| Home | กลับหน้าแรกเว็บบอร์ด | สมัครสมาชิกบอร์ด | ตั้งคำถามใหม่ | แก้ไขข้อมูลสมาชิก | Sticker_Vote | สมัครฟรี chatroom | ลืมรหัสผ่าน | admin

ขอเชิญร่วมตอบคำถามครับ

การเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๕๖

ข้อเท็จจริงมีว่า ผู้บริหาร (นายก อบต) เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๖ ให้สภา อบต พิจารณาไม่ทันภายใน ๑๕ สิงหาคม ๕๕ (ปกติต้องเสนอให้สภาพิจารณาภายใน ๑๕ สค) เนื่องจากเจ้าหน้างบประมาณทำไม่ทัน ปัญหาจึงมีอยู่ว่า
ประเด็นที่ ๑ ผู้บริหาร (นายก อบต) จะทำหนังสือถึงนายอำเภอเพื่อขอขยายเวลาออกไปอีก๑๕ วันได้หรือไม่ ถ้าได้ ใครเป็นผู้ลงนามขอขายเวลาต่อนายอำเภอ ระหว่าง นายก อบต กับ ประธานสภา
ประเด็นที่ ๒ การที่ผู้บริหาร (นายก อบต) เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายต่อสภาไม่ทันภายใน ๑๕ สิงหาคม ๕๕ จะมีผลให้คณะผู้บริหาร (นายก ) ต้องพ้นจากสภาพการเป็นนายก อบต หรือไม่
ขอบคุณเป็นอย่างสูงที่กรุณาตอบคำถามครับผม

โดยคุณ วิเคราะห์ (1.2.250.150) [17-08-2012 16:23]
โดยคุณ นิ๋ง (1.4.230.110) [17-08-2012 21:24] #7397 (1/15)


ข้อเท็จจริงมีว่า ผู้บริหาร (นายก อบต) เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๖ ให้สภา อบต พิจารณาไม่ทันภายใน ๑๕ สิงหาคม ๕๕ (ปกติต้องเสนอให้สภาพิจารณาภายใน ๑๕ สค) เนื่องจากเจ้าหน้างบประมาณทำไม่ทัน ปัญหาจึงมีอยู่ว่า

ประเด็นที่ ๑ ผู้บริหาร (นายก อบต) จะทำหนังสือถึงนายอำเภอเพื่อขอขยายเวลาออกไปอีก๑๕ วันได้หรือไม่ ถ้าได้ ใครเป็นผู้ลงนามขอขายเวลาต่อนายอำเภอ ระหว่าง นายก อบต กับ ประธานสภา

ประเด็นที่ ๒ การที่ผู้บริหาร (นายก อบต) เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายต่อสภาไม่ทันภายใน ๑๕ สิงหาคม ๕๕ จะมีผลให้คณะผู้บริหาร (นายก ) ต้องพ้นจากสภาพการเป็นนายก อบต หรือไม่

ขอบคุณเป็นอย่างสูงที่กรุณาตอบคำถามครับผม
กรณีนี้เป็นเรื่องการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ ก่อน ยังไม่ดูกฎหมายจัดตั้ง.....
ประเด็นที่ 1 การพิจารณาร่างงบประมาณฯ เป็นเรื่องขอสภา ฯ ทำไมถึงว่าอย่างนั้น เพราะใน ข้อ 24
ข้อ ๒๔ ในกรณีที่คณะผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาแล้วเห็นว่า ไม่สามารถที่จะนำร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีเสนอต่อสภาท้องถิ่นได้ทันภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ให้เสนอขออนุมัติต่อสภาท้องถิ่น แล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้รายงานนายอำเภอหรือปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอ

จะเห็นว่า เขาให้ผู้บริหารฯ ขออนุมัติต่อสภาฯ แล้วรายงานนายอำเภอฯ
จึงไม่มีกรณีที่จะไปขอขายเวลาต่อนายอำเภอ เพราะนายอำเภอมีอำนาจแค่ให้เปิดประชุมวิสามัญแต่การประชุมงบประมาณยังไงก็อยู่ในสมัยสามัญ....
ประเด็นที่ ๒ ไม่มีผลอะไรกับนายกฯ ไม่ต้องพ้นตำแหน่งฯ

เพาะเหตุการณ์นี้ไม่ใช่กรณีที่สภาฯ ไม่รับร่างงบประมาณฯ ซึ่งเป็นอีกกรณีหนึ่งไม่ใช่อย่างที่ถาม ..


ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ฯ
ข้อ ๒๓ ให้เจ้าหน้าที่งบประมาณทำการพิจารณาตรวจสอบ วิเคราะห์ และแก้ไขงบประมาณในชั้นต้น แล้วให้เสนอต่อคณะผู้บริหารท้องถิ่นเมื่อคณะผู้บริหารท้องถิ่น ได้พิจารณาอนุมัติให้ตั้งเงินงบประมาณยอดใดเป็นงบประมาณประจำปีแล้ว ให้เจ้าหน้าที่งบประมาณรวบรวม และจัดทำเป็นร่างงบประมาณรายจ่ายเสนอต่อคณะผู้บริหารท้องถิ่น อีกครั้งหนึ่ง เพื่อคณะผู้บริหารท้องถิ่นได้นำเสนอต่อสภาท้องถิ่นภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม

ข้อ ๒๔ ในกรณีที่คณะผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาแล้วเห็นว่า ไม่สามารถที่จะนำร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีเสนอต่อสภาท้องถิ่นได้ทันภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ให้เสนอขออนุมัติต่อสภาท้องถิ่น แล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้รายงานนายอำเภอหรือปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอ

ข้อ ๒๕ การพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างงบประมาณรายจ่ายของสภาท้องถิ่นและการพิจารณาอนุมัติร่างงบประมาณรายจ่ายของผู้มีอำนาจอนุมัติให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละรูปแบบ
เหตุที่จะพ้นจริงๆ ที่ว่านั้น ต้องเป็นกรณีที่ สภาฯ ไม่รับร่างงบประมาณฯ
(แสดงว่าไม่เกี่ยวกับการเสนอร่างไม่ทันภายใน 15 สค หละ)
เพราะต้องเป็นกรณีร่างงบประมาณฯ เข้าสภาฯ แล้วสภาฯ ไม่รับหลักการ จนต้องมีการดำเนินการตาม ข้างล่าง......

ซึ่งมีเงื่อนเวลาคือ นายกฯ 7 วัน สภาฯ 30 วัน


พระราชบัญญัติ
สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล
พ.ศ. ๒๕๓๗
มาตรา ๘๗/๑ ในกรณีที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลไม่รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีหรือร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ให้นายอำเภอตั้งคณะกรรมการคณะหนึ่งประกอบด้วยกรรมการจำนวนเจ็ดคน เพื่อพิจารณาหาข้อยุติความขัดแย้งโดยแก้ไข ปรับปรุง หรือยืนยันสาระสำคัญที่บัญญัติไว้ในร่างข้อบัญญัตินั้น ทั้งนี้ ให้ยึดถือหลักเกณฑ์ตามกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประโยชน์ของท้องถิ่นและประชาชนเป็นสำคัญ
คณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ให้ประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลซึ่งสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสนอจำนวนสามคน และบุคคลซึ่งเป็นหรือมิได้เป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสนอจำนวนสามคน โดยให้ตั้งภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลมีมติไม่รับหลักการ และให้กรรมการทั้งหกคนร่วมกันปรึกษาและเสนอบุคคลซึ่งมิได้เป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และมิได้เป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคนหนึ่งทำหน้าที่เป็นประธานกรรมการดังกล่าวภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่กรรมการครบจำนวนหกคน
ในกรณีที่ไม่สามารถเสนอบุคคลที่จะทำหน้าที่เป็นกรรมการหรือประธานกรรมการได้ภายในกำหนดเวลาตามวรรคสอง หรือกรรมการหรือประธานกรรมการไม่ปฏิบัติหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้นายอำเภอตั้งบุคคลซึ่งมิได้เป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และมิได้เป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทำหน้าที่กรรมการหรือประธานกรรมการดังกล่าวให้ครบตามจำนวน
ให้คณะกรรมการตามวรรคหนึ่งพิจารณาร่างข้อบัญญัติให้แล้วเสร็จภายในสิบห้าวันนับตั้งแต่วันที่ได้แต่งตั้งประธานกรรมการในคราวแรกแล้วรายงานต่อนายอำเภอ ในกรณีที่คณะกรรมการไม่สามารถพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด ให้ประธานกรรมการรวบรวมผลการพิจารณาแล้ววินิจฉัยชี้ขาดโดยเร็วแล้วรายงานต่อนายอำเภอ
ให้นายอำเภอส่งร่างข้อบัญญัติที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการหรือประธานกรรมการในวรรคสี่ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโดยเร็ว แล้วให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสนอร่างข้อบัญญัติดังกล่าวต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตามมาตรา ๘๗ ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับร่างข้อบัญญัติจากนายอำเภอ หากนายองค์การบริหารส่วนตำบลไม่เสนอร่างข้อบัญญัตินั้นต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลภายในเวลาที่กำหนด ให้นายอำเภอรายงานต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อสั่งให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพ้นจากตำแหน่ง

