| Home | กลับหน้าแรกเว็บบอร์ด | สมัครสมาชิกบอร์ด | ตั้งคำถามใหม่ | แก้ไขข้อมูลสมาชิก | Sticker_Vote | สมัครฟรี chatroom | ลืมรหัสผ่าน | admin

ขอเชิญร่วมตอบคำถามครับ

กำหนดค่าปรับในสัญญาอัตราตำสุดตามระเบียบพัสดุ

กำหนดค่าปรับในสัญญาอัตราตำสุดตามระเบียบพัสดุ มีเหตุผลอะไรประกอบการใช้ดุลพินิจบ้างครับ แบบว่าอยากกำหนดต่ำสุด แต่กลัวว่าเวลาจังหวัด สตง.มาตรวจแล้วถามว่าทำไมกำหนดตำสุดกลัวตอบไม่ได้ครับ

โดยคุณ เคยบ้างไหม (110.77.155.158) [12-07-2013 14:58]
โดยคุณ นักวิชาการพัสดุ (1.179.159.141) [15-07-2013 18:30] #9652 (1/3)

ง่ายๆ ลองเข้าไปศึกษาในระบบ อีจีพี ซิครบ

เมื่อเรากำหนดสัญญา แล้วการกำหนดค่าปรับ จะขึ้นอัตโนมัตินะคับ

อ้อ ก็ลองไปดูระเบียบพัสดุ ซิครับ
ข้อ 127 การทำสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือให้กำหนดค่าปรับเป็นรายวัน ในอัตรา
ตายตัวระหว่างร้อยละ 0.01-0.20 ของราคาพัสดุที่ยังไม่ได้รับมอบ เว้นแต่การจ้างซึ่งต้องการผลสำเร็จของ
งานทัง้ หมดพร้อมกัน ให้กำหนดค่าปรับเป็นรายวันเป็นจำนวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ 0.01-0.10 ของ
ราคางานจ้างนั้น แต่จะต้องไม่ต่ำกว่าวันละ 100 บาท สำหรับการก่อสร้างสาธารณูปโภคที่มีผลกระทบต่อ
การจราจร ให้กำหนดค่าปรับในอัตราร้อยละ 0.25 ของราคางานจ้างนั้น
การกำหนดค่าปรับตามวรรคหนึ่ง ในอัตราหรือเป็นจำนวนเงินเท่าใด ให้อยู่ในดุลพินิจของ
หัวหน้าฝ่ายบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น โดยคำนึงถึงราคาและลักษณะของพัสดุซึ่งอาจ
มีผลกระทบต่อการที่คู่สัญญาของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นหลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตามสัญญาหรือ
กระทบต่อการจราจรแล้วแต่กรณี
ในกรณีการจัดหาสิ่งของที่ประกอบกันเป็นชุด ถ้าขาดส่วนประกอบส่วนหนึ่งส่วนใดไปแล้ว
จะไม่สามารถใช้การโดยสมบูรณ์ แม้คู่สัญญาจะส่งมอบสิ่งของภายในกำหนดตามสัญญา แต่ยังขาดส่วน
ประกอบบางส่วน ต่อมาได้ส่งมอบส่วนประกอบที่ยังขาดนั้นเกินกำหนดสัญญาให้ถือว่าไม่ได้ส่งมอบสิ่งของ
นั้นเลย ให้ปรับเต็มราคาของทัง้ ชุด
ในกรณีที่การจัดหาสิ่งของคิดราคารวมทัง้ ค่าติดตัง้ หรือทดลองด้วย ถ้าติดตัง้ หรือทดลองเกิน
กว่ากำหนดตามสัญญาเป็นจำนวนวันเท่าใด ให้ปรับเป็นรายวันในอัตราที่กำหนดของราคาทัง้ หมด
เมื่อครบกำหนดส่งมอบพัสดุตามสัญญาหรือข้อตกลง ให้หน่วยการบริหารราชการส่วนท้อง
ถิ่นรีบแจ้งการเรียกค่าปรับตามสัญญาหรือข้อตกลงจากคู่สัญญา และเมื่อคู่สัญญาได้ส่งมอบพัสดุให้หน่วย
การบริหารราชการส่วนท้องถิ่นบอกสงวนสิทธิการเรียกค่าปรับในขณะที่รับมอบพัสดุนั้นด้วยโดยคุณ นักวิชาการพัสดุ (1.179.159.141) [15-07-2013 18:32] #9653 (2/3)

คำว่า สาธารณูปโภค ให้ดู
“งานก่อสร้างสาธารณูปโภค” หมายความว่า งานก่อสร้าง ซ่อมแซม และบำรุงรักษางาน
อันเกี่ยวกับการประปา การไฟฟ้า การสื่อสาร การโทรคมนาคม การระบายน้ำ ระบบการขนส่งปิโตรเลียม
โดยทางท่อ ทางหลวง ทางรถไฟ และการอื่นที่เกี่ยวข้องซึ่งดำเนินการในระดับพื้นดิน ใต้พื้นดิน หรือเหนือ
พื้นดินโดยคุณ แมวน้ำ (192.168.24.200,) [17-07-2013 13:25] #9658 (3/3)

หากใช้ดุลพินิจด้วยความบริสุทธิ์ใจแล้ว ไม่น่ามีปัญหา เพราะจะสามารถตอบปัญหาได้ ด้วนเหตุและผล เว้นแต่เอื้อขอเชิญร่วมตอบคำถามครับ
ความคิดเห็น
โดย Password (สำหรับสมาชิก)  
Email (สมาชิกไม่ต้องใส่)
รหัสลับ = 3047
กรุณาใส่ตัวเลข *รหัสลับ ที่เห็น :
แทรกรูป ย่อหน้า ตัวหนา ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา ตัวเอียง เส้นใต้ สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา


คลิกที่รูป เพื่อแทรกรูปลงในข้อความ
เลือกรูป ขนาดห้ามเกิน 21 kb

[ สมัครสมาชิก | ปิดหน้าต่างนี้ ]