ึ79

ชื่อ : นางกรศมน ทุ่งฝนภูมิ
ตำแหน่ง : นิติกร 3          
ที่ทำงาน : อบต.บึงงาม กิ่งอ.ทุ่งเขาหลวง จ.ร้อยเอ็ด 
45170
 เบอร์ : (สวงน)
0-4351-8261
.......................         
อีเมลล์ : .................

 

80

ชื่อ : นายสหัสวรรษ  ศักดาอัศวิน
ตำแหน่ง : นิติกร   3       
ที่ทำงาน :อบต.นิคมลำนารายณ์ หมู่ 3
ต.นิคมลำนารายณ์ อ.ชัยบาดาล
จ.ลพบุรี 15130
 เบอร์ : 01-5623836
036-426647
.......................         
อีเมลล์ : sahassawas.s@chaiyo.com
81
ชื่อ : นายร.ต.ธวัช ครูโคกกรวด
ตำแหน่ง : นิติกร  3                 
ที่ทำงาน :  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้แดง
อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
 เบอร์ : 0-1075-1113
0-3845-8459-61
.......................         
อีเมลล์ : tawata99@hotmail.com

 

82
ชื่อ : ทรงวุฒิ ป๋าพนัสสัก (จอร์ส)
ตำแหน่ง : นิติกร 5               
ที่ทำงาน :  สำนักงานเทศบาลตำบลนามะเฟือง 
อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู 39000
โทรศัพท์
 เบอร์ : 07-2267101

.......................         
อีเมลล์ : 
joi_niti@yahoo.com
83
ชื่อ : นายสามารถ  ศรีทรง
ตำแหน่ง : นิติกร 3                  
ที่ทำงาน : นิติกร3 อบต.บ้านทราย 
ต.บ้านทราย  อ.บ้านหมี่  จ.ลพบุรี
 เบอร์ :  06-9077772
036-629263
.......................         
อีเมลล์ :samart_srisong@hotmail.com
รูปยังไม่ได้สแกนเดี๋ยวมาลงให้


84
ชื่อ : ส.อ.สักกะ กุลบุตร
ตำแหน่ง : นิติกร                   
ที่ทำงาน : เทศบาลตำบลบ้านธิ 152 
หมู่ 15 ต.บ้านธิ จังหวัดลำพูน 51180 
 เบอร์ : 0-1024-2176
053-501184 ต่อ 23
.......................         
อีเมลล์ :
85

ชื่อ : นางสาวศิริลักษณ์  กันยา เก๋
ตำแหน่ง : นิติกร    3               
ที่ทำงาน :  อบต.บางนางลี่  อ.อัมพวา  จ.สมุทรสงคราม
 เบอร์ : -
034-733392
.......................         
อีเมลล์ : 

 

 

86

ชื่อ : นายวีรพล อัศพันธ์ 
ตำแหน่ง : นิติกร   3                
ที่ทำงาน :  เทศบาลตำบลยางตลาด อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์
 เบอร์ : 01-9654475
04-9813690
.......................         
อีเมลล์ :
weeraponlaw@thaimail.com 

ฝากไปถึงเพื่อน นิติกร กาฬสินธุ์ ที่ต้องการ
ตั้งชมรมติดต่อด้วยครับ 
้87
ชื่อ : พ.จ.อ.สุริยะ ศาลิคุปต์
ตำแหน่ง : นิติกร                   
ที่ทำงาน : เทศบาลตำบลบ่อพลอย
อ.บ่อไร่ จ.ตราด 23140
 เบอร์ : 0 9767 7831
0 3951 1111 
0-4357-9466   
อีเมลล์ : sa_suriya@yahoo.com 
ึ88
ชื่อ : นาย เชาวฤทธิ์ ถุงปัญญา
ตำแหน่ง : นิติกร  3                 
ที่ทำงาน :  อบต. สันดอนแก้ว
อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
 เบอร์ : 09-9561537
 06-1913786
อีเมลล์ : chouvarit@thaimal.com
89
ชื่อ : นางสาวศศิวิมล สังข์ทองคำ 
ตำแหน่ง : นิติกร  3                 
ที่ทำงาน :  อบต. วังดาล
อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
 เบอร์ : 04-7359478
 