มาตรา ๘๗/๒ ให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายตามมาตรา ๘๗/๑ วรรคห้า ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับร่างข้อบัญญัติจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบล หากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาไม่แล้วเสร็จภายในกำหนด หรือมีมติไม่เห็นชอบให้ตราข้อบัญญัตินั้น ให้ร่างข้อบัญญัตินั้นตกไป และให้ใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายในปีงบประมาณปีที่แล้วไปพลางก่อน ในกรณีเช่นว่านี้ให้นายอำเภอเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดให้มีคำสั่งยุบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอ้อ....และเราจะไปกำหนดว่าต้องภายในสิงหาคม นั้น ก็ไม่ถนัดนักเพราะ ขนาดประชุมร่างงบประมาณฯ ก่อน นายอำเภอ ยังต้องให้ความเห็นชอบเลย...จะบอกว่าทำก่อนก็ไม่ได้ ดังนั้น หากสภาฯ จะประชุมรับร่างงบประมาณหลัง 15 สิงหาคม ก็ไม่น่ามีปัญหาอะไร หากยังอยู่ในสมัยประชุม สามัญ....


และหากจะมีใครต้องพ้นตำแหน่งจริงๆ เจ้าหน้าที่งบประมาณนั่นแหละที่ต้องพ้นตำแหน่ง...เพราะทำงานล่าช้า...ไม่ปฏิบัติตามระเบียบฯ เพราะเขากำหนดให้เป็นคนแรกที่ต้องทำเสนอ...บริหาร....

http://www.thailocaladmin.go.th/work/e_book/eb2/eb051050/195.pdfโดยคุณ คนข้างเวทีมวย (101.51.84.146) [25-08-2012 20:45] #7484 (2/15)

ขณะนี้ อบต.มะเกลือเก่า อ.สูงเนิน สมาชิกสภา อบต. ไม่รับร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปี 56 อำเภอได้ตั้งคณะกรรมการหาข้อยุติแล้ว มีท้องถิ่นอำเภอเป็นประธานกรรมการ นายก ออกเดินสายข่มขู่สมาชิกสภาว่าจะต้องถูกยุบสภาสถานเดียวไม่เกี่ยวกับนายกเลย
สมาชิกบางคนถูกกล่อมให้หลงเชื่อ ข้อเท็จจริง เหตุผลที่สภาฯไม่รับก็เพราะนายกทำงบประมาณเองไม่ให้เจ้าที่เขาทำ ประมาณการเองเบ็ดเสร็จทำงบประมาณยอดเกินจริงที่ควรจะตั้ง และก็มีแต่โครงการของนายกเกี่ยวกับกิจกรรมร้อยแปดพันเก้า เรื่องโครงสร้างพื้นฐานให้สมาชิกรายหมู่บ้านไม่มีเลยมีโปรดยาหอมนิดหน่อยแต่ตั้งไว้ในอำนาจสั่งจ้างของนายกหมดเลย ถนนที่มีมูลค่าเกินหนึ่งแสนบาทไม่มีปรากฎเลยทุกหมู่รอเข้าพบนายกที่สำนักงานจึงจะได้ทีละ8-9หมื่น เอาไปทำหินคลุก ผ่านมาหลายปีมาก นายกได้เสียง สมาชิกตกกระป๋องไปทีละครึ่งสภา เพราะผลงานไม่มี นายกชอบเพราะแกอ่านตำราพิชัยสงครามมากไป เอาเล่ห์เหลี่ยมมาใช้จนสมาชิกเหลืออด เลยชกหนึ่งหมัดน๊อคเลย....ช่วงนี้นายกลุกขึ้นมตาเขียว ระฆังดังเป๋ง เริ่มชกกับสภาใหม่อีกแล้ว ยกนี้ก็เริ่มชกกันแล้วครับ คิดว่าคงชกกันสามยกแบบโอลิมปิค ดูคะแนนกัน ดู ...กันไป เด้อพี่น้อง...โดยคุณ หูทวนลม (101.51.111.117) [01-09-2012 17:47] #7545 (3/15)

ถ้านายก อบต.เป็นบ้า เช่น บ้าเงิน บ้าอำนาจ บ้าไปเที่ยว บ้าล้วงลูก บ้านโยบาย บ้าเดินทาง บ้าอบรม บ้าประชุม บ้าชื่อเสียง บ้าความรู้ บ้ามวลชน สารพัดบ้า.. ทางราชการมีวิธีรักษาหรือนำตัวไปโรงพยาบาลอย่างไร ช่วยตอบด้วย....โดยคุณ คนบ้านวัง (101.51.130.12) [04-09-2012 21:26] #7561 (4/15)

