั้งนั้นโดยคุณ t (192.168.182.236) [30-06-2011 12:39] #3754 (176/490)

ข่าวคราวไปถึงไหนแล้วครับโดยคุณ man Mail to man (125.26.221.158) [30-06-2011 20:26] #3765 (177/490)

พรุ่งนี้ ปชส ร่างคำฟ้องครับ
ช่วยกันนะครับ
คำฟ้องผมอาจไม่สมบูรณ์ แต่อาจเป็นประโยชน์ต่อท่านบ้างโดยคุณ man Mail to man (125.26.221.158) [30-06-2011 20:28] #3766 (178/490)

ขออภัยโคราชครับ (คุณeak)ช่วยส่งเมล์มาใหม่ครับ
ผมติดต่อไม่ได้โดยคุณ eak.ไม่เก่งแต่อยากช่วย (125.26.90.47) [01-07-2011 11:49] #3778 (179/490)

ผมก็รอข้อมูลของน้อยอยู่เหมือนกัน หากได้เมล์พี่แล้วก็ส่งมาให้ผมหน่อยเดี๋ยวเราลองช่วยกันดูโดยคุณ เครียด (182.53.224.63) [01-07-2011 14:42] #3781 (180/490)

ถ้ากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ท่านยังพัฒนาคนท้องถิ่น กลไลยังขาดการเหลียวแลเอาใจใส่ ปล่อยตามมีตามเกิด สิทธิสวัสดิการศักดิ์ศรี มันหมายถึงขวัญและกำลังใจ ทำไมข้าราชการอื่นได้กันโครมๆๆ ท้องถิ่นกับไม่มีไม่ได้ ทำงานเหมือนกัน ข้าวกินเงินต้องใช้ พวกเราสู้เพื่อสิทธิที่พึ่งมีพึ่งได้ งานก็หนักกว่า***พวกนั่งตากแอร์ใน.... อุดมการณ์มีครับ แต่ตอนนี้พวกเราก็ต้องการการเหลียวแลบ้าง .....พึ่งใครก็ไม่มี แล้วจะมี.....ไว้เพื่ออะไร กลัวพวกผมจะเทียบชั้นกับพวกท่านได้เหรอครับ....ขอโทษนะเพื่อนๆ เครียด แต่มันจิงนิ
โดยคุณ นักพัฒน์กฎหมาย Mail to นักพัฒน์กฎหมาย (113.53.1.137) [03-07-2011 10:46] #3785 (181/490)

รบกวนเพื่อนๆ พี่ๆ ทุกคน เข้าไปดูที่ กลุ่มงานมาตรฐานบุคคลประจวบคีรีขันธ์ หัวข้อประกาศกำหนดอัตราเงินเดือนและเงินปรับเพิ่มตามคุณวุฒิเทศบาลโดยคุณ 5555 (182.53.225.131) [03-07-2011 14:51] #3786 (182/490)

ดูแล้ว มีปัญหาอะไรหรือครับโดยคุณ 5555 (182.53.225.165) [04-07-2011 14:14] #3789 (183/490)

สถานนีประชาชนสัญจร จ.ชัยภูมิ
วันพุธที่ 13 กรกฏาคม 2554 ณ บริเวณหอประชุมเทศบาลตำบลนาหนองทุ่ม อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ ตั้งแต่เวลา 8.00 -15.00
ใครอยูใกล้ๆ ฝากไปยื่นเรื่องนี้บ้างสิโดยคุณ man Mail to man (125.26.216.225) [04-07-2011 19:39] #3791 (184/490)

ตัวอย่างคำฟ้องศาลครับ ขออภัยในความล่าช้า

http://www.phonthong-sao.go.th/index.php?op=gallerycontent_detail&gallerycontent_id=1584&id=2004โดยคุณ 5555 (182.53.225.165) [04-07-2011 21:10] #3792 (185/490)

สุดยอดครับ แล้วคืบหน้าไปถึงไหนแล้วครับ ทันปีงบประมาณนี้ไหม.....โดยคุณ 007 (180.180.34.59) [05-07-2011 08:35] #3794 (186/490)

ฝากท่านยิ่งรัก เพราะท่านเราจึงรักยิ่งโดยคุณ ปชส.อบจ.นม. Mail to ปชส.อบจ.นม. (110.164.192.116) [05-07-2011 14:40] #3804 (187/490)

ยินดีให้ความร่วมมือทุกกรณีค่ะ จะเป็นตัวแทนของจังหวัดนครราชสีมาในการรวบรวมรายชื่อ และอื่นๆ หากต้องการความช่วยเหลืออะไรโปรดแจ้งได้ที่เมล์ noknakakn@hotmail.comโดยคุณ si (192.168.182.42) [06-07-2011 10:09] #3813 (188/490)

ขอบคุณจากใจ ขอบคุณจริง ๆโดยคุณ 5555 (182.53.230.47) [08-07-2011 20:16] #3854 (189/490)

จะทันก่อนสิ้นปีงบประมาณไหมนะโดยคุณ นายเหมือน (118.172.154.151) [09-07-2011 16:36] #3856 (190/490)

ตกลงนิติกรเป็นตัวแทนฟ้องแล้วใช่ไหมครับ ต้องการเอกสารอะไรอีกไหมจะรวบรวมเพื่อนๆให้โดยคุณ รากหญ้าที่โดนเหยียบ (182.53.224.131) [09-07-2011 21:57] #3857 (191/490)

รีบส่งเลยครับ หรือไปยื่นผ่านนายกไปเลย กำลังไฟแรง เดี๋ยวหมดปีงบประมาณแล้วโดยคุณ man Mail to man (203.113.122.58) [10-07-2011 15:26] #3858 (192/490)

ต้องรอศาลรับฟ้องก่อนนะครับ เดี่ยวจะแจ้งให้ทราบ
ในขั้นตอนต่อไปโดยคุณ เป็นกำลังใจให้ (101.108.194.177) [14-07-2011 10:01] #3886 (193/490)

คุณแมนครับตอนนี้ศาลปกครองขอนแก่นรับฟ้องหรือยังคับโดยคุณ ff (118.173.175.56) [15-07-2011 09:51] #3895 (194/490)

ทำมั้ยเงียบจังโดยคุณ รากหญ้าที่โดนเหยียบ (182.53.229.118) [17-07-2011 11:06] #3897 (195/490)

ถ้ายื่นแล้วไม่ได้หรือ ยังเงียบเราว่าถวามฎีกากับสำนักพระราชวังเลยดีกว่า ความยุติธรรม ความเสมอภาคไม่มีในสังคม จะยอมเป็นข้าราชการชั้นสองตลอดไปเหรอ ( ไม่สิพนักงานส่วนตำบล พนักงานเทษบาลฯ ต่างหาก เขาไม่เคยเรียกพวกเราว่าข้าราชการเลย )โดยคุณ รอ (182.53.229.118) [17-07-2011 14:35] #3898 (196/490)

สำหรับผู้ที่ยังมีข้อสงสัยนะครับ ท่านอื่นๆ สามารถเพิ่มเติมได้นะครับ
1.ให้ดูตำแหน่งที่เราครองอยู่ ณ วันที่ 1 ต.ค. 53 เป็นต้นมา ว่าเป็นตำแหน่งที่เริ่มต้นจากสายงานระดับไหน สาย 1 ดูที่บัญชี ปวช. สาย 2 ดูที่บัญชี ปวท. หรือ ปวส. สาย 3 ดูที่บัญชี ป.ตรี
2.กรณีที่ได้วุฒิเพิ่ม
- สาย 1 ตามหนังสือ ไม่ได้แจ้งเรื่องการใช้วุฒิเพิ่ม ดังนั้น ดูที่บัญชี ปวช. เหมือนเดิม
- สาย 2 ถ้าเดิมใช้วุฒิ ปวท.แล้วได้วุฒิ ปวส. ในสายงานที่เกี่ยวข้อง ดูที่บัญชี ปวส.
- สาย 3 มีวุฒิ ป.โท ในสายงานที่เกี่ยวข้อง และปรับระดับ
4 แล้ว ดูที่บัญชี ป.โท
- สายงานบริหาร ซี 6 หรือ 7 ถ้ามีวุฒิ ป.โท ที่ตรงสายงาน สามารถดูที่บัญชี ป.โท ได้ แต่เข้าใจว่า ระดับนี้เงินเดือนน่าจะเกินกันเป็นส่วนใหญ่แล้ว นะครับ
ทั้งนี้กรณีมีวุฒิเพิ่มนั้น ต้องแจ้งขอปรับคุณวุฒิกับที่ทำงานให้เรียบร้อยก่อนนะครับ คือต้องเสนอให้ผู้บริหารรับทราบ แล้วบันทึกลงทะเบียนประวัติให้เรียบร้อย ถ้ามีวุฒิ แต่ยังไม่ได้แจ้งให้ที่ทำงานทราบเป็นลายลักษณํอักษร ถือว่ายังไม่ได้วุฒิเพิ่มนะครับ
3. ถ้าเราครองตำแหน่งของสาย 1 หรือ สาย 2 ถึงมีวุฒิเพิ่ม จะเป็น ป.ตรี ป.โท ป.เอก ก็ไม่สามารถนำมาใช้ขอปรับเงินเพิ่มตามวุฒิได้นะครับ ต้องปรับเปลี่ยนสายงานก่อน เช่นเดียวกัน สาย 3 ที่มีวุฒิ ป.เอก ก็ไม่สามารถนำมาใช้ขอปรับเงินเพิ่มตามวุฒิได้
4. ในการทำเอกสารเรื่องเงินเพิ่มตามวุฒิ ผมเห็นส่วนใหญ่จะทำครั้งเดียว แล้วก็รวบยอดตกเบิก 6 เดือน คือ ตั้งแต่ ต.ค. 53 -มี.ค. 54 แล้วหมายเหตุสำหรับผู้ที่มีการปรับเปลี่ยนระดับ หรือสายงานในระหว่างนี้ ซึ่งมันก็ไม่ผิดหรอกครับ แต่สำหรับผู้ที่มีหน้าที่เบิกจ่ายเงิน ผมอยากให้ตรวจสอบให้ดี เพราะที่ทำงานผม มีหลุดเหมือนกัน ถ้าคนทำไม่ละเอียดพอ อันนี้ไม่ได้ว่าคนทำหรอกนะครับ ก็เข้าใจ
5. ข่าวที่ออกมาว่าบัญชีเดิมใช้เบิกช่วง ต.ค. 53 - มี.ค. 54 แล้วจาก เม.ย. 54 จะใช้บัญชีใหม่ ข่าวนี้จริงนะครับ เพราะสอบถามเจ้าหน้าที่จากกรมฯ แล้ว แต่ไม่ยืนยันนะครับว่าจะออกมาเมือไหร่ แล้วจะเปลี่ยนแปลงหรือไม่ เพราะกรมฯ ยังไม่ได้แจ้งยกเลิกหนังสือฉบับเดิม ดังนั้นถ้าจะเบิกจากบัญชีเดิม ก็ไม่ผิด แล้วถ้ามีบัญชีใหม่ก็ค่อยตกเบิกทีหลัง ที่ทำงานผม ปลัด ก็จะให้ทำแบบนี้นะครับ
6.การเบิกเงินเพิ่มตามวุฒิ ตั้งแต่ เดือน เม.ย. 54 ต้องใช้เงินเดือนใหม่ที่ปรับ 5 % นะครับ
7.ถ้าจะให้ดี เพือ่ป้องกันความสับสน ควรจะทำเรื่องตกเบิกเงินเพิ่มตามวุฒิ หรือถ้าเบิกจนถึงปัจจุบันแล้ว ควรทำเรื่องเบิกเดือนต่อเดือนนะครับ ไม่ควรรวบยอดมา ที่ทำงานผม หลุดมาแล้วนะครับ ก็ยังดีที่คุยกันได้ แต่ถ้าจะรวบยอดมา ทั้งคนทำและคนเบิก ก็ดูนิดนึงนะครับ ว่าใครปรับระดับ ปรับสายงานบ้าง ส่วนผู้มีสิทธิ์ก็ควรทำความเข้าใจและดูของตัวเองด้วยนะครับ
8.การเบิก เบิกจากหมวดเงินเดือน ถ้าไม่พอ เบิกจากเงินสะสม
9.จะเบิกได้ ต้องรอประกาศจากจังหวัดก่อน ใช้ประกาศของ ก.กลางไม่ได้นะครับ ไม่เหมือนเงิน 5%
10. สำหรับที่ไหนที่อ้างว่าให้ดูวุฒิที่บรรจุ เข้าใจไม่ตรงทั้งหมดนะครับ มันต้องดูตำแหน่งที่เขาถือครองปัจจุบัน ว่าเป็นสายงานระดับไหนใช้วุฒิอะไรมาครองตำแหน่งนั้น จากนั้นถึงไปดูเรื่องวุฒิเพิ่ม หรือรายละเอียดปลีกย่อยอื่นๆ ถ้าไม่แน่ใจเรื่องนี้ผมแนะนำให้ลองถามกรมฯ ดู โดยติดต่อส่วนที่ทำเรื่องนี้ เบอร์ตามหนังสือแจ้งเรื่องเงินเพิ่มตามวุฒินะครับ
11. สำหรับเจ้าหน้าที่ ที่เป็นคนทำเรื่องนี้ หรือผู้เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจจะไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น ปลัด หัวหน้าส่วนหรือ ผ.อ. คลัง เจ้าหน้าที่ ก.จังหวัด ผมอยากให้ ให้ความสำคัญกันนิดนึง อย่างน้อยมันเป็นสวัสดิการที่ผู้มีสิทธิ์ควรได้รับ และเป็นกำลังใจกัน ถ้าไม่แม่นเรื่องข้อมูล ควรเปิดใจยอมรับหรือลองหาข้อมูล หรือสอบถามกรม ฯ ดูบ้าง ผมว่ามันคงไม่เหลือบ่ากว่าแรง มันอยู่ที่ว่าให้ความสำคัญหรือเปล่า
12. สำหรับผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินเพิ่มตามวุฒิ แต่มีปัญหาเกี่ยวข้องกับที่ทำงานไม่ให้ จังหวัดไม่ให้ และไม่ยอมรับฟังอะไร ผมแนะนำให้ทำหนังสือหารือไปที่่กรมฯ แต่เราต้องตรวจสอบตัวเราเองด้วยนะครับว่าเราเข้าใจถูกต้องหรือยัง
ขอบคุณข้อมูลจากhttp://www.pkorat.com/pboard/webboard/show.php?Category=pkorat&No=15828โดยคุณ man Mail to man (203.113.122.58) [18-07-2011 15:50] #3900 (197/490)

ตรวจสอบข้อมูลแล้ ยังไม่รับครับโดยคุณ รอ (182.53.226.52) [19-07-2011 21:29] #3909 (198/490)

เหตุผลและคำอธิบายจาก กรมส่งเสริมฯ
http://www.thailocaladmin.go.th/servlet/CallCenterServlet?_mode=detail&callcenter_id=36192
ความแตกต่าง ก.พ. กับท้องถิ่น
http://www.tessaban.com/tessaban2008/webboard/data/00855-1-1.html
http://klanglocal.ob.tc/-View.php?N=62โดยคุณ ข้าของแผ่นดิน (118.172.99.55) [19-07-2011 22:48] #3910 (199/490)

ขอเสนอให้ข้าราชการส่วนท้องถิ่นทุกท่านที่กล้าหาญเหมือนคุณmanช่วยกันฟ้องผู้ตรวจการแผ่นดินทางเวปไซด์เพราะรับเรื่องร้องเรียนทางเน็ตด้วย ขอให้ผู้เสียหายตามมติ ก.อบต.ดังกล่าวช่วยกันด้วย จึงจะถือว่าพวกเราได้รับความเสียหายเสียสิทธิและมีความกล้าหาญ ไม่ให้ผู้อื่นดูถูกได้ว่า ข้าราชการส่วนท้องถิ่นไม่มีอะไรสู้ๆด้วยกันครับโดยคุณ bureauCrazy (223.205.58.39) [20-07-2011 00:23] #3911 (200/490)

ดีเลยผู้ตรวจการแผ่นดินร้องเรียนทางเน็ตได้ ผมอยากจะร้องเรียนแต่ยังทำไม่ได้อ่ะคับ เพราะที่หน่วยงานยังดำเนินการเรื่องปรับคุณวุฒิไม่เส็ดเลยคับ อย่างไรก็ตามหากมีคำสั่งแล้วผมจะช่วยอีกแรงคับ อีกอย่างพอจะมีช่องทางอื่นๆ อีกมั้ยคับที่สามารถร้องเรียนไปกอ่นได้ ได้เข้าไปอ่าน ในกระทู้http://www.thailocaladmin.go.th/servlet/CallCenterServlet?_mode=detail&callcenter_id=36192ไม่รู้จนท. เค้าเป็นไรมากป่าวเกี่ยวกะเรื่องเงินโบนัส เหอๆๆๆโดยคุณ อิอิ (180.180.34.122) [20-07-2011 07:49] #3912 (201/490)

พวกที่ทำเงินเดือนตามวุฒิควรแสดงความรับผิดชอบด้วยการลาออก หรือย้ายไปสามชายแดงภาคใต้แผ่นดินจะได้สูงขึ้น รบกวนฝากทั้งยิ่งลักษณ์นายกหญิงผู้เปลี่ยนประวัติศาสตร์ด้วยแดงไปทั้งแผ่นดินสารคามโดยคุณ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (118.174.34.46) [20-07-2011 10:56] #3915 (202/490)

ขอให้ข้าราชการส่วนท้องถิ่นทั้งแผ่นดิน ช่วยกันร้องเรียนทางเน็ตไปที่ผู้ตรวจการแผ่นดิน ซึ่งมีบทบาทอำนาจหน้าที่ในการดูแลเรื่องการออกคำสั่ง กฎ ที่ไม่ถูกต้องอยู่แล้ว เพราะกรณีของเราต้องการเรียกร้องเรื่อง การปรับเงินตามวุฒิ แล้วไม่อยู่ในฐานเงินเดือน เหมือนฐานแท่งของ ก.พ. ดังนั้นจะคอยดูว่าข้าราชการส่วนท้องถิ่นทั้งหลายจะมีความกล้าหาญ ช่วยกันร้องเรียน เนื่องจากเสียหาย เสียสิทธิอันพึงมีพึงได้ของตนหรือไม่ หรือเก่งแต่คุยทางเวปเท่านั้น สู้ๆๆๆๆ ด้วยกันนะพี่น้องท้องถิ่นไทยโดยคุณ 111 (118.172.220.20) [21-07-2011 14:32] #3936 (203/490)

http://www.kroobannok.com/44543โดยคุณ รากหญ้าที่โดนเหยียบ (182.53.229.244) [21-07-2011 15:14] #3940 (204/490)

http://www.thailocaladmin.go.th/servlet/CallCenterServlet?_mode=detail&callcenter_id=37230ท่านตอบบ้างแล้วโดยคุณ man Mail to man (125.26.221.19) [21-07-2011 16:51] #3947 (205/490)

การร้องเรียนทางเว็บไซต์
ไปที่https://www.ombudsman.go.th/epost/

จากนั้น คลิ๊กที่ Continue to this website (not recommended).
ช่วยกันครับ เรื่องจะได้เร็วโดยคุณ man Mail to man (125.26.221.19) [21-07-2011 17:43] #3948 (206/490)

ตอนนี้เราต้องใช้สองสิทธิ คือ
1. สิทธิทางอำนาจตุลาการ
2.สิทธิทางอำนาจบริหารและนิติบัญญัติโดยคุณ รากหญ้าที่โดนเหยียบ (182.53.229.44) [21-07-2011 22:05] #3949 (207/490)

สุดท้าย....ถวายฎีกาโดยคุณ รากหญ้าที่โดนเหยียบ (182.53.229.44) [21-07-2011 22:14] #3950 (208/490)

แค่ขอ....รวมเป็นเงินเดือนสะ ไม่เอาเป็นแค่เงินเพิ่มเพราะไม่สามารถนำไปคิดสิทธิประโยชน์ในหน้าที่การงานความก้าวหน้าได้ เป็นเหมือนแค่ค่าครองชีพ และขอให้ได้เท่ากับ ข้าราชการ ก.พ. ในระดับเดียวกัน ให้เท่าเทียบ แม้ค่ารักษาพยาบาลและสิทธิอื่นๆ ไม่ได้ไม่มีเหมือนเขา ขอแก้ไขสะ แลเยียวยาที่เสียสิทธิไปตามหลัง ก.พ.ต่างๆ แค่เนี้ย แค่สิทธิเงินเดือนเท่ากันมันยากนักหนา แค่ให้เท่ากันเหมือนกันง่ายๆ อ้างจังกฎต่างๆ แต่ถ้าได้ตัวเองได้ประโยชน์ยากแค่ไหน ทำง่ายพร้อมเสมอ....คนไทยหรือป่าว ท่านครับโดยคุณ รากหญ้าที่โดนเหยียบ (182.53.229.44) [21-07-2011 22:19] #3951 (209/490)

ผมส่งไปหมดแล้วครับ ทั้งรายการทีวีอะไรต่างๆ เมล์ไป เพราะกรมฯ เงียบมากไม่มีชี้แจ้งใดๆ เลยปล่อยให้เราวิ่งกันไปเอง คงว่าถ้าเหนื่อยมันก็หยุดกัน เวปบอร์ดต่างๆ เงียบหมด คงรอนะครับ ว่าที่ส่งๆ หน่วยงานต่างๆ ไปเขาจะเมตตาช่วยเหลือไหม สรรค์มีตา ***คนคิดคดอิจฉากลั่นแกล้งมันต้องได้รับกรรมโดยคุณ นายเสี่ยงภัย (101.109.109.111) [21-07-2011 23:41] #3952 (210/490)

พวกเราพนักงานส่วนตำบลนัดวันกันแล้วไปตั้งเต้นท์เจรจากับผู้ใหญ่ในกรมกันดีกว่า ไปกันให้มากแล้วหาตัวแทนประสานกับกรมหรือท่านผู้ใหญ่ที่เกี่ยวข้องเอาอบต.ละ3คนก็มากแล้ว นัดวันรวมพลังกันเถอะมันจะจบเร็วขึ้น พื้นฐานสังคมไทยปัจจุบันนั้นความเสมอภาคไม่มีแล้วสำหรับข้าราชการที่ด้อยกว่า นักคิดจะมาจากข้าราชการระดับสูงไม่ใส่ใจความคิดหรือความรู้สึกข้าราชการระดับล่างหรือระดับรากหญ้าของการปฎิบัติงาน ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ในกรมโปรดอ่านกระทู้นี้แล้วรีบทำเงินเพิ่มตามคุณวุฒิให้เป็นฐานเงินเดือนเถอะ ฝากว่าที่นายกยิ่งลักษณ์อีกแรงโดยคุณ ติดตามตลอด (118.175.203.15) [22-07-2011 09:47] #3955 (211/490)

เข้าไปอ่านในhttp://www.kroobannok.com/44543 โดยคุณ 111 แล้วเศร้าใจจัง นี่แหละเนาะ ข้าราชการชั้นห้า จริงๆ พวกเราคนท้องถิ่นโดยคุณ ท้องถิ่นตัวน้อย (118.174.86.128) [25-07-2011 16:19] #3972 (212/490)

เป็นกำลังใจให้ทุกท่านในการต่อสู้เพื่อความยุติธรรมโดยคุณ นักพัฒนาชุมชน(คนซื่อ) Mail to นักพัฒนาชุมชน(คนซื่อ) (118.174.39.38) [25-07-2011 18:46] #3973 (213/490)

ประเด็นไม่ได้อยู่ที่ว่าเราจะแพ้หรือชนะแต่มันอยู่ที่ว่าเราได้สู้แล้วหรือยัง ตัวผมเองได้ส่งเรื่องไป ที่พี่ธีรเดช และได้ร้องไปยังเว็บผู้ตรวจการฯ แล้ว ปล.สงครามเริ่มแล้วจบแต่สหายร่วมรบจะคงอยู่ตลอดไป .. จงกล้าที่จะสู้ด้วยกันนะ เพื่อนๆ ข้าราชการท้องถิ่นไทย *****ก้าวต่อไป******โดยคุณ t (110.49.243.49) [25-07-2011 23:22] #3974 (214/490)

อยากให้พวกเรานัดรวมตัวกันยื่นหนังสือต่อพรรคเพื่อไทย ที่ กทม.ในวันที่ 4 ส.ค.54 นี้ หรือไม่ก็ สนง.ผู้ตรวจการแผ่นดินรัฐสภา และช่อง 3 อย่าลืมนะครับ ผมว่านัดกันไปวันนี้แหละ ขอให้เพื่อนๆไปรวมตัวกันที่ ช่อง 3 ก่อนนะครับ ประมาณ 9.00 น.โดยคุณ คนไทย (182.53.225.176) [26-07-2011 13:42] #3982 (215/490)

ขอโทษที่ไม่ได้ไป แต่ผมส่งเมล์ไปหมด ทุกสถานี เช่น ประเด็นเด็ดเจ็ดสี สถานนีประชาชน ทุกช่องทางทางสื่อ ครับโดยคุณ นิติกรนครนายก (203.113.106.75) [27-07-2011 08:44] #3985 (216/490)

ขอไปด้วยคนครับ จะไปรอที่ช่อง 3 ตั้งแต่ 8 โมงเลยขอให้เพื่อนๆช่วนกันบอกต่อด้วยนะครับโดยคุณ เข้าใจว่าเราเป็นข้าราชการชั้น๕ (125.26.95.234) [28-07-2011 15:17] #4002 (217/490)

เอายังไงกันดีรวมตัวกันไปช่อง 3 แล้วพอมีใครช่วยอาสารับเป็นแม่งานให้หน่อยได้ไหม ผมเงินเดือนเกินแล้วล่ะแต่อยากเป็นแรงใจช่วยพวกเราจริงๆโดยคุณ man Mail to man (125.26.216.38) [28-07-2011 16:56] #4003 (218/490)

สู้ สู้ ครับ ช่วยๆกันโดยคุณ คนนอก (118.172.100.177) [31-07-2011 21:59] #4022 (219/490)

ถ้าจะให้ดีชอง 3 คิวไม่ว่าง ก็ไปใช้บริการช่องไทย PBS ดีด้วยครับขอให้สำเร็จดังประสงค์ครับโดยคุณ นักวิชาการศึกษา (118.172.158.126) [01-08-2011 09:41] #4024 (220/490)

มติ ก.ท.ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ 20 มิ.ย 54
ที่มา: เว็บไซต์เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ จังหวัดปทุมธานี
อยากให้นิติกรตีความให้หน่อยว่าเรื่องเงินเดือนตามวุฒินั้นได้ใช่ไหมเขาบอกแนบท้ายวาระหาไม่เจอโดยคุณ ขุนพลชิน (101.109.85.159) [01-08-2011 10:37] #4025 (221/490)

เปิดหน้า FB เลยดีกว่าครับ จะได้เห็นกันทั่วๆโดยคุณ รากหญ้าที่โดนเหยียบ (182.53.226.7) [02-08-2011 09:26] #4042 (222/490)

ตู้ ปณ. 222 ปณฝ รองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 สำนักงานใหญ่พรรคเพื่อไทย เลขที่ 1770 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310 โทร 02-653-4001
โดยคุณ t (192.168.182.44) [02-08-2011 11:26] #4046 (223/490)

ข่าวไปภถึงไหนแล้วครับ เงียบจังโดยคุณ ท้องถิ่นชายแดน (118.173.167.54) [03-08-2011 09:14] #4058 (224/490)

ทุกท่านครับ รัฐบาลใหม่จัดตั้งภายในต้นเดือน สิงหาคม 54 ฉะนั้นเราชาวท้องถิ่นต้องเร่งดำเนินการ เพราะท่านนายกใหม่เป็นผู้หญิงอาจจะเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องนี้ดี เพราะขณะนโยบายยังผลักดันเรื่อง ป. 15,000 ให้ได้เลย ขอวอนผู้ที่อยู่ใกล้ช่วยผลักดันหน่อยเพราะเราอยู่ชายแดนแต่ต้องการความเป็นธรรมด้วยโดยคุณ เหนื่อย (182.53.224.36) [03-08-2011 10:34] #4060 (225/490)

พวกปลัดฯ ตัวแทนอะไรต่างๆ สมาคมอะไรๆ ที่ตั้งมา ก็ไม่มีอะไรเลย ตั้งมาลอยๆ ตัวใครตัวมัน แฝงจัดอบรม กินเงินกันไปเรื่อยๆ พวกปลัด คนใหญ่คนโต เขาก็ไม่สนใจอะไรตอนนี้ก็ลุ้นหลักเกณฑ์กำหนดตำแหน่งปลัดอบต.ระดับ ๘ ใหม่ กัน .... ดีเน้อ ปล่อยกันตามมีตามเกิดกันไป เรื่องของคุณ ผมไม่เกี่ยว แล้วจะมีกันไว้ทำไมโดยคุณ BureauCrazy (223.205.183.48) [03-08-2011 20:19] #4070 (226/490)

ใช่คับ ตอนนี้เรืองหลักเกณฑ์ ปลัด ระดับ 8 คงสำคัญและตื่นเต้นกว่า เป็นเรื่องที่คุณๆ ปลัด ต้องหันมาระดมสมองช่วยกันอ่าน พิจารณาและวิเคราะห์ หุหุ รายละเอียดตามนี้ คับhttp://www.sk-local.go.th/index.php?options=newsall&mode=detail&id=28801
นี่ถ้าเรื่องเงินเพิ่มคุณวุฒิหลายๆท่านช่วยกันอ่าน และพิจารณาวิเคราะห์กันบ้างก้อดีนะคับบ T 0 Tโดยคุณ ติดตามตลอด (110.49.250.214) [08-08-2011 22:17] #4132 (227/490)

<HTML>
<HEAD>
<TITLE> เงินเพิ่มตามวุฒิ </TITLE>
</HEAD>
<BODY>
<P ALIGN=align type> ไม่ทราบเรื่องตอนนี้ไปถึงไหน</P>
</BODY>
</HTML>โดยคุณ รอ (182.53.229.53) [15-08-2011 15:51] #4202 (228/490)

ประกาศ ออกใหม่ แค่ประเด็นคือยังไม่รวมเป็นเงินเดือน แบบ ก.พ. นี้เป็นแบบเงินค่าครองชีพโดยคุณ BureauCrazy (223.205.179.155) [15-08-2011 23:33] #4203 (229/490)

ตามนี้ค้าบhttp://www.thailocaladmin.go.th/upload/document/type2/2011/8/9504_1.pdfโดยคุณ ฺBureauCrazy (223.205.179.155) [15-08-2011 23:41] #4204 (230/490)

แต่หนังสือฉบับดังกล่าวเขียนไว้ตั้งแต่ 15 สิงหาคม ปี 2553 อิอิโดยคุณ รอ (180.183.247.105) [16-08-2011 10:14] #4212 (231/490)

ไม่ทราบว่า เรื่องฟ้องร้องถึงไหนแล้ว.... เล่าสู่กันฟังหน่อย
จากคนรอ....ร่วมด้วยโดยคุณ มส. (182.52.41.247) [16-08-2011 14:35] #4224 (232/490)

เราว่าน่าส่งเรื่องนี้ถึง นายกปู และ มท.1 เลยนะ จะได้รู้กันไปเลยว่าเป็นยังไงโดยคุณ man Mail to man (125.26.220.165) [16-08-2011 17:13] #4229 (233/490)

ตอนนี้ ศาลสั่งให้ส่งข้อมูลเพิ่มเติมภายใน 15 วันแล้ว
และส่งแล้ว
แนวโน้มอาจรับฟ้องสูงโดยคุณ BureauCrazy (118.174.20.106) [17-08-2011 14:16] #4235 (234/490)

ขอบคุณมากเลยคับคุณ man สำหรับความเคลื่อนไหวต่างๆ คับ
คุณ man ผมขอเสริมอีประเด็นว่า หากในกรณีที่เราจะโอนย้ายไปพลเรือนเนี่ย มันก็จะทำให้เราเสียเปรียบด้วยชะป่าวคับ คือ เเงินเดือนที่ตั้งติดตัวเราไปก้จะได้แค่เงินเดือนปกติ ไม่ได้รวมเงินคุณวุฒิไปด้วย รวมทั้งพอไปที่ใหม่แล้วเงินเเพ่ิมคุณวุฒิเรากอ้จะไม่ได้โดยปริยายหรือป่าวคับ ถ้าเป็นน้มันก้อแสดงถังคววามเหลื่อมล้ำด้วยนะผมว่าโดยคุณ kohung Mail to kohung (125.26.231.210) [18-08-2011 09:33] #4254 (235/490) kohung's Profile

ขอบคุณมากครับสำหรับการเรียกร้องในครั้งนี้..เป็นกำลังใจให้ครับ...ขอให้สำเร็จโดยคุณ วิศวกรท้องถิ่น Mail to วิศวกรท้องถิ่น (182.53.88.252) [19-08-2011 14:01] #4272 (236/490)

ของ กพ.ปรับเป็นฐานเงินเดือนแล้ว ยังมีปรับอีกตามตัวชีวัดต่างๆด้วยนะครับ ส่วนผมอยู่เทศบาล ตำแหน่งวิศวกรโยธา ได้อ่านประกาศของ กพ.ครั้งแรกก็ดีใจ ว่าจะได้เหมือน กพ. แต่พอ กถ.ประกาศออกมาแล้ว บอกได้เลยว่าผิดหวัง ที่แรกคิดไว้แล้วว่าจะได้เป็นสองต่อ ทั้งตำแหน่งที่ขาดแคลน ตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะ ลำดับต้นๆในการสอบแข่งขัน ส่วนความรู้ความสามารถผมก็ว่าไม่ได้น้อยกว่า วิศวกรของ กพ.นะ จบ วศบ. ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น จบตามเกณท์ ไม่เคยเรียนซ้ำแม้แต่ตัวเดียว ภาค. ก. ของ กพ. ก็ผ่านเหมือนกัน หรือว่าเรามาผิดที่ก็ไม่รู้นะ แต่คิดว่า เป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นมันได้อยู่ใกล้บ้าน พัฒนาบ้านของตัวเอง แต่สุดท้ายกลับโดนพวกที่คิดว่าเขาควรจะมีสิทธิเหนือกว่าเราทำไปได้ เอะ หรือว่าจะเปรี่ยนไปในส่วน กพ.ดี ลองไปสอบดูดีกว่า คิดว่าคงแค่นั้นแหล่ะ สอบให้ได้แล้ไม่ไป ให้มันรู้เฉยๆ ว่าข้าราชการส่วนท้องถิ่นก็ไม่ได้ด้อยกว่าใคร ขอให้ทุกท่านที่จะฟ้องจงโชคดีโดยคุณ นิติกรเทศบาล (125.27.232.178) [19-08-2011 14:08] #4273 (237/490)

ผมเคยร้องเรียนไปที่สำนักนายกรัฐมนตรีแล้ว ปรากฎตามนี้

http://www.opm.go.th/opminter/webbrd/content/desc_topic.asp?cid=2554/0345&cbxtype=

โดยคุณ BureauCrazy (223.207.176.233) [19-08-2011 19:53] #4285 (238/490)

เรียนคุณ นิติกรเทศบาล
ผมเชือว่าเจ้าหน้าที่ดังกล่าว เค้าคงไม่เข้าใจเป็นแน่แท้ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์เงินเพิ่มคุณวุฒิที่เป็นอยู่ของท้องถิ่น ดูเหมือนตอบแบบขอไปที แย่จัง

