| Home | กลับหน้าแรกเว็บบอร์ด | สมัครสมาชิกบอร์ด | ตั้งคำถามใหม่ | แก้ไขข้อมูลสมาชิก | Sticker_Vote | สมัครฟรี chatroom | ลืมรหัสผ่าน | admin

ขอเชิญร่วมตอบคำถามครับ

ค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการสอบละเมิดความรับผิดของเจ้าหน้าที่

ค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการสอบละเมิดความรับผิดของเจ้าหน้าที่ จะเบิกจากหมวดใด และรายจ่ายใด ในข้อบัญญัติงบประมาณครับ

โดยคุณ นวก (118.175.210.163) [04-11-2011 12:00]
โดยคุณ นิติกร (182.53.155.35) [04-11-2011 13:22] #4982 (1/23)

หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนอัตราการเบิก พรก.เบี้ยประชุมคณะกรรมการ 2547โดยคุณ นิติกร (182.53.155.35) [04-11-2011 13:24] #4983 (2/23)

แก้ไขเป็น พรฎ...โดยคุณ นิติกร (125.26.183.145) [04-11-2011 13:37] #4985 (3/23)

ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบละเมิดความรับผิดของเจ้าหน้าที่ เบิกได้ด้วยเหรอครับ ถ้าเบิกได้จริง ช่วยบอกที อ้างระเบียบอะไร ผมไม่เคยเบิกเลย สอบหลายครั้งแล้วไม่เคยเบิกเลยโดยคุณ ดกเด (118.172.44.46) [04-11-2011 14:04] #4986 (4/23)

ไม่น่าเบิกได้นะ ฟันธงโดยคุณ นิติกร (125.26.183.145) [04-11-2011 14:13] #4987 (5/23)

ได้เฉพาะ คณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรงเท่านั้นไม่ใช่เหรอครับโดยคุณ นิติกรอุดมการณ์ (182.53.155.35) [04-11-2011 14:47] #4988 (6/23)

เบิกได้ครับผม..หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0406.4/ว322 ลงวันที่ 24 กันยายน 2551 ประกอบกับหมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนอัตราการเบิก พรฎ.เบี้ยประชุมคณะกรรมการ 2547 ลองหาดูนะครับ..โดยคุณ คนผ่านมา (125.26.37.235) [04-11-2011 15:20] #4991 (7/23)

ยืนยันว่าเบิกได้แน่นอนครับ แต่เนื่องจาก พรฎ.เบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ.2547 ไม่สามารถใช้กับ อปท.ได้ ตาม รบ.มท.ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของ อปท.พ.ศ.2542 ข้อ 6 ประกอบกับ ก.สอบละเมิด ของ อปท. ซึ่ง นายก อปท. เป็นผู้แต่งตั้ง ซึ่งมิใช่ ก.ที่ได้รับแต่งตั้งตาม กม. ม.5 แห่ง พรฎ.เบี้ยประชุม ก. พ.ศ.2547 ไม่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุม ก. เทียบเคียง บท.ก.กฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ 110/2553 ตาม นส.กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0804.4/7994 ลว.12 ก.ย.54 ดังนั้น ก.สอบละเมิด ที่ อปท. แต่งตั้งขึ้น จึงไม่สามารถเบิกเบี้ยประชุมกรรมการได้ ด้วยเหตุดังว่ามานี้คงถูกเรียกเงินคืนแน่นอนยิ่งกว่าครับ อย่าเสี่ยงเบิกเลย เดี๋ยวงานเข้าโดยคุณ นิติกร (125.26.181.43) [04-11-2011 16:23] #4993 (8/23)