ถ้านายก อบต.เป็นบ้า หรือไม่รู้ตัวว่าเป็นบ้า ให้ปลัด อบต.และกลุ่มข้าราชการในหน่วยงานสังเกตพฤติกรรม หากพบว่า นายกมีอาการตาเขียว แยกเขี้ยว น้ำลายย้อย ก็เข้าข่ายบ้าได้ ต้องพ้นตำแหน่งตามมาตรา 64 ของ พรบ.อบต.(4) เพราะขาดคุณสมบัติ เนื่องจากเป็นบุคคลต้องห้ามตามมาตรา 34(1) ของ พรบ.เลือกตั้งท้องถิ่น คือ วิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ แต่บางทีพวกเราอาจจะเจอแบบนายกบ้า แต่สมองอัจฉริยะ หลอกลวงคนทั้งตำบลได้ อืม...อันนี้ ...คนในองค์กรก็คงต้องร่วมกันบ้าไปด้วย อาจเปลี่ยนชื่อ อบต.และชื่อนายกเสียใหม่ คือ อบต.ชุลมุน นายก ชือ อลหม่าน .....โดยคุณ ปาร์ค แจซัง (101.51.106.183) [08-09-2012 13:21] #7595 (5/15)

โอม....คาถาเรียกม๊อบมวลชน....มาลุย กระจุยกระจาย มากันมากมาย มาเร็ว มาเร็ว....ขอให้มวลชนมารวมตัวกันขับไล่มันออกไป คนทุจริตโกงกิน แม้จะรวมตัวกันช้าแต่ขอให้มั่นใจว่าเราทำอะไรอยู่ ความถูกต้องร้อยปีก็ยังถูกต้อง ทำถูกใจวันนี้ อีกไม่นานจะมีคนตามเล่นงานทีหลัง สิ่งสุดท้ายที่ขอฝาก คือ การทำให้คนบ้าอำนาจรู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดโดยคุณ คนคำหู (101.51.119.41) [21-09-2012 22:56] #7720 (6/15)

งบประมาณประจำปี 2556 ของ อบต.มะเลือเก่า สรุปตั้งจ่ายที่ 33 ล้านเก้าแสนบาท เกินดุลย์ไป 1 ล้านเก้าแสนบาท ร่างงบประมาณดังกล่าวอยู่ระหว่างการพิจารณาของนายอำเภอสูงเนิน เพราะว่าสภา อบต.มะเกลือเก่า มีมติไม่รับร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายดังกล่าว จึงต้องมีการจัดทำร่างใหม่ ทางผู้แทนฝ่ายสภา และนายอำเภอ พยายามจัดงบประมาณไม่ให้นายก อบต.ใช้อำนาจกลั่นแกล้งสมาชิก อบต.โดยเฉพาะหมู่บ้านที่สมาชิกโหวตไม่รับร่าง ขณะนี้เกิดการก่อมวลชนโจมตีกันตลอด นายกบอกว่าสมาชิกตัดงบของมวลชนแม่บ้าน อสม. สมาชิกฯบอกนายกฯไม่ตั้งงบสร้างถนนหนทาง หากมีการประชุมสภานัดใหม่ นายกจะพาม๊อบกลุ่มสตรีแม่บ้านไปชุมนุมกดดันสมาชิกอีกแล้ว แถมเอาตำรวจ อปพร.ไปล้อมที่ประชุมอีกแล้ว งานนี้สมาชิกฯ ส่งข่าวมาว่า หมูไม่กลัวน้ำร้อน ถ้านายกเอาม๊อบมา สมาชิกพร้อมจะติดตั้งปืนสไนเปอร์ดักยิงฝ่ายบริหารทุกคน เฃพร้อมฝังระเบิดไดนาไมท์ในที่ประชุมสภา และใส่ยาพิษในอาหารกลางวัน พร้อมเหล็กท่อนไว้ขว้างใส่ประธานสภา ถ้าทำตัวไม่เป็นกลาง อีกทั้งจะให้รถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์วิ่งชนแหลกเข้าไปในที่ประชุม จะได้เกิดภาพยนต์แอคชั่นเรื่องใหม่ ชื่อ สปีดเร็วกว่านรก 2 ฮะฮะฮ่า....โดยคุณ จอมขมังเวทย์ (101.51.91.69) [23-09-2012 20:48] #7723 (7/15)