อีกอย่างคนท้องถิ่นเองหลายคนยังไม่ค่อยเข้าใจถึงประเด็นนี้อยู่มากเลยคับ แม้แต่องค์กรผมเอง ผมพยายามชี้แจงให้เค้าเข้าใจ ว่าการที่ราได้เงินเพิ่มน้นมันแตกต่างจากของกพ.อย่างไร ก้อไม่รู้เค้าเข้าใจรึป่าว เห้อๆๆ ส่วนตัวผมยังคิดว่าเรายังมีความหวังคับ หวังว่าจะได้เงินเช่นเดียวกันกับกพ. และหวังว่าระบบงานบริหารงานบุคคลท้องถิ่นจะมีมาตรฐานเหมือนกพ. ไม่เอาพวกข้าราชการส่ว่นกลางที่เหมือนจะไม่ค่อยเข้าใจเข้าถึงหลัก HR จริง เๆหมือนอย่างกพ. ให้ขรก.พวกนี้มาทำงานด้าน HR ......อืมๆ ยังไงก้อรอกันต่อไปคับ เอาใจช่วยทุกๆคนคับ รวมถึงเอาใจช่วยให้เรืองฟ้องศาลปกครองมีความคืบหน้าเยอะๆ รอฟังข่าวดีกันคับบบ ^ ^โดยคุณ รากหญ้าที่โดนเหยียบ (182.53.226.65) [20-08-2011 12:13] #4287 (239/490)

เพื่อน นิติกร จะไปขอความเป็นธรรมเรื่อง เงิน พตก. กัน พวกเราควรจะไปด้วยนะครับ ยื่นเรื่องพร้อมๆ กับเขาเลย
http://www.nitikon.com/boardnitikon1/view.php?No=679&visitOK=1โดยคุณ webmaster (101.109.10.238) [22-08-2011 08:38] #4293 (240/490)

มา ไปด้วยกัน ยื่น 2 เรื่องเลยพี่น้องหาแนวร่วมมา เอาจริงๆแล้วตายเป็นตายโดยคุณ 9 (113.53.119.85) [22-08-2011 09:03] #4294 (241/490)

การบริหารจัดการทุกองค์ต้องเน้นความสมดุลไม่เอียงซ้ายหรือขวาให้สุดขั้ว เพราะจะทำให้เกิดความขัดแย้งมาภายหลังวิธีการที่ดีควรให้ความเสมอภาค ถึงแม้จะช้าแต่ได้ชื่อว่ามีความยุติธรรมโดยคุณ man Mail to man (125.26.222.169) [22-08-2011 12:48] #4299 (242/490)

ขอขอบคุณทุกท่าน ที่ให้มูล ความเคลื่อนไหวต่างๆ และที่เป็นกำลังใจ ตอนนี้ก็ได้แต่รอศาล แต่ก็ดำเนินการหลายช่องทางอยู่ เช่น
ส่งเรื่องถึงผู้ตรวจการแผ่นดินแล้ว
จะแจ้งความคืบหน้าให้ทราบต่อไป
ส่วนกรมก็แจ้งบัญชีแนบท้ายใหม่เท่านั้น ยังคงหลักการเดิม ลงวันที่ก็ผิด ไมรู้เป็นยังไง กั๊กไว้และก็ช้าโดยคุณ จนท.วิเคราะห์ฯ Mail to จนท.วิเคราะห์ฯ (180.180.218.204) [22-08-2011 15:25] #4301 (243/490)

วันนี้ (22 ส.ค 54 เวลา 15.00 น.) ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมฯ ท่านบุญสืบ แช่มช้อย ได้มาตรวจราชการที่ อบต.ห้วยโป่ง อ.เมืองแม่ฮ่องสอน เราได้สอบถามท่านว่า ทำไม ข้าราชการท้องถิ่นถึงไม่ได้รับเงินเพิ่มตามวุฒิเหมือนข้าราชการ ก.พ ท่านตอบว่าไงรู้ไหม ท่านตอบว่า เดี๋ยวข้าราชการจะโตเร็วเกินไป เราก็ถามว่าแล้วข้าราชการ ก.พ ทำไมถึงรวมเป็นเงินเดือนได้ ท่านตอบว่า คุณได้โบนัสปีละเท่าไหร่ แล้ว ข้าราชการ ก.พ ได้เท่าไหร่ ถ้าอยากได้แบบนั้น ทำไมไม่ไปเป็นข้าราชการ ก.พ แค่นี้ก็อึงแล้วนะโดยคุณ BuraeauCrazy (118.174.20.106) [22-08-2011 16:37] #4303 (244/490)

โห ตอบแบบนี้เนี่ยนะ ไม่ใช่วิสัยของคนเป้นผู้บริหารเลย คุณน่าจะอัดเสียงคนพี่พูดไว้ เป็นหลักฐานนะค้บ อีกอย่างคนที่พูดเค้าพูดในความรู้สึกของขรก.กพ.ที่เป็นขรก.สังกัดกรม/สังกัดกระทรงงมหาดไทย อย่าไปเหมากะขรก.กพ.สังกัดอื่น เค้าไม่คเยคิดแบบที่คนที่พูดๆ คับ ขรก.สังกัดอื่น เค้าไม่มีขรก.ท้องถิ่นเหมือนมหาไทยคับ แบบนี้พูดแบบเอาความรู้สึกตัวเองคับ ผมไม่เห็นด้วยเลยยยโดยคุณ รากหญ้าที่โดนเหยียบ (182.53.229.209) [22-08-2011 16:41] #4305 (245/490)

โตเร็วเกินไป อิจฉาโบนัส ....ชัดเจนแล้วโดยคุณ RU 600 Mail to RU 600 (125.26.101.233) [23-08-2011 10:05] #4311 (246/490)

ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านที่ร่วมเรียกร้องสิทธิ์ที่ควรจะพึ่งเกิดการกำหนดกฎระเบียบ โปรดคำนึงถึงผลกระทบที่ตามด้วยครับ ขอให้ทุกท่านโชคดีครับโดยคุณ เศร้าจัง***ผมก็ไม่ได้เรื่อง (101.108.194.152) [25-08-2011 17:37] #4352 (247/490)

เอาเข้าจริงๆ พวกนิติกรอปท.ของเราจะสู้เขาได้ไหม หนทางมันช่างยาวไกลเหลือเกิน เราขาดคนที่จะรับอาสาเป็นหัวหน้าและพี่ใหญ่ที่จะรวมพลังที่กระจัดกระจายให้สู้ต่อไปด้วยใจมั่นได้ อยากมีพระเอกขี่ม้าขาวหรือไม่ก็นารีขี่ม้าขาวสักคนจัง พี่ธีรเดชไม่ว่างเพื่อน้องๆตาดำๆบ้างเหรอคับโดยคุณ สู้ๆ ครับ (182.53.225.88) [26-08-2011 10:54] #4360 (248/490)

http://www.thailocaladmin.go.th/servlet/CallCenterServlet?_mode=detail&callcenter_id=37780
คนกรมฯ ตอบคำถาม ตอบแบบนี้ อย่าตอบดีกว่าไหมโดยคุณ man Mail to man (180.180.45.3) [26-08-2011 13:01] #4363 (249/490)

ถ้าให้ผมตอบตอนนี้นะครับ
ให้โบนัส กับเงินเพิ่มบวกกับเงินเดือน
ผมเลือกเงินเพิ่ม ไม่เอาโบนัส เสียศักดิ์และสิทธิข้าราชการ
ทั้งนี้ เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะครับ ข้าราชการท้องถิ่นเสียเปรียบเรื่องเงินเดือนตามวุฒิที่สมควรได้รับโดยคุณ kohung007 (182.52.36.205) [26-08-2011 20:25] #4371 (250/490)

เห็นด้วยกับคุณแมนครับ...ขอเงินเดือนตามวุฒิก็พอ....แค่ความคิดเห็นส่วนตัวนะครับ 1 เสียงโดยคุณ BureaCrazy (223.204.183.223) [27-08-2011 09:52] #4372 (251/490)

เงินโบนัสมก้อสิทธิ์ที่ควรได้เหมือนกัน ความคิดเห็นของไม่รู้นะ นึกๆว่า เงินโบนัส พวกกรมได้มากกว่าเราซะอีก แต่เค้าได้เป็นเงินก้อนใหญ่ๆ แต่เนื่องจากต้องถูกปันส่วนๆ เป็นก้อนเล็กๆ เพื่อกระจาย ๆ ตามผลงาน(มั้ง) ซึงกว่าจะถึงใครต่อใคร ข้างบนก้อปันไปหมดแล้ว อีกประเด็นสำคัญคือ มองลงมาท้องถิ่น..บ้างท้องถิ่นก้อไม่ได้โบันสก้อมีนะคับ หลายที่ไป ฉะนั้นจะอ้างเอาเหตุผลเรืองโบนัสอะไรมันก้อไม่สมเหตุสมผล สิทธิเรื่องเงินเพิ่มตามคุณวุฒิ เค้ามีเจตนารมย์เพื่ออะไร ต้องกลับไปดู กรมส่งเสริมทำแบบนี้ไม่เป้นการส่งเสริมส่วนท้องถิ่นเลยคับ ผมว่าที่ผ่านมาพวกคุณทำงานไม่เป้นไปตามวิสัยทัศน์ ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ไม่รู้จะส่งเสริมหรือว่าจะอะไรกะส่วนท้องถิ่น ท้องถิ่นทำงานใกล้ชิดประชาชนทำงานเพื่อประชาชน ซึ่งเหมาะสมอย่างยิ่งกะคำว่าข้าราชการ แต่พวกคุณล่ะใช้ชื่อเต็มปากเต็มคำว่าข้าราชการ ...............
ภาวนาให้ผลกรรมดีที่ขรก.ท้องถิ่นที่ตั้งใจทำงาน ช่วยให้มีการเปลี่ยนแปลงที่ดีๆ เข้ามาบำรุงส่งเสริมท้องถิ่นให้ดีขึ้นนะคับโดยคุณ รากหญ้าที่โดนเหยียบ (182.53.231.227) [27-08-2011 17:41] #4374 (252/490)

ผมว่าจะส่งเรื่องไปให้คุณสุรยุทธิเรื่องเล่าเช้านี้ ให้แกเมตตานำเสนอสักหน่อย แค่ขอเป็นเงินเดือนไม่ใช่เงินเพิ่ม ให้ เหมือน ก.พ. เท่านั้น ระดับเดียวกัน คุณวุฒิเดียวกัน ระยะเวลาราชการเท่ากัน ต้องเหมือนกันง่ายๆ หลักการ เอกสารกำลังรวบรวมส่งโดยคุณ ข้าราชการท้องถิ่น (118.172.101.110) [27-08-2011 23:24] #4376 (253/490)

ขอสนับสนุนคุณรากหญ้าที่โดนเหยียบ โดยขอเสนอและสรุปเหมือนที่ท่านพูด และขอเพิ่มเติมที่กรมส่งเสริมฯอ้างว่าไม่มีกถ.ทำให้ไม่ได้ แล้วเงินเดือนที่ขึ้น5% เมษาทำไมขึ้นให้เราท้องถิ่นได้ก็ขอเป็นการบ้านเพื่อป้องกันกรมเอามาอ้างว่าไม่มีกถ.ขอบคุณคุณรากหญ้าที่โดนเหยียบและคุณแมนที่กล้าหาญฟ้องศาลปกครองด้วยขอสดุดีครับโดยคุณ ข้าราชการท้องถิ่นที่เดือดร้อน (118.172.101.110) [28-08-2011 17:06] #4377 (254/490)

คิดง่ายๆก็เหมือนที่คุณรากหญ้าที่โดนเหยียบบอกไว้ว่าก็ขอแค่เป็นเงินเดือน ไม่ใช่เงินเพิ่มเพราะเงินเพิ่มก็เท่ากับเงินเดือนแต่ไม่ยอมให้ไปอยู่ฐานเงินเดือน โดยที่ข้าราชการกรมส่งเสริมฯก็ใช้เป็นเงินเดือนแต่ท้องถิ่นไม่ให้ใช้แต่ให้ใช้เงินเพิ่มเลือกปฏิบัติหรือละเว้นตามมาตรา157 ชัดๆย่ำยีกันจริงๆโดยคุณ 5555 (182.53.225.161) [28-08-2011 19:13] #4378 (255/490)

สังเกตุง่ายๆความแตกต่างข้าราชการสองหน่วยงานเล่นๆ คิดแค่เงินเดือนเริ่มต้นก็ได้ครับ เริ่มต้นรับเงิน ที่ข้าราชการท้องถิ่น ( พนักงานส่วนท้องถิ่นมากกว่า เขาประกาศว่า เข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนตำบล )สมมุติ ตำแหน่งนายช่างโยธา อัตราเงินเดือน : 7,460 บาท วุฒิ ปวส.
อ้างอิง หน้า 10http://www.nakhonnayoklocal.go.th/attachments/240_%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%81%20%E0%B8%81.PDF
ส่วนข้าราชการอื่น กรมพลศึกษา ตำแหน่ง : นายช่างโยธา
อัตราเงินเดือน : 7,670 บาท
ต่างกัน 210 บาท
อ้างอิงจากhttp://www.sheetram.com/main/job_detail.php?id=8041โดยคุณ 5555 (182.53.225.161) [28-08-2011 19:33] #4379 (256/490)


มาดูวุฒิ ปริญญาตรี นะ วุฒิทางกฎหมาย ( นี้ไม่คิดเรื่อง เงิน พ.ต.ก. ) ตำแหน่ง นิติกร สังเกตุง่ายๆความแตกต่างข้าราชการสองหน่วยงานเล่นๆ คิดแค่เงินเดือนเริ่มต้นก็ได้ครับ เริ่มต้นรับเงิน ที่ข้าราชการท้องถิ่น ( พนักงานส่วนท้องถิ่นมากกว่า เขาประกาศว่า เข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนตำบล ) อัตราเงินเดือน : 8,340 บาท อ้างอิง หน้า 12http://www.nakhonnayoklocal.go.th/attachments/240_%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%81%20%E0%B8%81.PDF
ส่วนข้าราชการอื่น สำนักงานศาลปกครอง ตำแหน่ง : พนักงานคดีปกครอง ปฎิบัติการ อัตราเงินเดือน : 9,140 บาท
ต่างกัน 800 บาท
อ้างอิงจาก http://job.admincourt.go.th/ann.pdfโดยคุณ 5555 (182.53.225.161) [28-08-2011 19:42] #4380 (257/490)

ข้างต้นนั้น ปีเดียวกันทั้งนั้นนะครับ
เปรียบเทียบแบบง่ายๆ เป็นข้าราชการใช่ไหมครับ ใส่ชุดสีกากีเหมือนกันแท้ๆ แค่ข้าราชการส่วนท้องถิ่น กับข้าราชการส่วนกลางหรืออะไรก็แล้วแต่ วุฒิเดียวกัน ระดับเดียวกัน มันว่า เรามีโบนัส โตเร็ว สมองคิดแค่นี้ นี้คือให้เห็นว่า ไม่ได้แต่เงินปรับวุฒิหลอก เงินเดือนเริ่มต้นก็ต่างแล้ว นี้ไหนเราก็ไม่ได้มีสิทธิเรื่องค่ารักษาพยาบาลแบบข้าราชการอื่น หรือเรื่องสิทธิ สวัสดิการ กบข.อะไร ที่มีมากมายกว่าท้องถิ่น นึกถึงคำนี้เลย "สองมาตรฐาน" ผมอยากรู้การถวายฎีกาทำอย่างไรโดยคุณ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (118.174.34.46) [29-08-2011 09:55] #4382 (258/490)

กรณีตำรวจก็ขึ้นเงินเดือนให้เพราะไปว่าป้องกันเขาทุจริตแล้วข้าราชการส่วนท้องถิ่นก็ถูกหาว่าจะทุจริตแต่ไม่ให้เงินเดือนตามวุฒิครูก็ขึ้นเงินเดือนให้เพราะอ้างว่ามีหนี้แล้วข้าราชการส่วนท้องถิ่นไม่มีหนี้หรือ กรมฯทำอย่างนี้ทำให้ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเสียขวัญกำลังใจในการทำงาน เรื่องโบนัสมันคนละเรื่อง ข้าราชการตามรัฐธรรมนูญต้องมีศักดิ์ศรีและสิทธิเท่าเทียมกัน กรมฯทำอย่างนี้เป็นการไม่ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติตามกฎหมายรัฐธรรมนูญโดยคุณ kornlozone Mail to kornlozone (61.19.155.11) [30-08-2011 14:33] #4394 (259/490) kornlozone's Profile

เห็นด้วยและขอสนับสนุนความคิดของ คุณคุณรากหญ้าที่โดนเหยียบ ที่จะนำเสนอผ่านสื่อ ครับโดยคุณ รากหญ้าที่โดนเหยียบ (182.53.229.152) [30-08-2011 16:41] #4396 (260/490)

เรื่องที่ยื่นฟ้องศาลปกครองเป็นงัยบ้างครับโดยคุณ 00563 (125.26.187.211) [01-09-2011 10:29] #4406 (261/490)

ได้มีโอกาสเข้าอบรมหลักสูตรบริหารบุคคลที่ผ่านมา จังหวัดอุบลราชธานีได้สอบถาม อาจารย์จรินทร์ ถึงเรื่องเงินปรับตามวุฒิที่จะรวมเป็นฐานเงินเดือน และค่าประจำตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการนั้น ทางอาจารย์ได้ชี้แจงว่าทางก.กลางได้อนุมัติด้วยหลักการเรียบร้อยและได้เสนอ กถ เป็นคนพิจารณาแล้ว แต่ว่าทาง กถ. เป็นสูญญากาศ ไม่รู้เมือไรจะอนุมัติให้ อาจเป็น เดือน หรือหลายปีก็ไม่รู้
คำถาม 1. กถ. มีหน้าที่อะไร แล้วเมื่อไรจะทำงานได้
2. ถ้า กถ ไม่มีตัวตนหรือคนทำงานแล้วหน่วยงานไหนจะเป็นคนช่วยเหลือกรณีดังกล่าวโดยคุณ 00563 (125.26.187.211) [01-09-2011 10:29] #4407 (262/490)

ได้มีโอกาสเข้าอบรมหลักสูตรบริหารบุคคลที่ผ่านมา จังหวัดอุบลราชธานีได้สอบถาม อาจารย์จรินทร์ ถึงเรื่องเงินปรับตามวุฒิที่จะรวมเป็นฐานเงินเดือน และค่าประจำตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการนั้น ทางอาจารย์ได้ชี้แจงว่าทางก.กลางได้อนุมัติด้วยหลักการเรียบร้อยและได้เสนอ กถ เป็นคนพิจารณาแล้ว แต่ว่าทาง กถ. เป็นสูญญากาศ ไม่รู้เมือไรจะอนุมัติให้ อาจเป็น เดือน หรือหลายปีก็ไม่รู้
คำถาม 1. กถ. มีหน้าที่อะไร แล้วเมื่อไรจะทำงานได้
2. ถ้า กถ ไม่มีตัวตนหรือคนทำงานแล้วหน่วยงานไหนจะเป็นคนช่วยเหลือกรณีดังกล่าวโดยคุณ รากหญ้าที่โดนเหยียบ (182.53.225.10) [02-09-2011 19:34] #4414 (263/490)

คดีเงินเพิ่มตามคุณวุฒิ ล่าสุด!!!
ศาลรับฟ้องแล้ว รายละเอียดเพิ่มเติมติดตามได้ในวันจันทร์
ประธานชมรมนิติกรฯจะให้คำแนะนำในการยื่นเป็นผู้ฟ้องร่วมกันทั่วประเทศ
ขอกราบเท้าท่านที่เกี่ยวข้องทุกท่านโดยคุณ ข้าราชการท้องถิ่นผู้น้อย (118.172.100.238) [02-09-2011 19:34] #4415 (264/490)

ใครพอที่จะรู้จักผู้ใหญ่เพื่อเข้าหาทางท่านยงยุทธ วิชัยดิษฐรองนายกรัฐมนตรีและรมว.มหาดไทยช่วยกรุณานำเรียนท่านด้วยผมรู้สึกหมดกำลังใจในการทำงานแล้ว ขอให้ท่านยงยุทธช่วยแต่งตั้งกถ.ด้วยเถิดสาธุโดยคุณ รากหญ้าที่โดนเหยียบ (182.53.225.10) [02-09-2011 19:35] #4416 (265/490)

ท่านเวปมาสเตอร์โพสหน้าเวปครับ แล้วเราก็นำเรื่องให้สื่อช่วยอีกทีโดยคุณ ท้องถิ่นใต้ Mail to ท้องถิ่นใต้ (113.53.23.251) [02-09-2011 21:10] #4417 (266/490)

ผมอยู่สามจังหวัดชายแดนใต้ ขอเป็นกำลังใจขอให้ทำให้สำเร็จโดยคุณ BureauCrazy (223.206.76.125) [02-09-2011 22:11] #4418 (267/490)

ถือเป็นข่าวดีมากคับ ขอบคุณมากคับ
ผมมีประเด็นอยากรู้อีกนิดคับ คือว่า เงินที่นายกปู จะมีการปรับให้ขรก. ระดับ ป.ตรีขึ้นไป = 15,000 บาท ในลักษณะค่าครองชีพนั้นนั้น หากกระทรวงมหาดไทยมีการปรับจริง ซึ่งอาจจรวมถึงพวกเราขรก.ท้องถิ่นด้วย กรมจะให้ยังไง คือ 15,000 คิดจากเงินเดือนที่ได้รับอยู่ หรือคิดจากเงินเดือนที่รวมเงินเพิ่มแล้ว ถ้าเป็นอย่างแรกพวกเราคงได้เยอะกว่าขรก.พลเรือน เพราะเงินเดือนน้อย หมายถึงว่าส่วนต่างที่จะถึง 15,000 เราได้มากกว่ารึป่าว ถ้าเป็นแบบนีจริงกรมจะปล่อยให้ได้แบบนี้หรือป่าว (ปล. ผมเองก้อไม่ทราบรายละเอียดการได้รับเงิน ปตรี 15,000 นะคับ แต่ที่รู้มาคือ ก.คลังรู้สึกว่าเค้าชงให้ปรับ ปตรี 15000 ปวส 9000 ยังไงรอดูต่อไปคับ)โดยคุณ รากหญ้าที่โดนเหยียบ (182.53.226.69) [02-09-2011 22:21] #4419 (268/490)

สมน้ำหน้ามัน!!!
ถ้าบาปบุญมีจริง คงอย่างที่คุณ BureauCrazy ว่า ก็คงบวกเพิ่มไปครับ ไม่เกิน 15,000 บาท แล้วเมื่อเงินเดือนเพิ่ม ก็ลดเงินค่าครองชีพลง ( สายเริ่มต้น วุฒิ ป.ตรี ส่วน ป.โท ที่ปรับเพิ่มนั้น น่าจะได้ด้วย เพราะเรามาจากสายเริ่ม ป.ตรี C 3 พอปรับตามวุฒิเป็นเงินเดือนตามสิทธิ ที่ปรับภายหลัง ) ความเห็นส่วนตัวนะครับ แต่ก็ต้องลุ้น ศาลท่านพิจารณาอีกโดยคุณ รอ (182.53.226.69) [03-09-2011 00:23] #4420 (269/490)

วันนี้ กทม. ประกาศเข้าแท่งอย่างเป็นทางการแล้ว
http://203.155.220.217/office/csc/index1.htmlโดยคุณ รอ (182.53.227.64) [03-09-2011 11:09] #4421 (270/490)

มาตรฐานกำหนดตำแหน่งใหม่(กทม.)
http://youtu.be/p95uca8FVQM
ท้องถิ่นเหมือนกัน แล้วไปไกลแล้ว ถึงแม้จะเป็นแบบพิเศษก็เถอะโดยคุณ รอ (182.53.227.64) [03-09-2011 11:11] #4422 (271/490)

http://youtu.be/xrDGZbo_Ezo
ฟังดีๆนะครับ น่าดีใจแทน เพื่อนข้าราชการ กทม.ด้วยนะครับโดยคุณ รอจากรากหญ้าฯ (182.53.227.14) [03-09-2011 18:11] #4424 (272/490)

กทม.จ่อของบเพิ่ม 3 พันล้าน ขึ้นเงิน ขรก.
http://news.sanook.com/1052660-กทม.จ่อของบเพิ่ม-3-พันล้าน-ขึ้นเงิน-ขรก.htmlโดยคุณ ฺีBureauCrazy (49.49.70.130) [03-09-2011 22:19] #4425 (273/490)

เห้อ ว่าไปรู้สึกอิจฉาขรก.พลเรือน ขรก. กทม. ที่เค้ามีหน่วยงานทางด้านบุคคลที่ชัดเจนและค่อนข้างเป็นมืออาชีพ มีระบบระเบียบ มีการศึกษานำมาพัฒนาและปรับใช้อย่างเป็นรูปธรรม ............ แต่ของท้องถิ่นทุกวันนี้เหมือนแบบตามมีตามเกิดยังไงไม่รู้โดยคุณ รู้สึก.. (101.109.32.67) [04-09-2011 14:46] #4429 (274/490)

ร่างพระราชบัญญํติระเบียบบริหารงานบุคคลท้องถิ่น ไปถึงไหนแล้วครับ ..?โดยคุณ ดหำดดำไ (118.172.10.59) [05-09-2011 08:29] #4432 (275/490)

"ทำไมไม่ประกาศเงินปรับคุณวุฒิเป็นเงินเดือน เหมือนก.พ.ซึ่งตามหนังสือด่วนที่สุดที่นร 1008.1/ว31 ลว 17 ก.ย.2553 เรื่องการกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ก.พ.รับรอง ซึ่งก.พ.ก็กำหนดหลักเกณฑ์เงินเดือนที่ปรับอย่างชัดเจนไว้แล้ว และหน่วยงานของก.พ.ก็ใช้แล้วแต่เหตุใดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจึงไม่ใช้แต่กลับทำเป็นเงินปรับเพิ่มคุณวุฒิ(คล้ายค่าครองชีพ) ซึ่งทำให้ไม่ได้รับความเป็นธรรมกับการเป็นราชการเหมือนกันซึ่งเราก็อิงเงินเดือนตามก.พ.อยู่แล้วเหตุไฉนจึงไม่รับในสิ่งดีดีที่เขาทำกันอยู่แล้วและเป็นประโยชน์ต่อข้าราชการในสังกัดด้วย ซึ่งไปอบรมจากบคุลากรจากกรมมาและได้สอบถามข้อมูลจากจนท.ของกรม บอกว่า จะปรับเป็นเงินเดือนเหมือนแต่รอ กถ. แต่เหตุใดจึงออกประกาศหนังสือวันที่ 17 ส.ค.54ให้เป็นเงินเพิ่มเหมือนเดิม ช่วยตอบให้เข้าใจหน่อยได้ไหมคะ"

โดย ณัฐวดี พงษ์คำผาย ( lovely_deena@hotmail.com) IP 180.180.184.60 [ 24/08/2554 16:06 ]


คำตอบจากเจ้าหน้าที่

"เรื่องนี้ได้มีการตอบแล้วหลายครั้งห็ขอให้คุณได้ลองเปิดอ่านคำถามคำตอบที่เคยได้ตอบแล้ว ส่วนกรณีที่กล่าวว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมกับการเป็นราชการ นั้นก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าในเรื่องใด เพราะถึงแม้ตอนนี้เงินดังกล่าวแยกจ่ายเป็น ๒ ส่วน แต่ถ้ารวมแล้วก็ได้จำนวนเท่ากัน แต่ที่เห็นแตกต่างกันระหว่างท้องถิ่น กับข้าราชการพลเรือน คือข้าราชการท้องถิ่นมีโบนัส (๑-๕ เท่าของเงินเดือน) ในขณะที่ข้าราชการพลเรือนไม่มีทำไม่ไม่เห็นบอกว่าไม่เป็นธรรมบ้าง ครับ"
------------------------
อย่างว่าตอบอย่างนี้อย่าตอบดีกว่าคนตอบ ข้าราชการ กพ นี่หว่าโดยคุณ BurauCrazy (118.174.20.106) [05-09-2011 09:40] #4435 (276/490)

ความเป็นธรรมที่ผมสงสัยคือ เมือตอนจะโอนย้ายไปพลเรือนอะคับ เงินที่ติดตัวเราไป เราจะได้เงินตัวไหน คือได้เงินเดือนเดิม ส่วนเงินเพิ่มคุณวุฒินั้น เราก้อถูดตัดไปโดยปริยาย แบบนี้เราไม่ได้รับความเป็นธรรมคับ ซึ่งเมือโอนไปพลเเรือน คิดว่าเค้าคงไม่ปรับเงินให้เราใหม่ตามคุณวุฒิหรอกคับ เพราะกพ. เค้าปรับฐานครั้งเดียวไปแล้วตอนตุลาคม 53 ได้เป็นก้อนเดียวนำไปใช้เป็นฐานต่อ ......ซึ่งก้อไม่รู้ว่าผมเข้าใจถูกรึป่าวนะคับ ทั้งนี้ ผมได้พยามโพสต์ถามกรมแล้ว แต่กรมก้อไม่มีความรับผิดชอบที่จะส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มาตอบปัญหาข้อสงสัยคับ ไม่รู้ทำอะไรกันอยู่โดยคุณ นิติกรบิน (183.88.69.79) [05-09-2011 10:40] #4437 (277/490)

กระทู้เรายาวมากเป้นประวัติการในการแสดงความคิดเห็นและยังมีข้าราชการท้องถิ่นอีกมากที่อยากแสดงตัวแต่ไม่กล้าพวกเรานิติกรต้องช่วยกันเป็นหลักให้กับข้าราชการท้องถิ่นทุกคนถ้านิติกรออกหน้าคาดว่าตำแหน่งอื่นๆจะสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง อย่างคหที่243 และ248 มันน่าสมเพชจริงๆ***คนพูดท่านบุญสืบ แช่มช้อย ผมว่าไม่สมควรเรียกมันว่าท่านสมควรเรียกมันอย่างอื่นดีกว่าคนประเภทนี้ไม่สมควรจะเป้นใหญ่ เพราะมันใช่ความอิจฉามาแปลงสารจากเงินเดือนเป็นเงินเพิ่ม มันไม่ลองไปดูท้องถิ่นบางแห่งไม่ได้โบนัสบ้างละและโบนัสที่ได้มามันเป็นไปด้วยความยากลำบาก***บุญสืบ จำไว้โดยคุณ นิติรามฯ48 (118.172.222.158) [05-09-2011 11:19] #4438 (278/490)

ความคิดเห็นส่วนตัวครับ ตามที่ศาลปกครองได้วินิจฉัยแล้วว่า ประเทศไทยเราแบ่งการปกครองออกเป็น 3 อย่างคือ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น ตาม พรบ. บริหารราชการแผ่นดิน 2534 ทำให้ข้าราชการสิทธิเท่าเทียมกันทั้ง3 ประเภท แล้วไง ก จังหวัดถึงทำกับท้องถิ่นเหมือนเป็นลูกน้องไม่ได้สิทธิต่างๆๆโดยคุณ 132 (125.26.184.186) [05-09-2011 13:47] #4441 (279/490)

เหนื่อยที่สุดพวกที่ไม่ได้เข้าใจหรือเข้าถึงหลักการบริหารบุคคลโดยใช้หลักวิชาการหรือคุณธรรมเบื่อที่สุด ไปนับหนึ่งใหม่ซะโดยคุณ 5555 (125.26.99.174) [05-09-2011 14:00] #4442 (280/490)

ผมคิดนะ .... แต่แรกที่หนังสือ เงินปรับเพิ่ม จาก ก.พ. ที่เป็นช่วง และมีการบวกเงินเพิ่มนะ คือใครอยู่ช่วงเงินเดือนไหนแล้วปรับสะใหม่ แต่พอกรม.....คิดนานงัย คิดๆๆๆ โบนัสมันก้ได้ กลัวมันโตเร็ว อะไรอะไร ก็เลยคิด อย่าเห็นหน้า***คนคิดจังเลย มึนๆ ไถๆ แก้แล้วแก้อีก ...... ***เรื่องง่ายๆ คิดสะยาก จนเป็นเรื่อง อย่าเห็นหน้าท่านจิงๆ ช่างคิดออกมาได้โดยคุณ 5555 (125.26.99.174) [05-09-2011 14:06] #4443 (281/490)

สองมาตราฐาน ครับ สรุปเลยว่า ข้าราชการ ก.พ. ก็ ส่วนกลางงัย อยู่บนหอคองาช้าง (พวกคิดอย่างเดียว นั่งห้องแอร์ คิดเรื่อยเปื่อย ) คนดีที่ให้เกียรติเราไม่พูดถึงนะครับ แค่***พวกขี้อิจฉา ส่วนข้าราชการท้องถิ่น ส่วนใหญ่ก็คนต่างจังหวัด ชนชั้นสองที่ถีบตัวเองจนจะเสมอท่าน ท่านก็เลยเหยียบไว้..... สักวัน ผมว่านะ สาธุโดยคุณ น้อยเนื้อต่ำใจ (110.77.179.165) [05-09-2011 19:16] #4447 (282/490)

จะให้เป็นธรรมได้ยังไง พ่อแม่พี่น้อง "เงินเดือน" กับ "เงินเพิ่มตามวุฒิ "แค่ชื่อมันก้อต่างกันอยู่แล้ว ได้เงินเท่ากัน แต่ของท้องถิ่นไม่ใช่เงินเดือน ลองคนตอบกระทู้ได้รับมั่ง คงจะภูมิใจมากเลยซินะ ที่อุตสาห์เรียนจบมาเป็นข้าราชการกับเค้าคนนึง แต่ได้เงินเพิ่มตามวุฒินับวันถอยหลังหด จนไม่ได้ แต่ ก.พ.ได้บวกรวมเป็นฐาน ตอนนี้เพื่อนที่โอนไปอยู่ ก.พ. เงินเดือนแซงไปหลายขุมแล้ว อย่างนี้จะหาว่าเป็นธรรมอีกหรือไง ขอสนับสนุนให้ชมรมดำเนินการให้สำเร็จ ถือเป็นอานิสงฆ์ให้ให้กับพี่น้องชาวท้องถิ่น หากรวมเงินเดือนย้อนได้ตั้งแต่ ต.ค.53 นะ จะขอให้ผู้เกี่ยวข้องถูกหวยร่ำรวย และจะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยเจ้าข้าโดยคุณ 4+65 (125.26.185.203) [06-09-2011 09:41] #4458 (283/490)

ท่านประธานแนวทางการเรียกร้องสิทธิจะทำยังไงต่อ รออยู่ครับโดยคุณ นิติกร (125.26.169.22) [06-09-2011 10:07] #4460 (284/490)

เรามีทางอื่นหรือป่าวครับที่จะสท้อนความคิดเห็นต่างต่างของพวกเราที่แสดงออกมานี้ ให้ประชาชนคนทั่วไปเขารับรู้ ความเหน็ดเหนื่อยยากลำบาก และความน้อยเนื้อตำ่ใจของคนท้องถิ่นเรา เผื่อว่า จะมีคนเห็นใจเราบ้าง เอาให้ดังกันไปเลยครับ พอมีใหม ผู้เชียวชาญทางคอมฯ ช่วยหน่อยสิครับโดยคุณ นิติกร (203.146.92.162) [06-09-2011 10:53] #4467 (285/490)

ศาลรับฟ้องหรือยัง ยังไงช่วยแจ้งด้วยนะครับโดยคุณ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น100% (118.174.34.46) [07-09-2011 10:36] #4487 (286/490)

ให้ข้าราชการส่วนท้องถิ่นทุกท่านที่ได้รับความเดือดร้อนเรื่องเงินเพิ่มไปดูคำแนะนำของท่านประธานที่เวปข้างในคุยเฟื่องเรื่องนิติกร เพื่อร่วมกันฟ้องร่วมด้วยโดยคุณ นิติกรบิน (183.88.69.104) [07-09-2011 12:20] #4490 (287/490)

