| Home | กลับหน้าแรกเว็บบอร์ด | สมัครสมาชิกบอร์ด | ตั้งคำถามใหม่ | Chat_Room | แก้ไขข้อมูลสมาชิก | Sticker_Vote | สมัครฟรี chatroom | ลืมรหัสผ่าน |

ขอเชิญร่วมตอบคำถามครับ

ลาออก

ถามกรณีข้าราชการอยู่ระหว่างการสืบสวนข้อเท็จจริงกรณีกระทำผิดวินัยร้ายแรง แต่มีความประสงค์จะขอลาออกจากราชการโดยอ้างว่าตนยังไม่มีความผิดทางวินัย ดังนี้จะอนุญาตให้เขาลาออกได้หรือไม่ และถ้ามีการแต่งตั้งคณะกรรมการสวบสวนวินัยกรณีมีมูลว่ากระทำผิดวินัยร้ายแรง เราจะอนุญาตให้เขาลาออกจะทำได้หรือไม่อย่างไรครับ

โดยคุณ เอ (203.157.30.3) [29-08-2012 10:19]
โดยคุณ 1111 (125.26.233.152) [29-08-2012 10:52] #7510 (1/2)

ดู ข้อ 84 วรรค 3 ของประกาศจังหวัดฯ ...การลงโทษทางวินัย... อาจจะทราบคำตอบครับโดยคุณ นิ๋ง (1.4.237.198) [29-08-2012 11:05] #7511 (2/2)

จะหาตรงไหน หละเนาะ...

สมมติว่า เป็น อบต ก็จะประมาณนี้

ข้อ 84 พนักงานส่วนตำบลผู้ใดประสงค์จะลาออกจากราชการตามข้อนี้ให้ยื่นหนังสือขอลาออกต่อประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อให้ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นผู้ออกคำสั่งให้ออกจากราชการ โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล
ในกรณีที่ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบล พิจารณาเห็นว่าจำเป็นเพื่อประโยชน์แก่ราชการ จะยับยั้งการอนุญาตให้ลาออกไว้เป็นเวลาไม่เกินเก้าสิบวันนับตั้งแต่วันขอลาออกก็ได้ แต่ต้องแจ้งการยับยั้งการอนุญาตให้ลาออกพร้อมทั้งเหตุผลให้ผู้ขอลาออกทราบ และให้หารลาออกมีผลนับตั้งแต่วันถัดจากวันครบกำหนดเวลาที่ยับยั้ง
ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบล จะยับยั้งการอนุญาตตามวรรคสอง โดยเหตุเนื่องจากอยู่ระหว่างการดำเนินการทางวินัยมิได้ กรณีที่สงสัยว่าพนักงานส่วนตำบลซึ่งขอลาออกจากราชการ กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง ให้ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลตั้งเรื่องกล่าวหาผู้นั้นเป็นหนังสือไว้ในวันก่อนที่จะมีคำสั่งอนุญาตให้ผู้นั้นลาออกจากราชการเพื่อจะได้ดำเนินการทางวินัยต่อไปตามข้อ 27
ถ้าประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลไม่ได้ดำเนินการตามวรรคหนึ่ง หรือวรรคสอง ให้การลาออกนั้นมีผลตั้งแต่วันขอลาออก
ภายใต้บังคับวรรคหนึ่ง ในกรณีที่พนักงานส่วนตำบลผู้ใดประสงค์จะลาออกจากราชการเพื่อดำรงตำแหน่งทางการเมือง หรือเพื่อสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกรัฐสภา สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น ให้ยื่นหนังสือขอลาออกต่อประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบล และให้การลาออกมีผลนับตั้งแต่วันที่ผู้นั้นขอลาออก
หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการลาออก การพิจารณาอนุญาตให้ลาออกและการยับยั้งการอนุญาตให้ลาออกจากราชการตามวรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคห้า ให้เป็นไปตามที่กำหนดในส่วนที่ 3 ของหมวดนี้


ข้อ 27 พนักงานส่วนตำบลผู้ใดมีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระทำ หรือละเว้นกระทำการใดที่พึงเห็นได้ว่าเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง และเป็นการกล่าวหาเป็นหนังสือต่อผู้บังคับบัญชาของผู้นั้นหรือต่อผู้มีหน้าที่สืบสวนสอบสวน หรือตรวจสอบตามกฎหมายหรือระเบียบของทางราชการ หรือเป็นการกล่าวหาเป็นหนังสือโดยผู้บังคับบัญชาของผู้นั้นหรือมีกรณีถูกฟ้องคดีอาญา หรือต้องหาว่ากระทำความผิดอาญา เว้นแต่ความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทที่ไม่เกี่ยวกับราชการ หรือความผิดลหุโทษ แม้ภายหลังผู้นั้นจะออกจากราชการไปแล้ว เว้นแต่ออกจากราชการเพราะตาย ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบล มีอำนาจดำเนินการสืบสวนหรือพิจารณาตามข้อ 20 และดำเนินการทางวินัยตามที่กำหนดในหลักเกณฑ์นี้ต่อไปได้เสมือนว่าผู้นั้นยังมิได้ออกจากราชการ เว้นแต่กรณีที่ผลการสอบสวนพิจารณาปรากฏว่าผู้นั้นกระทำผิดวินัยที่จะต้องลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือนหรือลดขั้นเงินเดือน ก็ให้งดโทษเสียขอเชิญร่วมตอบคำถามครับ
ความคิดเห็น
โดย Password (สำหรับสมาชิก)  
Email (สมาชิกไม่ต้องใส่)
รหัสลับ = 3555
กรุณาใส่ตัวเลข *รหัสลับ ที่เห็น :
แทรกรูป ย่อหน้า ตัวหนา ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา ตัวเอียง เส้นใต้ สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา


คลิกที่รูป เพื่อแทรกรูปลงในข้อความ
เลือกรูป ขนาดห้ามเกิน 21 kb

[ สมัครสมาชิก | ปิดหน้าต่างนี้ ]