ด้วยชาวตำบลมะเกลือเก่ารวมตัวกันเข้าชื่อขอร้องเรียนและถอดถอนนายก อบต.มะเกลือเก่า ออกจากตำแหน่ง เพราะมีพฤติกรรมทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่และบริหารงานล้มเหลวเนื่องจากโกหกหลอกลวงประชาชนให้หลงเชื่อว่าจะหางบประมาณจากเบื้องบนมาให้ร้อยล้าน แต่ไม่มีผลงานเป็นรูปธรรม การร้องเรียนและขอเข้าชื่อดังกล่าว สามารถกระทำได้หรือไม่ และถ้านายก ไปโกหกกับผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วท่านเกิดเชื่อนายกเพราะแกปลุกคาถาสาลิกาลิ้นทองใครฟังเคลิ้มหมดเลย จะมีวิธีแก้ไขอย่างไรโดยคุณ สมาชิกผู้หวังดีคนหนึ่ง (101.51.121.28) [24-09-2012 20:00] #7733 (8/15)

"จะโทษใคร" ชนวนความขัดแย้งระหว่างนายก อบต.มะเกลือเก่ากับสภา อบต. จากกรณีมติที่ประชุมสภาไม่รับร่างข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี 56 พ้นจากสภามาที่อำเภอก็ยังไม่จบ กลายเป็นความขัดแย้งของมวลชนในตำบล ขยายวงออกไปเรื่อย ๆ ส่งผลกระทบต่อสภาวะทางสังคมในพื้นที่บ้างแล้ว โดยเฉพาะความสัมพันธ์ของผู้นำชุมชน สมาชิก อบต. นายก อบต.ข้าราชการ และกลุ่มพลังมวลชนทั้งหลาย เกิดความแตกแยกในสังคม ความขัดแย้งและข้อพิพาททางการเมืองที่เกิดขึ้นในตำบลมะเกลือเก่า เป็นตัวอย่างของผู้บริหาร อบต.ที่ยอมหักไม่ยอมงอ ไม่ลดราวาศอก ไม่เคารพเสียงผู้แทนประชาชนส่วนใหญ่ คิดว่าเงินงบประมาณ อบต.เป็นของตนเองจะไม่ยอมปันแบ่งให้ใคร ก็เลยเป็นปัญหาแก้ยาก อันที่จริงเสียงเรียกร้องของสมาชิก อบต.ไม่ความต้องการโดยบริสุทธิใจอยากให้นายกเห็นใจบ้าง สมาชิกต้องการคะแนนนิยมเหมือนกันถ้ามีผลงานเข้าหมู่บ้านก็จะได้รับเลือกตั้งเข้ามาอีก ทำไมนายกต้องเอาดีแต่ตนคนเดียว ช่วยแบ่งปันงบประมาณให้สมาชิกสัก 9 ล้าน 10 ล้าน ที่เหลืออีกเกือบ 20 ล้านอยากจะทำกิจกรรมตามนโยบายที่นายกชอบก็เชิญทำตามสบาย ขอแค่เนี้ย 4 ปี หมู่บ้านต่าง ๆ ก็มีถนนหนทางสดวกสบายแล้ว ....โดยคุณ ข้าราชการท้องถิ่นคนนั้น (101.51.134.29) [25-09-2012 20:56] #7741 (9/15)