ศุกร์นี้ผมจะทำหนังสือหารือไปยังท้องถิ่นจังหวัดว่าการปรับเงินเพิ่มสำหรับคุณวุฒิของเทศบาลหนองบัวใหญ่ไม่ถูกต้องตามเจตนารมย์ของประกาศก.กลาง
ตอนแรกว่าจะฟ้องกรมเช่นกันแต่พอมาอ่านประกาศก.กลางแล้วมันก็ให้ปรับเป็นเงินเดือนไม่เห็นว่าให้ปรับเป็นเงินเพิ่มอื่นผมจึงมีความเห็นว่าควรหารือไปยังท้องถิ่นจังหวัดก่อนเพราะกลัวว่าพอไปฟ้องศาลปกครองแล้วกรมจะพลิกลิ้นว่าท้องถิ่นเข้าใจผิดเองดังนั้นผมจึงหารือท้องถิ่นจังหวัดก่อนจังหวัดคงหารือกรมถ้าล่าช้าก็จะฟ้องต่อไป ใครอยู่จังหวัดไหนขอให้หารือจังหวัดนั้นจะดีหรือไม่ ขอทราบความเห็นผู้ร่วมชะตากรรมด้วยจะขอบคุณมาก ที่สำนักงานผมไม่มีใครยอมลงชื่อร่วมด้วยสงสัยจริงๆว่ากลัวอะไรกันทั้งที่เราไม่ได้ทำผิดสักหน่อย....พวกนั้นซิที่ต้องกลัวเราจิงมะโดยคุณ man Mail to man (125.26.221.40) [07-09-2011 13:45] #4492 (288/490)

ในฐานะผู้ฟ้องคดี ขอให้ความเห็นว่า
1.ตามประกาศ ก.กลาง (ก.อบต.) มีเนื้อความที่เป็นไปตามเจตนารมณ์และสอดคล้อง ก.พ.กำหนด
2.แต่ด้วยตัวอย่างแนบประกาศ ให้ข้าราชการส่วนท้องถิ่นได้รับเงินเพิ่มต่อเดือนตามช่วงเงินเดือน และมีคำสั่งใหม่ทุกครั้งที่มีการปรับเงินเดือน (เลื่อนขั้น) และยังให้ลดค่าครองชีพด้วยหากเกิน 11700 บาท
3. บางจังหวัดไม่ได้แจ้งแนวทางการปรับ เพียงจัดทำประกาศจังหวัดที่มีเนื้อหาเช่นเดียวกับ ก.กลาง เท่านั้น และไม่แนบตัวอย่างดังเช่น ก. กลาง
4. ก.กลาง มีการแก้ไขเพิ่มเติม บัญชีแนบท้ายประกาศใหม่แล้ว แต่ต้องรอประกาศจังหวัด จะสิ้นปีงบอยู่แล้ว ไม่รู้ทำอะไรอยู่ ทำให้หลายจังหวัดไม่สามารถมีคำสั่งได้
5. หากมีการปรับเงินเดือนใหม่ (15000)ยิ่งทำให้เสียสิทธิมากขึ้น

ทั้งนี้ ได้แต่รอท่านทั้งหลายส่งคำร้องฟ้องร่วมครับ เพราะศาลรับฟ้องแล้วโดยคุณ ข้าราชการท้องถิ่นผู้น้อย (118.172.112.45) [07-09-2011 22:14] #4503 (289/490)

ขอให้คุณรากหญ้าที่โดนเหยียบ คุณนิติกรบินโคราชคุณ5555 และทุกท่านที่เดือดร้อนช่วยกันจริงๆอย่างผู้กล้าหาญคือคุณแมนที่สมควรได้รับการยกย่องว่าท่านเป็นผู้ที่กล้าหาญอย่างแท้จริงส่งคำฟ้องร่วมได้เลยนะ ดิฉันก็จะได้รวบรวมผู้เสียหายไม่ได้เงินเดือนตามวุฒิก็จะส่งไปที่ศาลด้วย สู้ๆๆด้วยกันนะผู้กล้าหาญสู้กับความอยุติธรรมโดยคุณ webmaster (118.172.17.227) [08-09-2011 16:38] #4513 (290/490)

http://www.thailocaladmin.go.th/upload/document/type2/2011/8/9507_1.pdf

เงินเพิ่มตามคุณวุฒิฉบับ 2 มีผลอะไร ยังไงบ้างโดยคุณ ฺBureauCrazy (223.207.178.182) [09-09-2011 00:03] #4515 (291/490)

ยังเหมือนเดิมคับแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 1. เป็นการปรับอัตราเงินเดือน ซึ่งเป็นฐานคำนวณอัตราเงินเดือน ....อันนี้คงเกิดจากการปรับร้อยละ 5 และ 2. จำนวนเงินที่ปรับเพิ่มสำหรับคุณวุฒิ ก็คงเงื่อนไขเหมือนเดิมคับ เป็นลักษณะเงินเพิ่ม ....อ่านกี่ทีๆ ก้อคงยังไม่เข้าใจ เงินร้อยละ ดันปรับได้ แต่เงินเพิ่มคุณวุฒิปรับไม่ได้ เห้อ..ตอนนี้ผมก้อช่วยพิมพ์คำแนะนำการฟ้องคับ ส่งให้เพื่อนๆ ท้องถิ่นได้ช่วยกันอ่านและร่วมกันฟ้องคับโดยคุณ นวก.ศก.นครพนม Mail to นวก.ศก.นครพนม (110.77.243.184) [09-09-2011 19:37] #4528 (292/490)

ใช่ยาวมาก ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนโดยคุณ คนท้องถิ่น (118.172.115.157) [09-09-2011 21:41] #4529 (293/490)

ณ บัดนี้ขอให้ข้าราชการส่วนท้องถิ่นช่วยกันส่งหลักฐานการฟ้องร่วมกับผู้กล้าคือคุณแมน เราไม่ต้องการแค่กำลังใจจ๊ะ หลักการคำฟ้องก็ยึดของคุณแมน เพราะท่านประธานชมรมนิติกรได้ตรวจทานให้แล้วพวกเราแค่ช่วยกันส่งหลักฐานไปที่ศาลปกครองขอนแก่นกรณีมีประเด็นเพิ่มเช่น ผู้มีอำนาจบรรจุและแต่งตั้งคือนายกอบจ.อบต.เทศบาลก็ไม่มีปัญหาในการให้ปรับเงินเดือนตามวุฒิเพราะผู้บริหารท้องถิ่นเข้าใจกว่าคนในกรมฯเพราะท่านผู้บริหารก็ได้ปรับค่าตอบแทนไปแล้ว แต่ยังใงเพื่อให้เกียรติคุณแมนน่าจะโทรหาท่านก่อนนะเจอกันที่ศาลปกครองขอนแก่นครับโดยคุณ ฺBureauCrazy (223.205.61.193) [10-09-2011 10:28] #4531 (294/490)

ผมมีสาระดีๆ เอามาให้อ่านกันคับ เป็นมุมมองเกี่ยวกับเงินเพิ่มคุณวุฒิ และเงินเพิ่มร้อยละ 5 คับ อ่านเป็นความรู้ละกันคับ (เผือใึครที่ยังไม่เคยอ่าน)
http://www.thailocalgov.com/texfile2011/phiphatw08_06_54.htmlโดยคุณ คน๓จังหวัดชายแดนใต้ Mail to คน๓จังหวัดชายแดนใต้ (118.173.200.32) [12-09-2011 20:32] #4553 (295/490)

ช่วยด้วยครับบ บรรจุใหม่ได้น้อยพลเรือน หลายมาตรฐานครับบบบบบ
http://www.thailocaladmin.go.th/upload/document/type2/2011/9/9617_1.pdfโดยคุณ รากหญ้าที่โดนเหยียบ (182.53.225.14) [18-09-2011 20:11] #4633 (296/490)

สาธุ พระสยามเทวาทีราช โปรดดลบันดาลให้ความถูกต้องสิ่งที่ควรเป็น ความยุติธรรมแก่ข้าราชการท้องถิ่นที่ถูกกดขี่ยำยี่ศักดิ์ศรีด้วยเทอญ ไพรีพินาศ สาธุโดยคุณ โรบินฮู๊ด Mail to โรบินฮู๊ด (118.174.39.38) [18-09-2011 20:18] #4634 (297/490)

สรุปตอนนี้มีใครที่จะเข้าชื่อฟ้องร่วมกับคุณแมนบ้างครับ แจ้งให้ผมทราบหน่อยครับ เพราะผมก็คิดว่าจะร่วมด้วยเหมือนกัน จะได้รู้ว่ามีเพื่อนร่วมทางกี่คนบ้างโดยคุณ ท้องถิ่นไทยยุติธรรม (118.172.116.117) [18-09-2011 21:33] #4637 (298/490)

คุณโรบินฮู๊ด มีคนฟ้องร่วมกับคุณแมนตอนนี้มีประมาณไม่ถึงสืบคนยังไงก็โทรไปหาคุณแมนผู้กล้าหาญคนแรกของข้าราชการชั้นผู้น้อยที่ต้องการความยุติธรรมให้ตนเองกับพวกเราข้าราชการท้องถิ่นไทยไม่ให้กรมส่งเสริมฯเหยียบย่ำคิดเองอยู่บนหอคอย ติดต่อคุณแมนได้ที่084 9115040โดยคุณ กานต์ Mail to กานต์ (180.180.223.204) [19-09-2011 09:56] #4638 (299/490)

ของเราลอกมาจาก ก.พ.ทั้งนั้น อีกอย่างคนที่ออกกฎเรื่องการปรับเงินเดือน ก้อมาจากคณะกรรมการที่ก.พ.ตั้งขึ้นมา ใครที่ไหนเค้าจะปรับเงินเดือนให้เท่ากับ ก.พ.เล่า ฉะนั้นเลิกเถียงกันได้แล้วกับเรื่องการปรับเงินเพิ่มตามวุฒิ ให้เท่ากับ ก.พ. แล้วหันไปสนใจกับ การร่วมลงชื่อเพื่อเสนอ กฎหมายของท้องถิ่นดีกว่า หากยังไม่สามารถผลักดันได้ ก้ออย่าไปหวังเลยกับเงินเดือนที่เหมือนกับ ก.พ.ขนาดแค่ ก.ถ.ของท้องถิ่นเองก้อยังไม่มีโดยคุณ ยุติที่เป็นธรรม (118.174.34.46) [19-09-2011 15:59] #4642 (300/490)

แต่การเรียกร้องดังกล่าว อาศัยสิทธิตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ50และกฎหมายลูกต่างๆ ที่มีข้าราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น ดังนั้นจึงต้องพึ่งกระบวนการยุติธรรมจากศาลปกครองที่เคารพ ซึ่งทางศาลท่านก็รับฟ้องแล้ว ทางคุณแมนและพวกเราก็เดินหน้ากันมาแล้ว ก็ขอให้เดินไปสิ้นสุดที่จุดหมายปลายทางรอคำพิพากษาจากศาลท่านเถิด ขอให้พวกเราร่วมกับคุณแมนและประธานชมรมนิติกรต่อไป สู้ๆๆๆๆโดยคุณ รากหญ้าที่โดนเหยียบ (182.53.225.235) [19-09-2011 17:38] #4643 (301/490)

เราต้องร่วมกันรบในศึกสนามเล็กให้ชนะก่อน บางอย่างกลไลขับเคลื่อนมันมีอยู่แล้วตามขั้นตอน แต่อย่างเงินเพิ่มเนี้ย ถ้านานวันผ่านไปก็เสร็จเข้าทางคนที่มันคิดริษยาตาร้อน สองมาตราฐาน เพราะบางคนไม่ได้รับสิทธิก็เฉยๆ ผ่านๆ ไม่เข้าใจแต่รู้ดี ขอขอบคุณคุณแมนและทุกท่าน ที่เกี่ยวข้อง หนทางใดผลักดันได้ก็ช่วยๆ กัน โพสในเฟสท่านนายกปูก็ได้....โดยคุณ BureayCrazy (118.174.20.106) [20-09-2011 13:07] #4647 (302/490)

เห็นด้วยกับคุณรากหญ้าที่โดนเหยียบกะคุณยุติที่เป็นธรรมโดยคุณ รอจากรากหญ้าฯ (182.53.228.159) [21-09-2011 21:50] #4667 (303/490)

ตอนนี้รอลุ้นคำพิพากษาของสาลปกครอง .... ภาวนาให้เงินที่ปรับเพิ่มนี้ได้รวมเป็นฐานเงินเดือน และมีผลย้อนหลังตั้งแต่ ตุลาคม 2553 ด้วยเทอญ แบบเดียวกับ ก.พ. ลุ้นๆโดยคุณ BureauCrazy (223.206.156.87) [22-09-2011 21:39] #4680 (304/490)

ผมเคยลองโพสต์ลงไปและคับ มาตอนนี้รู้สึกว่าข้อความต่างๆ เหมอืนกะถูกลบออกไปคับ (ทั้งของผมและของคนอื่นๆ ที่มารร้องเรียนเรื่องต่างๆ ) รวมทั้งเคยส่งเมลล์ไปหาเลขาพรรค ด้วย (ได้อีเมลล์แอดเดรสจากเว็บ พันธฺทิพย์) แต่สุดท้ายก้อเงียบคับ ยังไงเพือ่นๆ คนอืนๆลองดูกันนะคับ รวมทั้งจังหวัดผมมีน้อยคนที่จะออกมาต่อสู้เรื่องนี้ ไม่เห็นมีวี่แววอะไรเลย เห้อโดยคุณ 008 (125.26.191.100) [27-09-2011 09:55] #4706 (305/490)

ทำไมเข้าอยากโดนบล็อกหรือปะโดยคุณ รากหญ้าที่โดนเหยียบ (182.53.229.189) [28-09-2011 10:45] #4711 (306/490)

ศาลปกครองตัดสินหรือยังครับ หรือตอนนี้ถึงขั้นตอนไหนในชั้นศาลครับ ถ้าใครมีลิงค์ข้อมูลดี หรืออย่างไรก็โพสนะครับ ผมว่าจะรวบรวมส่งไปตามสื่อ เช่น ประเด็นเด็ดเจ็ดสี หรือเรื่องเด่นเย็นนี้ คุณสรยุทธ์โดยคุณ รากหญ้าที่โดนเหยียบ (182.53.228.209) [01-10-2011 18:10] #4725 (307/490)

http://www.youtube.com/watch?v=cHCJHyrvWVs&feature=related ของเก่าแต่ก็....มีบางมุมที่...อืมโดยคุณ รากหญ้าที่โดนเหยียบ (182.53.228.209) [01-10-2011 18:18] #4726 (308/490)

เน้นๆ คริปที่ ช่วงเวลา 06.20 ผมนะฟังแล้วฟังอีก.....โดยคุณ รากหญ้าที่โดนเหยียบ (182.53.226.11) [02-10-2011 18:02] #4727 (309/490)

แต่ถ้ารอ มี ก.ถ. ตามที่ท่านว่าก็ไม่รู้เมื่อไร ก็โชคดีที่มีเพื่อนพี่ๆ ที่สู้เพื่อเราไปขอให้ศาลปกครองช่วย แต่ก็เห็นอยู่อย่างหนึ่งว่า บางเรื่องขาดการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร บางอย่างเราไม่รู้ ไม่ทราบอะไร คลำหาทางออกกันไป...ขาดหลัก ขาดผู้นำขององค์กรที่ชัดเจน เหมื่อนหน่วยงาน องค์กรต่างๆ เราต่างคนต่างไป เราไม่รู้เราไม่ทราบเราก็ต้องดิ้นกันไป ..... แต่เพื่อศักดิ์ศรี สิทธิพื้นฐาน สู้ๆ ครับ ขึ้นปีงบประมาณใหม่แล้ว ขอให้มีกำลังใจกัน ทำเพื่อท้องถิ่น เพื่อชาติ เพื่อแผ่นดินโดยคุณ รากหญ้าที่โดนเหยียบ (182.53.226.11) [02-10-2011 18:47] #4728 (310/490)

http://www.youtube.com/watch?v=_dVFhsh3Shs&feature=related
เน้นๆ คริปที่ ช่วงเวลา 29.30 เกี่ยวกับเรื่องนี้ ข่าวเก่าแต่ก้พอเป็นข้อมูลครับโดยคุณ สองมาตรฐาน Mail to สองมาตรฐาน (113.53.154.19) [03-10-2011 08:16] #4729 (311/490)

ปลัด อบต. ใน ก.กลางเขาห่วงแต่เรื่อง 6 - 7 - 8 ของเขานั่นแหละ เข้าไม่คิดจะทำให้กับพวกเราที่เป็นข้าราชการพนักงานส่วนตำบลชั้นผู้น้อยหรอก ตั้งแต่มีเรื่องนี้มา สมาพันธ์ ปลัด อบต. ไม่เห็นจะทำอะไรเลย เงียบเหมือนไม่มีปาก แต่ดันพากันไปเรียกร้องแต่สิทธิประโยชน์ของตัวเอง จริงไหมโดยคุณ รากหญ้าที่โดนเหยียบ (182.53.231.234) [03-10-2011 08:41] #4730 (312/490)

ก็ฟังๆในคลิปในครับ ท่านตอบดีมาก ขอบคูณท่านที่ถามด้วย รู้สึกว่าเป็นรองปลัดฯ ถามตรงตอบตรงว่า รอมี ก.ถ. ตอบเสร็จ ปลัดท่านหนึ่งถามต่อเลยเรื่องปรับระดับของพวกท่าน.....นี้ละครับ ทำไมไม่ช่วยออกมาชี้แจ้งน้องๆ หรือสู้เพื่อพวกเรา ทั้งที่เค้าเป็นหัวหน้าเรา ก็รอตามที่ท่านว่าคือ ก.ถ.( ไม่รู้เมื่อไร ) และคำตัดสินศาลปกครอง ( ขอบคุณคุณแมนและทุกท่านที่เกี่ยวข้อง )....... อีกประเด็น สังเกตุเรื่องการสอบสายปฎิบัติเป็นบริหารมันก็เริ่มลำบากกันมากขึ้นอีก ปัญหาต่อไป เอาๆ ไปที่ละอย่าง วันแรกของปีงบประมาณใหม่ โชคดีครับโดยคุณ รากหญ้าที่โดนเหยียบ (182.53.231.234) [03-10-2011 13:33] #4736 (313/490)

รายละเอียด CC038318
เงินเพิ่มตามคุณวุฒิการศึกษา
สอบถามหน่วยงาน :สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

"อยากทราบว่าเงินเพิ่มตามคุณวุฒิการศึกษาเป็นเงินพิเศษหรือเป็นฐานเงินเดือนหรือเปล่าคะ"

โดย ปภัชญา เทพาศิริ ( pong_ampon@hotmail.com) IP 118.174.36.130 [ 26/09/2554 14:49 ]


คำตอบจากเจ้าหน้าที่

"ตามประกาศ ก.กลาง เงินดังกล่าว คือเงินเดือนที่ได้รับเพิ่มตามคุณวุฒิ แต่ยังไม่ได้นำเข้าไปรวมกับเงินเดือนตามบัญชีเงินเดือน เนื่องจากการจะรวมจะต้องให้ ก.ถ. เป็นผู้อนุมัติ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการสรรหา ก.ถ.ให้เป็นไปตามกฎหมาย จึงต้องแยกเงินเดือนเป็น 2 ส่วน เพื่อให้ข้าราชการส่วนท้องถิ่นได้รับเงินเดือนตามสิทธิ ครับ"

โดย สบม. สน.บค. IP 58.9.34.241 [ 01/10/2554 20:34 ]

http://www.thailocaladmin.go.th/servlet/CallCenterServlet?_mode=detail&callcenter_id=38318โดยคุณ รากหญ้าที่โดนเหยียบ (182.53.231.234) [03-10-2011 13:35] #4737 (314/490)

รอฟ้าหลังฝน.....โดยคุณ นิติกรบิน (183.88.70.194) [05-10-2011 13:58] #4757 (315/490)

แล้วทำไมไม่ประกาศออกมาชัดๆ อมอะไรอยู่...โดยคุณ man Mail to man (125.25.85.203) [05-10-2011 15:58] #4762 (316/490)

ถามต่อว่า เมื่อไหร่จะมี กถ.
แล้วจะย้อนหลังให้หรือเปล่า ทั้งเลื่อนขั้น และ 5 เปอร์เซ็นต์
และเงินเพิ่มตอนนี้ไม่คงที่ ลดลงเรื่อยๆ ตามขั้นเงินเดือน
ทั้งมีผลต่อการเลื่อนระดับ วงเงินเลื่อนขั้น พันกันไปหมด
จะแก้ยังไง เพราะยิ่งช้า ยิ่งแก้ยากโดยคุณ man Mail to man (125.25.85.203) [05-10-2011 16:00] #4763 (317/490)

ตอนนี้รอศาลส่งคำให้การของผู้ถูกฟ้องอยู่
และต้องคัดค้านคำให้การส่งศาลต่อไปโดยคุณ รากหญ้าที่โดนเหยียบ (182.53.227.10) [05-10-2011 16:11] #4764 (318/490)

http://www.thailocaladmin.go.th/upload/document/type2/2011/10/9723_1.pdf
ทำไมพวกท่าน ที่นั่งบนหอคอยงานช้าง ไม่คิดออกมาชี้แจ้งแบบนี้บ้างละ เอาใจกันจิงๆเลย งานๆ แค่ทำเป็นหนีงสือแบบนี้ก็ไม่คิดทำ กรรม ขอบคุณคุณแมนนะครับโดยคุณ JFK Mail to JFK (118.174.34.214) [06-10-2011 11:13] #4770 (319/490)

http://www.thailocaladmin.go.th/upload/document/type2/2011/10/9724_1.pdfอันนี้น่าจะมีประโยชน์ ประกอบการฟ้องได้นะครับ ไม่มี ก.ถ. สิ่งพวกนี้ยังเกิดขึ้นได้ ฉนั้น เรื่องเงินเดือนก็น่าจะเกิดขึ้นได้เช่นกัน ปล.ความเห็นส่วนตัว ช่วยกันวิเคราะห์นะครับโดยคุณ BureauCrazy (118.174.20.106) [06-10-2011 15:23] #4777 (320/490)

(ความเห็นส่วนตัวคับ)ไม่รู้สิคับ ผมมีความรู้สึกเหมือนกะว่่า ยิ่งอยู่ยิ่งคาย คายเหตุผลต่างๆนานา ว่าทำไมถึงรวมเงินเป็นก้อนไม่ได้ ที่จริงหากเรื่องทั้งหมดเป็นเพราะด้วยเหตุผลนี้่จริงๆ คือเหตุผลไม่่มีก.ถ. ก้อน่าจะชัดเจนไปเลยตั้งแต่่แรกแล้ว เห้อ แต่ยังผมก้อยังไม่เข้าใจแจ่มแจ้งว่าตกลงการไม่มีก.ถ.เนี่ย มันทำให้ไม่สามารถรวมเงินเป็นก้อนได้เลยหรืออย่างไร สภาพอยู่แบบเรื่อยๆ รอๆ อ่ะคับ มันไม่มีระบบ แล้วแบบนี้่จะส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ตามวิสัยทัศน์ตามภาระหน้าที่ของกรมได้อย่างไรกัน ผลกระทบอันใหญ่หลวงก้อตกอยู่กะพวกขรก.ท้องถิ่นทั้งหลาย ทำงานกันไปเกินกว่า 360 องศา แต่กลับไม่มีระบบจูงใจ สร้างขวัญกำลังใจ คนเก่งมีความสามารถไหลไปกัีนหมด คนใหม่ๆ ก้อไม่กล้าเสี่ยงเข้ามา แล้วท้องถิ่นจะพัฒนาได้อย่างไรกัน สุดๆคับ
ปล. แล้วงัี้ถ้ากรมใช้เหตุผลที่ว่า "ไม่มีก.ถ.เป็นประเด็น จะมีโอากสทำให้เรื่องนี้จบเร็วขึ้นไม๊เนี่ย แล้วจบในแบบไหน แบบที่เราต้องการ หรือแบบที่รอให้มีกถ. T Tโดยคุณ รากหญ้าที่โดนเหยียบ (182.53.228.224) [06-10-2011 16:59] #4778 (321/490)

http://www.thailocaladmin.go.th/upload/document/type2/2011/10/9729_1.pdf
หนังสือหารือเงินที่ปรับเพิ่มตามคุณวุฒิกรณีการรับโอนข้าราชการประเภทอื่น (อบจ.) มันก็ย้ำประเด็นที่ว่า อบจ.จะรับข้าราชการอื่นโอนมานั้น ถ้าเขาได้รับเงินปรับเพิ่มที่รวมเป็นเงินก้อนเดียวกันก่อนที่จะมา หรือโอนมา ก็ให้รับแบบเดียวกับพวกเราคือเป็นเงินปรับเพิ่มไม่รวมเงินเดือน สรุปที่ว่า ไม่มี ก.ถ.....จบ คำถามคือ แล้ว ก.ถ.จะครบเมื่อไร ใครจะสั่งได้ .....กรรมโดยคุณ 64+ (180.180.39.166) [10-10-2011 15:59] #4805 (322/490)

กถ พวก........เมื่อไรจะมีโดยคุณ งง สับสน Mail to งง สับสน (118.174.34.214) [11-10-2011 13:28] #4813 (323/490)

ถ้าไม่มี กถ. แล้ว ไม่ดำเนินการ จัดตั้ง ใครเป็นคนผิดครับ แล้วพวกเราที่ได้รับผลกระทบจากการไม่มี กถ. เราจะเรียกร้องได้จากใครครับ สรุปแล้ว ใคร เป็นคน ผิด ถ้าไม่มี แล้วบ่อยให้ไม่มีไปเรื่อยๆ ได้เหรอครับ ถามเพราะ งง และไม่รู้ และ สับสนโดยคุณ ธรรมนูญ Mail to ธรรมนูญ (118.172.121.129) [13-10-2011 22:21] #4835 (324/490)

ไม่มี กถ ทำไมทุกอย่างคลอดมาได้งัย ที่อ้างว่าเพื่อให้ชาวท้องถิ่นได้รับเงินเทียบเคียง กพ.แต่เป็นเงินเพิ่มแทน แท้จริงการดำเนินการเบิกไปทุกที่ก็ผิดระเบียบซคับ เพราะไม่มี กถ. เป็นอันว่าก.กลางก็ทำเกินหน้าที่ ก.จังหวัดก็กล้าๆ กลัว จนเป็นเหตุให้การเบิกถุฏบ้างผิดบ้างในแต่ละจังหวัดไป ใครจะรับผิดชอบละ เพราะความไม่เป็นระบบแท้ จึงสร้างความวุ่ยวายให้ชาวท้องถิ่นเป็นอันมาก อย่าช้านะที่จะแก้ไข เพราะยิ่งนานระบบบัญชี และคำสั่งยุ้งเยิงกันไปหมดแล้ว ท่านกถ.คนดีๆ มีใหมเนี่ยโดยคุณ รากหญ้าที่โดนเหยียบ (182.53.226.161) [14-10-2011 10:48] #4840 (325/490)

อีกช่องทางแสดงความคิดเห็นคนท้องถิ่นhttp://www.facebook.com/groups/thailocalgov/โดยคุณ BureauCrazy (118.174.20.106) [17-10-2011 14:58] #4853 (326/490)

เพื่อนๆคับ ผมมีประเด็นนึง ซึ่งคิดว่าผมเองอาจจะคิดมากไป ห้าๆๆ
ประเด็นคือว่า..การที่เราได้รับเงินเพิ่มคุณวุฒิ (ต่างจาก ขรก. พลเรือนที่ได้รับเป็นเงินเดือน) ซึ่งมิใช่เงินเดือนนั้น ผมไม่แน่ใจมันจะมีผลกระทบต่อการคิดเงินค่าครองชีพ 1,500 บาทหรือไม่ เพราะอย่างของขรก.พลเรือนนั้น เค้าได้เงินเดือนทั้งก้อนเต็มๆ ซึ่งนั่นหมายความว่า ตามระเบียบก.คลังว่าด้่วยการเบิกจ่ายเงินค่าครองชีพชั่วคราว ฉ. 3 ขรก.พลเรือนที่เงินเดือนเกิน 11,700 ก้อจะไม่ได้รับเงินค่าครองชีพนั้นแล้ว .....แต่สำหรับขรก.ท้องถิ่น เราได้รับเงินเป็นเงินเพ่ิมคุณวุฒิ ซึ่งมิใช่เงินเดือน ฉะนั้นฐานเงินเดือนเรามันยังไม่เกิน 11,700 มันจะมีผลทำให้การได้รับเงินค่าครองชีพถูกตัดไปเลยเหรอคับ สมมติตัวอย่าง ขรก.วุฒิปริญญาโท ได้รับเงิน 9,700 บาท พอ ณ ตุลา 53 เราควรจะได้ 12,000 บาท ซึ่งในกรณีพลเรือน ตั้งแต่ 1 ตุลา 53 เค้าก้อจะถูกตัดเงินค่าครองชีพ 1,500 บาทไป แต่สำหรับพวกเรา ขรก.ท้องถิ่นล่ะ ณ ตุลา 53 เรายังได้ 9,700 + 2,300 = 12,000 บาท ผมมองว่าฐานเงินเราที่เป็นเงินเดือน อยู่ที่แค่ 9,700 บาทอะคับ ฐานเงินเดือนเรามิใช่ 12,000 บาท ฉะนั้น หากเป็นแบบนี้แล้ว มันจะทำให้สิทธิ์การได้ค่าครองชีพยังคงมีอยู่ รึป่าว ซึ่งทางแก้ปัญหานี้ง่่ายๆ เลยคือ ต้องทำให้เหมือน กพ.คับ คือทำให้เป็นฐานเงินเดือนซะ ไม่เช่นนั้นแสดงว่าเงินเดือนเรายังคงไม่ถึง 11,700

เหอๆ ประเด็นหนึ่งคือ ตามระเบียบเงินค่าครองชีพนั้น ผมไม่แน่ชัดกับเกณฑ์ของเงินเดือนคับว่า ขรก. และลูกจ้างประจำซึ่งได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้าง ไม่ถึงเดือนละ 11,700 บาท ให้ได้รับเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวเดือนละ 1,500 บาท แต่เมือรวมกันแ้ล้วต้องไม่เกิน 11,700 บาท

ความคิดเห็นส่วนตัวคับ ซึ่งผมอาจจะคิดมากไป ห้าๆๆๆๆ คือมองแล้วมันขัดๆ กับระเบียบอะคับ ถ้าเรายังได้เป็นเงินเพ่ิมคุณวุฒิอยู่เนี่ย เงินค่าครองชีพเราจะต้องได้อยู่ด้วยไม๊ นอกซะจากว่าปรับเป็นเงินดือนก้อนเดียวไปเลย ก็จะทำให้ไม่่มีปัญหาของเงินค่าครองชีพโดยคุณ เสียดาย (192.168.2.27) [21-10-2011 15:29] #4873 (327/490)

ขรก.ท้องถิ่นขู่ร้องศาลปกครอง กระทบกับสิทธิของข้าราชการท้องถิ่น หากเร็วๆ นี้ยังขาด’ปธ.กถ.’กระทบเพิ่ม’ค่าตอบแทน’
Posted on มีนาคม 26, 2011 by สช.
มติชน (กรอบบ่าย) ฉบับวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2554 ส่วนตำบล (ก.อบต.)กลาง เปิดเผยว่า ผลการประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น(ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.) โดยมีนายบุญจงวงศ์ไตรรัตน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธาน ล่าสุด ที่ประชุมมีมติให้ขึ้นเงินเดือนค่าจ้าง ค่าตอบแทนแก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ในวันที่ 1 เมษายนนี้ พร้อมข้าราชการพลเรือน แต่ปัญหาขณะนี้ข้าราชการท้องถิ่นยังมีเพดานเงินเดือนต่ำกว่าข้าราชการพลเรือน ซึ่งที่ประชุมมีมติให้เพิ่มให้เท่าเทียมกัน แต่มีปัญหาในการดำเนินการ เนื่องจากขณะนี้ไม่มีประธานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น(ก.ถ.) ที่จะปฏิบัติหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว ตามมาตรา 33 (1) ของ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ซึ่งมีผลกระทบกับการเพิ่มเงินประจำตำแหน่งให้หัวหน้าส่วน รองปลัดและหัวหน้าสำนักซึ่งที่ประชุมมีมติให้เพิ่มค่าตอบแทนเรื่องนี้เช่นกัน
”หลังจากมีการสรรหา ก.ถ.เมื่อ 2 ปีก่อน แต่ขณะนี้ ก.ถ.ยังไม่สามารถเข้าทำหน้าที่ได้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยควรออกมาชี้แจงเหตุผลและต้องแสดงความรับผิดชอบ เนื่องจากการแต่งตั้ง ก.ถ.มีผลกระทบกับสิทธิของข้าราชการท้องถิ่น หากเร็วๆ นี้ยังไม่มีความคืบหน้า สมาคมข้าราชการท้องถิ่นทั้ง 5 องค์กรมีมติที่จะร้องศาลปกครอง” นายทวีศักดิ์กล่าวและว่า
ในการประชุมเวทีสมัชชาปฏิรูปประเทศไทยที่เมืองทองธานีที่ผ่านมา มีข้อสรุปว่าการเสนอประมวลกฎหมายท้องถิ่นไม่ได้รับความสนใจจากรัฐบาล ทั้งที่ต้องดำเนินการตามที่รัฐธรรมนูญ 2550 มีบทบัญญัติไว้ชัดเจน เนื่องจากการขับเคลื่อนของสมาคมข้าราชการและผู้บริหารท้องถิ่นไม่เป็นเอกภาพ ถือเป็นความล้มเหลวร่วมกัน ดังนั้น ทุกสมาคมท้องถิ่นจะนำข้อสรุปจากเวทีสมัชชาไปประชุมหารือกันในวันที่ 7 เมษายนนี้ เพื่อร่วมเสนอแนวคิดร่างประมวลกฎหมายท้องถิ่น โดยจะเชิญตัวแทนพรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัคร ส.ส.มารับทราบนโยบายในภาพรวมหากพรรคใดสามารถผลักดันกฎหมายตามแนวทางของท้องถิ่นได้ ก็จะสนับสนุนคะแนนให้พรรคนั้น

จากข่าวประมาณต้นปี จนถึงปัจุบัน ก็ไม่ทราบว่ามีการเคลื่อนไหวเรียกร้องกันอยู่หรือเปล่า ขรก.ท้องถิ่นขู่ร้องศาลปกครอง กระทบกับสิทธิของข้าราชการท้องถิ่น หากเร็วๆ นี้ยังขาด’ปธ.กถ.’กระทบเพิ่ม’ค่าตอบแทน’โดยคุณ 007 (180.180.38.215) [04-11-2011 09:02] #4972 (328/490)

ความคืบหน้าถึงไหนแล้วเรื่องฟ้องศาลโดยคุณ man Mail to man (180.180.45.18) [07-11-2011 09:08] #5000 (329/490)

ตอนนี้ อยู่ระหว่างการทำคำให้การของผู้ถูกฟ้องคดี ส่งศาลโดยคุณ BureauCrazy (118.174.20.106) [07-11-2011 15:09] #5005 (330/490)

ขอบคุณมากครับคุณ Man สำหรับความเคลื่อนไหวคับบโดยคุณ man Mail to man (125.26.221.40) [17-11-2011 09:43] #5128 (331/490)

คำให้การของผู้ถูกฟ้องคดี ส่งมาถึงผู้ฟ้อง 14 พ.ย54
ล่าช้ากว่ากำหนดของศาล
ซึ่งผู้ฟ้องจักได้คัดค้านคำให้การส่งศาลต่อไป ภายใน 30 วันโดยคุณ BureauCrazy (118.174.20.106) [17-11-2011 10:37] #5133 (332/490)

ขอบคุณคับโดยคุณ t (192.168.182.140) [17-11-2011 12:56] #5135 (333/490)

อยากให่ผลสรุปออกมาเสียที เพราะข้าราชการส่วนท้องถิ่นเสียเปรียบข้าราชการพลเรือนอย่างมากโดยคุณ ตัวเล็กในอบต. Mail to ตัวเล็กในอบต. (202.143.168.37) [17-11-2011 20:12] #5139 (334/490)

ขอบคุณมากครับ ช่วยให้ถึงที่สุดนะครับโดยคุณ 3 (180.180.38.244) [19-11-2011 20:08] #5156 (335/490)

ให้กำลังใจครับสู้ๆๆๆโดยคุณ รากหญ้าที่โดนเหยียบ (182.53.227.106) [21-11-2011 15:03] #5176 (336/490)