กค 0406.4/ว322 ลว 24 กย 51
เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจการเบิกจ่ายเบี้ยประชุมคณะกรรมการตามระเบียบสำนักนายรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539
เรียน อธิบดีกรมส่งเสริมฯ
ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 กำหนดให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดในกรณ๊ต่างๆตามปรากฏในข้อ 8 ข้อ 10 และข้อ11 นั้น
กรมบัญชีกลางพิจารณาแล้ว ขอเรียนว่า มนตรีว่า คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด เป็นคณะกรรมการที่แต่งตั้งตามระเบียบสำนักนายกฯ ว่าด้วย หลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 ซึ่งเป็นระเบียบที่คณะระฐมนตรีเห็นชอบ จึงถือว่าคณะกรรมการตามระเบียบดังกล่าว เป็นคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยคณะรัฐมนตรี มีสิทธ์ิได้รับเบี้ยประชุมกรรมการตามพระราชกษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(นางอรอนงค์ มณีการจน์)
ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมบัญชีกลาง
******หนังสือฉบับนี้ ชี้แจงให้เห็นว่า คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด ถือว่าเป็นคณะกรรมการ คณะหนึ่งที่มีสิทธ์ิได้รับเบียประชุมตาม
พรฎ.เบี้ยประชุมคณะกรรมการ 2547 ใช่หรือไม่ครับโดยคุณ แต่ผมว่าน่าได้ ลองศึกษาก่อน (119.42.83.86) [04-11-2011 16:26] #4994 (9/23)

อ้าวงั้นท้องถิ่นก็เสียเปรียบสิ ตอนผมอยู่ก.พ.ทำงานที่กรมหนึ่ง เบิกกันจนเรียกว่าบางเดือนได้มากกว่าเงินเดือนอีก เพิ่งโอนมาท้องถิ่นก็ทำไปเรื่องหนึ่งขี้เกียจเบิก เพราะยังไม่ได้ศึกษาที่ว่าเบิกได้หรือไม่โดยคุณ นิติจ๊ะ (125.26.231.154) [05-11-2011 07:52] #4995 (10/23)

เห็นด้วยอย่างยิ่งกับคุณนิติกร ที่อ้างว.322 เพราะเคยอ่านหนังสือของส่วนคลังที่ทำจำหน่ายในจว. ก็ยืนยันเช่นนั้นว่า ถ้าเป็นการปรชุมที่ ตามประเภทที่ระบุข้างต้น ดูจะมีตัวอย่างหลายกรณีด้วย จ๊ะโดยคุณ นิติกรอุดมการณ์ (110.49.251.191) [06-11-2011 06:18] #4997 (11/23)

ในความเห็นของผมนะครับ..การเบิกเงินในลักษณะนี้ มันมีหนังสือสั่งการฉบับหนึ่งที่บอกว่าถ้าท้องถิ่นไม่มีระเบียบกฎหมายให้ทำได้ให้ใช้ระเบียบ หรือหลักเกณฑ์ของกระทรวงการคลัง และพรฎ.เบี้ยประชุมคณะกรรมการ 2547 และอำนาจนายกฯท้องถิ่น ที่มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบละเมิด ก็ถือว่าเป็นคณะกรรมการตามระเบียบดังกล่าว เพราะว่าระเบียบดังกล่าวคณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไปแล้ว คณะกรรมการที่นายกฯท้องถิ่นแต่งตั้งจึง มีสิทธิ์ได้รับเบี้ยประชุมกรรมการตามพระราชกษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ผมแย้งความเห็น สตง.ครับโดยคุณ นิติกร (125.26.183.249) [07-11-2011 08:51] #4999 (12/23)

มีที่ใหนที่เคยจ่ายเบี้ยประชุมกรณีนี้แล้วถูก สตง.เรียกเงินคืนบ้างหรือป่าวครับโดยคุณ นิติทม. (125.27.207.8) [07-11-2011 11:11] #5002 (13/23)

ส่วนตัวผมเห็นว่าเบิกได้ ตามที่หลายท่านกล่าวมา ซึ่งผมเคยเบิกหลายครั้งแล้ว สตง. ก่ไม่ว่าอะไร
แต่เพื่อนที่อยู่จังหวัดทางภาคอีสานถูก สตง. ให้เรียกเงินคืน ชี้แจงตอบ สตง. แล้ว สตง. ก็ยังยืนยันตามเดิม
ส่วนตัวแล้วฟันธง เบิกได้ ขอให้ท่านพิจารณาเองโดยคุณ นิติกร (125.26.183.249) [07-11-2011 13:16] #5003 (14/23)