อบต.เป็นหน่วยงานราชการของรัฐที่มีรูปแบบพิเศษแตกต่างจากหน่วยงานราชการอื่น ๆ ตรงที่มีผู้บริหารหน่วยงาน 2 ฝ่าย คือฝ่ายการเมืองกับฝ่ายข้าราชการประจำ นายก อบต.เป็นฝ่ายการเมืองมาจากการเลือกตั้งอายุงาน 4 ปี ต้องทำงานกับปลัด อบต.ซึ่งก็เป็นหัวหน้าของข้าราชการประจำทั้งหมดในองค์กรมาจากการสอบคัดเลือกตามระบบราชการอายุงาน 60 ปี เพราะฉะนั้นเมื่อถูกออกแบบให้มาทำงานร่วมกันมีหน้าที่บริหารงานส่วนราชการแห่งนี้ คนหนึ่งเป็นนักการเมืองบริหารนโยบายและแนวความคิดของตนที่เป็นสัญญาประชาคม อีกคนเป็นข้าราชการบริหารองค์กรให้รับนโยบายมาปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมและยึดกฎเกณฑ์ระเบียบต่าง ๆ เพื่อปกป้องรักษาเงินภาษีที่รัฐบาลกลางไว้อกไว้ใจอุตส่าห์สอบคัดเลือกหาผู้มีความรู้ความสามารถเข้าระบบส่งมาใช้งานเป็นหูเป็นตาแทนรัฐบาลมาทำงานกับนักการเมืองในองค์กรนี้ เหตุที่ออกแบบไว้อย่างนี้เพราะไม่เคยมีใครไว้ใจนักการเมืองว่าจะมีความซื่อสัตย์ไม่ว่าระดับท้องถิ่นหรือระดับชาติ แต่จะไว้ใจข้าราชการมากกว่า ทีนี้ก็จะมีการขัดอกขัดใจกันบ้างระหว่างฝ่ายประจำกับฝ่ายการเมือง จะเป็นเรื่องที่ปลัด อบต.ขัดคำสั่งผู้บังคับบัญชาที่ไม่ยอมดำเนินการตามที่ผู้บังคับบัญชาสั่งเพราะเรื่องที่ผู้บังคับบัญชาสั่งนั้นเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องตามกฎระเบียบ แล้วข้าราชการประจำจะปฏิบัติตามได้อย่างไร เรื่องที่นายก อบต.ใช้อำนาจทางการเมืองเข้ามาแทรกแซงการทำงานของฝ่ายข้าราชการประจำ ซึ่งฝ่ายการเมืองควรต้องแยกแยะให้ออกระหว่างการใช้อำนาจในฐานผู้บังคับบัญชา กับการใช้อำนาจทางการเมือง ซึ่งระเบียบสั่งการของกระทรวงมหาดไทยกำหนดไว้ชัดเจนให้เป็นเรื่องของฝ่ายข้าราชการประจำ ที่นายก อบต.เข้ามาแทรกแซงจึงเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องและจะเป็นการทำลายระบบราชการขององค์กรซึ่งมีเกียรติและศักดิ์ศรีให้เสื่อมถอยลงไป นายก อบต.ควรต้องตระหนักถึงการใช้อำนาจของตนให้อยู่ในขอบเขตและควรต้องมีจริยธรรมในการทำหน้าที่ ดังที่กำหนดไว้ในระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมือง พ.ศ.2551 ข้อ 15 ว่า "ข้าราชการการเมืองต้องไม่ใช้สถานะหรือตำแหน่งการเป็นข้าราชการการเมืองเข้าไปก้าวก่ายหรือแทรกแซงการบรรจุ แต่งตั้ง ย้าย โอน เลื่อนตำแหน่ง และเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งหรือเงินเดือนประจำ ฯ ทั้งนี้ เว้นแต่เป็นการปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย" ดังนั้น การบริหารราชการในองค์กร ก็ต้องเป็นหน้าที่ของข้าราชการประจำเพื่อให้การบังคับบัญชาของฝ่ายข้าราชการประจำดำเนินไปอย่างเป็นระบบ การที่นายก อบต.ใช้ทั้งอำนาจทางการเมือง และอำนาจในการบังคับบัญชาในการแทรกแซงการบริหารราชการในองค์กร นับเป็นเรื่องที่ไม่ชอบธรรมและหากยอมให้เป็นเช่นนี้ต่อไป การบริหารราชการใน อบต.ที่มีดารออกแบบให้เป็นระบบมาอย่างดี ก็อาจสั่นคลอนและต่อไปก็จะถูกแทรกแซงจากอำนาจทางการเมืองมากขึ้น และเป็นหนทางให้ข้าราชการที่ไม่มีความรู้ความสามารถ เข้าหาฝ่ายการเมืองเพื่อให้ตนได้มาซึ่งผลประโยชน์ในตำแหน่ง โดยไม่สนใจระบบที่ดีของข้าราชการที่มีมาอย่างยาวนาน ข้าราชการน้ำดี ต้องหันไปพึ่งศาลปกครอง จึงจะอยู่รอด....โดยคุณ นิติธรรม นำไทย (101.51.132.141) [27-09-2012 21:11] #7788 (10/15)