คำให้การของผู้ถูกฟ้องคดี เค้าให้การมาแนวไหนครับ แก้ต่างแบบไม่มี ก.ถ. อะไรประมาณนี้ไหมครับ แล้วผู้ฟ้องได้คัดค้านคำให้การส่งศาลยากไหมครับ มีอะไรให้ช่วยคิดก็โพสนะครับ เผื่อช่วยๆกันโดยคุณ รากหญ้าที่โดนเหยียบ (182.53.227.106) [21-11-2011 15:08] #5177 (337/490)

คำให้การของผู้ถูกฟ้องคดี เค้าให้การมาแนวไหนครับ แก้ต่างแบบไม่มี ก.ถ. อะไรประมาณนี้ไหมครับ แล้วผู้ฟ้องได้คัดค้านคำให้การส่งศาลยากไหมครับ มีอะไรให้ช่วยคิดก็โพสนะครับ เผื่อช่วยๆกันโดยคุณ 250119 Mail to 250119 (171.4.229.178) [21-11-2011 18:49] #5181 (338/490)

เมื่อไหร่ศาลตัดสินค่ะโดยคุณ 007 (180.180.32.65) [22-11-2011 13:11] #5192 (339/490)

คดีนี้ทำไมนานจังมีอะไรให้ช่วยหรือปะ มีเบื้องหน้าเบื้องหลังปะ รอนานแล้วนะโดยคุณ นักพัฒน์ Mail to นักพัฒน์ (118.174.35.146) [23-11-2011 14:26] #5206 (340/490)

เป็นกำลังใจให้คนทำงานนี้ครับโดยคุณ เอก Mail to เอก (125.26.35.113) [25-11-2011 09:46] #5212 (341/490)

ขอบคุณครับสำหรับทีมงานที่ลสะเวลามาทำงานเพื่อข้าราชการท้องถิ่น จากใจจริงครับโดยคุณ 1 (125.26.186.86) [28-11-2011 18:00] #5243 (342/490)

ขอทราบกระบวนการต่อสู้ด้วยว่าไปถึงไหนศาลทำไมไม่ตัดสินอีกนานหรือปล่าวคะโดยคุณ ขรก.ท้องถิ่นเหมือนกัน Mail to ขรก.ท้องถิ่นเหมือนกัน (182.53.166.4) [06-12-2011 11:37] #5303 (343/490)

ตอนนี้ก็ทำได้แค่ขอส่งกำลังใจให้ กับทุกท่านที่เป็นแกนนำต่อสู้ให้กับพวกเราทุกคนนะคะ แต่ถ้ามีส่วนใดที่ พอจะให้ ขรก.ทั่วไปช่วยได้ ก็บอกได้เลยนะคะ จะขอร่วมต่อสู้ด้วยค่ะ ขอบคุณมากๆนะคะโดยคุณ BureauCrazy (223.206.154.17) [18-12-2011 21:18] #5373 (344/490)

เรื่องเปนไงมัั่งค้าบบบบ ผมมาเปิดทุกวันเลย แถมีเฟรชหน้านี้วันละหลายรอบบ ห้าๆๆ
รอข่าวดีนคับ สาธุ...โดยคุณ ท้อออออ Mail to ท้อออออ (125.26.40.10) [19-12-2011 13:21] #5375 (345/490)

เจอกับตัวเอง
1. ***้เงินธนาคาร สินเชื่อบอกว่าในสลิปเงินเดือนช่อง เงินอื่น (ปรับคุณวุฒิ) จะคำนวณให้แค่ 30 เปอร์เซนต์ เพราะไม่ได้ใส่ในช่องเงินเดือน
2. ***้เงินสหกรณ์กรมฯ จำนวนคำนวณกี่เท่าของเงินเดือนนั้น การคำนวณยอดเงิน***้ก็ไม่เอาเงินปรับเพิ่มคุณวุฒิมารวมคำนวณ
3. โบนัสก็ไม่นำเงินปรับเพิ่มคุณวุฒิมาคำนวณ
เฮ่อออออ......แล้วที่เค้าบอกว่าสิทธิเหมือนกันแบบนี้นะ...โดยคุณ BRCZ (118.174.20.106) [19-12-2011 14:13] #5376 (346/490)

โห แบบนี้แย่เลยคับผม เรื่องแบบนี้กระทบโดยตรงต่อคุณภาพชัีวิตของขรก. ท้องถิ่น เพียงเพราะความงี่เง่าของการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น แย่มากๆ ทำอะไรไม่คำนึงถึงผลกระทบในวงกว้างที่จะตามมา ขาดความจริงจังในการที่จะพัฒนา ผลงานของกรมทุกวันนี้เอามาจากไหน ทำอะไร เค้าให้บทบาทคุณคือ "ส่งเสริม" นะคับมิใช่บังคับ คิดเองเออเอง ..สุดๆอ่ะโดยคุณ กด (125.26.187.10) [19-12-2011 17:17] #5381 (347/490)

ปริญญาตรี..ขึ้นไป..ได้หมื่นห้า แล้วปริญญาโทจะมีความหมายอะไร งงง เรื่องเก่าไม่เสร็จเรื่องใหม่กำลังจะมา เบื่อพวก ก กลาง พวกผู้ใหญ่สมอง .......โดยคุณ ฺBureauCrazy (49.49.70.221) [19-12-2011 19:54] #5382 (348/490)

ผมยังสงสัยแบบงง ประเด้่นเงิน 15,000 ว่าจะมีผลกระทบอะไรต่อขรก.ท้องถิ่นอีกหรือไม่ ..ประเด็นคือ คิืดแบบขำขำ สมมติขรก.พลเรือนได้เงินเดือน 12,000 บาท แสดงว่าต้องได้รับเป้นเงินเพิ่มอีก 3,000 บาท (คิืดจากขั้นเงิน 12,000 + 3,000 = 15,000 บาท) ในทำนองเดียวกัน สำหรับขรก. ท้องถิ่น เงินเดือน 12,000 แต่...ได้เป็น 9,700 + 2,300 (ได้เป็นขั้นเงินเดิม + เงินเพิ่มตามคุณวุฒิ) การที่จะไ้ด้เงินรวมเป็น 15,000 จะคิดจากไหน? ซึ่งคาดว่าคงจะคิดจาก 9,700+2,300 = 12,000 ไปเลย คือได้เพิ่ม 3,000 บาท หรือหลักความเป้นจริง ต้องคิดจาก 9,700 เพราะเป็นขั้นเงินเดือนจริงๆ ไม่ควรนับ 2,300 ซึ่งเป็นเพียงแค่เงินเพิ่มคุณวุฒิ ดังนั้นจะได้ 9,700+ 5,300 = 15,000 และได้เงินเพ่ิมคุณวุฒิเดิมอีก 2,300 รวมสุทธิ 17,300 หุหุห พวกเราคงจะได้เงินเพิ่มคุณวุฒิแบบดับเบิ้ลเลยเหรอคับ อิอิโดยคุณ กด (125.26.189.252) [20-12-2011 08:04] #5384 (349/490)

ช่วยกันแสดงความคิดเห็นมากๆหน่อยจะได้แชร์ความรู้ และหาทางออกร่วมกันโดยคุณ รอจากรากหญ้าฯ (182.53.229.89) [20-12-2011 20:38] #5397 (350/490)

เรื่องฟ้องศาลปกครอง คุณ man เป็นงัยบ้างครับ ถ้าชนะขอให้มีผลย้อนหลังตั้งแต่เริ่มที่ ก.พ.มีคำสังเลย ขนาดเปิดใน วิกิพีเดีย เขายังลงอัตาเงินเดือนของ ก.พ.เป็นปัจจุบันเลย
ข้าราชการพลเรือนสามัญ ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งจะได้รับเงินเดือนจากงบประมาณแผ่นดินในอัตราที่กำหนดไว้ ตามคุณวุฒิที่บรรจุแต่งตั้ง เริ่มตั้งแต่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2553[4]

ปริญญาเอก บรรจุแต่งตั้งในประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ อัตราเงินเดือนระหว่าง 16,200 - 17,820 บาท
ปริญญาโท บรรจุแต่งตั้งในประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ อัตราเงินเดือนระหว่าง 12,000 - 13,200 บาท
ปริญญาตรี บรรจุแต่งตั้งในประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ อัตราเงินเดือนระหว่าง 8,700 - 9,570 บาท (ปริญญาตรี 5 ปี อัตราเงินเดือน 9,460 - 10,410 บาท)
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง บรรจุแต่งตั้งในประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน อัตราเงินเดือนระหว่าง 7,300 - 8,030 บาท
อนุปริญญา บรรจุแต่งตั้งในประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน อัตราเงินเดือนระหว่าง 7,620 - 8,390 บาท
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ บรรจุแต่งตั้งในประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน อัตราเงินเดือนระหว่าง 6,100 - 6,710 บาท
เปิดดูได้ครับที่http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%8D
แต่ข้าราชการส่วนท้องถิ่น....ไม่มีโดยคุณ กิติ Mail to กิติ (203.146.92.162) [27-12-2011 08:29] #5477 (351/490)

เมื่อไรจะพิพากษาครับใครพอรูบ้างเพราะเสียสิทธิ์มากเลยโอนมาอยู๋ ก.พ.เพราะเขานับเป็นเงินเดือนโทรถามก.พ.เขาบอกว่ามันอยู่ที่หน่าวงานเก่าคุณต้องแก้ไขแล้วให้มีผลย้อนหลังซึ่งเสียเปรียบต่อเดือน ประมาณ ๑๘๐๐บาทโอนมาจะครบปีแล้วอ้างว่าไม่มีก.ถ.แล้วทำไมไม่สรรหาใครรูบ้างช่วยตอบหนอยโดยคุณ เกด (125.26.186.209) [28-12-2011 09:21] #5487 (352/490)

ถ้าสมมุลว่าไม่มี คณะกรรมการ กถ. แล้วจะตั้ง กถ. มาทำไมโดยคุณ 007 (125.26.185.128) [29-12-2011 19:13] #5513 (353/490)เมื่อวันที่ 29 ธ.ค. นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ กรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า นโยบายรัฐบาลเรื่องการปรับรายได้ให้แก่บุคลากรภาครัฐ โดยเฉพาะผู้ที่จบปริญญาตรีเมื่อเข้าทำงานในระบบราชการควรมีรายได้ขั้นต่ำอย่างน้อย 15,000 บาทต่อเดือนนั้น ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการนำเสนอร่างระเบียบเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำ ล่าสุดได้มีการยืนยันร่างระเบียบดังกล่าว ไปยังสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2554 ซึ่งคาดว่ากระทรวงการคลังจะประกาศให้มีผลบังคับใช้ตามที่รัฐบาลได้มอบนโยบายไว้อย่างแน่นอน โดยเริ่มตั้งแต่ 1 มกราคม 2555 ถือเป็นการให้ของขวัญปีใหม่จากรัฐบาลนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ ชินวัตร

นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ กล่าวเพิ่มเติมว่า บุคลากรภาครัฐที่จะได้รับการปรับเพิ่มรายได้ครั้งนี้จะครอบคลุม 5 กลุ่ม จำนวนกว่า 649,323 คน คือ

1. ข้าราชการ ได้แก่ ข้าราชการพลเรือน ข้าราชการทหาร ข้าราชการตำรวจ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการในสถาบันอุดมศึกษา ข้าราชการรัฐสภาสามัญ

2. ลูกจ้างประจำ

3. ลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินงบประมาณ

4. ทหารกองประจำการ

และ 5. พนักงานราชการโดยเงินที่จ่ายจะเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (พชค.) กำหนดเงื่อนไขไว้ 2 ลักษณะคือ กลุ่มที่บรรจุในตำแหน่งที่กำหนดคุณสมบัติเฉพาะว่าต้องใช้วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ถ้าได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างไม่ถึงเดือนละ 15,000 บาท ให้รับเงิน พชค. เพิ่มจนถึง 15,000 บาท และกลุ่มที่บรรจุในตำแหน่งที่ใช้วุฒิการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรี ถ้าได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างไม่ถึงเดือนละ 12,285 บาท ให้รับเงิน พชค. เดือนละ 1,500 บาท แต่รวมกันแล้วต้องไม่เกิน 12,285 บาท หรือถ้ารวมกันแล้วไม่เกิน 9,000 บาท ก็ให้อีกจนถึง 9,000 บาท และทหารกองประจำการที่รับเงินเดือน ระดับ พ.1 ถ้ารับเงินเดือนรวมกับเบี้ยเลี้ยงประจำตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหมแล้วไม่ถึงเดือนละ 9,000 บาท ให้ได้รับเงิน พชค. เพิ่มขึ้นตามที่กระทรวงกลาโหมจะกำหนดต่อไป แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน เดือนละ 9,000 บาท

“ปัจจุบันข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราวและพนักงานราชการ ที่บรรจุในวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป มีจำนวน 346,365 คน งบประมาณที่ใช้ จำนวน 1,589 ล้านบาทต่อเดือน ที่ต่ำกว่าปริญญาตรี จำนวน 164,943 คน ทหารกองประจำการ จำนวน 138,015 คน 2 กลุ่มนี้จะใช้เงินงบประมาณ จำนวน 455 ล้านบาทต่อเดือน รวมใช้งบประมาณ 2,044 ล้านบาทต่อเดือน ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ระยะเวลา 9 เดือนจะใช้เงินจำนวน 18,396 ล้านบาท ด้านระบบเงินเดือน ทางกรมฯ ได้เตรียมการรองรับไว้เรียบร้อยแล้ว เมื่อกฎหมายประกาศ ก็สามารถจ่ายเงินได้ตามเวลาที่กำหนดทันที สำหรับการเยียวยาข้าราชการที่ทำงานมานานแล้ว และได้รับผลกระทบการปรับค่าครองชีพในครั้งนี้ ทางสำนักงาน ก.พ. กำลังดำเนินการ และคาดว่าจะมีผลในวันที่ 1 มกราคา 2555 เช่นกัน” นายรังสรรค์ กล่าว
แล้วปริญญาโท หรือ เงินปรับตามวุฒิจะทำอย่างไรโดยคุณ 123 (192.168.182.161) [30-12-2011 14:01] #5520 (354/490)

ข้าราชการท้องถิ่นได้หรือเปล่าค่ะโดยคุณ ตั้ม Mail to ตั้ม (110.49.249.217) [02-01-2012 12:33] #5523 (355/490)

อยากให้พวกเราช่วยกันออกไปกดดันกันอีกรอบ อาจไปยื่นหนังสือต่อนายกรัฐมนตรีเลย ตอนนี้ขอเครือข่ายเพื่อนๆที่จะต้องประสานกันให้ได้เยอะที่สุด สัก 500 คนขึ้นไปผมว่าก็โอเคแล้ว ตอนนี้ขอให้แจ้ง เบอร์โทร เครือข่ายของพวกเรา ถ้าใครอยากไปยื่นหนังสือด้วยกัน ก็แจ้งในทีนี้เลยนะครับ สรุปแนวทางของพวกเราที่จะขับเคลื่อนในอนาคตอันใกล้นี้คือ
1.ยื่นหนังสือต่อรายการช่อง 3 ข่าวเด่นเย็นนี้ของสุรยุทธ
2.ยื่นหนังสือต่อท่านชูวิทย์ กมลวิศิษ หน.พรรครักประเทศไทย
3.ยื่นหนังสือต่อ รมต.มหาดไทย
ขอเชิญเพื่อนๆแจ้งชื่อ และเบอร์โทรเพื่อประสานกันครับ
ผมตั้มครับ โทร.0807682500 ขอนแก่นครับโดยคุณ ฺBureauCrazy (118.174.20.106) [06-01-2012 10:08] #5533 (356/490)

มีข้อมูลเรื่องราวต่าง ๆมาให้อ่านกันคับ

ความคืบหน้าเรื่องราวของคนท้องถิ่น&#8230;ต้อนรับศักราชใหม่
มาดูกันมีอะไรบ้่างงง.......
-------------------------------------------------------------------
1.ความคืบหน้าเดียวกับกองทุกสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลข้าราชการส่วนท้องถิ่น สรุป ได้ 2 แนวทาง คือ
1.1 อปท.จ่ายเงินสมทบเข้าใน กองทุน สปสช.ดำเนินการ
1.2 เสนอร่างพระราชกฤษฏีกาหรือระเบียบกองทุนดังกล่าวเสนอรัฐบาล
สรุปทั้ง 2 แนวทางยังมืดมนครับ
------------------------------------------------------------------
2.เงินประจำตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการกฤษฏีกาวินิจฉัยว่าเป็นอำนาจ ของ ก.ถ ต้องให้มีคณะกรรมการก.ถ ก่อน เลยต้องรอๆๆตามเคย ครับ
-------------------------------------------------------------------
3.ปลัดอบต.8 เมื่อ 4 มกราคม 2555 อนุโครงสร้างฯ มีมติเห็นชอบให้เสนอ ก.อบต หลักเกณฑ์ 4 ด้าน คะแนน 1,000 คะแนน จะกำหนดปลัดอบต 8 ได้ต้อง ได้คะแนน 800 คะแนน(80%)ของเดิม 750 คะแนน ถ้า ก.อบต.เห็นชอบ ก็จะสอบปลัดอบต. 8 ได้ ครั้งแรกในเดือน มิ.ย 2555 ครับ
--------------------------------------------------------------------
4.ส่วนพรบ.บริหารงานบุคคส่วนท้องถิ่นส่อเค้าอีกยาว ครับ ปี 2555 ก็น่าจะยังไม่ผ่านครับ
ข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมอ่านได้ในเวลกลุ่มเพื่อนพนักงาน อปท. ครับ
http://www.thailocalgov2011.com/chonkuy.php?id=1139โดยคุณ รอจากรากหญ้าฯ (182.53.229.208) [09-01-2012 08:02] #5536 (357/490)

ขณะนี้กระทรวงมหาดไทยอยู่ระหว่างการร่างหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการคัดเลือกกรรมการก.ถ.สายผู้ทรงคุณวุฒิให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบ เมื่อครม.เห็นชอบแล้ว ก็ต้องมาคัดเลือก ๆ เสร็จก็เสนอ ครม.ให้ความเห็นชอบอีกรอบ จากนั้นถึงจะมาคัดเลือกประธาน ก.ถ. กระบวนการนี้อย่างเร็วน่าจะแล้วเสร็จภายในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๕ หากได้ประธาน ก.ถ.เรียบร้อยแล้ว จึงจะสามารถพิจารณาเกี่ยวกับเงินประจำตำแหน่งของหัวหน้าส่วนราชการ รวมทั้งการปรับฐานเงินเดือนของข้าราชการส่วนท้องถิ่นให้สอดคล้องกับอัตราเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนได้ (เงินเพิ่มตามคุณวุฒิ) ความเห็นส่วนตัวก็เชื่อว่าอาจจะไม่แล้วเสร็จได้ทันภายในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๕ หากพวกเราไม่กระตือรือร้น หรือช่วยกันผลักดัน ช่วยกันพูดให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้เร่งดำเนินการครับ
บางส่วนจาก .....http://www.thailocalgov2011.com/chonkuy.php?id=1139โดยคุณ ข้าราชการผู้น้อย (118.174.36.186) [10-01-2012 12:12] #5551 (358/490)

ร่าง พ.ร.บ. ข้าราชการท้องถิ่มยังคงมีโอกาสได้รับการพิจารณาหรือไม่โดยคุณ น้อยใจ Mail to น้อยใจ (125.26.47.105) [12-01-2012 09:32] #5568 (359/490)

สงสัยคงหมดหวัง..ทั้งๆที่เราใกล้ชิด รับใช้ ให้บริการประชาชนมากกว่าหน่วยงานอื่นๆโดยคุณ เห้อ (118.174.20.106) [12-01-2012 11:25] #5574 (360/490)

คิดแล้วก้อน่าน้อยใจจริงๆ เนอะ ส่วนราชการท้องถิ่น เนี่ย ทำงานเห็นชัดเจนเลยว่า รับใช้ประชาชน แต่ส่วนราชการอืน ๆ เค้าไม่รับใช้ประชาชนเท่าเรา หมายถึงว่าการทำงานเห็นได้ชัดอะคับ ส่วนราชการระดับภูมิภาค ผมเห็นนะ เค้าก้อไปราชการบ้าง ประชุมบ้าง อบรมบ้าง ส่วนใหญ่ทำงานเอกสารอ่ะ ผลงานส่วนใหญ่อยู่ทีท้องถิ่น ที่ส่งให้ข้างบนเอาไปเป็นผลงาน แปลกๆ ยังไงไม่รู้โดยคุณ ข้าราชการชั้นสอง Mail to ข้าราชการชั้นสอง (223.206.0.161) [12-01-2012 19:21] #5587 (361/490)

เห็นมติของ ก.ท. ครั้งที่ 11 แล้ว น่าท้อใจที่สุด สายสอบเปลี่ยนสายงานเป็นสายบริหารแล้ว ไม่สามารถนำวุฒิ ป.โทมาขอรับเงินเพิ่มตามวุฒิได้ ยิ่งทำงานแล้วยิ่งไม่เข้าใจ ก.กลางมากขึ้นโดยคุณ 0000 Mail to 0000 (1.47.78.150) [13-01-2012 21:01] #5598 (362/490)

ครูผู้ดูแลเด็กของท้องถิ่นไม่มีคุณภาพ สอบสัมภาษณ์เข้ามาทำงาน ต่อมาเรียนฟรี ได้วุฒ พอครบ3ปี ปรับเป็นข้าราชการเลยกรณีพิเศษ ใช้เงินเดือนระบบแท่ง แถม 15,000ก็ได้ ง่ายดีจัง ข้าราชการที่ได้มาง่ายที่สุด ไม่ต้องเสียเวลา เสียเงินไปสอบภาค ก แค่เอาเงินยัดนายก ก็ได้ทำงาน ทำงานครบ 3 ปีรอคิวบรรจุเป็นข้าราชการเลยโดยคุณ Gorgonzola (58.11.15.167) [17-01-2012 05:08] #5608 (363/490)

&#3606;&#3657;&#3634;&#3648;&#3591;&#3636;&#3609;&#3648;&#3604;&#3639;&#3629;&#3609;&#3609;&#3657;&#3629;&#3618; &#3621;&#3629;&#3591;&#3604;&#3641;&#3629;&#3633;&#3609;&#3609;&#3637;&#3657;&#3626;&#3636;&#3588;&#3632; https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dHU4MEJYWFE5dElqdHVJMm9HSVFpMmc6MQโดยคุณ BureauCrazy (223.204.177.169) [19-01-2012 19:39] #5644 (364/490)

เงินครองชีพตัวใหม่มาแล้ววค้าบบ
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2555/E/018/1.PDF

ท้องถิ่นล่ะ เอาไงละทีนี้ ได้เงินเพ่ิมแบบดับเบิ้ลป่าว ไม่งั้นก้อต้องทำให้เงินคุณวุฒิเป็นเงินเดือนซะัก่อนนะ แล้่วค่อยให้ได้เงินเพ่ิมครองชีพ 15,000 บาท

ยังไงก้อขอแสดงความยินดียิ่งนะคับ กะขรก.พลเรือน โดยเฉพาะขรก.กรมส่งเสริม ขรก.ก.มหาดไทยคับ หุหุโดยคุณ เซงงงงงงงงงงง Mail to เซงงงงงงงงงงง (125.26.46.31) [20-01-2012 14:55] #5649 (365/490)

ผมว่านะ...เค้าก็คงเหมืนเดิม 3 กอง เงินเดือน+ปรับคุณวุฒิ+ค่าครองชีพ ไม่เกินหมื่นห้าพันบาท..โดยคุณ โชค Mail to โชค (118.174.35.206) [20-01-2012 14:56] #5650 (366/490)

แล้วพวกที่วุฒิต่ำกว่า ป.ตรี และเงินเดือนเกิน 12,285 บาทละ ไม่เห็นพูดถึงเลยโดยคุณ 2 (125.26.190.43) [21-01-2012 08:36] #5652 (367/490)

ว่าแล้ว พวก กกลาง ทำให้สับสน เดือนเมษายน จะปรับอีกแล้วทำงัยโดยคุณ si (192.168.182.21) [23-01-2012 12:24] #5655 (368/490)

แย่จังเมื่อไรเงินปรับตามคุณวุฒิ จะรวมกับเงินเดือนเสียที เสียสิทธิแล้วเสียสิทธิอีกโดยคุณ รอ (182.53.227.43) [23-01-2012 12:32] #5656 (369/490)

ผมแว่วๆมานะว่า คดีชนะแน่ แต่คงดิ้นไปว่าอย่างไรก็รอ ก.ถ.ครบองค์ก่อนถึงดำเนินการได้ ตามที่เค้าว่ามากำลังร่างหลักเกณฑ์สรรหาคณะกกรมการให้ครบนะครับ ภายในเมษายน 55 นี้ ผมมาคิดต่อว่าโอเครวมให้ แล้วผลที่เกิดก่อนละเค้าจะย้อนให้ไหม เช่นเม็ดเงินที่ตกหล่นไป สิทธิการเลื่อนที่บ้างคนอาจได้เลื่อนระดับ เค้า ท่าน จะเยียวยาให้ไหม อย่างไร เดียวก็ออกกฎมาแบบมึนๆ อีกโดยคุณ 007 (113.53.115.29) [23-01-2012 19:54] #5660 (370/490)

เคยฟังนิทานตาบอดคลำช้างปะ พวก ก กลางและข้าราชการชั้นผุ้ใหญ่ก็เช่นกันโดยคุณ 000 (223.206.152.44) [23-01-2012 20:29] #5661 (371/490)

ตอนนี้มีปัญหาเรื้อรัง คาราคาซังเยอะแยะไปหมด ไนจะเรืองเงินเพ่มคุณวุฒิ เงินปรับ 15000 แล้วเรืองเข้าแท่งไม่รู้ตอนนี้ข่าวครา้วเป็นไงบ้าง จะได้เหมือขรก.อื่นส่วนใหญ่ ซักที ติดอะไรอยู่คับ ใครรู้บ้าง เข้าแท่งบั้งที่ไหล่ก้อต่างแล้ว ซี 3 เรา กะซี 3 เค้า ระดับปฏิบัติการเหมือนกัน แต่บั้งต่างกัน สารพัดเลย ก.กลางมีแต่ก่อๆๆ แต่ไม่สะสาง ขรก.ทั้งประเทศ จะได้ใช้มาตรฐานเดียวกัน ไปซะที ทุกวันนี้กรมได้แต่กำกับสั่งการแทนที่จะส่งเสริม ตรงเรายังพอรับได้บ้าง แต่อย่าลืมบทบาทจนเกินไปนัก ช่วยส่งเสริมให้เยอะๆหน่้อยนะคับโดยคุณ ข้าราชการท้องถิ่นผู้น้อย (118.172.108.58) [23-01-2012 21:10] #5663 (372/490)

ใครอยากได้เงินเดือนเพิ่มตามคุณวุฒิ(รวมฐานเงินเดือน)ให้ช่วยกันโทรไปให้กำลังใจเจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.ถ.ช่วยผลักดันให้พวกเรา เพื่อแสดงให้เขาเห็นว่า พวกเราเสียสิทธิต่างๆมากมายรวมทั้งข้าราชการ ก.พ.ที่ย้ายมาอยู่ท้องถิ่นก็มีปัญหาเหมือนกัน ดังนั้นช่วยกันโทรสอบถาม เพื่อแสดงให้เห็นว่าพวกเราเดือดร้อนกันจริงๆ ได้ที่เบอร์โทร 02 225 8965 ช่วยๆกันคะโดยคุณ สู้ๆ ครับ (182.53.231.174) [24-01-2012 11:34] #5668 (373/490)

เพื่อนถ้าเล่นเฟส ไปแอดที่ กลุ่มเพื่อนข้าราชการส่วนท้องถิ่น
thailocalgov@groups.facebook.comดูคึกคักกันดี เคลื่อนไหวกันตลอดเลย เพื่อจะได้ข่าวความเคลื่อนไหวกันมากขึ้น
.โดยคุณ คนเสียสิทธิ์ (118.172.189.111) [25-01-2012 10:52] #5679 (374/490)

ตอนนี้ผมต้องเสียสิทธฺในการเลื่อนระดับจาก 5 ไป 6 จาก 2ปี เป็น 3 ปี และการสอบขึ้น หัวหน้าสำนักปลัดด้วย ใครจะรับผิดชอบครับ และสามารถอุทรณ์การสอบให้เป็นโมฆะได้หรือไม่สืบเนื่องจากการเสียสิทธ์โดยคุณ 007 (180.180.38.99) [27-01-2012 08:27] #5687 (375/490)ฉบับที่ 8/2555 วันที่ 25 มกราคม 2555

“กระทรวงการคลังชี้แจงการปรับเงินค่าตอบแทนข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ”
กระทรวงการคลังแถลงข่าว การปรับเงินค่าตอบแทนข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ให้มีผลครอบคลุม
ทุกวุฒิการศึกษา ทั้งปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวมถึงที่มีวุฒิต่ำกว่าปริญญาตรีด้วย เพื่อให้มีผลกระทบน้อยที่สุด
นายวิรุฬ เตชะไพบูลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลที่มีนโยบายให้ผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีมีรายได้เดือนละไม่น้อยกว่า 15,000 บาท นั้น กระทรวงการคลังได้ดำเนินการปรับเงินค่าตอบแทนข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยปรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (พ.ช.ค.) เพื่อสมทบกับเงินเดือนหรือค่าจ้างให้ได้รับตามนโยบาย ไม่น้อยกว่า 15,000 บาท ต่อเดือน สำหรับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป และ ไม่น้อยกว่า 9,000 บาท ต่อเดือน สำหรับผู้มีวุฒิการศึกษาต่ำกว่าระดับปริญญาตรี กระทรวงการคลังได้ดำเนินการแก้ไขระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพของข้าราชการและลูกจ้างประจำส่วนราชการ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เรียบร้อยแล้ว และทางกรมบัญชีกลางได้ซักซ้อมวิธีปฏิบัติให้กับส่วนราชการเรียบร้อยแล้ว ซึ่งหน่วยงานต่าง ๆ สามารถเบิกเงินที่ปรับได้ตั้งแต่เดือนมกราคม 2555 เป็นต้นไป
ปัจจุบันมีส่วนราชการขอเบิกเงินเดือนของเดือนมกราคม 2555 โดยรวม พ.ช.ค. ที่ปรับใหม่เข้ามาแล้ว เช่น กรมชลประทาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นต้น สำหรับหน่วยงานที่ยังไม่ได้ขอเบิก อัตราใหม่เข้ามาก็จะเบิกเข้ามาในลักษณะตกเบิกย้อนหลังได้ตั้งแต่เดือนมกราคม 2555 เช่นเดียวกัน ซึ่งการปรับเงิน พชค. นี้ ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการและทหารกองประจำการจะได้รับอย่างแน่นอน
“ทั้งนี้ กระทรวงการคลังขอยืนยันว่า ได้มีการดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลเกี่ยวกับการปรับรายได้บุคลากรภาครัฐและประชาชนให้มีรายได้เพิ่มขึ้น ซึ่งถือเป็นนโยบายสำคัญลำดับต้น และยังรวมไปถึงมาตรการด้านอื่น ๆ ด้วย ที่ภาครัฐจะต้องพิจารณาเพื่อพัฒนาประเทศชาติและประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและมีความสุข” นายวิรุฬ กล่าว
2

ตารางเปรียบเทียบอัตราเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญตามวุฒิที่จะปรับใหม่
(อยู่ระหว่างการนำเสนอคณะรัฐมนตรี)

คุณวุฒิ 1 ตุลาคม 2554 (ขั้นต่ำ/ขั้นสูง) 1 มกราคม 2555(ขั้นต่ำ/ขั้นสูง) 1 มกราคม 2556(ขั้นต่ำ/ขั้นสูง)
ปวช. 6,410 / 6,800 7,620 / 8,080 9,000 / 9,900
ปวส. 7,670 / 8,140 9,300 / 9,860 10,500 / 11,550
ปริญญาตรี 9,140 / 9,690 11,680 / 12,390 15,000 / 16,500
ปริญญาโท 12,600 / 13,360 15,300 / 16,,220 17,500 / 19,250
ปริญญาเอก 17,010 / 18,040 19,000 / 20,140 21,000 / 23,100

หมายเหตุ ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 เป็นต้นไป หากข้าราชการที่มีวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ยังได้รับเงินเดือนไม่ถึง
15,000 บาท ก็ให้ได้รับเงิน พ.ช.ค. เพิ่มขึ้น เท่ากับผลต่างของ 15,000 บาท กับเงินเดือนที่รับจริง
วุฒิต่ำกว่าปริญญาตรี ถ้ารับเงินเดือนไม่ถึง12,285 บาท ให้รับเงิน พ.ช.ค. เดือนละ1,500 บาท แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน 12,285 บาท และถ้ารวม 1,500 บาท แล้วไม่ถึง 9,000 บาท ก็ให้ได้รับ 9,000 บาท
ทั้งนี้ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

------------------------------------

จะปรับเป็นฐานเงินเดือนปะโดยคุณ พนักงานส่วนตำบล Mail to พนักงานส่วนตำบล (125.26.44.155) [01-02-2012 09:53] #5720 (376/490)

ครม.ผ่านแล้วเงินเดือน แล้วพนักงานส่วนตำบลล่ะ จะตาม กพ. ทันไหมครับ ของเรายังแยกเป็นเงินเดือนกับเงินคุณวุฒิอยู่เลย สงสัยงานนี้มั่วยุ่งเยิงแหง๋ๆโดยคุณ BureauCrazy (118.174.20.106) [01-02-2012 12:57] #5721 (377/490)

ผมอยากให้กรมส่งเสริม มีการศึกษาข้อมูลต่างๆ อย่างต่อเนื่องนะคับ หมายถึงต้องรู้ความเคลื่อนไหวของกพ. ว่าเค้าจะทำอะไรยังไง มิใช่ทำอะไรตามหลัง การรู้ข้อมูลความเคลื่อนไหวต่างๆ นั้นจะทำให้คุณสามารถที่จะวางแผนอะไรได้ตั้งแต่เนิ่นๆ ผมเห็นหลายเรื่องหลายกรณีแล้วที่กรมมัก เร่ิมทำอะไรหลังที่กพ.เค้าดำเนินการไปแล้ว (เหมือนกับไปลอกคำตอบเพื่อน แล้วเอามาประยุกต์ใช้ แบบไม่เหมาะสม) เนี่ย..ต่อไปกพ. เค้าคงจะมีการเคลื่อนไหวอะไรอีกเยอะแยะ ดูเป็นสากลมาก แต่ของท้องถิ่นผมว่าแข่งขันอะไรกะใครไม่ได้เลย อยู่แบบเนี่ยไปเรื่อยๆ เกิดปัญหาค่อยมาแก้ทีหลัง อะไรก็ไม่รู้..อยากให้งานบุคคลท้องถิ่น มีหน่วยงานกพ. มาดูแลคับ คงจะมีมาตรฐานชัดเจน และส่งเสริมให้ท้องถ่ินมีความก้าวหน้า และพัฒนาคับโดยคุณ 007 (125.26.186.49) [02-02-2012 15:14] #5730 (378/490)

BureauCrazy พูดถูกแต่ว่าเรามันยังอยู่ในอานัตินักการเมืองอยู่นอกจากจะแยกออกจากกัน สายการเมือง มหาดไทย ราชการท้องถิ่นสำนักนายก แบบคานอำนาจกันโดยคุณ BureauCrazy (118.174.20.106) [03-02-2012 17:38] #5741 (379/490)

ข่าวการปรับเงินเดือนขรก. (พลเรือน)
ตามลิงค์ข่าวคับ ดูกันเป็นข้อมูลคับผม
http://daily.bangkokbiznews.com/detail/43303โดยคุณ ท้องถิ่น Mail to ท้องถิ่น (125.26.36.71) [06-02-2012 11:15] #5750 (380/490)