จะเบิกจากหมวดใด ครับ แบบว่า ในข้อบัญญัติงบประมาณไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ครับเพราะไม่เคยเบิกเลยโดยคุณ นิติกรมด (172.168.1.193) [07-11-2011 13:44] #5004 (15/23)

ผมเบิกมาหลายครั้งแล้วครับ ผ่านการตรวจสอบของสตง. ไม่มีข้อทักท้วง ส่วนการเบิกผมถือเป็นบรรทัดฐานกรณีความเสียหายครับ หากเสียเยอะก็เบิกเยอะ หากความเสียหายน้อยก็ไม่เบิกเพื่อประหยัดงบประมาณ แต่ขอยืนยันว่าเบิกได้ แต่ต้องแนบเอกสารหลักฐาน ระเบียบกฎหมายที่จะใช้เบิกครับโดยคุณ แลกความเสี่ยง (118.172.126.91) [08-11-2011 07:52] #5009 (16/23)

คุณคิดว่า อยู่ดีไปแต่งตั้งคนมาสอบละเมิด แล้วไม่มีค่าตอบแทนให้เขา คนถูกแต่งตั้งก็เสี่ยงอยู่แล้ว และเสียเวลา แทนที่จะเอาเวลาไปทำงานของตัวเอง ฉะนั้น ผมคิดว่าควรจะมีค่าตอบแทนให้เขาเหมือนกัน(ค่าตอบแทนที่ถูกต้องตามระเบียบน่ะ) ถามว่า แล้วใครจะอยากมาเป็นหล่ะถ้าไม่มีค่าตอบแทนให้โดยคุณ คนหนึ่ง (118.174.21.82) [08-11-2011 09:24] #5011 (17/23)

ผมเบิกมาหลายครั้งแล้ว หนังสือก็บอกชัดแล้วว่าเบิกได้ แล้วจะต้องมาเถียงกันทำไมครับก็เราทำตามระเบียบนี่ครับโดยคุณ อยากให้ใคร่ครวญดู (125.26.46.176) [09-11-2011 10:21] #5019 (18/23)

กรณีที่ท่านเบิกตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ว.322 วันที่ 24 กันยายน 2551 ทั้งที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้แจ้งแนวทางให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติมาเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2554 นัยว่าคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดที่นายกแต่งตั้งไม่สามารถเบิกค่าตอบแทนได้ หากท่านเบิกท่านจะอ้างว่าเบิกตามหนังสือของกรมบัญชีกลางบอกว่าให้เบิกได้โดยที่ไม่ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นซึ่งเป็นหนังสือสั่งการครั้งหลังสุดอย่างนั้นหรือ ไม่ปฏิบัติตามหนังสือสั่งการเบิกชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ครับ ก่อนหน้าวันที่ 12 กันยายน 2554 อาจเบิกได้ แต่หลังจากวันที่ 12 กันยายน 2554 ยังคงเบิกได้อยู่หรือไม่ ลองพิจารณาดู ระเบียบหรือหนังสือสั่งการ 2 ฉบับ ขัดกัน ถือหนังสือสั่งการหลังสุดถูกต้องหรือไม่ หรือต้องชี้แจงหน่วยงานตรวจสอบกันอยู่ร่ำไป เข้าใจว่ากรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจำเป็นต้องกดขี่เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ด้อยกว่าเจ้าหน้าที่ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นของตัวเองโดยใช้ระเบียบและข้อกฎหมายเป็นเครื่องมือบังคับ อาทิเช่นเห็นได้ชัดเรื่อง พ.ต.ก. แตกต่างกันไหม ข้าต้องได้ก่อน เอ็งได้ทีหลังก็แล้วกัน เราเป็นท้องถิ่นมันไม่สำคัญสำหรับเขาหรอกโดยคุณ นักกฎหมาย (125.26.174.39) [10-11-2011 09:32] #5032 (19/23)

หนังสือที่กรมส่งเสริมฯ ลว 12 กันยายน 2554 ที่เห็นว่าเบิกไม่ได้นี้ เลขที่อะไรครับ
ช่วยแจ้งเลขดัวยอยากได้ข้อมูล ขอบคุณครับโดยคุณ นิติกรอุดมการณ์ (182.53.154.55) [10-11-2011 12:37] #5042 (20/23)