กรณีคลิบนายก อบต.ตบหัวหน้าคลังว่อนเน็ต ตามข่าวที่ว่า เมื่อวันที่ 12 ก.ย.55 นายสมเดช สุขสมกิจ นายก อบต.ไทยาวาส อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม ทำร้ายร่างกาย น.ส.รวิภา พึ่งพร หน.ส่วนการคลัง ด้วยการจกผมแล้วตบหน้า 2 ครั้ง ขณะปฏิบัติหน้าที่ภายในสำนักงาน เหตุนายกไม่พอใจที่ถูกปฏิเสธการเบิกจ่ายงบประมาณซึ่งเป็นการเบิกที่ไม่ถูกต้อง เหตุการณ์แบบนี้ถือเป็นการหมิ่นศักดิ์ศรีคนเป็นข้าราชการมากเกินไป จนบัดนี้ 27 ก.ย.55 ยังไม่มีความคืบหน้าใด ๆ ว่า คนเป็นนายก อบต.จะถูกลงโทษ ข้าหาทำร้ายร่างกายก็อาจถูกปรับ แต่มันแค่นี้หรือ นายอำเภอ ผู้ว่าราชการจังหวัด สามารถลงโทษอะไรได้ไหม นายก อบต.หลายแห่งลุแก่อำนาจเยอะแยะไปทั่ว ข่มขู่ กดดัน กลั้นแกลง ข้าราชการประจำ ทำกันซะจนเกินไป มีตัวบทกฎหมายใดจัดการกันบ้างไหม ใครอยากดูภาพคลิบเปิดดูเลย ฝากกระทรวงมหาดไทยด้วยทำอะไรบ้างสิ...โดยคุณ พนักงานส่วนตำบล อบต.พระตะบอง กัมพูชา (101.51.104.144) [04-10-2012 20:20] #7849 (11/15)

กรณีนี้รับรู้แล้วไม่สบายใจ เมื่อมีข่าวพร้อมคลิปภาพออกมาว่า นายกองค์การบริหารส่วนตำบล(อบต.)ไทยาวาส อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม ออกอาการโมโหตบตีข้าราชการหญิง ที่ทักท้วงเรื่องการใช้งบประมาณ ภาพที่ออกมาเล่นเอาข้าราชการท้องถิ่นขวัญเสีย เมื่อ"ท่านผู้มีเกียรติ"สำแดงอาการเช่นนั้น เป็นเรื่องน่าสะท้อนใจ เพราะหลายฝ่ายก็วิพากษ์วิจารณ์"ตำแหน่งการเมือง"เหล่านี้อยู่แล้วว่า จะเห็นหัวประชาชนต่อเมื่อก่อนการเลือกตั้งแค่นั้นแหละ เสียงค่อนแคะยังมีไปถึงขั้นที่ว่า ชาวบ้านขออะไรก็แสนยาก แต่พอเป็นงบดูงาน เซ็นแกรกเดียวผ่านอย่างเร็ว..แล้วพอมามีเหตุการณ์คลิปหลุดนี้อีก ก็ยิ่งทำให้ภาพลักษณ์ของตำแหน่งเน่าคาตา ว่า ทำอะไรลุแก่อำนาจ รู้สึกว่า วัฒนธรรมการเมืองไทย ให้อำนาจกับ"ผู้บริหาร" หรือพวกนายก อบต.ค่อนข้างมาก อำนาจในการตรวจสอบเราไม่แข็งแรงพอเวลามีเรื่องอะไรทำนองนี้ คนตกเป็นข่าวก็วิ่งล็อบบี้คนโน้นคนนี้ให้ช่วย ต่อไปถ้าเกิดกรณีอีก ผมขอแนะนำให้ข้าราชการหญิงที่ถูกนายก อบต.จิกผมตบตีอีก ยกเท้าถีบหน้านายก อบต.ไปเลยครับ จะได้เสมอกัน....โดยคุณ ที่ปรึกษากลุ่มรวมพลัง***้ชา (101.51.115.7) [16-10-2012 19:51] #7907 (12/15)

กฎหมายทั้งปวงจะธำรงความยุติธรรมและถูกต้องเที่ยงตรง หรือจะธำรงความศักดิ์สิทธิ์และประสิทธิภาพเต็มเปี่ยมอยู่ได้เพียงไรนั้น ขึ้นอยู่กับการใช้คือถ้าใช้ให้ถูกวัตถุประสงค์ หรือเจตนารมย์ของกฎหมายนั้น ๆ จริงแล้ว ก็จะทรงความศักดิ์สิทธิ์และประสิทธิภาพสมบูรณ์ไว้ได้ แต่หากนำไปใช้ให้ผิดวัตถุประสงค์และเจตนารมย์ โดยการพลิกแพลงบิดพลิ้วให้ผันผวนไปด้วยความหลงผิด ด้วยอคติ หรือด้วยเจตนาอันไม่สุจริตต่าง ๆ กฎหมายก็เสื่อมความศักดิ์สิทธิ์และประสิทธิภาพลงทันที และกลับกลายเป็นพิษเป็นภัยแก่ประชาชนอย่างใหญ่หลวง .....พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยคุณ คุณหลวงมะกรูด (101.51.93.38) [25-12-2012 21:01] #8446 (13/15)