อ่านข่าวตามลิงค์แล้วยิ่งท้อครับในเมื่อเงินเดือนเรายังแยกเป็น 2 กอง อยู่เลยแล้วจะคำนวณตามสูตรของเขาอย่างไง...เฮ่อออร์โดยคุณ JJ Mail to JJ (119.42.96.126) [07-02-2012 15:30] #5768 (381/490)

เรื่องฟ้องถึงไหนแล้วครับโดยคุณ น่านนคร Mail to น่านนคร (118.174.34.214) [17-02-2012 08:40] #5852 (382/490)

ยังไงก็ตาม กพล่ะโดยคุณ คนท้องถิ่น (61.90.73.34) [18-02-2012 11:09] #5860 (383/490)

เมื่อไหร่จะมีสมองคิดเองบ้าง จะวิ่งตามเขาตลอดเลยหรือเจ้านาย
ให้คน กพ มาทำงานบริหารงานบุคคลของ คนท้องมองยังไงมันก็แปลกๆโดยคุณ ชั้นสอง (182.53.225.101) [18-02-2012 17:48] #5862 (384/490)

แบบนี้ ตั้งเป็นกระทรวงท้องถิ่น หรือกรมการปกครองส่วนท้องถิ่นไปเลย ให้ ก.พ. ท่านไปสะ ไม่งั้นท่านก็......แบบนี้ตลอด โอนๆ ไปรับเงินส่วนกลางไปเลย เป็นข้าราชการพลเรือนสะ คนเป็นแสนแต่ มหาดไทยแค่ไม่กี่หมื่น ส่งแต่นโยบายท้องถิ่นทำแทบตาย ดีจิงๆ งานเราทำให้แต่ขอให้เท่าเทียบบ้างเถอะโดยคุณ พนักงานส่วนตำบล Mail to พนักงานส่วนตำบล (125.26.33.237) [22-02-2012 15:44] #5886 (385/490)

จะรอดูดิ ว่าเงินเดือนของพนักงานส่วนตำบลจะได้ตาม กพ เมื่อไร 15000 อ่ะ สงสัยเหมือนเดิม ใกล้สิ้นงบประมาณ...เฮ่อร์ กรมส่งเสริมโดยคุณ 00 (180.180.35.55) [01-03-2012 10:57] #5937 (386/490)

ชมรมนิติกรไม่เห็นอะไรคืบหน้าเลย ไฟไหม้ฝางปะโดยคุณ มานี (203.113.119.90) [14-03-2012 16:48] #6003 (387/490)

เป็นกำลังใจให้นะคะ
เคยเป็นข้าราชการ ก.พ. คะ แล้วย้ายมาท้องถิ่น ไม่เคยได้โบนัสเลยตั้งแต่บรรจุมา และไม่เคยได้รับทุนใดๆ เลย กำลังจะเรียนโทที่ตรงกับสายงาน ก็ใช้ทุนตัวเอง
ตั้งแต่ย้ายมาท้องถิ่นก็เจองานหนัก และความเสี่ยงมาตลอด หนำซ้ำ ต้องเอาคอมพิวเตอร์ส่วนตัวมาใช้ในงาน และบางครั้งก็ต้องใช้เงินส่วนตัวเพื่องาน
สิทธิ์การเบิกค่าเช่าบ้านก็ไม่ได้ (ทั้งๆที่มีสิทธิ์) แล้วกรณีนี้ หากโดนถอนเงินเพิ่มตามวุฒิที่เป็นเงินเดือนติดตัวมา ด้วยข้ออ้างที่ว่าท้องถิ่นมีโบนัส มันยุติธรรมเหรอคะ เพราะไม่เคยได้เลย
การย้ายมาท้องถิ่น ก็โดนปรับลดเงินเดือน โดยอ้างเพื่อเข้าซี การปรับขึ้นเงินเดือนก็ได้แค่ครึ่งขั้น เพราะเพิ่งย้ายมา โควต้า หนึ่งหรือสองขั้นมีจำกัด ต้องรอ และโดนกลั่นแกล้ง เพราะเงินเดือนเยอะกว่าบางคน
เคยทำงานตากฝน กลับทีหลัง กลับ ๓ ทุ่ม โอทีไม่เคยได้ วันเสาร์ก็ต้องทำงาน แล้วถ้าโดนถอดเงินเดือนด้วยข้ออ้างอย่างนั้น มันสมเหตุสมผลหรือป่าวคะโดยคุณ ธรรมนูญ Mail to ธรรมนูญ (118.174.34.214) [15-03-2012 09:01] #6008 (388/490)

ประเทศไทย-ราชการไทย ไม่มีความยุติธรรมโดยคุณ ธรรมนูญ Mail to ธรรมนูญ (118.174.34.214) [15-03-2012 09:07] #6009 (389/490)

อยากให้ราชการไทย ส่งเสริมความยุติธรรมในค่าครองชีพบ้าง น้ำมันก็ขึ้น ปลาย่างก็แพงตัว 120เราชาวท้องถิ่นอดอยากมาก มีแต่หนี้ สิน ไหนค่าเทอมลลูก ค่ายาหมอ ประเทศไทยจะให้ครู และกพ.อยู่ดีมีสุขพวกเดียวรึ คนท้องถิ่นเป็นใครในหัวใจความเป็นคน 15,000 ที่รอคอย และทุกระดับที่ยังหวัง 18000 ป.โท (กำลังใจใครจะมีสักจะท้อ)โดยคุณ ธรรมนูญ Mail to ธรรมนูญ (118.174.34.214) [15-03-2012 09:10] #6010 (390/490)

สู้ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆสู้ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆสู้ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆชาวท้องถิ่นต้องลุกเรียกร้องไม่ยอมถูกกดขี่ต่อไปให้กำลังใจชาวนิติกรเต็มที่โดยคุณ นักสืบสวน (203.146.92.162) [20-03-2012 09:07] #6039 (391/490)

ผมไม่เข้าใจว่าเมื่อไหร่จะได้เงินเพิ่มตามวุฒิเป็นเงินเดือนโอนมาเป็นพลเรือนเงินหายต่อเดือน 1800 บาท(ป. โท)โดยคุณ ดีกว่าอยู่เฉยๆ (182.53.225.89) [20-03-2012 22:05] #6047 (392/490)

http://www.1111.go.th/form.aspxโดยคุณ man Mail to man (125.25.94.103) [22-03-2012 16:43] #6070 (393/490)

เรื่องการฟ้อง ศาลยังไม่พิจารณาเป็นประการใด
ตอนนี้ ทำได้แค่รอ รวมทั้ง ก.ถ.ชุดใหม่ครับ
เมื่อมีแล้วจะดำเนินการอย่างไรในเรื่องนี้โดยคุณ 5555 (182.53.225.185) [22-03-2012 18:35] #6071 (394/490)

http://www.ocsc.go.th/ocsccms/uploads/circular/ccl0000650.pdf อัตราเงินเดือนใหม่ล่าสุดของ ก.พ. ครับ 21 มีนาคม 2555โดยคุณ รอจนเบื่อ (118.172.76.0) [24-03-2012 19:30] #6083 (395/490)

สมควรแล้ว..ที่คนเค้าดูถูก...

ว่า มีเงิน..แต่โง่เป็นควาย..

ไม่มีสมอง...คอยแต่ลอกเลียนแบบคนอื่น...ไม่มีความคิด..

ครู เค้ามี แท่งเงินเดือนครูของเค้า มากกว่ากพ.อีก...ตำรวจ ทหาร ก็มีแท่งเงินเดือนของเค้า

ถามจริงๆ...จะเกาะติดตูด กพ. ไปจนตายรึไง...โดยคุณ BureauCrazy (49.49.70.47) [26-03-2012 00:05] #6085 (396/490)

นั่นดิคับ
เห้อ คนทำงานก้อ คือ ขรก.พลเรือนสังกัดกรมฯ มาดูแลจัดการเรืองงานบุคคลของทอ้งถิ่น ที่ผ่านมา้ก้อก้อป***ของ กพ.มาใช้ ครั้นจะปรับหลักเกณฑ์เอง ดันไม่ดิดระยะยาว ขอโทษนะคับ คิดสั้นๆ คิดหลักเกณฑ์อะไรไม่รู้ เหตุผลหน่อมแน๊ม กระทบกระเทือนต่อสวัสดิการของคนอื่นๆทั้งประเทศ เบื่อพวกผู้ใหญ่ทำงานอยู่แบบเนี้ย ไม่เห็นจะพัฒนาส่งเสริมอะไรท้องถิ่นเลย ...หรือว่าไม่จริงคับ ผมว่าหนักไปข้างหน้าทุกวันแล้ว พวกคุณคิดอะไรกันอยู่คับ พวกคุณทำงานสบายนะ กำกับ มีอะไรก้อสั่งการๆ กรมสั่ง จังหวัดรับหนังสือมาเปลี่ยนถ้อยคำใหม่ สั่งการให้ทอ้งถิ่นทำ หุหุ งานพวกคุณมีแค่นี้เองเหรอคับ ส่วนหลักสุูตรอบรมจัดเข้าไปเหอะ กรมออกหลักเกณฑ์ขึ้นมา แล้วรีดเงินท้องถิ่นให้ไปอบรม ผมดุแล้วหลักสูตรหลายอย่าง แพงนะ มีค่าก้อเอาเขียนในใบประวัติ เวลาโอนย่ายไปที่อืนๆ อบรมก้อจริง แต่มันเป้นหลักสูตรเพียงแค่ของทอ้งถิ่น ไม่เป้นสากลเลย..เบื่อจริงๆ กะกรมเนี่ย
พอเราไปพูดกะคนอื่นๆ ร้องเรียนก้อแล้ว หลายคนก้อไม่เข้าใจหลักเกณฑ์ฺ หรือมองว่าที่กพ.ปรับ ท้องถิ่นก้อปรับด้วย หุหุ แล้วทีนี้จะไปร้องเรียนใครละคับ เค้าไม่รู้เรืองไม่เข้าใจ อธิบายกันยาว

สรุปว่าเรือ่งฟ้องศาลปกครองดำเนินการขั้นไหนแล้วคับผม รบกวนขอข่าวคราวบ้างนะคับ ผมเข้ามาเปิดดุบ่อยมากกก
หวังว่าจะได้เห็นความเคลื่อนไหวคืบหน้ามั่งคับ
ขอบคุณคับโดยคุณ รอไม่รู้จุดจบ (182.53.163.8) [26-03-2012 09:21] #6087 (397/490)

เราทำงานก้อไม่ค่อยมีทางเลือกมากนัก คงทำได้แค่รอสักวัน ที่ประเทศไทยจะพัฒนา ให้เหมือนสากลเค้าบ้าง โดยเฉพาะความเสมอภาค ทำดีไม่หวังผลตอบแทน คนไม่เห็น ยังไงซะ สวรรค์ก้อเห็นค่ะ สู้ๆนะคะทุกคนโดยคุณ กรรมของคนท้องถิ่น (182.53.228.83) [26-03-2012 19:06] #6099 (398/490)

ผมไปตั้งกระทู้ถามใน เวป กรมไม่ส่งเสริม ( สายตรง สถ. ) รอดูสิ ท่านๆ จะตอบว่างัยโดยคุณ รากหญ้าที่โดนเหยียบ (182.53.226.204) [27-03-2012 20:12] #6113 (399/490)

คำตอบ
ได้แต่รับทราบด้วยความเห็นใจ แต่ไม่รู้จะตอบหรือช่วยอย่างไรได้ เพราะไม่รู้ต้นสายปลายเหตุว่าทำไมถึงไม่มี ก.ถ. อันที่จริงถ้ากรมส่งเสริมฯ ไม่ได้ทำหน้าที่ดูแลและส่งเสริมให้สมกับชื่อ และกระทรวงมหาดไทยก็ไม่ได้สนใจอะไรนัก ก็ลองหยุดพักเรื่องเงินเดือนเสียก่อน แล้วรวมตัวกันหาทางดำเนินการเพื่อยุบกรม เพื่อตั้งขึ้นใหม่ให้พ้นจากกระทรวงมหาดไทย บางทีอาจจะง่ายกว่า กระมัง

มีชัย ฤชุพันธุ์
26 มีนาคม 2555

http://www.meechaithailand.com/ver1/?module=4&cateid&action=view&id=046559#qโดยคุณ t (192.168.182.10) [28-03-2012 10:11] #6118 (400/490)

ตอนนี้ ก.พ.เขาปรับฐานเงินเดือนตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2555 แล้ว ข้าราชการส่วนท้องถิ่นจะทำยังไง รู้สึกเสียใจที่เป็นข้าราชการท้องถิ่น ทั้งที่มีโอกาสในการบรรจุ สพฐ. (บรรจุ ซี 3 เริ่มแรกเหมือนกัน)แต่เลือกทั้งถิ่นเพราะคิดว่าทำงานใกล้บ้าน แต่ท้ายที่สุดแล้วสิ่งต่าง ๆ แตกต่างราวฟ้ากับดิน (ลิงค์หนังสือ ก.พ. เรื่องการกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒฺhttp://www.ocsc.go.th/ocsccms/uploads/circular/ccl0000650.pdfโดยคุณ BureauCrazy (223.206.154.33) [29-03-2012 22:54] #6137 (401/490)

แต่ละคนหัวอกเดียวกันทั้งน้านน ผมเช่นเดียวกาน ตัดสินใจเลือกมาลงท้องถิ่น เพราะตั้งใจจะพัฒนาบ้านของตัวเอง คิดว่าขรก. ไหนๆ ก้อเหมือนกัน อยู่ท้องถิ่นดีก่า แต่สุดท้ายได้มาเจอะอะไรที่ทำให้หมดกำลังใจ ....เห้ออออ ผมเห็นด้วยกะความเห็นของท่านมีชัย ที่คุณ รากหญ้าฯ โพสต์คับ แต่..คิดดูถ้าพวกเราเอาเวลาไปรวมตัวกัน ไม่ทำงาน อาจจะทำให้งานประจำที่พวกเราทำเกิดความเสียหายได้ เพราะเราอยู่ใกล้ชิดกับประชาชนโดยตรงนะครับ จะทำอะไรย่อมมีผลกระทบโดยง่าย และประชาชนอาจเดิือดร้อนได้ แต่ขรก. อื่นๆ โดยเฉพาะ กระทรวง ม. หากเค้าจะรวมตัวเพื่อเรียกร้องสิ่งต่างๆ เค้าคงไม่กระทบต่อประชาชนโดยตรงหรอก .....ยังไงก็แล้วแต่ แนวทางทีท่านว่า มันมีแนวทางไหนบ้างคับ ที่เป็นช่องทางที่เหมาะสม ผมไม่เห็นช่องทางเลยยยย คับโดยคุณ ธรรมนูญ Mail to ธรรมนูญ (118.172.122.27) [02-04-2012 10:50] #6149 (402/490)

ข้ออ้างที่ว่าได้โบนัส ปัจจุบันเริ่มจะไม่แน่ใจแล้วว่าจะได้มัยแต่ละท้องถิ่น ข้าราชการท้องถิ่นลุกสู้ได้แล้ว ของก็แพง ไม่ไหวแล้วจะใจบุญไปถึงไหน หนี้ก็มากไม่มีใครเลือกร้องรึงัยโดยคุณ ธรรมนูญ Mail to ธรรมนูญ (182.53.245.31) [03-04-2012 11:19] #6153 (403/490)
โดยคุณ BureauCrazy (223.204.44.133) [10-04-2012 22:48] #6191 (404/490)

มติที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเลื่อนปรับเงินเดือน ป.ตรี 15,000 บาท ไปเริ่ม 1 ม.ค.57 ใจดีแจกแท็บเล็ตป.1 เป็นล้านเครื่อง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า (10 เม.ย.) นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) อนุมัติให้ปรับปรุงค่าตอบแทนข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยให้ปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุในส่วนของผู้จบการศึกษาวุฒิปริญญาตรี ในปีแรกนับตั้งแต่ 1 ม.ค.56 ได้ 13,300 บาท และปีที่สองนับตั้งแต่ 1 ม.ค.57 ได้ 15,000 บาท ส่วนผู้ที่จบการศึกษาระดับปวส.ในปีแรก 10,200 บาท และปีที่สองได้ 11,500 บาท และผู้ที่จบการศึกษาระดับ ปวช.ในปีแรก 8,300 บาท และปีที่สองได้ 8,400 บาท

ทั้งนี้ ที่ประชุมครม.ยังได้อนุมัติโครงการแจกแท็บเล็ตนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 1 ล้านเครื่อง จากเดิม 9 แสนเครื่อง รวมงบทั้งหมด 24,000 ล้านบาท
http://news.sanook.com/1111196/%E0%B8%82%E0%B8%A3%E0%B8%81.%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%A7-%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B8%B6%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%9B1%E0%B8%A1.%E0%B8%84.57/


เอาไงล่ะทีนี้ กพ.เค้าวางแผนกันล่วงหน้า ท้องถิ่นย่ำๆ ไม่มีอะไรคืบหน้าเลยยโดยคุณ BureauCrazy (223.204.44.133) [10-04-2012 23:21] #6192 (405/490)

เอามาให้อ่านกันเป็นข้อมูลคับ ดูซิว่าเค้าจับเข่าคุยอะไรกันบ้าง

รายงานการประชุมคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ วันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

www.sananrak.go.th/center/website/site/users_images/510/information_u_510_1_b1a506460da064054fb48aeb31f76b73.pdfโดยคุณ 123 (223.204.29.233) [11-04-2012 22:24] #6197 (406/490)

ขอบคุณข้อมูลจาก ป.พิพัฒน์ค่ะ
.... ได้เสียที กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ก.ถ.
-นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด รักษาการโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี มีมติตามที่กระทรวงมหาดไทย เสนอพิจารณาแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ก.ถ.) จำนวน 5 ประกอบด้วย 1.นางเลื่อมใส ใจแจ้ง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารงานท้องถิ่น 2.นายปรีชา วัชราภัย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารงานบุคคล 3.นายมนุช...ญ์ วัฒนโกเมร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านระบบราชการ 4.นายไพฑูรย์ บุญวัฒน์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารและการจัดการ 5. นายวิจิตร วิชัยสาร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย
-ทั้งนี้ หลังจากนี้ สำนักงาน ก.ถ. จะต้องจัดให้มีการประชุม ก.ถ. 3 ฝ่าย คือ ฝ่ายผู้ทรงคุณวุฒิ ฝ่ายตัวแทนส่วนราชการ และฝ่ายอปท.(ตัวแทน ก.กลาง) เพื่อให้มีการคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิอื่นที่มิใช่ใน 5 คนนี้ เป็นประธาน ก.ถ. แล้วเสนอให้ ครม.เห็นชอบ อีกครั้ง คาดว่ากว่าจะได้ครบองค์ประชุมอีกประมาณ 2 เดือนโดยคุณ ฺBureauCrazy (49.49.104.122) [13-04-2012 09:24] #6200 (407/490)

ผมเอาโครงสร้างมาให้ดูกันคับ จะมองเห็๋นภาพว่ามีใครบ้าง
โครงสร้าง คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ก.ถ.)
(1) ประธาน ก.ถ.
(2) ผู้แทนส่วนราชการ (๖ คน)
2.1 นายนนทิกร กาญจนะจิตรา (เลขาธิการ ก.พ.)
2.2 นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ (เลขาธิการ สศช.
2.3 นางสาววลัยรัตน์ ศรีอรุณ (ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ)
2.4 นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม (ปลัดกระทรวงการคลัง)
2.5 ปลัดกระทรวงมหาดไทย
2.6 อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
(3) ผู้ทรงคุณวุฒิ (๕ คน)
3.1 อยู่ในช่วงการคัดเลือก
3.2 อยู่ในช่วงการคัดเลือก
3.3 อยู่ในช่วงการคัดเลือก
3.4 อยู่ในช่วงการคัดเลือก
3.5 อยู่ในช่วงการคัดเลือก
(4) ผู้แทนท้องถิ่น (๕ คน)
4.1 นายสานันท์ สุพรรณชนะบุรี (นายก อบจ. พัทลุง)
4.2 นายสมชาย รังสิวัฒนศักดิ์ (นายก ทม.สนั่นรักษ์ ปทุมธานี)
4.3 นายเชื้อ ฮั่นจินดา (ปลัด อบต. หินตั้ง จ.นครนายก)
4.4 นายอิทธิล คุณปลื้ม (นายก เมืองพัทยา)
4.5 นายพงศ์ศักติฐ์ เสมสันต์ (ปลัดกรุงเทพมหานคร)
เลขานุการ : หัวหน้าสำนักงาน ก.ถ.

Ref :http://www.local.moi.go.th/2009/agenciesinfo/P01_01_table2.php
---------------------------------------------------------------------------
สำหรับประธาน ก.ถ. จะมาจากการคัดเลือกจากบุคคลที่กรรมการฯ แต่ละฝ่าย เสนอรายชื่อ ฝ่ายละ 3 คน รวม 9 คน และบุคคลทั้ง 9 จะคัดเลือกกันเองเพื่อเป็นประธาน ก.ถ. ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข การคัดเลือกประธาน ก.ถ. ที่คณะรัฐมนตรีกำหนดโดยคุณ BureauCrazy (49.49.104.122) [13-04-2012 09:33] #6201 (408/490)

เมื่อมติ ครม. แต่งตั้งตัวคณะกรรมการผู้ทรง 5 คนแล้วก้อเหลือแต่ประธานคับ ซึ่งประธาน ก.ถ. จะมาจากการคัดเลือกจากบุคคลที่กรรมการฯ แต่ละฝ่าย เสนอรายชื่อ ฝ่ายละ 3 คน รวม 9 คน และบุคคลทั้ง 9 จะคัดเลือกกันเองเพื่อเป็นประธาน ก.ถ. ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข การคัดเลือกประธาน ก.ถ. ที่คณะรัฐมนตรีกำหนด.......ก้อคงต้องใช้เวลาอีกคับ

โครงสร้าง คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ก.ถ.)
(1) ประธาน ก.ถ.
(2) ผู้แทนส่วนราชการ (๖ คน)
2.1 นายนนทิกร กาญจนะจิตรา (เลขาธิการ ก.พ.)
2.2 นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ (เลขาธิการ สศช.
2.3 นางสาววลัยรัตน์ ศรีอรุณ (ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ)
2.4 นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม (ปลัดกระทรวงการคลัง)
2.5 ปลัดกระทรวงมหาดไทย
2.6 อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
(3) ผู้ทรงคุณวุฒิ (๕ คน)
3.1 1.นางเลื่อมใส ใจแจ้ง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารงานท้องถิ่น
3.2 2.นายปรีชา วัชราภัย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารงานบุคคล
3.3 นายมนุชญ์ วัฒนโกเมร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านระบบราชการ
3.4 นายไพฑูรย์ บุญวัฒน์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารและการจัดการ
3.5 นายวิจิตร วิชัยสาร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย
(4) ผู้แทนท้องถิ่น (๕ คน)
4.1 นายสานันท์ สุพรรณชนะบุรี (นายก อบจ. พัทลุง)
4.2 นายสมชาย รังสิวัฒนศักดิ์ (นายก ทม.สนั่นรักษ์ ปทุมธานี)
4.3 นายเชื้อ ฮั่นจินดา (ปลัด อบต. หินตั้ง จ.นครนายก)
4.4 นายอิทธิล คุณปลื้ม (นายก เมืองพัทยา)
4.5 นายพงศ์ศักติฐ์ เสมสันต์ (ปลัดกรุงเทพมหานคร)
เลขานุการ : หัวหน้าสำนักงาน ก.ถ.

Ref :http://www.local.moi.go.th/2009/agenciesinfo/P01_01_table2.php
---------------------------------------------------------------------------
อย่างไรก้ตาม ผมว่าก้อต้องมาลุ้นดูว่าหลักเกณฑ์ที่จะคลอดออกมาหลังจากมี ก.ถ. แล้วเนี่ย จะมีอะไรแปลกๆ หรือมีอะไรที่ทำให้พวกเราต้องกระทบสิทธิอีกบ้าง....ผมภาวนาให้ทุกอย่างมันดีขึ้น..และเ้ป็นไปตามหลักเกณฑ์ ที่ล้อไปตามของ กพ. นะคับ ไหนจะเงินเ้พ่ิมคุณวุฒิ ที่ต้องรวมเป็นก้อน เดียว ไหนจะเงินเพ่ิมค่าครองชีพ 15,000 ...กังวลๆ คับ ตอนนี้ก้อขอให้เพื่อนๆ ตั้งใจเต็มที่ในการทำงานเหมือนเดิมนะคับ แล้วก้อรอๆ ติดตามข่าวกันเรื่อยๆ คับ.....สวัสดีวันปีใหม่ไทยคับ ^ ^โดยคุณ ข้าราชการท้องถิ่น (118.172.118.26) [18-04-2012 21:59] #6214 (409/490)

ผมว่าพวกเราไม่ควรต้องรอลุ้น พวกเราควรมีหนังสือถึงสำนักงานก.ถ.ช่วยประชุมประกาศหลักเกณฑ์ให้เป็นไปตามก.พ.โดยอนุโลมก็จะได้ผล ตอนนี้กลุ่มผู้เดือดร้อนกลุ่มหนึ่งได้รวบรวมรายชื่อผู้ได้รับผลกระทบ ส่งหนังสือไปแล้ว ทุกท่านที่ดูและรอไม่ควรที่จะรอ รวบรวมพรรคพวกที่อยู่ใกล้กันทำหนังสือไปเลย ทางคณะกรรมการก.ถ.จะได้มีวาระเข้าหารือเพื่อประกาศหลักเกณฑ์ดังกล่าวได้ กรรมคือการกระทำพวกเราได้แต่รอและบ่นก็ไม่ได้อะไรช่วยกันส่งนะ เพื่อสิทธิของพวกเรา ยิ่งพวกเราส่งมากก็จะเป็นการสะท้อนปัญหาไปโดยตรงกับผู้ที่มีอำนาจจะช่วยเราได้สู้ๆ(ส่งไปแล้วประมาณ 20 รายชื่อพร้อมหนังสือโดยคุณ มานี (203.113.119.90) [20-04-2012 13:37] #6229 (410/490)

ไม่ต้องรอลุ้นแล้วคะ คงต้องฟ้องศาลปกครองอย่างเดียวแล้ว เนื่องจาก มีหนังสือที่ มท 0809.2/ว 50 ลงวันที่ 3 เมษายน 2555 เรื่องแนวทางการเทียบตำแแหน่งข้าราชการพลเรือนกับพนักงานส่วนท้องถิ่น ให้ทำตามหนังสือ ที่ มท 0809.5/ว 40 ลงวันที่ 9 กันยายน 2554 เรื่อง กำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.จ., ก.ท. ก.อบต. หรือ ก.พ. รับรอง ซึ่งหมายถึง อย่างที่เค้าทำอยู่ปัจจุบัน คนที่มาจาก ก.พ. ก็คงต้องคืนเงินตามที่เค้าบอก
และของจังหวัดเชียงใหม่ ก็ตามมาด้วย หนังสือ ที่ ชม 0037.2/ว 14125 ให้ทำตามหนังสือดังกล่าว
แค่ 4 เดือน คืนเงินเป็นหมื่นๆ แล้ว อีก 1 ปีกว่า ที่ยังไม่ได้ทวงจากที่เดิม จะเป็นเท่าไร โบนัสก็ไม่เคยได้สักบาท ค่าเช่าบ้านก็ไม่เคยได้ใช้สิทธิ์ แต่ต้องเอาเงินตัวเองเพื่อใช้ในงาน นี่หรือความยุติธรรมในระบบราชการโดยคุณ มานี (203.113.119.90) [20-04-2012 16:43] #6238 (411/490)

เพื่อนบอกว่า ฟ้องศาลปกครอง ส่วนใหญ่ผู้น้อยอย่างเราๆ มักจะแพ้ หรือไม่ก็ใช้เวลานานนนนนนนนนน มากเป็นปีๆ ยิ่งหลายขั้นตอน แต่ถ้า ออกสื่อ น่าจะเร็วกว่าเยอะคะ นัดรวมตัวกันเลยมั๊ยคะ แล้วออกสื่อไปเลยคะโดยคุณ ธรรมนูญ Mail to ธรรมนูญ (182.53.242.188) [21-04-2012 22:00] #6241 (412/490)

รวมตัวกันอย่างครูดีมั้ย เก็บตังค์คนละ 200 บาทต่อครั้งเพื่อเป็นค่าอาหารและค่าวิ่งรวมตัวประท้วงเรียกร้องจึงทำให้วงการครูเขานำหน้าในการเรียกร้องเสมอนะโดยคุณ รอ (182.53.225.173) [26-04-2012 20:43] #6287 (413/490)

ข้อมูลจาก ข่าวประชาสัมพันธ์ ชมรมปลัด อบต.จ.อุบลราชธานี์ >> ข่าวก.ถ.จาก ป.เชื้อ
21 เม.ย. 2555 06:21:03
หลัง ครม.ได้แต่งคั้ง ก.ถ.ครบแล้ว ทางท้องถิ่นน่าจะได้เดินหน้า
ทำงานในสิ่งที่ค้างคาและไม่เท่ากับส่วนราชการอื่นมานาน
ก็ขอพวกเราได้ติดตามต่อไป
...
ท่านที่ไม่ได้ fw mail ก็ขอแจ้งข่าวตรงนี้

เชื้อ ฮั่นจินดา 20 เมษายน 13:19
สำนักงานเลขานุการ กถ แจ้งมาบอกว่า จะมีการสรรหาประธานคณะกรรมการ กถ
ในวันที่ 30 เม.ย 55น่าจะเป็นข่าวดีสำหรับพวกเราเพื่อนข้าราชการ
และพนักงานส่วนท้องถิ่นนะเพราะถ้ากรรมการครบสิ่งที่ค้างคารอการประชุมของคณะกรรมการ กถ
คือ
1.เงินเดือนข้าราชการท้องถิ่น ยังต่ำกว่าเงินเดือนข้าราชการพลเรือน ถึง 8 เปอร์เซ็นต์
ต้องขยับให้เท่ากัน ซึ่งเป็นอำนาจของ กถ เป็นผู้กำหนด ผมจะรีบนำเสนอโดยเร็ว
และต้องมีผลย้อนหลังตั้งแต่ข้าราชการพลเรือนได้รับ ปี 51 หรือ 52 ไม่แน่ใจ
2.เงินเพิ่มตามคุณวุฒิที่ไม่สามารถนำมาเป็นฐานเงินเดือนได้
ต้องดำเนินการมีมติให้เงินเพิ่มตามคุณวุฒิเป็นเงินเดือน เช่นเดียวกับข้าราชการพลเรือน
3.เงินประจำตำแหน่งของท่านรองปลัด และผู้อำนวยการกอง กถ เป็นผู้มีอำนาจกำหนด
ผมจะนำเสนอให้ กถ วางหลักเกณท์ เพื่อให้ท่านรองปลัดและ ผอ กองได้รับเงินประจำตำแหน่งโดยเร็ว
ฯลฯ
ผมเองจะหมดวาระการดำรงตำแหน่ง กรรมการ กถ และ ก กลาง อบต
น่าจะกลางเดือนกรกฎาคม อยากดำเนินการเรื่องเหล่านี้ก่อนหมดวาระให้แล้วเสร็จ
ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะทันหรือไม่ แต่จะพยายาม ให้แล้วเสร็จครับ
เครดิต:http://paladubon.org/news/view.php?id_view=382ดูเพิ่มเติมโดยคุณ วิเคราะห์ Mail to วิเคราะห์ (125.26.45.164) [27-04-2012 09:00] #6288 (414/490)

สาธุ...โดยคุณ พนักงานส่วนท้องถิ่น (118.174.34.46) [27-04-2012 11:02] #6290 (415/490)

เรียน ข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบทุกท่าน บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว ที่ท่านจะต้องดำเนินการไปยื่นเรื่องด้วยตัวเองหรือไปกับเพื่อนๆร่วมกันถ่ายเอกสารบัตรพนักงานส่วนท้องถิ่นและสำเนาทะเบียนที่สำนักงาน ก.ถ.วันที่ 30 เม.ย.55 ก็ขอวิงวอนให้ทุกท่านไปรวมตัวกันอย่างน้อย5-10คน เพราะตอนนี้มีคนพิมพ์หนังสือให้เราแล้ว แต่พวกเราเพียงแต่ถ่ายเอกสารและเอาหัวใจไปด้วยก็พอ เราไม่ต้องออกทีวี(ให้เกียรติก.ถ.) เบอร์ประสานคนที่ไปดังนี้ 084-9115040 คุณเคน,085-7144017.ด่วน แล้วเราจะไปด้วยกันเพื่อให้ทันเวลาขอบคุณทุกท่านล่วงหน้าครับโดยคุณ คนท้องถิ่นไทย (118.172.115.39) [28-04-2012 16:43] #6296 (416/490)

ถึงคุณธรรมนูญ ถ้าท่านอยู่ใกล้กทม.ได้โปรดรวบรวมเพื่อนไปที่สำนักงาน ก.ถ.วันที่ 30 เม.ย.55 นี้หรือติดต่อไปที่คุณพนักงานส่วนท้องถิ่นก็ได้ ทางคณะกรรมการก.ถ.จะได้เห็นว่าพวกเราเดือดร้อนกันจริงๆ ช่วยเป็นกำลังเสริมกำลังใจให้ ป.เชื้อหน่อย สู้ๆๆๆๆโดยคุณ ๋Jack Drawing Mail to ๋Jack Drawing (61.19.66.161) [30-04-2012 15:59] #6307 (417/490)

ใครรู้บ้างว่่าผลการคัดเลือก ประธาน ก.ถ. ได้ใครเป็นประธาน ก.ถ.โดยคุณ man Mail to man (1.4.247.39) [01-05-2012 22:25] #6320 (418/490)

เรื่องการฟ้องศาลปกครอง
ตอนนี้ศาลปกครองขอนแก่นโอนคดีมาที่ศาลปกครองอุดรธานีแล้ว
ยังไม่พิจารณาเป็นประการใดครับ
ส่วนผมก็ได้คัดค้านคำให้การของ ก.อบต.แล้ว ว่า อย่างไรก็ดีก.อบต.ก็ชอบด้วยกฎหมายที่จะกำหนดหลักเกณและวิธีการกำหนดเงินเพิ่มตามคุณวุฒิที่ไม่ต่ำกว่าข้าราชการพลเรือน (ไม่เป็นไปตามที่กล่าวอ้าง)
ซึ่งก.อบต.(ก.กลาง)ได้อ้างว่าไม่มีอำนาจและได้รักษาสิทธิประโยชน์ให้กับข้าราชการท้องถิ่นแล้ว

ในระหว่างรอนี้ ผมคงดำเนินการตรงที่ ยื่นหนังสือต่อ ก.ถ.ในกรณีได้รับความเสียหาย และประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้น
หากว่างจากภาระหน้าที่ก็จะไปยื่นด้วยตนเองครับ

ส่วนท่านที่ส่งข้อมูลมาผมจะส่งให้ศาลทั้งหมด และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้โดยคุณ ช่าง.....มัน (118.173.217.33) [02-05-2012 08:51] #6322 (419/490)

ขอบคุณ คุณ man เมื่อวานโทรไป ก.ถ. ว่ามีการเลือกประธาน ก.ถงไหม เจ้าหน้าที่บอกไม่มี........จบข่าวโดยคุณ คนเก่าบ้านแก่ Mail to คนเก่าบ้านแก่ (118.174.34.214) [02-05-2012 13:30] #6324 (420/490)

กถ.ทำอะไรก็รีบทำตอนนี้ ราชการกพ.ซื้อปลาทูไปตุนไว้หมดแล้วข้าราชการท้องถิ่นอดกินปลาทู ต้องกินปลาทูแมวแทน เพราะราคาแพงเงินเดือนก็น้อย ข้าราชการไทยทำไมเหลื่อมล้ำกันมากจัง ..คนสงสัยจังฮ่ะโดยคุณ ท้องถิ่นผู้กล้า (118.172.99.159) [08-05-2012 22:56] #6352 (421/490)