ถ้าพูดถึงลำดับศักดิ์ของกฎหมาย พรฎ. ก็คงต้องสูงกว่าระเบียบ หรือหนังสือสั่งการ ผมว่าหนังสือที่กรมส่งเสริมฯ ลว 12 กันยายน 2554 ขัดแย้งกับ พรฎ.เบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม หรือไม่ และทำไมคณะกรรมการสอบละเมิดถูกแต่งตั้งโดย ระเบียบสำนักนายกเหมือนกันแต่ทำไมท้องถิ่นเบิกไม่ได้ มีเหตุผลอย่างไร กฎหมายข้อใด มาตราใด ที่ห้ามมิให้เบิก หากเป็นหนังสือสั่งการมิให้เบิกจริงก็ต้องพิจารณาว่าหนังสือสั่งการชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ ประการใด ท่านอื่นเห็นอย่างไรครับ...โดยคุณ เทศบาลถูกสอบ (223.205.135.242) [22-04-2012 13:23] #6242 (21/23)

กรณีนายอำเภอแต่งตั้งกรรมการสอบฯตามจังหวัดสั่ง เมื่อส่งสำนวนให้นายอำเภอแล้วประธานฯ(ท้องถิ่นอำเภอ) ทำรายงานการประชุมปลอม(กลัวทราบมติ) ส่งขอเบิกเงินค่าตอบแทนกับเทศบาลที่ถูกสอบละเมิด เทศบาลจะเบิกให้ได้ไหม ใช้ระเบียบกฏหมายอะไร รบกวนผู้รู้ตอบด้วยโดยคุณ นตก. (49.48.227.193) [14-12-2012 16:06] #8354 (22/23)

ท้องถิ่นเบิกไม่ได้อย่างแน่นอน ลองโทรไปสอบถาม ผอ.เลอสรร ดูสิ อย่าให้ถึงขนาดต้องทำหนังสือเวียนเรียกเงินคืนเลยโดยคุณ นิติเกิน.. (110.77.202.182) [21-12-2012 14:26] #8396 (23/23)

การเบิกเบี้ยประชุมคกก.สอบสวนทางละเมิด เป็นการเบิกตามหนังสือเวียนจากกรมฯ ถึงสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดทุกจังหวัด ตามหนังสือที่ มท 0803/ว 2095 ลงวันที่ 2 ต.ต.51และตามหนังสือซักซ้อมของกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0406.4/ว 322 ลงวันที่ 24 ก.ย.51 ซึ่งมีการแจ้งเวียนให้รับทราบ ต่อมาหลังจากวันที่ 12 ก.ย.54 ห้ามเบิกเนื่องจากนส.กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0804.4/7994 ลว.12 ก.ย.54 บอกว่าไม่ใช่ คกก.ตามที่กำหนด ซึ่งหนังสือดังกล่าวไม่ได้มีการแจ้งเวียนให้ท้องถิ่นจังหวัดทุหจังหวัดทราบแต่อย่างใด แต่ให้ท้องถิ่นห้ามเบิกต่างกับข้าฯพลเรือน ที่มีสิทธิเบิกได้ .....โดยความเห็นสาวนตัวไม่เห็นด้วย ที่ห้ามและผู้ที่เบิกไปแล้วจะเรียกคืนภายหลัง เพราะ ออกหนังสือโดยไม่มีการแจ้งเวียนให้ทราบเพื่อถือปฏิบัติ จะให้ตัสรู้ได้อย่างไรละ...ขอเชิญร่วมตอบคำถามครับ
ความคิดเห็น
โดย Password (สำหรับสมาชิก)  
Email (สมาชิกไม่ต้องใส่)
รหัสลับ = 7085
กรุณาใส่ตัวเลข *รหัสลับ ที่เห็น :
แทรกรูป ย่อหน้า ตัวหนา ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา ตัวเอียง เส้นใต้ สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา


คลิกที่รูป เพื่อแทรกรูปลงในข้อความ
เลือกรูป ขนาดห้ามเกิน 21 kb

[ สมัครสมาชิก | ปิดหน้าต่างนี้ ]