วิกฤตการณ์เรื้อรังที่ทำให้การบริหารงานท้องถิ่นเจ็บป่วยอ่อนเปลี้ยลงไปเรื่อย ๆ และเสียงต่อการเกิดการยุบเลิกในอนาคต เพราะการบริหารงานแบบรวมศูนย์อำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น คือต้นตอของปัญหาทั้งปวง การปกครององค์กรและประชาชนโดยรวมศูนย์อำนาจไว้ที่นายก เป็นต้นตอของปัญหา อาทิ ทำให้ข้าราชการในองค์กรอ่อนแอ ไม่สามารถแสดงความสามารถของตนเองได้ ทำให้การบริหารมีสมรรถนะต่ำเพราะใช้อำนาจมากแต่ใช้ปัญญาน้อย ทำให้เกิดความขัดแย้งระหว่างอำนาจรวมศูนย์และผู้นำชุมชนในท้องถิ่นที่หลากหลาย อาการของความขัดแย้งอย่างหนึ่ง คือ ประท้วงและร้องเรียน ตรวจสอบจับผิด การบริหารงานแบบรวมศูนย์อำนาจ ทำให้มีคอรับชั่นมาก อำนาจเข้มข้นที่ไหนคอรัปชั่นก็จะเข้มแข็งที่นั่น เมื่ออำนาจรวมศูนย์อยู่ที่ผู้บริหารคนเดียวก็จะเกิดความขัดแย้งทางการเมือง แล้วก็แก้ปัญหาท้องถิ่นไม่ได้ การเมืองท้องถิ่นก็อยู่ในวงจรชั่วร้าย คือ การบริหารด้อยคุณภาพ-ประชาชนแตกแยก- เอาใจฐานคะแนนเสียง-เลือกตั้งใหม่-และบริหารงานด้อยคุณภาพอีก เพราะไม่ได้แก้ที่รากของเหตุปัจจัย สุดท้าย ทำให้แก้ความต้องการที่แท้จริงของคนส่วนใหญ่ในท้องถิ่นไม่ได้ เพราะโครงสร้างอำนาจที่ไม่เป็นธรรม จะทำให้คามขัดแย้งและความรุนแรงเพิ่มขึ้น ๆ จนวิกฤติ "การกระจายอำนาจไปให้ข้าราชการในองค์กรจัดการตนเอง ..หมู่บ้าน/ชุมชนจัดการตนเอง กลุ่ม/องค์กรมวลชนจัดการตนเอง จะลดความเครียด ความขัดแย้งและเพิ่มสมรรถนะขององค์กรปกครองท้องถิ่น จะจัดการกับปัญหาต่าง ๆ ไปได้ 80-90 เปอร์เซ็นต์....แต่ผู้บริหารท้องถิ่นจะทำงานเชิงนโยบายได้ดีขึ้น..โดยคุณ บรูซ วิลลิซ (118.174.215.232) [26-03-2013 21:21] #9120 (14/15)

เขายิ้มยั่วหัวเราะไพเราะขัน เล็งสวรรค์เสาะแสวงเจอะแมงหวี่ เขาไม่ยิ้มไม่หัวเราะไม่เดาะคลี ชีพเหมือนพลีพิศวาสจนขาดใจ จะอาวรณ์อาลัยทำไมหรือ แค่ยึดถือความเห็นตนเป็นใหญ่ รังเกียจเดียดฉันทาโศกาใย ข้างนอกใสสุกเห็นในเป็นโพรง ผิว์ข้างเนื้อขรุขระต๊ะติ๊งหนืด นอนพุงอืดบอกสบายหายใจโลง มีปัญญาอยู่กับตนดอกผลโยง ทิ่มกระโดงคางหงายหลับไสยาโดยคุณ ศิษย์ตถาคต (118.174.215.232) [26-03-2013 21:51] #9121 (15/15)

คน ๆ หนึ่งเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า แล้วขอพรว่า "ฉันอยากมีความสุข" พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่า ประการแรกให้ตัดคำว่า "ฉัน"ออกไปก่อน เพราะนั่นคือการถือตน แล้วตัดคำว่า "อยากมี" ออกไปอีกคำ เพราะนั่นคือความโลภ เห็นไหมตอนนี้คุณก็มีแต่ "ความสุข"ขอเชิญร่วมตอบคำถามครับ
ความคิดเห็น
โดย Password (สำหรับสมาชิก)  
Email (สมาชิกไม่ต้องใส่)
รหัสลับ = 2980
กรุณาใส่ตัวเลข *รหัสลับ ที่เห็น :
แทรกรูป ย่อหน้า ตัวหนา ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา ตัวเอียง เส้นใต้ สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา


คลิกที่รูป เพื่อแทรกรูปลงในข้อความ
เลือกรูป ขนาดห้ามเกิน 21 kb

[ สมัครสมาชิก | ปิดหน้าต่างนี้ ]