เรียน ข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบทุกท่าน บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว ที่ท่านจะต้องดำเนินการไปยื่นเรื่องด้วยตัวเองหรือไปกับเพื่อนๆร่วมกันถ่ายเอกสารบัตรพนักงานส่วนท้องถิ่นและสำเนาทะเบียนที่สำนักงาน ก.ถ.วันที่ 17 พ.ค.55 ก็ขอวิงวอนให้ทุกท่านไปรวมตัวกัน เพราะตอนนี้มีคนพิมพ์หนังสือให้เราแล้ว แต่พวกเราเพียงแต่ถ่ายเอกสารและเอาหัวใจไปด้วยก็พอ เราไม่ต้องออกทีวี(ให้เกียรติก.ถ.) เบอร์ประสานคนที่ไปดังนี้ 084-9115040 คุณเคน,085-7144017.ด่วน แล้วเราจะไปด้วยกันเพื่อให้ทันเวลาขอบคุณทุกท่านล่วงหน้าครับโดยคุณ ท้องถิ่นผู้กล้า (118.172.99.159) [08-05-2012 22:59] #6353 (422/490)

เรียน ข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบทุกท่าน บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว ที่ท่านจะต้องดำเนินการไปยื่นเรื่องด้วยตัวเองหรือไปกับเพื่อนๆร่วมกันถ่ายเอกสารบัตรพนักงานส่วนท้องถิ่นและสำเนาทะเบียนที่สำนักงาน ก.ถ.วันที่ 17 พ.ค.55คณะกรรมการก.ถ.จะประชุมคัดเลือกรายชื่อ ก็ขอวิงวอนให้ทุกท่านไปรวมตัวกัน เพราะตอนนี้มีคนพิมพ์หนังสือให้เราแล้ว แต่พวกเราเพียงแต่ถ่ายเอกสารและเอาหัวใจไปด้วยก็พอ เราไม่ต้องออกทีวี(ให้เกียรติก.ถ.) เบอร์ประสานคนที่ไปดังนี้ 084-9115040 คุณเคน,085-7144017.ด่วน แล้วเราจะไปด้วยกันเพื่อให้ทันเวลาขอบคุณทุกท่านล่วงหน้าครับโดยคุณ ร่วมด้วยช่วยกัน (182.53.231.0) [09-05-2012 22:41] #6356 (423/490)

ถามคุณ ท้องถิ่นผู้กล้า วันที่ 17 พ.ค.55 คณะกรรมการ ก.ถ.จะประชุมคัดเลือกรายชื่อ อะไรหรือค่ะโดยคุณ พนักงานส่วนตำบล (118.172.97.12) [10-05-2012 23:18] #6371 (424/490)

ถึงคุณร่วมด้วยช่วยกัน คัดเลือกรายชื่อคณะกรรมการก.ถ.จากตัวแทนแต่ละผ่าย9คนเหลือ1คนเพื่อเสนอเป็นประธาน ก.ถ.ในวันที่31พ.ค.55นี้ ช่วยรวมพลกันไปให้กำลังใจปเชื้อ และแสดงปัญหาของพวกเราไม่ได้เงินเดือนเป็นฐานเงิน โดยแค่ถ่ายเอกสารบัตรพนักงานส่วนตำบลและทะเบียนยบ้านสมทบ ก็จะทำให้ก.ถ.ได้รู้ความเดือดร้อนแสนสาหัสของพวกเรา ถ้าพวกเราไม่ไปก็ไม่ต้องมาบ่นที่เวปนี้ เพราะเวปนี้ต้องการให้พวกเราช่วยกันให้ได้รับสิทธิเหมือนกันคนของก.พ.เพราะจบมหาวิทยาลัยเดียวกันแต่สิทธิต่างกันสู้ๆๆโดยคุณ BureauCrazy (118.174.20.106) [14-05-2012 15:34] #6395 (425/490)

ระกาศ ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว

http://www.dla.go.th/upload/document/type2/2012/5/10621_1.pdf

เพื่อนๆคับ ผมมีข้อข้องใจว่า ส่วนต่างที่จะถึง 15,000 เราจะได้แบบไหน คือ (1) คิดจากฐานเงินเดือนจริงๆ ( ไม่ร่วมเงินคุณวุฒิ) หรือ (2) คืดจากฐานเงินเดือน ที่บวกเงินคุณวุฒิแล้ว ....แต่อย่งไรก็ตาม ผมมองว่า ควรจะได้แบบ (1) มากกว่าป่า เพราะที่ผ่านมา เงินเพ่ิมคุณวุฒิ มันมิใช่เงินเดือนอ่ะคับ เอาไงละทีนี้ ถ้ากรมให้แบบที่ (2) ก้อขาดทุนอีกแน่แท้ นี่ล่ะปัญหาว่าไม่ยอมรวมเงินคุณวุฒิเป็นฐานเงินเดือนปัญหาตามมาเยอะ และก้อการเข้าแท่งเหมือนกัน กพ. ปรับขั้นแต่ละครั้งได้เงินเยอะ ห้าร้อยขึ้น ท้องถิ่นได้น้อยนิด 5555+ ..โดยคุณ BureauCrazy (118.174.20.106) [14-05-2012 16:02] #6396 (426/490)

ถ้าได้แยกตาม (1) อนาคตพอมีระเบียบให้รวมเงินเดือน กับเงินคุณวุฒิเป็นก้อนเดียว ซึ่ง จะทำให้เงินเดือนเพ่ิมขึ้น ที่นี้ส่วนต่าง เงิน 15,000 ก้อจะลดลง แล้วเราต้องส่งเงินคืนอีกป่าวโดยคุณ ท้องถิ่น Mail to ท้องถิ่น (125.26.45.149) [15-05-2012 09:41] #6401 (427/490)

วันนี้ 15/5/2555 มีหนังสือในเว็บกรมส่งเสริมเรื่องปรับเงินเดือนตามคุณวุฒิของข้าราชการในสังกัดกรมส่งเสริมอีก เค้าดูแลกันดีเนอะ พวกท้องถิ่นมีใครอยากดูแลมั่งไหมคร๊าบบบบบบบ....โดยคุณ BureauCrazy (118.174.20.106) [15-05-2012 11:36] #6405 (428/490)

ครับ ตามหนังสือของ กพ.อ่ะคับ นร 1008.1/ว 3 ลว 21 มีนาคม 2555 เค้าปรับเงินอีก มีผลตั้งแต่ 1 มกราคม 2555 วุฒิปอตรี ปรับเพิ่มอีก เริ่มที่ 2,540 บาท วุฒิปอโท ปรับเพ่ิม เริ่มที่ 2,700 บาทคับ ตอนนี้เงินเดือนขรก. เริ่มต้นบรรจุ ปอตรี = 11,680 วุฒิปอโท = 15,300 ปอ เอก ก้อ 19,000 แล้วคับเพ่น้องโดยคุณ คนท้องถิ่น (118.174.6.194) [17-05-2012 09:25] #6435 (429/490)

เงินเพิ่มตามคุณวุฒิก้อไม่ได้ เงินประจำตำแหน่งก้อไม่มี ดันจายกเลิกเงินโบนัสอีก เซ็งจิง ๆ ๆ ๆโดยคุณ ฺBureauCrazy (118.174.20.106) [17-05-2012 10:40] #6438 (430/490)

ช่ายค้าบบ เงินประโยชน์ตอบเทนอื่นกรณีพิเศษ (โบนัส)อีกแล้ววววว..ได้ข่าวว่า ก.กลางทั้ง 3 ก. อาจจะมีการยกเลิก เพราะ สตง.ทักท้วง ยังไงละทีนี้ แต่เห็นว่า สตง. แค่ต้ังข้อสังเกตให้มีการแก้ไข แต่กรมนี่สิ ดันจะทำท่าให้ยกเลิก ทีไอเรื่องเงินคุณวุฒิล่ะ ไม่รีับเร่งดำเนินการ พอเรืองเงินประโยชน์ฯ กลับเร่งทำซะงั้น
หนักแล้ววววววว ...ลองเข้าไปศึกษาข้อมูลกันดูนะคับ
http://www.sk-local.go.th/files/download/20120517094827gimcd.pdf

http://www.sk-local.go.th/files/download/20120517094458wasku.pdfโดยคุณ รอมานาน (182.53.227.16) [17-05-2012 12:43] #6440 (431/490)

http://www.facebook.com/profile.php?id=1610667362#!/photo.php?fbid=3060002151628&set=a.1496876834472.62747.1610667362&type=3&theater
วันนี้เริ่ม นับ 1 คณะกรรมการ ก.ถ.แล้ว พี่น้องโดยคุณ ro Mail to ro (61.19.66.95) [18-05-2012 15:54] #6453 (432/490)

ขอทราบผลการเลือกประธาน ก.ถ. วันที่ 17 พ.ค. 55โดยคุณ ฺBureauCrazy (118.174.20.106) [18-05-2012 17:15] #6454 (433/490)

เอาความคืบหน้ามาฝากกันค้าบบจากหน้าเพจส่วนตัว (เฟสบุ๊ก) ของท่่าน ป.เชื้อ ฮั่นจินดานะค้าบ
..............................................................................
เพื่อนพนักงาน ข้าราชการ อปท ทุกท่าน สำหรับความเคลื่อนไหวเรื่องที่กรมส่งเสริมท้องถิ่นฯ นำเรื่องการยกเลิกโบนัสเข้าสู่ที่ประชุม อนุฯ ก อบต เมื่อ 16 พค 55 และ กำลังจะนำเข้า ก กลาง อบต เทศบาล อบจ ในวันที่ 30 พค 55 เป็นการประชุมร่วมกันทั้งสาม ก กลาง ในเวลา 09.30 น
เมื่อวาน(17/5/55) ผมไปร่วมประชุมเพื่อเสนอชื่อสรรหา ประธานกรรมการ กถ เลยถือโอกาสพูดคุยกับท่านอธิบดีกรมส่งเสริมฯ และท่านรองปลัดกระทรวงมหาดไทย(รองวัลลภ)ผู้รับผิดชอบงานท้องถิ่นของกระทรวง ในเรื่องที่จะยกเลิกเงินโบนัส ปรากฎความเหตผลว่า เพราะ
๑.ฝ่ายการเมืองร้องว่าไม่มีเงินพัฒนา
๒.ตัวท่านเองไม่ได้มาสามปีแล้วรวมทั้งข้าราชการ กพ
๓.กลัวเงินเกิน ๔๐ เปอร์เซ็นต์
๔.สตง ทักท้วง
ฯลฯ
ผมเลยบอกท่านทั้งสองไปว่าลองพิจารณาทบทวนหน่อย เพราะในสังคมอินเตอร์เนต เขารู้สึกไม่ค่อยดี และปัจจุบัน นโยบายเพิ่มค่าครองชีพเป็น ๑๕,๐๐๐ และ ๑๒,๒๘๕ บาทและในอนาคต เงินเพิ่มเงินเดือน ๘ เปอร์เซ็นต์ เงินเพิ่มตามคุณวุฒิ(สองรอบ) เงินประจำตำแหน่งท่านรองปลัด หัวหน้าส่วน ก็จะออกมา อีกทั้ง อปท มีกรอบพนักงาน ลูกจ้างเพิ่มทุกปี เงินค่าใช้จ่ายประจำก็จะเต็ม ๔๐ % โดยอัตโนมัติ ก็จะไม่มีจ่ายเงินโบนัส โดยอัตโนมัติอยู่แล้ว ไม่เห็นความจำเป็นที่จะต้องยกเลิกให้เสียความรู้สึก และมีหลายคนที่เป็นคน อปท อยากมาทวงถามว่ามีเหตผลอะไร และทำไมต้องมาคิดแบบนี้ ผมเองกลัวว่าจะวุ่นวายถ้าคนมาเป็นพันๆคน และภาพที่ออกมาจะดูไม่ดี เลยมาขอร้องท่านอธิบดี และท่านรองได้เลื่อนการพิจารณาไปก่อน
สิ่งที่ท่านตอบผมก็คือ ถ้ามา จะตั้งกรรมการสอบวินัยทุกคนเพราะขาดราชการ และบอกว่าอย่าเอากำลังมาบีบผม ผมเป็นคนไม่ยอมคน และขอให้ผม(ปลัดเชื้อ) ไปทำความเข้าใจกับพวก อบต ด้วย ว่าต้องเห็นใจทางกรมฯ และครั้งนี้ไม่ใช่เป็นการยกเลิกแค่สั่งชะลอ ไม่ให้จ่ายเริ่มปีงบ 55 เมื่อไหร่สถานะการคลังเหมาะสม อาจมาพิจารณาจ่ายใหม่ได้
พี่น้องชาว อปท ครับ สิ่งที่ผมและพวกเราควรทำตอนนี้คือ
๑.อยู่ในความสงบกันก่อนครับ ขอผมและผู้แทน อปท เจรจากับคนคิดเรื่องนี้ก่อน และจะพยายามทุกวิธีครับ
๒.ผมประสานกรรมการ ก กลาง อบต เทศบาล อบจ ทั้งผู้แทน อปท ผู้ทรงคุณวุฒิ และหัวหน้าส่วนราชการที่พอคุยได้ เพื่อให้เหตและผล เพื่อให้ท่านเห็นใจและร่วมหาทางออก ซึ่งตอนนี้ คืบหน้าพอสมควร
๓.กำลังดูประกาศหลักเกณท์ที่เกี่ยวข้อง ว่าหาช่องทางอกกทาง กม ได้หรือไม่หาก การเจรจาและขอความกรุณาจากท่านกรรมการ ก กลางไม่ได้ผล
๔.ดูข้าราชการพลเรือน เท่าที่ทราบของเขาไม่ได้ยกเลิกโบนัสครับ เพียงแค่รัฐ ไม่ตั้งงบประมาณมาให้เพื่อจ่ายโบนัสเป็นการเฉพาะ แต่ให้เอาจากเงินเหลือจ่าย มาจ่ายโบนัสได้เหมือนเดิมตามขั้นตอนวิธีการที่กำหนด โดยไม่ได้ยกเลิก
ฯลฯ
แนวทางเสนอในความคิดผมคือ
๑.เพื่อประโยชน์แก่ อปท และการประหยัดงบ เห็นควรกำหนดจ่ายไม่เกิน สามเท่า ลดจากห้าเท่า
๒.เน้นการตรวจที่เข็มข้นและจริงจัง ของคณะกรรมการ
๓.สิ่งที่ สตง ทักท้วง ก กลางต้องวางมาตรการที่รัดกุมและมีประสิทธิภาพ
๔.การเรียกรับน้องโบนัส โดยใครก็แล้วแต่ต้องไม่เกิด
๕.ในระหว่างที่ปรับปรุงหลักเกณท์และวิธีการ ปีงบ 55 ต้องยังสามารถจ่ายโบนัสได้ เพราะกระบวนการเดินไปแล้ว แต่เพื่อประโยชน์ราชการยินดีลดการจ่าย ไม่เกินสามเท่า ส่วนใครมีเงินเหลือจ่ายหรือไม่ ต้องไปดูตามหลักเกณท์
ฯฯฯฯฯฯฯฯฯฯฯฯฯฯฯฯฯฯฯฯฯฯฯฯฯ
ทั้งหลายนี้ผมในฐานะ ประธานสมาพันธ์ปลัด อบต แห่งประเทศไทย/กรรมการ กถ / กรรมการ ก กลาง อบต/ สัญญากับเพื่อนพี่น้องชาวท้องถิ่นว่าจะเดินแบบนิ่มนวลที่สุดและไม่ให้เกิดผลกระทบในทางที่เสียให้มากที่สุดกับพวกเรา อปท เท่าที่ทำได้และการรวมตัวเพื่อเรียกร้องและรักษาสิทธิ์หรือดำเนินการช่องทาง กม ขอเป็นทางเลือกสุดท้ายครับ
-------------------------------------------------------------------โดยคุณ Angela Mail to Angela (74.222.4.130) [21-05-2012 14:26] #6472 (434/490)

Tera Gold,Buy Tera Gold,http://www.tera999.com/gold.html cheap tera gold tera online gold, buy tera gold, cheap tera gold,http://www.tera999.com/gold.html tera gold Cheap Tera Gold cheap Rift Gold&#12289;Tera Gold&#12289;cheap Tera Gold&#12289;Metin2 Yanghttp://www.tera999.com/gold.html buy tera gold We are real and honest you can de tera moneyโดยคุณ เพื่อนกัน (182.53.226.203) [22-05-2012 18:03] #6482 (435/490)

วิธีการสรรหา ประธาน ก.ถ. [ 22 พ.ค. 2555 ] ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งข่าว การสรรหาประธาน กถ ครับ
เพื่อนพี่น้องชาว อปท ครับ
สำหรับเรื่องการสรรหา ประธานคณะกรรมการ กถ นั้น มีกระบวนการดังนี้
๑.มีการประชุมคณะกรรมการ กถ สามฝ่ายไปเมื่อ ๑๗ พ.ค.๕๕ โดยแต่ล่ะฝ่ายคือ
๑.๑ ฝ่ายกรรมการโดยตำแหน่ง ประกอบด้วย
ปลัดมหาดไทย/ปลัดกระทรวงคลัง/เลขาสภาพัฒน์ฯ/ผอ.สำนักงบประมาณ/เลขาธการ กพ./อธิบดีกรมส่งเสริมฯ ชุดนี้ได้ได้เสนอชื่อ ๓ ท่าน เพื่อเป็นประธาน กถ
๑.๒ ฝ่ายผู้ทรงคุณวุฒิใน กถ ประกอบด้วย
ไพทูรย์ บุณวัฒน์/เลื่อมใส ใจแจ้ง/ปรีชา วัชราภัย/มนุชญ์ วัฒนโกเมร/วิจิตร วิชัยสาร ได้เสนอชื่อ ๓ ท่าน เพื่อเป็นประธาน กถ
๑.๓ ฝ่ายผู้แทน อปท ประกอบด้วย
ปลัด กทม/นายก เมืองพัทยา/ผู้แทน อบจ ใน ก กลาง อบจ/ผู้แทน เทศบาล ใน ก กลาง เทศบาล/ผู้แทน อบต ใน ก กลาง อบต(คือข้าพเจ้า) ได้เสนอชื่อ ๓ ท่าน เพื่อเป็นประธาน
๒.ผู้ได้รับการเสนอชื่อจากฝ่ายล่ะ ๓ ท่านรวมเป็น ๙ ท่าน ไปลงคะแนนคัดเลือกกันเองโดยวิธีลับ เพื่อสรรหาคนเป็นประธาน ในวันที่ ๓๑ พค ๕๕ เวลา ๑๔.๓๐ น.
สำหรับรายชื่อ ๙ ท่าน ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นประธานมีผู้เหมาะสมที่เป็นประธานสองท่านที่คาดว่าจะได้รับเลือก คือ

๑.ท่านปริญญา นาคฉัตรตรี
อดีตอธิบดีกรมปกครอง
อดีตปลัดกระทรวงมหาดไทย
อดีต กกต
๒.ท่านพงโพยม วาศภูติ
อดีตอธิบดีกรมส่งเสริมฯ
อดีตอธิบดีกรมป้องกันภัย
อดีตปลัดกระทรวงมหาดไทย

ซึ่งในขณะนี้ข้าพเจ้าเข้าใจว่าทั้งสองท่านมีคะแนนสนับสนุนท่านละสามคะแนนรวมตัวเองหรือไม่ก็ สี่ ต่อ สอง คะแนน ซึ่งหากผู้แทนฝ่าย อปท เทคะแนนไปทางท่านใด ท่านนั้นก็จะได้รับการสรรหาเป็นประธานคณะกรรมการ กถ แน่นอน ครับ ตอนนี้ทางผู้แทนฝ่าย อปท เนื้อหอม และเป็นที่สนใจเป็นอย่างมากครับ

สิ่งสำคัญที่สุดก่อนที่เราจะผลักดันใครไปเป็นประธานคณะกรรมการ กถ คือ ท่านผู้นั้นต้องเข้าใจในบทบาทและบริบทของ อปท เพราะคณะกรรมการ กถ นั้นว่าด้วย การบริหารงานบุคคลของข้าราชการ อปท โดยเฉพาะ การลงมติใดๆ ที่ กถ ก็จะส่งผลต่อ ข้าราชการ อปท ทั้งประเทศ ไม่ว่า กทม/พัทยา/อบจ/เทศบาล/อบต โดยเฉพาะต้องเข้าใจหัวอกของข้าราชการส่วนท้องถิ่น เป็นผู้ตื่นในหลักคุณธรรม ให้ความเป็นธรรมแก่พวกเราได้ และรู้ถึงความต้องการของข้าราชการท้องถิ่นฯลฯ

สิ่งที่ผมอยากเห็นหลังการสรรหาประธาน กถ เรียบร้อย คือ การนำเรื่องของข้าราชการท้องถิ่นไปพิจารณาเร่งด่วน ดังนี้

๑.การปรับฐานเงินเดือนเพิ่มอีก 8 % ให้แก่ ข้าราชการ พนักงาน อปท ให้เท่ากับข้าราชการพลเรือน หลังเราเสียเปรียบมานานหลายปีและต้องมีผลย้อนหลังนับตั้งแต่วันที่ข้าราชการพลเรือนได้ เพื่อความยุติธรรม

๒.การกำหนดเงินเพิ่มตามคุณวุฒิมาเป็นฐานเงินเดือนเหมือนข้าราชการ กพ.

๓.การกำหนดเงินประจำตำแหน่งของ รองปลัด ผอ.กอง หลังจากเราเสียโอกาสมานาน

๔.การกำหนดเงินเดือนเป็นของ อปท เอง ไม่ต้องไปเดินตามหลังข้าราชการพลเรือน

ในข้อ ๑,๒ และ ๓ ควรจบในเดือนกรกฎาคม ๕๕ ส่วนข้อ ๔ เห็นควรตั้งคณะกรรมการดำเนินการให้แล้วเสร็จใน ๑ ปี

และผมในฐานะที่เป็นหนึ่งในคณะกรรมการ กถ จะนำข้อเสนอทั้งหมดนี้เสนอต่อ คณะกรรมการ กถ ในการประชุมนัดแรกของ กถ ในเดือนมิถุนายน ครับก่อนที่ผมจะหมดวาระการเป็นกรรมการ กถ ในเดือนสิงหาคม ๕๕ คิดว่าการนี้ไม่เหลือบ่ากว่าแรง ทั้งสามเรื่อง(ข้อ ๑,๒,๓)คงจบได้ ซึ่งจะต้องทำความเข้าใจและเจรจากับ คนที่จะมาเป็นประธานคณะกรรมการ กถ ก่อนที่จะผลักดันให้คนที่เราเสนอชื่อไปสามท่านลงคะแนนให้ในวันที่ ๓๑ พค ๕๕ การนี้จึงจะสำเร็จ
ด้วยความเคารพ จึงนำเรื่องนี้มาเล่าสู่กันฟัง
ปลัดเชื้อ ฮั่นจินดา
ประธานสมาพันธ์ปลัด อบต แห่งประเทศไทย
กรรมการ กถ / กรรมการ ก กลาง อบต
โดยคุณ ้hoy Mail to ้hoy (61.19.66.51) [23-05-2012 18:46] #6495 (436/490)

ขอบคุณท่าน ป.เชื้อ พวกเราขอเป็นกำลังใจให้ท่าน ทำงานเพื่อท้องถิ่นของเราตลอดไปโดยคุณ สิ้นสุดการรอคอย (182.53.227.38) [25-05-2012 19:52] #6530 (437/490)

http://www.srisajorrakhenoi.go.th/UserFiles/File/News/CCF01012005_00028.pdf
คงอีกไม่นานแล้วครับ พี่น้องโดยคุณ ท้องถิ่น Mail to ท้องถิ่น (125.26.47.79) [26-05-2012 14:45] #6531 (438/490)

เงินปรับเพิ่มคุณวุฒิทาง กพ. ขึ้นสองครั้ง ของเราได้หนึ่งครั้ง ยังดีนะยังให้หนึ่งครั้ง เจียมตัวครับ ยอมรับสภาพ ชั้น 2 เฮ่อร์โดยคุณ เพื่อนกัน (182.53.229.204) [27-05-2012 09:57] #6532 (439/490)

ผมว่ามันต้องมีการเยียวยา ย้อนหลังแน่นอนครับ ตั้งแต่วันที่ กพ.ได้รับปรับนะครับโดยคุณ ฺBureauCrazy (118.174.20.106) [29-05-2012 09:26] #6546 (440/490)

แล้วก้อเงินที่ปรับเพ่ิมตามคุณวุฒิอะคับ ที่ของเรายังไ้ด้เป็นช่วงๆ ยิ่งขั้นเงินเดือนเพิ่มขึ้น เงินคุณวุฒิลดลงนี่ ประเด็นนี้จะมีการแก้ไขเยียวยาให้ด้วยปาวคับ เพราะของกพ. ปรับครั้งเดียวอยู่ตลอดไปเลยคับ เรายังขาดทุนอยู่อ่ะคับโดยคุณ ท้องถิ่น Mail to ท้องถิ่น (125.26.42.43) [29-05-2012 09:40] #6547 (441/490)

จริงครับโดยคุณ t (1.4.174.255) [29-05-2012 16:23] #6549 (442/490)

เห็นด้วยคับโดยคุณ คนรู้ล่วงหน้า Mail to คนรู้ล่วงหน้า (118.172.126.201) [30-05-2012 12:28] #6554 (443/490)

ทำอะไรก็สงสารคนทำงานมาก่อนก็แล้วกันว่าต้องทำอย่างไร กำลังใจหายหมด งานก็ซังคเตแน่ลูกน้องเจ้านายเงินเดือนเท่ากัน บรรจุก็นานกว่า งดเท่าลูกน้องบรรจุใหม่ไม่กีปี ฝากด้วยทุกกรณีโดยคุณ แอ็ด Mail to แอ็ด (61.19.66.24) [31-05-2012 11:26] #6572 (444/490)

ขอทราบผลการเลือก ประธาน ก.ถ. 31 พ.ค. 55โดยคุณ ิBureauCrazy (118.174.20.106) [01-06-2012 09:19] #6590 (445/490)

อ้างอิงจากhttp://www.samaphan.org/news/news_detail.php?news_id=00051&header_type=news

ผลเลือกประธาน ก.ถ เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคมที่ผ่านมา [ 1 มิ.ย. 2555 ] ข่าวประชาสัมพันธ์ผมทราบข่าวจาก ป.เชื้อ ฮั้นจินดา ประธานสมาพันธ์ปลัด อบต.แห่งประเทศไทย แจ้งว่าเมื่อวานมีการเลือกประธาน ก.ถ ตำแหน่งที่พวกเราเฝ้ารอ ว่าเมื่อไหร่จะมีซะที่ ผลออกมาว่า ได้แก่ นายปริญญา นาคฉัตรีย์ ผมจึงมีประวัติคร่าวๆ ดังนี้ครับ

นายปริญญา นาคฉัตรีย์
การศึกษา :
โรงเรียนศรียาภัย จ.ชุมพร, 2499
ปริญญาตรี การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2506
ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต (ศศ.บ.) รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติการทำงาน :
วิทยากรตรี 2510-2517
วิทยากรโท สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ปลัดอำเภอโท อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี 2517
ปลัดอำเภอโท อ.เมือง จ.นนทบุรี 2517

หัวน้าสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 2518

หัวหน้า กองการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 2518

ผู้อำนวยการ กองการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 2521

อดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 2526
อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี 2530

อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร กระทรวงมหาดไทย

อดีตอธิบดีกรมการปกครอง

อดีตคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)

............................

สุเชษฐ์ คงดำ

ปลัด อบต.บางมะเดื่อ อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี

ผู้รายงาน
..................................................โดยคุณ BureauCrazy (223.204.42.144) [01-06-2012 22:20] #6598 (446/490)

คุณ man คับ แล้วตอนนี้เรื่องฟ้องเป็นยังไงคับ แนวทางจะเป็นยังไงคับ ผมยังติดตามอยู่เรือ่ยๆ นะคับโดยคุณ ซอง ซอง คุก (110.49.248.122) [03-06-2012 16:07] #6599 (447/490)

http://www.facebook.com/profile.php?id=1610667362&sk=friends#!/profile.php?id=100002997994606
ดูการแสดงความเห็นของท่านนี้ผมว่าครอบครุมดีชัดเจนโดยคุณ ไชโย (182.53.228.177) [04-06-2012 23:42] #6600 (448/490)

ปลัดเชื้อ เงินเพิ่มคุณวุฒิ
4 มิถุนายน 2012 16:57
ปลัดเชื้อ ฮั่นจินดา พูดเรื่อง เงินเพิ่มคุณวุฒิ
http://www.facebook.com/#!/profile.php?id=1610667362
พี่น้องเอ้ย!!! ฝันของพวกเราเป็นจริงแล้ว จำชื่อพี่เขาไว้นะ ไม่ได้เขาเราคงรอๆๆ แต่อย่าลืมพี่น้องที่ฝ่าฟันกันมา โชคดีครับพี่น้องชาวไทย ไชโยยยยยย ( รออีกนิด )โดยคุณ hoy Mail to hoy (61.19.66.45) [06-06-2012 11:10] #6607 (449/490)

ประธาน ก.ถ. ต้องรอให้ใครแต่งตั้งอีกหรือไม่ และ เมื่อ ก.ถ. ครบแล้วจะมีการประชุมพิจารณาเรื่อง ฯลฯ เมื่อไหร่่โดยคุณ BureauCrazy (118.174.20.106) [12-06-2012 18:02] #6644 (450/490)

ประธาน ก.ถ. มีประกาศแต่งตั้ง ลว 11 มิย 55 คับ

https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/537722_4157223010814_1330216292_n.jpgโดยคุณ สมบัติ เมฆอินทร์ Mail to สมบัติ  เมฆอินทร์ (192.168.182.135) [13-06-2012 15:33] #6663 (451/490)

คำถาม ข้าราชการท่ีจะเกษียรอายุ สิ้ินปี 2555 นี้ จะมีโอกาสได้ปรับเงินเดือน 8 % ไหมคะ หากข้าราชการได้เข้าโครงการเกษียณอายุฯ และเขียนใบลาออก ณ 13 กรกฎาคม 2555 การอนุมัติให้ลาออกจากราชการ ประมาณ 1 ตุลาคม 2555 ต่อมามีประกาศให้ข้ึนเงินเดือน 8 % ในปีงบประมาณ 2555 และบุคคคลท่ี่ขอลาออกตามโครงการเกษียณอายุฯ จะพ้นสภาพการเป็นข้าราชการคือ 1 ตุลาคม 2555 เงินเดือนเดือนสุดท้ายที่คิดเงินเดือนบำนาญ หรือคิดเงินตามโครงการฯ จะเป็นจำนวนใด ขอคำตอบด่วนค่ะ ขอบพระคุณล่วงหน้าอย่างสูงค่ะ ขออภัยมา ณ ท่ีน้ีด้วยค่ะ ก็ 8 % ยังไม่อนุมัติเลย ก็หวังต่อเสียแล้ว สงสัยจริง ๆ ค่ะโดยคุณ ติดตามตลอด (10.0.1.53, 182.) [18-06-2012 09:15] #6696 (452/490)

เงินเพิ่มตามวุฒิ มีโอกาสจะย้อนให้ใน 1 ต.ค 53 หรือเปล่า ?

หรือว่าจะเพิ่มเฉพาะเป็นฐานเงินเดือน 8% เลย เห็นรายงานการประชุม ก.กลาง ครั้งล่าสุดแล้วแปลกๆ (พูดถึงเฉพาะ 1 ม.ค. 55 ว่าไม่เท่ากับ กพ.)