อีเมลล์ : aui_nitikon@thaimail.com 
ึ90
ชื่อ : นายปิยะชาติ ศรีอักเศษ
ตำแหน่ง : นิติกร  3                 
ที่ทำงาน :  เทศบาลตำบลบ้านม่วง
ที่อยู่ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านม่วง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร 47140
 เบอร์ : 042-794100
Fax 042-794113
.......................         
อีเมลล์ : psiougsas@yahoo.com 
91
ชื่อ : นายณรงค์ ดีสันเทียะ
ตำแหน่ง : นิติกร                   
ที่ทำงาน :  อบต.เขาเพิ่ม อ.บ้านนา จ.นครนายก
 เบอร์ : 
 068328464
 036-331065 ,


อีเมลล์ :deesuntie@hotmail.com 
ึ92
ชื่อ : นางสาวควรคิด  ปรีชา
ตำแหน่ง : นิติกร  7 ว             
ที่ทำงาน : สำนักงานเทศบาลเมืองปากพนัง
72 ตำบลปากพนัง  อำเภอปากพนัง  จ.นครศรีธรรมราช 80140
 เบอร์ : 075-517266 ต่อ 202
04-1830365     
อีเมลล์ :-
93
ชื่อ : ส.ต.อ.นพพร ใจพิมพ์สว่าง
ตำแหน่ง : นิติกร  4                
ที่ทำงาน : 
อบต.ทุ่งต้อม อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่
 เบอร์ :
09-5526079
0-5335-5849 ต่อ 17 ,   
อีเมลล์ :
94
ชื่อ : นายวิเชียร อินสองใจ
ตำแหน่ง : นิติกร 4                
ที่ทำงาน : 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์ 60000
 เบอร์ : -
056-326702 ต่อ 22 
อีเมลล์ :
95
ชื่อ : นายธรรมกร  สมรัตน์
ตำแหน่ง : นิติกร  3                 
ที่ทำงาน : 
อบต.ท่าทอง เลขที่1 ตำบลท่าทอง อ.เมือง  พิษณุโลก 65000
 เบอร์ : 06-5673056
055-278380   ต่อ 11
โทรสาร 055-227660  
อีเมลล์ :
ุ96
ชื่อ : นายโกสินทร์ ยิ่งเจริญ
ตำแหน่ง : นิติกร   3       
ที่ทำงาน :  อบต.คลองนครเนื่องเขต
อ. เมือง จ. ฉะเชิงเทรา 24000

 เบอร์ : 06-9733110
038-847426  
อีเมลล์ : ykosin_8rew@yahoo.co.th

จะถือว่าสมบูรณ์เมื่อมีรูปภาพนะครับ   ต่อ หน้าที่ 6 ชื่อ : (นายปกรณ์)
สำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่ส่งรูปและรายละเอียดเข้ามารีบๆทยอยส่งกันเข้ามานะครับแล้วเราจะ
นำมาลงให้โดยส่งทางจม.หรือสแกนส่งมาทางอีเมลล์พร้อมชื่อเบอร์โทรที่ทำงานและรายละ
เอียดเล็กน้อยเราจะลงตามลำดับก่อนหลังที่ส่งมาโดยดูจากวันที่ประทับตาไปรษณีย์ หรือ
วันที่ๆส่งมาทางอีเมลล์ กรุณาส่งรูปสวยๆหล่อมาครับเราจะลงให้และรายละเอียดดังตัวอย่าง

copyrightę:2004 All rights reserved by www.nitikon.com : Thailand   
E-Mail: nitikon101@gmail.com And nitikon@hotmail.com มือถือ 01-0207284 
โดย สมเกียรติ วรรณสุทธิ์ นิติกร องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแหง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่   50350