สำหรับคนที่เสียเวลาในการเลื่อนระดับจะย้อนให้ไหม ?
โดยคุณ รายงานความคืบหน้า (101.109.140.60) [22-06-2012 22:39] #6746 (453/490)

.......เพื่อนๆ รองปลัด/หน.สนง.ป/ผอ.กอง/หัวหน้าส่วนทุกส่วน ท่านที่จะเดินทางไปกะผมและกรรมการสมาพันธ์ฯ ในวันที่ ๒๖ มิ.ย.๕๕ เวลา ๑๔.๐๐ น.เจอกันที่หน้าที่ว่าการอำเภอบางใหญ่ จ.นนทบุรี แต่งกายสุภาพครับ ผมจะนำท่านไปอวยพร ท่านประธาน กถ.ในโอกาสที่ท่านมารับตำแหน่งและยื่นหนังสือขอให้ท่านนำข้อเสนอ ข้อเรียกร้องของพวกเรา ๓ ข้อ(๑.เงินเพิ่มคุณวุฒิเป็นเงินเดือน ๒.ฐานเงินเดือนที่ต่างจาก กพ. ๓.เงินประจำตำแหน่ง รอง ป./หน.สนง.ป/ผอ.กอง/หน.ส่วนทุกส่วน) ให้บรรจุในระเบียบวาระการประชุมของคณะกรรมการ กถ.ในเดือนถัดไป
......เนื่องจากการประชุมคณะกรรมการ กถ.เดือนมิ.ย.เป็นนัดแรกจึงจำเป็นต้องให้ คณะกรรมการ กถ.ได้มีการประชุมวางหลักเกณท์ของ กถ.ก่อน ซึ่งจะประชุมในวันที่ ๒๗ มิ.ย.๕๕ ..
.....การที่ท่านประธาน กถ.ได้ให้ความเมตตา เปิดบ้านให้เราไปพบและขอนั่งพูดคุยกับพวกเราถึงปัญหาด้วยผมว่า...เป็นนิมิตรหมายที่ดีครับและเป็นการการประสานงานที่ทางกรรมการสมาพันธ์ฯ ชุดนี้ทำมาตลอด...
...เราเข้าพบท่าน ๒๖ มิ.ย. วันที่ ๒๗ มิ.ย.มีการประชุมกรรมการ กถ.ท่านจะได้นำเรื่องที่พวกเราไปยื่น ส่งให้ฝ่ายเลขานุการ..นำเรื่องไปบรรจุในระเบียบวาระเพื่อพิจารณาในเดือนต่อไป..
....ผมอยากให้ท่านที่มา รวมตัวกันจังหวัดล่ะ ๑๐ คน(รวมทุกตำแหน่ง) เพื่อเป็นตัวแทนจังหวัดมา จะได้ดูดีมีพลังครับ เวลาผมแนะนำ จะได้สะดวกว่า จังหวัดไหนมาบ้างมาเป็นผู้แทน.....
.....ที่สำคัญ ๓ เรื่องที่ยื่น ผมมั่นใจจะจบได้..โดยดูจากการประสานงานของกรรมการสมาพันธ์ฯ และท่านที่เสียสละ..
...อย่างไรเสีย ผมขอบคุณน้องๆที่จะมาทุกคนล่วงหน้าแทนกรรมการสมาพันธ์ฯ ครับที่ท่านยอมเสียสละเวลามาเพื่อส่วนรวม และเรียนท่านปลัด ทุกที่ ที่น้องๆ รอง ป./ผอ./หัวหน้าส่วนทุกส่วน ที่จะเดินทางมา ผมขอให้ท่านปลัดอำนวยความสะดวกน้องๆ ด้วยครับ
...ด้วยความเคารพ พวกเราต้องรักกันครับ...
.....ปลัดเชื้อ ฮั่นจินดา.....
ประธานสมาพันธ์ปลัด อบต.แห่งประเทศไทย
กรรมการ กถ./กรรมการ ก กลาง อบต.โดยคุณ รอจากรากหญ้าฯ (101.109.143.171) [27-06-2012 23:37] #6788 (454/490)

ไม่รู้ว่ายังมีพี่ๆน้องๆ ที่เฝ้าติดตามเรื่องนี้มาแต่ต้นยังตามอ่านอีกไหม วันนี้ ป.เชื้อ ฮั่นจินดา ประธานสมาพันธ์ปลัด ตัวแทน ก.ถ. ได้ไปประชุมมาแล้วผลก็คือข่าวดี ดังนี้
&#8206;...ผลการประชุมคณะกรรมการ กถ.เมื่อเวลา ๑๓.๓๐ น......
....มีเรื่องน่าสนใจที่ผมเสนอให้ที่ประชุมดังนี้.....
๑.เสนอให้บรรจุวาระการปรับโครงสร้างอัตราเงินเดือนของ อปท.ให้เทียบเท่ากับข้าราชการพลเรือน(ปัจจุบันเราเสียเปรียบเพราะต่ำกว่า)
๒.การปรับอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิที่ กจ. กท. ก.อบต. หรือ กพ.รับรอง เนื่องจาก กพ.ได้กำหนดหลักเกณท์และวิธีการกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ กพ.รับรอง ตามมติ ครม.มีผลให้ม...ีการปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุและอัตราเงินเดือนคนที่ทำงานมาหลายปีสูงขึ้น ตั้งแต่ ๑ มกราคม ๒๕๕๕ เป็นต้นมา จนเป็นเหตให้อัตราเงินเดือนของ อปท.แตกต่างกว่า กพ.ในลักษระที่เสียเปรียบ ทั้งรอบ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ และรอบ ๑ มกราคม ๒๕๕๕ ผมจึงเสนอให้กำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ กจ. กท. และ ก.อบต รับรอง ให้เหมือนกับ กพ.ทั้งคนที่บรรจุใหม่และคนที่รับราชการอยู่เก่า
.......ทั้ง ๒ เรื่องนี้ ที่ประชุมจะนำเสนอ อนุกรรมการ กถ.ในต้นเดือนหน้า และจะนำไปบรรจุในระเบียบวาระการประชุมของคณะกรรมการ กถ.ในเดือน กรกฎาคม (ปลายเดือน ตรงกับวันที่สมาพันธ์ จัดอบรมที่ นครนายก)
.......ถ้า ๒ เรื่องนี้ผ่าน ฐานโครงสร้างเงินเดือน อปท.ที่ต่ำกว่า กพ.๘ % ก็จะขยายเท่ากัน(กรณี ข้อ ๑) และคนที่รับเงินเพิ่มคุณวุฒิรอบแรก ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๕๓ และรอบสองที่ยังไม่ได้รับที่ กพ.ปรับอัตราเงินเดือนคนแรกบรรจุกับอัตราเงินเดือนคนที่ทำงานมาเก่าหลายปีมีคุณวุฒิตามที่ กจ. กท. และ ก.อบต.รับรองจะมีอัตราเงินเดือนเพิ่มขึ้น(คนที่มีเงินเดือนไม่ถึง ๒๖,๐๐๐ บาท จะได้ปรับ)ตามกรณี ข้อ ๒ ที่ผมนำเสนอ
......ผมคาดหมายว่า กรกฎาคม วันที่เรากำลังอบรมสัมมนาที่ นครนายก มาเฮ พร้อมกันครับ....
........เอาสองเรื่องนี้ก่อนนะครับ เด่วยาวไป..ขี้เกียจอ่านกัน...
ปลัดเชื้อ ฮั่นจินดาดูเพิ่มเติม
พี่น้อง จาก18-05-2011 11:15 กระทู้แรกต้นมาวันนี้ ประมาณปีหนึ่งแล้วที่เราผ่านการรอและรอ หลายคนดิ้นรนต่อสู้กัน พยายามกันวันนี้ได้วันที่เรา เกิบแล้วอีกนิด ดีใจนะที่ได้รู้จักทุกท่าน สุดท้ายนี้อยากตะโกนว่า "ไชไย" โชดดีครับพี่น้องโดยคุณ พนักงานท้องถิ่น Mail to พนักงานท้องถิ่น (125.26.38.10) [28-06-2012 15:33] #6809 (455/490)

หนึ่งปีจริงๆด้วยครับถ้ารอแล้วได้การรอของเราก็ไม่เสียเปล่าใช่ไหมครับ ดีใจที่สุดเลยพี่น้องครับโดยคุณ ท้องถิ่น Mail to ท้องถิ่น (125.26.40.40) [31-07-2012 09:48] #7158 (456/490)

มีข่าวไรเพิ่มเติมอีกไหมครับได้ประธานแล้ว ประชุมแล้ว แต่เงียบจังครับโดยคุณ jy Mail to jy (182.52.30.65) [04-08-2012 08:05] #7188 (457/490)

ไม่รู้ กถ. จะพิจารณาได้เสร็จก่อน 20 ส.ค. 55 นี้ หรือไม่ เนื่องจากกรรมการ กถ. ฝ่ายตัวแทนของพนักงานท้องถิ่น จะหมดวาระวันที่ 20 ส.ค. 55 นี้ ไม่งั้นเรื่องปรับเงินฐานเดือนให้เท่ากับ กพ. คงอีกนานไม่รู้เมื่อไหร่ + อีกสิทธิต่างๆ คงไม่ต้องพูดถึงอีกแล้วโดยคุณ ***เรือง Mail to <font color=red>***</font>เรือง (113.53.17.193) [04-08-2012 09:26] #7189 (458/490)

เอาแล้วล่าวเมื่อก่อนไม่มีคณะกรรมการ ไม่มีประธานก.ถ. พอมีครบอีหมดวาระกันแล้วล่าว น่าสงสารพนักงานส่วนท้องถิ่น พวกเรานั่งกันอยู่ทำไหร ไม่ต้องพึ่งใครแล้วพั้นนี้โดยคุณ เบื่อ Mail to เบื่อ (113.53.17.193) [04-08-2012 09:31] #7190 (459/490)

สร้างความหวังรายวัน เพื่อสร้างกระแสนิยมโดยคุณ 45 (1.2.223.172) [05-08-2012 19:12] #7192 (460/490)

สร้างความหวัง โดยสนับสนุนให้เราไปเรียนต่อ สุดท้ายก็เหมือนก็เดิมไม่ใช่เรื่องของ*** ถ้าโอนย้ายโดยไม่้ใช้เงินข้ามกระทรวงได้คงไม่มีใครอยู่ทำงานหรอกเบื่อท้องถิ่นที่สุด..โดยคุณ รอมา 3 ปีแล้ว Mail to รอมา 3 ปีแล้ว (182.52.30.168) [20-08-2012 13:11] #7411 (461/490)

การรวมเงินเพิ่มตามคุณวุฒิเป็นเงินเดือนไม่รู้จ.ะพึ่งตัวแทนของพนักงานส่วนท้องถิ่นได้รึป่าว เห็นแต่วิ่งเรื่อง ป.8 + 8% ของซี 7 8 9
ให้ผ่านโดยเร็ว เรื่องอื่นไม่พูดถึงเลย(รึว่าช่วงนี้เป็นช่วงหาเสียงกับปลัดทั่วประเทศ) เวรกรรมสายปฏิบัติจริงๆรากหญ้าโดยคุณ ไม่ทนแล้ว Mail to ไม่ทนแล้ว (113.53.33.81) [20-08-2012 22:56] #7420 (462/490)

วันก่อนบอกอั๊วะว่าให้รอผลประชุมเดือนกรกฎาคม เงินเดือนมีเฮ หายไปเลยนะผลประชุมสรุปว่าที่แท้ก็เรื่องปลัดแปดๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆโดยคุณ 33 (1.2.222.170) [21-08-2012 11:14] #7436 (463/490)

*** ป.เชื้อ ฮันจินดา คนโกหกไม่ใช้ของจริงห่วงแต่เรื่องตัวเองโดยคุณ มานี (171.100.170.63) [21-08-2012 23:21] #7445 (464/490)

สุดท้ายก็หลอกลวง รากหญ้า
ผู้ใช้แรงงาน ก็จงทำงานต่อไป ก้มตัวให้เขาเหยียบขึ้นไป ถือว่าทำบุญก็แล้วกันคะ
ศาลปกครองเท่านั้นช่วยเราได้โดยคุณ - Mail to - (113.53.26.71) [22-08-2012 10:08] #7447 (465/490)

ป.เชื้อคือใครกันแน่ออกมาชี้แจงด่วนโดยคุณ ธรรมนูญ Mail to ธรรมนูญ (118.172.244.186) [30-08-2012 08:29] #7520 (466/490)

วันนี้เรื่องเงินเดือน ป.โท 17,000 ไปถึงไหนแล้วผู้รู้โดยคุณ นักสืบสวน (203.146.92.162) [03-09-2012 16:29] #7546 (467/490)

ตกลงเงินเพิ่มเป็นเงินเดือนเมื่อไหร่ได้รอจนเหงือกแห้งแล้วโดยคุณ คนท้องถิ่น (10.0.1.24, 182.) [04-09-2012 13:02] #7553 (468/490)

คุณ man ฟ้องคดีเงินเพิ่มฯ ถึงไหนแล้ว อยากให้อัปเดตให้น้องๆ ได้ทราบด้วย ขอบคุณคร๊าบ........โดยคุณ นักสืบสวน (203.146.92.162) [10-09-2012 09:27] #7601 (469/490)

ตกลงเมื่อไหร่จะได้เงินบวกเป็นเงินคนโอนไปเป็นข้าราชการอื่นรอจนเพื่อนรุ่นเดียวเนเงินไปไหนแล้วไม่รูป.เชื้อช่วยเป็นสื่อกลางให้ด้วยโดยคุณ จบ Mail to จบ (101.109.138.163) [16-09-2012 20:50] #7666 (470/490)

ป.เชื้อ ฮั่นจินดา ประธานสมาพันธ์ปลัด อบต.แห่งประเทศไทย และ ก.อบต.
ได้สรุปสาระสำคัญ เรื่อง การปรับโครงสร้างบัญชีเงินเดือน ของท้องถิ่น ตามมติของคณะกรรมการ กถ.เมื่อ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๕........
การปรับโครงสร้างบัญชีเงินเดือน ของท้องถิ่น ตามมติของคณะกรรมการ กถ.เมื่อ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๕........

.....สาระสำคัญคือ....
๑.ให้ปรับโครงสร้างอัตราเงินเดือนของท้องถิ่น ตามที่ ก กลาง อบต/ท/อบจ..ในการประชุม เมื่อครั้งที่ ๙/๒๕๕๓(๒๙ ต.ค.๕๓)และให้ปรับโครงสร้างเงินเดือนในอันดับ ท.๙ จากเดิมมี ๒๐ ขั้น เป็น ๒๔ ขั้น มีผลทำให้ขั้นสูงอันดับ ท.๙ จะเท่ากับเงินเดือนขั้นสูงประเภทอำนวยการระดับสูงของข้าราชการพลเรือ...

น คือ ๕๙,๗๗๐ บาท

๒.โครงสร้างบัญชีเงินเดือนนี้ไม่ต้องนำเข้า ครม.เพื่อขอความเห็นชอบอีก เพราะเป็นอำนาจของ กถ.ตามมาตรา ๓๓(๑) ของ พรบ.บุคคล ๒๕๔๒

๓.มีผลบังคับย้อนหลังตั้งแต่วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๑

...ข้อสังเกตของที่ประชุมคือ....
๑.วิเคราะห์ผลกระทบในด้านงบประมาณรายจ่ายของ อปท ต้องใช้งบเท่าไหร่
๒.ขีดความสามารถ อปท ที่ต้องจ่ายย้อนหลัง และเกิน ๔๐ % ไหม ถ้าสูงกว่าแก้ไขอย่างไร
๓.วิธีการจ่ายเงินเดือนย้อนหลังมีวิธีการอย่างไร
๔.สามารถนำเงินสะสมมาจ่ายย้อนหลังได้หรือไม่ และถ้าจ่ายได้แล้ววงเงินไม่พอ แก้อย่างไร

,,,หมายเหต,,,
ทั้งนี้ที่ประชุมมีมติให้ อนุฯด้านมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคล ไปพิจารณาข้อสังเกตมาโดยให้กรมส่งเสริมท้องถิ่นเป็นหน่วยงานสนับสนุน
..พวกเราชาว อปท.(โดยเฉพาะคนที่ได้รับผลโดยตรง)ก็คงต้องรอประกาศ ฉบับนี้กันครับหลังท่านประธาน กถ.ลงนามเรียบร้อยแล้ว

...สิ่งที่เราต้องติดตามตรวจสอบและทำต่อไปหลังจากการประกาศโครงสร้างบัญชีเงินเดือนเป็นของท้องถิ่นเองแล้ว คือ

..๑.บัญชีนี้ต้องมีผลตั้งแต่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๑

..๒.ต้องจ่ายย้อนหลังได้และให้นำเงินของ อปท.มาจ่าย(สะสม)หากงบประมาณปกติไม่เพียงพอ

..๓.อปท.ต้องปรับบัญชีเงินเดือนตัวเองตามเงินเพิ่มคุณวุฒิ เมื่อ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๓(สำหรับคนที่มีสิทธิ์)

..๔.ต้องไปดูว่า อปท.ปรับบัญชีเงินเดือนอีก ๕ % ตามมติ ครม ที่มีผล ณ ๑ เมษายน ๒๕๕๔ แล้วหรือยัง(ทุกคนได้)

..๕.อปท.ต้องไปปรับบัญชีเงินเดือนตามเงินเพิ่มคุณวุฒิ ณ ๑ มกราคม ๒๕๕๕(สำหรับคนที่มีสิทธิ์)

สำหรับตารางบัญชีเงินเดือนที่เห็นชอบไปแล้วโดย กถ.ผมจะนำมาลงให้ต่อไป มันอยู่ในมือแต่เป็นกระดาษ ผมสะแกนไม่ได้

ด้วยความเคารพครับ
ปลัดเชื้อ ฮั่นจินดา
สมาพันธ์ปลัด อบต.แห่งประเทศไทย
ตี ๓.๔๕ น
โดยคุณ หนุ่มโคราช (118.174.38.61) [18-09-2012 09:39] #7680 (471/490)

สุดยอดครับพี่
ขอให้พี่เป็นเสาหลักต่อสู้ให้ น้องๆต่อไปนะครับ
มีอยู่เรื่องหนึ่งครับ คือ ***เงิน พตก.นี่ทำไมมันได้ยากเย็นจังครับ
หลักสูตรอบรมนี่ผมว่ามันแพงมาก(ที่อบต.ผม ผู้บริหารเขาบอกว่าให้รอไปก่อน เพราะปชช.เค้าเดือดร้อนก่อน)
ซึ่งตามความเป็นจริงผู้บริหารทุกระดับเขาคงไม่อยากให้ไปหรอกครับ มันเท่ากับถนนเส้นหนึ่งของเขาเลยครับ
ฝากพี่ช่วยหาแนวทางช่วยเหลือด้วยนะครับโดยคุณ Pereira Mail to Pereira (50.117.121.170) [18-09-2012 13:56] #7686 (472/490)

Pereira is a IT workers, like online collection free useful software website,today to share a web site:ccload.com offer best software downloads and Reviews. the most comprehensive source for free to try software downloads on the Web.Want to know more, please click here.http://www.ccload.comโดยคุณ Andy Mail to Andy (209.73.153.3) [22-09-2012 14:45] #7721 (473/490)

http://www.tqbest.comis a site to provide you the list of things you interested in, such as best songs, top blogs, top articles and so on.โดยคุณ นักสืบสวน (203.146.92.162) [24-09-2012 16:19] #7732 (474/490)

แล้วพอจะทราบไหมว่าจะได้ใช้ได้เมื่อไหร่ที่มีผลย้อนหลังเพราะจะได้ร่างเตรียมคำสั่งย้อนหลังครับโดยคุณ ปลงแล้ว (1.2.217.190) [09-10-2012 11:47] #7861 (475/490)

ถ้าไม่ได้ก็บอกอย่ามาหลอกให้ดีใจ มันนานมากและทำทุกอย่างแล้วไม่ได้ใจร้อนนะแต่มันนานมากถ้าท่านเป็นพวกเราจะรู้ว่าเงินและเวลาที่เราเรียนไม่ได้ใช้เ้ส้นแลกมาแต่ใช้ความรู้และหวังความก้าวหน้า..โธ่ประเทศนี้โดยคุณ สามวา (118.174.38.61) [15-10-2012 15:53] #7902 (476/490)

มันสองมาตรฐานชัดๆ ทีหลักเกณฑ์ปลัด 8 เป็นกรณีพิเศษล่ะก้อเร็วกันจริง ผลประโยชน์ของน้องๆเขาคงไม่สนใจหร็อกโดยคุณ คุณคุณ (183.88.23.38) [18-10-2012 15:17] #7914 (477/490)

เงินคุณวุฒิของข้าราชการท้องถิ่นได้เหมือนกับไม่ได้(เงินเดือนเพิ่มแต่ลดเงินคุณวุฒิ) แย่ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

ทำไมไม่ให้เอาเงินเพิ่มตามคุณวุฒิปรับเข้าไปอยู่ในฐานเงินเดือนเหมือนข้าราชการ กพ. ใครรู้ช่วยตอบทีโดยคุณ คนท้องถิ่น Mail to คนท้องถิ่น (118.174.34.214) [19-10-2012 08:51] #7915 (478/490)

กพ.จะหวังพึ่งพิงท้องถิ่นจะช่วยทำงานน้อยลงหากยังเอาเปรียบเชิงเศรษฐกิจเช่นนี้ ต่อไป ความนี้จงขยายไปทุกหมู่เหล่าคนท้องถิ่น ความเหลื่อมล้ำทางราชการ ขอจงได้รับการแก้ไขโดยด่วนจงช่วยกันผลักดันให้สิทธิเท่าเทียม กพ.โดยเร็วโดยคุณ คนรอ (10.0.1.22, 182.) [24-10-2012 09:45] #7939 (479/490)

ยังรอความหวังเงินเพิ่มตามวุฒิ อยู่ตลอดโดยคุณ .. (203.113.119.90) [26-10-2012 15:53] #7987 (480/490)

เป็นคนนึงที่ฟ้องศาลปกครอง กรณีความไม่เป็นธรรมเรื่องเงินเดือน ยื่นฟ้องเมื่อเดือนกันยายน 2555 ที่ผ่านมาคะโดยคุณ ไม่ไหวแล้ว Mail to ไม่ไหวแล้ว (118.174.34.214) [29-10-2012 13:50] #8004 (481/490)

อยากฟ้องครับ ทำอย่างไร ต้องนี้เสียสิทธิ์ อื่น ที่เกี่ยวเนื่องกับเงินเดือนโดยคุณ นักสืบสวน (203.146.92.162) [30-10-2012 09:33] #8011 (482/490)

ผมเนี่ยรอจนไม่ไหวแล้วโอนมาอยู่ก.พ.เพื่อนเข้าไปถึงไหนแล้วบอกน้องระดับปฏิบัติการทำไมพี่เงินเดือนแค่นี้โดยคุณ /*/ (182.52.30.85) [10-11-2012 07:55] #8068 (483/490)

เพื่อนๆ ที่ฟ้องศาลไม่ทราบว่าความคืบหน้าเป็นอย่างไร มี ก.ถ. ก็เหมือนเดิมไม่มีอะไรคืบหน้า พึ่งศาลดีกว่าโดยคุณ man Mail to man (1.4.248.69) [19-11-2012 11:28] #8126 (484/490)

ในส่วนการฟ้องของผม ได้ติดตามที่ศาลปกครองอุดรธานี
จนท.แจ้งว่า รอศาลสั่งกำหนดวันยุติรับพยานหลักฐานต่อไปโดยคุณ Manee (203.113.119.90) [22-11-2012 10:31] #8167 (485/490)

ฟ้องศาลปกครองไปแล้ว แต่เป็นเรื่องการลดเงินเดือนและการคืนเงิน ผลเนื่องจากความไม่เท่าเทียมกันของกฎหมาย มีทีท่าว่าจะแพ้ ตอนนี้กำลังหาข้อมูลมาอ้างอิง และต่อสู้คะ ใครพอมีแนวทาง รบกวน แนะนำด้วยคะ

====== ขอความช่วยเหลือ " ด่วน" =======โดยคุณ ธรรมนูญ Mail to ธรรมนูญ (118.174.34.214) [27-11-2012 08:45] #8198 (486/490)

ศาลวินิจฉัยตามบทกฎหมายแล้วเห็นเป็นประการใด..หากมีหรือไม่มีหลักกฎหมายรองรับก็ให้พิจารณาตามความเป็นจริงนั้นเป็นหลักตามคุณธรรม ของธรรมาภิบาล ....หากศาลมิมองในประการนี้อาจเป็นการเห็นต่างได้โดยคุณ โตมร Mail to โตมร (182.52.30.137) [30-11-2012 11:49] #8252 (487/490)

เปิดบัญชีเงินเดือนแม่พิมพ์ใหม่ ครูผช.แรกบรรจุเริ่ม11,920บาท เหตุค่าครองชีพสูง-จูงใจคนเก่ง
http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1354246396&grpid=01&catid=&subcatid=
ท้องถิ่นไม่เคยได้ปรับโดยคุณ ันย Mail to ันย (182.52.30.252) [01-12-2012 07:52] #8259 (488/490)

ข้าราช กทม. ก็ปรับเงินเดือนตาม กพ. อีกรอบ เทียบขั้นเงินเดือนที่ใกล้เคียงในอันดับที่สูงกว่าด้วย รายละเอียด
กถ. น่าจะดูเค้าเป็นตัวอย่าง
http://circular.bangkok.go.th/easinetimage/inetdoc?id=show_BMA.C00000004.11933_1_FCS_1_pdfโดยคุณ แหยม Mail to แหยม (182.52.30.184) [07-12-2012 09:35] #8309 (489/490)

เงินเดือนครูใหม่ประกาศใช้อย่่างเป็นทางการ
http://www.kroobannok.com/news_file/p28599612128.pdfโดยคุณ joyo Mail to joyo (180.180.96.176) [28-01-2013 09:29] #8681 (490/490)

อ้างถึง
คําพิพากษาศาลปกครองสุงสุด
วันที่ 21 ธันวาคม 2554
เรื่อง คดีพิพากเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้ารัฐออกคําสั่งโดยมิชอบด้วยกฏหมาย
พิพากษากับ เป็นให้เพิกถอนผู้ถูกฟ้องคดีที่ 3(ผบก.6) ที่ลงโทษไล่ผุ้ฟ้องคดีออกจากราชการตามคําสั่งตํารวจภูธรภาค6
ที่ 328/2545 ลงวันที่13กันยายน2545และเพิกถอนคําสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่1(นายก) ที่มีคําสั่งยกอุธรณ์ของผู้ฟ้อง คดี
ทั้งนี้ให้การเพิกถอนคําสั่งมีผลตั้งแต่วันที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่3 และผู้ถูกฟ้องคดีที่1 มีคําสั่งตามลําดับเป็นต้นไป


ส่วนราชการ ที่0021.174/3740 วันที่ 2กค.2555
เรื่องเพิกถอนคําสั่งลงโทษไล่ข้าราชการตํารวจออกจากราชการ
ถึง ผบก.ถจว.อุทัยธานี
เพื่อทราบ ตามนัยคําสั่ง ภ.6 ที่249/2555 ลงวันที่2 กค.2555 โดยให้ดําเนินการส่วนที่เกี่ยวข้องไปตามอํานาจ หน้าที่
และดําเนินการตามนัยคําสั่ง ตร.ที่436/2548 ลงวันที่20มิย.25488 ข้อ8 กรณีการดําเนินการที่เกี่ยวเนื่องกับทางวินัย
หรือ สิทธ์ประโยชน์ หลังถูกดําเนินทางวินัย เช่น การพิจารณาเงินเดือนระหว่างพักราชการ หรือสั่งให้ออกจากราชการ
การเลื่อนขั้นเงินเดือน การเลื่อนชั้นยศ เป็นต้นบันทึกข้อความ
ส่วนราชการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โทร. 0 2205 2370
ที่ 0011.3/ว 045 วันที่ 16 มีนาคม 2550
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการที่เกี่ยวเนื่องกับทางวินัยหรือสิทธิประโยชน์
หลังถูกดำเนินการทางวินัยหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการ

ผบช. , ผบก. และผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่า


ตามที่ ตร. ได้มีคำสั่งที่ 436/2548 ลง 20 มิ.ย.48 เรื่องมอบอำนาจการดำเนินการทางวินัย การสั่งให้ข้าราชการตำรวจออกจากราชการ และกำหนดแนวทางปฏิบัติ ข้อ 8 กำหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการที่เกี่ยวเนื่องกับทางวินัย หรือสิทธิประโยชน์หลังถูกดำเนินการทางวินัย หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการ เช่น การพิจารณาเงินเดือนระหว่างพักราชการ หรือสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน การพิจารณาเรื่องบำเหน็จตกทอด โดยให้ผู้บังคับบัญชาผู้มีอำนาจตามมาตรา 72 (2) (3) (4) แล้วแต่กรณีเป็นผู้ดำเนินการ แต่ปรากฏว่าบางหน่วยยังดำเนินการไม่ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง จึงซักซ้อมแนวทางปฏิบัติ ดังนี้


1. การดำเนินการที่เกี่ยวเนื่องกับทางวินัยหรือสิทธิประโยชน์หลังถูกดำเนินการทาง
วินัย หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการ ให้ผู้บังคับบัญชาผู้มีอำนาจตามมาตรา 72 พิจารณาดำเนินการ
ตาม พ.ร.บ.เงินเดือนของผู้ถูกสั่งพักราชการ พ.ศ.2502 , พ.ร.ฎ.การจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญและเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม , ระเบียบการจ่ายเงินเดือนให้แก่ข้าราชการซึ่งถูกสั่งให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และข้าราชการซึ่งถูกสั่งให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการแล้วต่อมาได้รับการพิจารณายกโทษ พ.ศ.2523 และตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

2. กรณีการพิจารณาเงินเดือนระหว่างพักราชการ หรือสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตาม พ.ร.ฎ.การจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญและเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535 มาตรา 21 วรรคแรก และมาตรา 22 ประกอบกับ พ.ร.บ.เงินเดือนของผู้ถูกสั่งพักราชการ พ.ศ.2502 มาตรา 7 (2) กำหนดให้เจ้ากระทรวงเป็นผู้พิจารณากำหนดการเบิกจ่ายเงินเดือนให้แก่ผู้ถูกสั่ง พักราชการ ผู้ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน และผู้อุทธรณ์คำสั่งลงโทษให้ออก ปลดออกหรือ ไล่ออก ซึ่งตาม พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 มาตรา 6 กำหนดให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติอยู่ในบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี การอนุมัติเบิกจ่ายเงินเดือนในกรณีดังกล่าวผู้บังคับบัญชา ผู้มีอำนาจตามมาตรา 72 จึงต้องเสนอขออนุมัติต่อนายกรัฐมนตรีโดยตรง โดยรูปแบบหนังสือ กราบเรียนนายกรัฐมนตรีให้ประยุกต์ใช้ตามตัวอย่างที่แนบมาด้วยนี้

3. กรณีศาลปกครองได้มีคำพิพากษาหรือมีคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งลงโทษทางวินัย
อย่างร้ายแรง เนื่องจากคำสั่งดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย การอนุมัติเบิกจ่ายเงินเดือนในระหว่างที่ ไม่ได้ปฏิบัติราชการ ให้ผู้บังคับบัญชาผู้มีอำนาจตามมาตรา 72 ดำเนินการตามแนวทางหนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค 0430.7/07059 ลง 29 ก.ย.49 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาด้วยนี้

จึงแจ้งมาเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป

พล.ต.ท. อัมรินทร์ เนียมสกุล
(อัมรินทร์ เนียมสกุล)
ผู้ช่วย ผบ.ตร.ปรท.ผบ.ตร.หมายเหตุ
1. การขออนุมัติเบิกจ่ายเงินเดือนตามพระราชบัญญัติเงินเดือนของผู้ถูกสั่งพักราชการ พ.ศ.2502 ที่ต้องเสนอนายกรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติ เฉพาะกรณี มาตรา 7 (2) เท่านั้น คือกรณีการดำเนินการทางวินัยถึงที่สุดแล้ว ปรากฏว่า
- ผู้ถูกพักราชการ (ให้ออกจากราชการไว้ก่อน) มิได้กระทำความผิด แต่มีมลทินหรือมัวหมอง
- ผู้ถูกพักราชการ (ให้ออกจากราชการไว้ก่อน) ได้กระทำความผิด แต่ถูกลงโทษไม่ถึงให้ออก ปลดออก หรือไล่ออก
2. ส่วนกรณีผู้ถูกพักราชการ (ให้ออกจากราชการไว้ก่อน) มิได้กระทำความผิด และไม่มีมลทินหรือมัวหมอง ตามมาตรา 7 (1) เป็นกรณีที่กฎหมายได้กำหนดจำนวนเบิกจ่ายไว้อย่างชัดเจนแล้ว จึงให้ผู้บังคับบัญชาผู้มีอำนาจตามมาตรา 72 ดำเนินการไปภายในอำนาจ

อ้างถึง เอกสาร กรมบัญชีกลางที่ กค 0430.7/07059
เรื่อง ขอหารือการพิจารณาอนุมัติเบิกจ่ายเงินเดือน
29 กันยายน 2549
เรียน ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
อ้างถึง หนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร 0105/1864 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2549

ตามที่แจ้งว่า การพิจารณาอนุมัติการเบิกจ่ายเงินเดือนให้แก่ข้าราชการในกรณีที่ถูกสั่งพักราชการหรือให้ออกจากราชการไว้ก่อน กรณีที่มีการอุทธรณ์การลงโทษแล้วต่อมาได้รับการพิจารณาการยกโทษหรือลดโทษ และกรณีที่ผู้มีอำนาจพิจารณาตามกฎหมายนั้นพิจารณาแล้วเห็นว่าคำสั่งลงโทษเป็นคำสั่งที่มิชอบด้วยกฎหมาย หรือผู้นั้นไม่ได้กระทำผิดจึงสั่งยกโทษและให้กลับเข้ารับราชการ ในปัจจุบันข้าราชการผู้ถูกสั่งลงโทษ ได้มีการฟ้องคดีต่อศาลปกครองให้เพิกถอนคำสั่งลงโทษ และศาลปกครองได้มีคำพิพากษาเพิกถอนคำสั่งลงโทษในประเด็นต่าง ๆ เช่น
1. กรณีที่ผู้บังคับบัญชาสั่งลงโทษข้าราชการ ต่อมาข้าราชการผู้นั้นได้ยื่นฟ้องขอให้ศาลปกครองเพิกถอนคำสั่งดังกล่าวซึ่งศาลปกครองพิจารณาแล้ววินิจฉัยว่า พฤติการณ์และการกระทำยังไม่เป็นความผิดวินัยร้ายแรง คำสั่งลงโทษจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงพิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งลงโทษดังกล่าว และคดีถึงที่สุด
2. กรณีตามข้อ 1 ถ้าศาลปกครองพิจารณาแล้ววินิจฉัยว่า กระบวนการสอบสวนทางวินัยไม่ชอบด้วยกฎหมาย คำสั่งลงโทษจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงพิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งลงโทษดังกล่าว และคดีถึงที่สุด
จึงขอหารือว่า กรณีตามข้อเท็จจริงดังกล่าวจะต้องปรับตามกฎหมายหรือระเบียบใด ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
กรมบัญชีกลางพิจารณาแล้ว ขอเรียนว่า กรณีที่หารือหากปรากฏข้อเท็จจริงว่า ศาลปกครองได้เพิกถอนคำสั่งลงโทษทางวินัยร้ายแรง (คำสั่งลงโทษปลดออก หรือไล่ออก) เนื่องจากคำสั่งดังกล่าวเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายโดยคดีถึงที่สุดแล้ว และคำพิพากษากำหนดให้มีผลย้อนหลังไปถึงวันที่ส่วนราชการออกคำสั่ง ในกรณีนี้ย่อมต้องถือว่าข้าราชการรายดังกล่าวมีฐานะเป็นข้าราชการต่อเนื่องตลอดมา เสมือนไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรงมาก่อน สิทธิที่จะได้รับเงินเดือนในระหว่างที่ไม่ได้มาปฏิบัติราชการในช่วงเวลานั้น จึงต้องพิจารณาตามพระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 16 วรรคสอง ซึ่งบัญญัติให้ข้าราชการที่มิได้มาปฏิบัติราชการ ในกรณีอื่นที่มิใช่การละทิ้งหน้าที่ราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร หรือหนีราชการจะมีสิทธิได้รับเงินเดือนหรือไม่ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น หรือตามที่อธิบดีกรมบัญชีกลางกำหนด ซึ่งในกรณีตามข้อหารือเป็นกรณีที่ข้าราชการมิได้มาปฏิบัติราชการ เพราะถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรง โดยคำสั่งที่มิชอบด้วยกฎหมาย จึงเป็นกรณีที่มิได้มาปฏิบัติราชการในกรณีอื่น มิใช่การละทิ้งหน้าที่ราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร หรือหนีราชการซึ่งมิได้มีกฎหมายเฉพาะบัญญัติเกี่ยวกับการนี้ไว้ การพิจารณากำหนดสิทธิในการได้รับเงินเดือนในกรณีนี้ จึงเป็นอำนาจของอธิบดีกรมบัญชีกลางตามมาตรา 16 วรรคสอง แห่งพระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญ และ เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ


(นายมนัส แจ่มเวหา)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมบัญชีกลาง

และ พระราชกฤษฎีกา
การจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จบำนาญและเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน (ฉบับที่ 4 )
พ.ศ. 2549
กฎหมายฉบับนี้เป็นการแก้ไขพระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ
บำนาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 ซึ่งเป็นการแก้ไขครั้งที่สาม แต่คนส่วนใหญ่
มักจะเข้าใจว่าเป็นการแก้ไขครั้งที่สี่ เพราะจะไปนับเอาฉบับแรกเป็นการแก้ไขครั้งที่หนึ่ง
ปกติกฎหมายฉบับแรกหรือฉบับที่หนึ่ง จะเป็นเรื่องของการบัญญัติกฎหมายขึ้นมาใหม่ทั้งฉบับมิใช่
การแก้ไขกฎหมาย เมื่อมีการแก้ไขกฎหมายครั้งแรกก็จะกำหนดเป็นฉบับที่สอง ครั้งต่อไปก็จะเป็น
ฉบับที่สาม ครั้งนี้คือฉบับที่สี่ ก็คือมีการแก้ไขมาแล้วสองครั้ง 1 ครั้งนี้เป็นการแก้ไขครั้งที่สาม
กฎหมายฉบับนี้ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วในเล่ม 123 ตอนที่ 38 ก ลงวันที่ 17 เมษายน 2549
มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา คือตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2549 เป็นต้น
มา กฎหมายฉบับนี้มีทั้งสิ้น 10 มาตรา โดยมีประเด็นการแก้ไขรวม 4 ประการคือ
1. เรื่องการควบคุมการจ่ายเงินเดือน
2. เรื่องการจ่ายเงินเดือนในกรณีที่ข้าราชการมิได้มาปฏิบัติราชการ
3. เรื่องวันจ่ายเงินเดือนและวันจ่ายบำนาญ
4. เรื่องการตรวจสอบการมีชีวิตของผู้รับบำนาญ
. เรื่องการควบคุมการจ่ายเงินเดือน
พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จบำนาญ และเงินอื่นในลักษณะ
เดียวกัน พ.ศ. 2535 ก่อนการแก้ไขได้บัญญัติเกี่ยวกับเรื่องการควบคุมการจ่ายเงินเดือนอยู่ 3 มาตรา
คือ มาตรา 7 มาตรา 8 และมาตรา 10 โดยมาตรา 72 บัญญัติไว้สรุปว่า การจ่ายเงินเดือนแต่ละปี
* ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและระเบียบด้านเงินเดือน ค่าจ้าง บำเหน็จบำนาญ
1 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 และ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2539
2 มาตรา 7 ภายใต้บังคับมาตรา 8 การจ่ายเงินเดือนแต่ละปี ให้กระทรวง ทบวง กรม จ่ายตามบัญชีถือจ่ายเงินเดือน
ประจำปีที่กรมบัญชีกลางอนุมัติ การปฏิบัติเกี่ยวกับการถือจ่ายเงินเดือนให้เป็นไปตามระเบียบที่กระทรวงการคลังกำหนด
วารสารกรมบัญชีกลาง บทความ 4422
ให้กระทรวง ทบวง กรม จ่ายตามบัญชีถือจ่ายเงินเดือนประจำปีที่กรมบัญชีกลางอนุมัติแล้ว มาตรา 8 3
บัญญัติให้ กรณีที่ขึ้นปีใหม่ ถ้ากรมบัญชีกลางยังไม่ได้อนุมัติบัญชีถือจ่ายประจำปีก็ให้จ่ายตามบัญชี
ถือจ่ายในปีที่แล้วไปพลางก่อน ส่วนวิธีการจัดทำบัญชีถือจ่ายเงินเดือนจะทำอย่างไร ก็ให้เป็นไปตาม
วิธีการที่กระทรวงการคลังกำหนด และมาตรา10 4 บัญญัติให้ การจ่ายเงินเดือนข้าราชการในแต่ละเดือน
ให้จ่ายตามบัญชีถือจ่ายเงินเดือนที่กรมบัญชีกลางอนุมัติแล้ว ซึ่งก็จะบัญญัติคล้าย ๆ กับมาตรา 7 คือ
มาตรา 7 เป็นเรื่องการจ่ายเงินเดือนในแต่ละปี แต่มาตรา 10 เป็นเรื่องการจ่ายเงินเดือนในแต่ละเดือน
ส่วนมาตรา 8 เป็นกรณีที่ในปีใดถ้ากรมบัญชีกลางยังไม่ได้อนุมัติบัญชีถือจ่ายเงินเดือนประจำปีนั้น
ก็ให้จ่ายได้ตามบัญชีถือจ่ายเงินเดือนประจำปีที่แล้ว
ดังนั้น จึงสรุปได้ว่า การจ่ายเงินเดือนตามพระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน
เงินปี บำเหน็จบำนาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 ก่อนการแก้ไข มีหลักการสำคัญ
รวม 3 ประการ คือ
1. เงินเดือนให้จ่ายตามบัญชีถือจ่ายเงินเดือนตามที่กรมบัญชีกลางอนุมัติ
2. ถ้ากรมบัญชีกลาง ยังไม่ได้อนุมัติ ให้จ่ายตามบัญชีถือจ่ายเงินเดือนปีที่แล้ว
3. การจัดทำบัญชีถือจ่ายเงินเดือนเป็นไปตามวิธีการที่กระทรวงการคลังกำหนด
โดยสรุปก็คือ ในการจ่ายเงินเดือนนั้น จะมีการควบคุมการจ่ายโดยบัญชีถือจ่าย
เงินเดือน ซึ่งในบัญชีถือจ่ายเงินเดือนจะมีข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนอัตราข้าราชการและวงเงิน หรือ
กรอบของเงินเดือนข้าราชการที่ต้องจ่าย ดังนั้น การที่กฎหมายบัญญัติให้การจ่ายเงินเดือนจะต้อง
จ่ายตามบัญชีถือจ่ายเงินเดือน แสดงว่าในการจ่ายเงินเดือน กฎหมายประสงค์จะให้มีการควบคุม
อยู่ 2 เรื่อง คือ เรื่องจำนวนอัตราข้าราชการรวมทั้งอัตราว่าง และเรื่องจำนวนเงินที่จะต้องจ่าย
ซึ่งการควบคุมการจ่ายเงินเดือนด้วยบัญชีถือจ่ายเงินเดือนได้สร้างปัญหาในทางปฏิบัติหลายประการ
กล่าวคือ
ประการแรก การจัดทำบัญชีถือจ่ายเงินเดือนประจำปีมีกระบวนการขั้นตอน
ค่อนข้างยุ่งยากและต้องใช้เวลาจัดทำและอนุมัติเป็นเวลานาน เพราะในการทำบัญชีถือจ่ายเงินเดือน
ประจำปี ส่วนราชการจะส่งคำสั่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องมาให้กรมบัญชีกลางเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำ
บัญชีถือจ่ายเงินเดือนประจำปีไม่ว่าจะเป็นคำสั่งแต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนขั้นเงินเดือน ตัดอัตรา รวมทั้ง
สับเปลี่ยนอัตรา ฯลฯ กรมบัญชีกลางก็จะต้องนำคำสั่งเหล่านั้นไปบันทึกเพื่อแก้ไขให้มีข้อมูลที่
3 มาตรา 8 เมื่อขึ้นปีใหม่ ถ้ากรมบัญชีกลางยังมิได้อนุมัติบัญชีถือจ่ายเงินเดือนประจำปี ให้จ่ายเงินเดือนไปก่อนได้
ตามบัญชีถือจ่ายปีที่แล้ว ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลังกำหนด
4 มาตรา 10 การจ่ายเงินเดือนข้าราชการแต่ละเดือน ให้จ่ายตามบัญชีถือจ่ายเงินเดือนที่กรมบัญชีกลางอนุมัติแล้ว
ตามความในหมวด 1
วารสารกรมบัญชีกลาง บทความ 4433
ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน เมื่อบันทึกเสร็จก็จะต้องตรวจสอบความถูกต้องกับส่วนราชการ
อีกครั้งหนึ่ง ทางส่วนราชการเองก็จะต้องบันทึกข้อมูลตามคำสั่งที่เกี่ยวข้องเช่นเดียวกับกรมบัญชีกลาง
แล้วนำมาตรวจสอบความถูกต้องกับกรมบัญชีกลาง ทำให้มีการบันทึกคำสั่งที่เกี่ยวข้องทั้งกรมบัญชีกลาง
และส่วนราชการ ซึ่งเป็นการดำเนินงานที่ซ้ำซ้อนกัน กรณีที่ตรวจสอบแล้วข้อมูลไม่ตรงกันก็จะต้อง
แก้ไขให้ถูกต้องตรงกัน เมื่อมีข้อมูลที่ถูกต้องตรงกันแล้ว กรมบัญชีกลางก็จะอนุมัติบัญชีถือจ่าย
เงินเดือนประจำปี ซึ่งกระบวนการจัดทำและอนุมัติบัญชีถือจ่ายเงินเดือนประจำปีดังกล่าวใช้เวลา
ค่อนข้างนาน ส่วนราชการบางแห่งอาจจะใช้เวลาจัดทำและอนุมัติบัญชีถือจ่ายเงินเดือนประจำปี
ได้ภายในเดือนตุลาคมหรือพฤศจิกายน แต่ส่วนราชการบางแห่งอาจจะต้องใช้เวลาในการจัดทำและ
อนุมัติบัญชีถือจ่ายเงินเดือนประจำปีนานเป็นปี เช่น กระทรวงสาธารณสุข เป็นต้น การจัดทำและ
อนุมัติบัญชีถือจ่ายเงินเดือนประจำปีที่ต้องใช้เวลาดำเนินการเนิ่นนานดังกล่าว ทำให้ไม่สามารถใช้
บัญชี ถือจ่ายเงินเดือนเป็นเครื่องมือควบคุมการจ่ายเงินเดือนได้ตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย
ประการที่สอง คือ ในปัจจุบันมีการเปลี่ยนระบบการขอเบิกเงินจากระบบที่เคยวาง
ฎีกาขอเบิกเงินมาเป็นการขอเบิกเงินด้วยระบบ GFMIS และมีการพัฒนาการจ่ายเงินเดือนเข้าบัญชี
เงินฝากธนาคารของข้าราชการโดยตรงตามโครงการจ่ายตรงเงินเดือน 5 ทำให้การควบคุมการจ่าย
เงินเดือนด้วยบัญชีถือจ่ายเงินเดือนไม่สอดคล้องกับระบบที่เปลี่ยนแปลงไปดังกล่าว กล่าวคือในการ
จ่ายเงินเดือนตามโครงการจ่ายตรงเงินเดือน มีการนำข้อมูลต่าง ๆ ของข้าราชการซึ่งเป็นข้อมูลเดียวกัน
กับข้อมูลในบัญชีถือจ่ายเงินเดือนเข้าระบบฐานข้อมูลบุคลากรของกรมบัญชีกลาง โดยส่วนราชการ
สามารถปรับปรุงแก้ไขข้อมูลในฐานข้อมูลดังกล่าวให้เป็นปัจจุบันได้และการจ่ายเงินเดือนข้าราชการ
ก็จะจ่ายตามข้อมูลที่ปรากฎในฐานข้อมูลดังกล่าว ซึ่งก็จะมีลักษณะการควบคุมการจ่ายเงินเดือน
ได้เหมือนกับการควบคุมการจ่ายเงินเดือนด้วยบัญชีถือจ่ายเงินเดือน คือ สามารถควบคุมได้ทั้งจำนวน
อัตราข้าราชการและกรอบของจำนวนเงินเดือนข้าราชการที่ต้องจ่าย ทำให้ไม่มีความจำเป็นที่จะต้อง
ใช้บัญชีถือจ่ายเงินเดือนในการควบคุมการจ่ายเงินเดือนข้าราชการอีกต่อไป
ด้วยเหตุดังกล่าว กรมบัญชีกลางจึงได้ดำเนินการแก้ไขพระราชกฤษฎีกาการจ่าย
เงินเดือน เงินปี บำเหน็จบำนาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 ในส่วนที่เกี่ยวข้อง ด้วยการ
ยกเลิกมาตรา 7 มาตรา 8 และมาตรา 10 ของกฎหมายดังกล่าว และบัญญัติมาตรา 10 6 ใหม่
โดยบัญญัติให้การจ่ายเงินเดือนข้าราชการเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลาง
กำหนด ซึ่งกรมบัญชีกลางได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินเดือนข้าราชการ 7 ให้ส่วนราชการ
ต่าง ๆ ถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2549 เป็นต้นไป ดังนี้
5 โครงการจ่ายเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิรายบุคคลโดยตรง
6 มาตรา 10 การจ่ายเงินเดือนข้าราชการ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด
7 หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0430.7/ว 49 ลงวันที่ 13 กันยายน 2549
วารสารกรมบัญชีกลาง บทความ 4444
1. การจ่ายเงินเดือนข้าราชการของส่วนราชการที่เข้าร่วมโครงการจ่ายตรง
เงินเดือนแล้ว ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดตามโครงการจ่ายตรงเงินเดือน
2. สำหรับการจ่ายเงินเดือนข้าราชการของส่วนราชการที่ยังมิได้เข้าร่วมโครงการ
จ่ายตรงเงินเดือน ให้ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0430.3/ว.84 ลงวันที่
25 พฤษภาคม 2548 และ วิธีปฏิบัติอื่นตามเดิมไปพลางก่อนจนกว่าจะเข้าร่วมโครงการจ่ายตรง
เงินเดือน
การแก้ไขพระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จบำนาญ และเงินอื่น
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 ด้วยการยกเลิกมาตรา 7 มาตรา 8 และมาตรา 10 และบัญญัติมาตรา 10
ใหม่ดังกล่าว ทำให้ส่วนราชการไม่ต้องจัดทำบัญชีถือจ่ายเงินเดือนข้าราชการและกรมบัญชีกลางก็ไม่
ต้องมีภาระเกี่ยวกับการจัดทำและอนุมัติบัญชีถือจ่ายเงินเดือนข้าราชการอีกต่อไป ซึ่งเป็นการแก้ปัญหา
ความ ยุ่งยากของกระบวนการในการจัดทำและอนุมัติบัญชีถือจ่ายเงินเดือนข้าราชการ อีกทั้งยังเป็นการ
ลด ขั้นตอนและลดภาระหน้าที่ของส่วนราชการและกรมบัญชีกลางอีกด้วย สำหรับการที่
กรมบัญชีกลาง ได้กำหนดการควบคุมการจ่ายเงินเดือนข้าราชการโดยใช้หลักเกณฑ์และวิธีการ
ดังกล่าว ก็เพื่อให้สอดคล้องกับโครงการจ่ายตรงเงินเดือน ซึ่งตามแผนการดำเนินงานของ
กรมบัญชีกลาง ส่วนราชการต่าง ๆ จะต้องเข้าร่วมโครงการจ่ายตรงเงินเดือนครบทุกส่วน
ราชการภายในปี งบประมาณ พ.ศ. 2550 ประกอบกับหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดตาม
โครงการจ่ายตรงเงินเดือน สามารถควบคุมการจ่ายเงินเดือนข้าราชการได้ทั้งจำนวนอัตรา
ข้าราชการและกรอบของจำนวน เงินเดือนข้าราชการที่ต้องจ่ายเช่นเดียวกับการควบคุมการจ่าย
เงินเดือน โดยใช้บัญชีถือจ่ายเงินเดือน จึงสามารถกำหนดให้ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการดังกล่าว
สำหรับควบคุมการจ่ายเงินเดือนแทนการควบคุมด้วยบัญชีถือจ่ายเงินเดือนได้
2. เรื่องการจ่ายเงินเดือนในกรณีที่ข้าราชการมิได้มาปฏิบัติราชการ
การจ่ายเงินเดือนในกรณีที่ข้าราชการมิได้มาปฏิบัติราชการ กฎหมายบัญญัติไว้
ในมาตรา 16 แห่งพระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จบำนาญ และเงินอื่น
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 ก่อนการแก้ไขพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว มาตรา 16 วรรคหนึ่ง 8
บัญญัติห้ามมิให้จ่ายเงินเดือนให้แก่ข้าราชการที่ละทิ้งหน้าที่ราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
หรือหนีราชการสำหรับวันที่ละทิ้งหน้าที่ราชการหรือหนีราชการ และมาตรา 16 วรรคสอง 9 บัญญัติ
8 มาตรา 16 วรรคหนึ่ง ข้าราชการที่ละทิ้งหน้าที่ราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรหรือหนีราชการ ห้ามมิให้จ่าย
เงินเดือนสำหรับวันที่ละทิ้งหน้าที่ราชการหรือหนีราชการดังกล่าว
9 มาตรา 16 วรรคสอง ข้าราชการที่มิได้มาปฏิบัติราชการในกรณีอื่นจะมีสิทธิได้รับเงินเดือนหรือไม่ ให้เป็นไป
ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น หรือตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเห็นสมควร แล้วแต่กรณี
วารสารกรมบัญชีกลาง บทความ 4455
กรณีที่ข้าราชการไม่ได้มาปฏิบัติราชการในกรณีอื่นที่มิใช่การละทิ้งหน้าที่ราชการโดยไม่มีเหตุผล
อันสมควรหรือหนีราชการตามมาตรา 16 วรรคหนึ่ง จะมีสิทธิได้รับเงินเดือนสำหรับวันที่มิได้มา
ปฏิบัติราชการหรือไม่ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น หรือตามที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังเห็นสมควร แล้วแต่กรณี
โดยปกติการจ่ายเงินเดือนให้แก่ข้าราชการยึดหลักที่ว่า วันใดที่ข้าราชการมา
ปฏิบัติราชการก็จะจ่ายเงินเดือนให้ หากวันใดมิได้มาปฏิบัติราชการก็จะงดจ่ายเงินเดือน เว้นแต่จะมี
กฎหมายบัญญัติให้จ่ายเงินเดือนสำหรับวันที่มิได้มาปฏิบัติราชการ ซึ่งมาตรา 16 วรรคสองดังกล่าว
ก็คือข้อยกเว้นตามกฎหมายที่บัญญัติให้สามารถจ่ายเงินเดือนให้แก่ข้าราชการในวันที่มิได้มาปฏิบัติ
ราชการได้ แต่ทั้งนี้จะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้
1. กรณีที่ข้าราชการไม่ได้มาปฏิบัติราชการเพราะละทิ้งหน้าที่ราชการโดยไม่มี
เหตุผลอันสมควรหรือหนีราชการ กฎหมายบัญญัติห้ามเด็ดขาดมิให้จ่ายเงินเดือนในวันที่หนี
ราชการหรือละทิ้งหน้าที่ราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ปัญหาในเรื่องนี้ก็คือ อะไรคือหนี
ราชการและอะไรคือละทิ้งหน้าที่ราชการ
คำว่า “หนีราชการ” ก็คือข้าราชการผู้นั้นต้องมาปฏิบัติราชการและได้ลงลายมือชื่อ
มาปฏิบัติราชการด้วย แต่มิได้อยู่ปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิได้มีการลาหรือขออนุญาตต่อ
ผู้บังคับบัญชา
ส่วนคำว่า “ละทิ้งหน้าที่ราชการ” จะมีความหมายว่าอย่างไรนั้น ต้องพิจารณา
คำอีกคำหนึ่ง คือคำว่า “ขาดราชการ” คำว่า “ขาดราชการ” ก็คือ ข้าราชการผู้นั้นมิได้มาปฏิบัติ
ราชการโดยมิได้ขออนุญาตลาหยุดราชการหรือมิได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาให้หยุดราชการ
การละทิ้งหน้าที่ราชการ ก็คือ การละทิ้ง ละไป หรือทิ้งไปซึ่งงานราชการ ไม่ว่าจะเป็นกรณีมา
ปฏิบัติราชการแล้วหนีราชการโดยละทิ้งหน้าที่ราชการไปหรือกรณีละทิ้งหน้าที่ราชการไปโดยขาด
ราชการ
การละทิ้งหน้าที่ราชการที่กฎหมายห้ามมิให้จ่ายเงินเดือน จะต้องเป็นกรณีที่ละทิ้ง
หน้าที่ราชการไปโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร หากเป็นกรณีที่มีเหตุผลอันสมควรหรือมีความจำเป็น
ที่มีน้ำหนักพอเพียงกับการละทิ้งหน้าที่ราชการ ก็มิใช่เรื่องละทิ้งหน้าที่ราชการตามมาตรา 16 วรรคหนึ่ง
สำหรับเรื่องใดที่จะถือว่า มีเหตุผลอันสมควร หรือไม่ เป็นเรื่องข้อเท็จจริงที่จะต้องพิจารณาเป็นกรณี ๆ ไป
2. การจ่ายเงินเดือนให้แก่ข้าราชการซึ่งไม่ได้มาปฏิบัติราชการกรณีอื่นที่มิใช่
การหนีราชการหรือ ละทิ้งหน้าที่ราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร มาตรา 16 วรรคสอง บัญญัติไว้
เป็น 2 กรณี คือ
วารสารกรมบัญชีกลาง บทความ 4466
2.1 ให้จ่ายเงินเดือนตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น หรือ
2.2 ให้จ่ายเงินเดือนตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเห็นสมควร
การจ่ายเงินเดือนให้แก่ข้าราชการตามมาตรา 16 วรรคสอง จะต้องพิจารณาก่อนว่า
เป็นกรณีที่มีกฎหมายว่าด้วยการนั้นบัญญัติเรื่องการจ่ายเงินเดือนในกรณีที่ข้าราชการมิได้มา
ปฏิบัติราชการหรือไม่เสียก่อน หากมีกฎหมายบัญญัติเรื่องการจ่ายเงินเดือนไว้แล้ว ก็จะต้อง
จ่ายเงินเดือนตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ แต่หากเป็นกรณีที่มิได้มีกฎหมายบัญญัติเรื่องการจ่าย
เงินเดือนไว้ก็เป็นกรณีที่อยู่ในอำนาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังที่จะพิจารณาว่า
สมควรที่จะจ่ายเงินเดือนให้แก่ข้าราชการซึ่งมิได้มาปฏิบัติราชการหรือไม่ อย่างไร
ตัวอย่างเช่น กรณีที่ข้าราชการมิได้มาปฏิบัติราชการเพราะถูกสั่งพักราชการ ก็จะต้องพิจารณา
ก่อนว่ามีกฎหมายเกี่ยวกับการจ่ายเงินเดือนกรณี ข้าราชการถูกสั่งพักราชการหรือไม่ ปรากฏว่า
กรณีนี้มีพระราชบัญญัติเงินเดือนของข้าราชการผู้ถูกสั่งพักราชการ พ.ศ. 2502 10 บัญญัติ
เกี่ยวกับเรื่องการจ่ายเงินเดือนให้แก่ข้าราชการผู้ซึ่งถูกสั่งพักราชการไว้แล้วในมาตรา 7 ซึ่ง
บัญญัติให้จ่ายเงินเดือนแก่ข้าราชการผู้ซึ่งถูกสั่งพักราชการเมื่อคดีหรือกรณีถึงที่สุด ถ้าปรากฏว่า
ข้าราชการ ผู้นั้นมิได้กระทำความผิดและไม่มีมลทินหรือมัวหมองก็ให้จ่ายเงินเดือนให้เต็ม
หากมิได้กระทำความผิดแต่มีมลทินหรือมัวหมอง หรือได้กระทำความผิดแต่ถูกลงโทษไม่ถึง
ขั้น ให้ออก ปลดออก หรือไล่ออก ก็ให้จ่ายเงินเดือนได้ไม่เกินครึ่งหนึ่งของเงินเดือนที่
ได้รับ ก่อนวันที่ถูกสั่งให้พักราชการตามที่เจ้ากระทรวงกำหนด แต่ถ้าข้าราชการผู้นั้นได้กระทำ
ความผิดและถูกลงโทษถึงให้ออก ปลดออก หรือไล่ออก ห้ามมิให้จ่ายเงินเดือนให้แก่
ข้าราชการผู้นั้น การจ่ายเงินเดือนในกรณีข้าราชการถูกสั่งพักราชการจึงต้องปฏิบัติตาม
กฎหมายดังกล่าว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังไม่มีอำนาจที่จะพิจารณาหรือสั่งการให้
เป็นอย่างอื่น หรือ ในกรณีการจ่ายเงินเดือนให้แก่ข้าราชการที่ลาป่วย ลาคลอดบุตร ลาพักผ่อน
ประจำปีหรือลากิจส่วนตัวก็จะต้องจ่ายตามที่บัญญัติไว้ในพระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี
บำเหน็จบำนาญ และ
10 มาตรา 7 เงินเดือนระหว่างพักราชการนั้น เมื่อคดีหรือกรณีถึงที่สุด
(1) ถ้าปรากฏว่าข้าราชการผู้ถูกสั่งพักมิได้กระทำความผิดและไม่มีมลทินหรือมัวหมอง ให้จ่ายให้เต็ม
(2) ถ้าปรากฏว่าข้าราชการผู้ถูกสั่งพักมิได้กระทำความผิด แต่มีมลทินหรือมัวหมอง หรือปรากฏว่าข้าราชการ ผู้
ถูกสั่งพักได้กระทำความผิด แต่ถูกลงโทษไม่ถึงให้ออก ปลดออก หรือไล่ออก ให้จ่ายได้ไม่เกินครึ่งหนึ่งของ
เงินเดือนที่ได้รับก่อนวันให้พักราชการตามที่เจ้ากระทรวงจะได้กำหนด แต่เฉพาะค่าเช่าบ้านให้จ่ายให้เต็ม
(3) ถ้าปรากฏว่าข้าราชการผู้ถูกสั่งพักได้กระทำความผิด และถูกลงโทษถึงให้ออก ปลดออก หรือไล่ออก
ห้ามมิให้จ่าย
วารสารกรมบัญชีกลาง บทความ 4477
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 27 11 มาตรา 28 12 มาตรา 29 13
และมาตรา 30 14 ตามลำดับ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังไม่มีอำนาจพิจารณาหรือสั่งการ
เช่นเดียวกัน เป็นต้น
การจ่ายเงินเดือนที่อยู่ในอำนาจพิจารณาหรือสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
ตามมาตรา 16 วรรคสอง จะต้องเป็นกรณีที่ข้าราชการมิได้มาปฏิบัติราชการในกรณีอื่นที่มิใช่
การละทิ้งหน้าที่ราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรหรือหนีราชการ และไม่มีกฎหมายบัญญัติ
เรื่องการจ่ายเงินเดือนไว้ ตัวอย่างเช่น
กรณีแรก สมมุติว่า มีข้าราชการคนหนึ่งซึ่งรับราชการอยู่ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ถูก
ผู้ก่อการร้ายจับตัวไปหนึ่งเดือน แต่ข้าราชการผู้นี้หนีรอดออกมาได้แล้วกลับมาปฏิบัติราชการ
การจ่ายเงินเดือนให้แก่ ข้าราชการผู้นี้ในช่วงที่ถูกผู้ก่อการร้ายจับตัวไปหนึ่งเดือนซึ่งเป็น
ช่วงเวลาที่ข้าราชการผู้นี้มิได้มาปฏิบัติราชการก็จะต้องพิจารณาก่อนว่าการที่ข้าราชการผู้นี้มิ
ได้มาปฏิบัติราชการเป็นเรื่องของการละทิ้งหน้าที่ราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร หรือหนี
ราชการหรือไม่ หากมิใช่การละทิ้งหน้าที่ราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร หรือหนี
ราชการ ก็จะต้องพิจารณาต่อไปว่าการที่ข้าราชการผู้นี้มิได้มาปฏิบัติราชการในกรณีที่ถูกผู้ ก่อ
การร้ายจับตัวไปมีกฎหมายบัญญัติเกี่ยวกับเรื่องการจ่ายเงินเดือนไว้หรือไม่ หากไม่มีกฎหมาย
บัญญัติเกี่ยวกับเรื่องการจ่ายเงินเดือนในกรณีข้าราชการถูกผู้ก่อการร้าย จับตัวไป ก็เป็น
อำนาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังที่จะพิจารณาอนุญาตให้จ่ายเงินเดือนตามที่
เห็นสมควรได้ตามมาตรา 16 วรรคสอง ซึ่งในกรณีนี้ เป็นเรื่องที่มีผู้ก่อการร้ายมาจับตัว
ข้าราชการไป เป็นเหตุให้ข้าราชการผู้ซึ่งถูกจับตัวไปไม่อาจไปปฏิบัติราชการได้เป็นระยะเวลา
หนึ่งเดือน จึงมิใช่การละทิ้งหน้าที่ราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร หรือหนีราชการ
และเป็นกรณีที่มิได้มีกฎหมายบัญญัติเกี่ยวกับการจ่ายเงินเดือนให้แก่ข้าราชการที่ถูกผู้ก่อการร้าย
11 มาตรา 27 ภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยการสงเคราะห์ข้าราชการผู้ได้รับอันตราย หรือป่วยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติ
ราชการ ให้ข้าราชการที่ลาป่วยได้รับเงินเดือนระหว่างลาได้ในปีหนึ่งไม่เกินหกสิบวันทำการ แต่ถ้าผู้บังคับบัญชา
ตั้งแต่ตำแหน่งอธิบดีหรือตำแหน่งเทียบเท่าขึ้นไปเห็นสมควรจะให้จ่ายเงินเดือนต่อไปอีกก็ได้ แต่ไม่เกินหกสิบวัน
ทำการ
12 มาตรา 28 ข้าราชการลาเนื่องจากลาคลอดบุตร ให้ได้รับเงินเดือนระหว่างลาได้ไม่เกินเก้าสิบวัน
13 มาตรา 29 ให้ข้าราชการลากิจส่วนตัวโดยได้รับเงินเดือนในปีหนึ่งไม่เกินสี่สิบห้าวันทำการ แต่ในปีที่เริ่มรับ
ราชการให้ได้รับเงินเดือนระหว่างลาได้ไม่เกินสิบห้าวันทำการ
14 มาตรา 30 ให้ข้าราชการที่ลาพักผ่อนประจำปีได้รับเงินเดือนระหว่างลาไม่เกินระยะเวลาที่กำหนดในระเบียบว่า
ด้วยการลาของข้าราชการ
วารสารกรมบัญชีกลาง บทความ 4488
จับตัวไปไว้ ดังนั้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจึงมีอำนาจตามมาตรา 16 วรรคสอง ที่จะ
พิจารณาอนุญาตให้จ่าย เงินเดือนแก่ข้าราชการผู้ซึ่งถูกผู้ก่อการร้ายจับตัวไปในช่วงระยะเวลา
หนึ่งเดือนที่ถูกจับตัวไปได้และหากในกรณีนี้ข้าราชการที่ถูกจับตัวไปมิได้มีส่วนร่วมในการ
ก่อให้เกิดเหตุที่ถูกจับตัวไปและมิใช่ความผิดของข้าราชการที่ถูกจับตัวไปแล้ว รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังก็น่าจะอนุญาตให้จ่ายเงินเดือนในระหว่างที่มิได้มาปฏิบัติราชการเพราะถูก
ผู้ก่อการร้ายจับตัวไปให้แก่ข้าราชการผู้นี้เต็มจำนวน
กรณีที่สอง กรณีที่เกิดธรณีพิบัติภัยสึนามิใน 6 จังหวัดภาคใต้ชายฝั่งทะเลอันดามัน
ที่ผ่านมา ปรากฏว่ามีข้าราชการสูญหายไปจำนวนหนึ่ง ซึ่งข้าราชการผู้สูญหายไปนั้นตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ยังไม่ถือว่าเป็นบุคคลที่ถึงแก่ความตายจนกว่าศาลจะสั่งให้เป็นบุคคลสาบสูญ
ทำให้ข้าราชการผู้สูญหายไปดังกล่าวยังมีสถานะเป็นข้าราชการตามกฎหมาย แต่เนื่องจากข้าราชการ
ผู้สูญหายไปในเหตุการณ์ดังกล่าวมิได้มาปฏิบัติราชการ จึงมีปัญหาว่ารัฐจะต้องจ่ายเงินเดือนให้แก่
ข้าราชการเหล่านั้นในระหว่างที่มิได้มาปฏิบัติราชการเพราะสูญหายไปหรือไม่ ซึ่งในเรื่องนี้
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพิจารณาเห็นว่า ข้าราชการผู้สูญหายไปในเหตุการณ์ธรณีพิบัติ
ภัยสึนามิดังกล่าว มิใช่ผู้ที่ละทิ้งหน้าที่ราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรหรือหนีราชการและเป็น
กรณีที่มิได้มีกฎหมายบัญญัติเรื่องการจ่ายเงินเดือนในกรณีนี้ไว้ จึงได้ใช้อำนาจตามมาตรา 16 วรรค
สอง อนุญาตให้จ่ายเงินเดือนแก่ข้าราชการผู้สูญหายไปในเหตุการณ์ดังกล่าวในระหว่างที่มิได้มา
ปฏิบัติราชการตั้งแต่วันที่เกิดธรณีพิบัติภัยสึนามิจนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2548 15
กรณีที่สาม ซึ่งเป็นตัวอย่างที่อาจจะเกิดขึ้นจริงในอนาคตเป็นจำนวนมาก สมมุติว่า
มีข้าราชการรายหนึ่งถูกผู้บังคับบัญชาสั่งให้ออกจากราชการโดยคำสั่งที่มิชอบด้วยกฎหมาย และ
ข้าราชการรายนี้ได้ไปฟ้องต่อศาลปกครองขอให้เพิกถอนคำสั่งที่สั่งให้ตนออกจากราชการ
ปรากฏว่าศาลปกครองมีคำพิพากษาถึงที่สุดให้เพิกถอนคำสั่งที่สั่งให้ข้าราชการรายดังกล่าวออก
จากราชการ เพราะเป็นคำสั่งที่มิชอบด้วยกฎหมาย โดยให้มีผลย้อนหลังมาถึงวันที่มีคำสั่ง ซึ่งในทาง
กฎหมายต้องถือว่าข้าราชการรายดังกล่าวเป็นผู้ที่ไม่เคยออกจากราชการมาก่อน และมีสถานะเป็น
ข้าราชการมาโดยตลอด แต่เนื่องจากข้าราชการรายนี้ มิได้ไปปฏิบัติราชการในช่วงที่ถูกสั่งให้ออก
จากราชการโดยคำสั่งที่มิชอบด้วยกฎหมาย การพิจารณาว่าจะต้องจ่ายเงินเดือนให้แก่ข้าราชการ
รายนี้หรือไม่ เพียงใด จึงเป็นอำนาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังที่จะพิจารณาตาม
15 หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.4/ว 64 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2548
วารสารกรมบัญชีกลาง บทความ 4499
มาตรา 16 วรรคสอง เพราะในกรณีนี้มิใช่เรื่องการละทิ้งหน้าที่ราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
หรือหนีราชการ และเป็นกรณีที่มิได้มีกฎหมายบัญญัติเรื่องการจ่ายเงินเดือนไว้
การที่พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จบำนาญ และเงินอื่น
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 มาตรา 16 วรรคสอง บัญญัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
เป็นผู้มีอำนาจพิจารณาการจ่ายเงินเดือนให้แก่ข้าราชการผู้ซึ่งมิได้มาปฏิบัติราชการในกรณีอื่นที่
มิใช่การละทิ้งหน้าที่ราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรหรือหนีราชการดังที่ได้กล่าวมาแล้วนั้น เป็น
เรื่องที่กระทรวงการคลังเห็นว่า ควรจะกระจายอำนาจดังกล่าวให้แก่อธิบดีกรมบัญชีกลางเป็น
ผู้ดำเนินการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ ทั้งนี้เพราะการปฏิบัติงานตามมาตรา 16 วรรค
สอง มีลักษณะเป็นการปฏิบัติงานประจำตามปกติ มิใช่งานนโยบายที่จำ เป็นจะต้องให้
รัฐมนตรีว่าการกระทรวง การคลังเป็นผู้ดำเนินการ อีกทั้งหากให้อธิบดีกรมบัญชีกลางเป็น
ผู้ปฏิบัติงานดังกล่าว ก็จะเป็นการกระจายอำนาจในระบบราชการตามนโยบายของรัฐบาลและยังมีผล
เป็นการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานราชการอีกด้วย กรมบัญชีกลางจึงได้ดำเนินการแก้ไขพระราช
กฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จบำนาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 มาตรา
16 วรรคสอง 16โดยบัญญัติให้อธิบดีกรมบัญชีกลางเป็นผู้พิจารณาการจ่ายเงินเดือนให้แก่ข้าราชการ ซึ่ง
มิได้มาปฏิบัติราชการในกรณีอื่น ที่มิใช่กรณีละทิ้งหน้าที่ราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรหรือหนี
ราชการ
ปัจจุบันการจ่ายเงินเดือนให้แก่ข้าราชการที่มิได้มาปฏิบัติราชการในกรณีอื่นที่มิใช่
กรณีละทิ้งหน้าที่ราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรหรือหนีราชการตามมาตรา 16 วรรคสอง จึงต้อง
พิจารณาว่าเป็นกรณีที่มีกฎหมายว่าด้วยการนั้นหรือไม่เสียก่อน หากมีกฎหมายบัญญัติเรื่องการจ่าย
เงินเดือนเกี่ยวกับการนั้นไว้ เป็นการเฉพาะ การจ่ายเงินเดือนก็จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าว
แต่หากมิได้มีกฎหมายบัญญัติเรื่องการจ่ายเงินเดือนเกี่ยวกับการนั้นไว้ การจ่ายเงินเดือนก็เป็นอำนาจ
ของอธิบดีกรมบัญชีกลางที่จะพิจารณาได้ตามมาตรา 16 วรรคสอง แห่งพระราชกฤษฎีกาการจ่าย
เงินเดือน เงินปี บำเหน็จบำนาญและเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

คําถาม 1.เงินที่จ่ายระหว่างพักราชการ ต้องจ่ายเติมใช่หรือไม่
2.เรื่องเงินบําเหน็จตกทอดจ่ายอย่างไร เนื่องจากผู้ฟ้องคดีนี้ชวิตไปแล้วตั้งแต่ ปี2551 ก่อนคดีสิ้นสุด ศาลปครองสุงสุดพิพากษาปี2554ขอเชิญร่วมตอบคำถามครับ
ความคิดเห็น
โดย Password (สำหรับสมาชิก)  
Email (สมาชิกไม่ต้องใส่)
รหัสลับ = 1359
กรุณาใส่ตัวเลข *รหัสลับ ที่เห็น :
แทรกรูป ย่อหน้า ตัวหนา ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา ตัวเอียง เส้นใต้ สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา


คลิกที่รูป เพื่อแทรกรูปลงในข้อความ
เลือกรูป ขนาดห้ามเกิน 21 kb

[ สมัครสมาชิก | ปิดหน้าต่างนี้ ]