61

ชื่อ : นายทรงยศ  วรรณทอง
ตำแหน่ง : นักบริหารงานทั่วไป 6           
ที่ทำงาน : อบจ.สกลนคร ต.ธาตุเชิงชุม
อำเภอเมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000
 เบอร์ : 01-7178582
042-711553
.......................         
อีเมลล์ : .................
62 

ชื่อ : นายนิติธรรม  ทองดี
ตำแหน่ง : นิติกร   5       
ที่ทำงาน :อบจ.สกลนคร ต.ธาตุเชิงชุม
อำเภอเมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000
 เบอร์ : 0-6-2425604
0-42-716794
.......................         
อีเมลล์ : .......................... 63
ชื่อ : นายประครองสิน พิมพ์มีลาย
ตำแหน่ง : นิติกร  3                 
ที่ทำงาน :  อบจ.สกลนคร ต.ธาตุเชิงชุม
อำเภอเมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000
 เบอร์ : 01-9640529 
0-42 711553 ต่อ 103
.......................         
อีเมลล์ : ....................... 
64
ชื่อ : นายธนวรรธน์ อภิสรพิบูลย์กิจ
(Mr.ken )
ตำแหน่ง : นิติกร 5               
ที่ทำงาน :  อบต.บางจะเกร็ง
จ.สมุทรสงคราม 75000
โทรศัพท์
 เบอร์ : 
034-723749
.......................         
อีเมลล์ : vector480@msn.com 
65
ชื่อ : นายสถาปัตย์ ลิ้มเสรี
ตำแหน่ง : นิติกร 3                  
ที่ทำงาน : นิติกร3 อบต.โพไร่หวาน อ.เมือง จ.เพชรบุรี
 เบอร์ :  04-1943832
034-493149
.......................         
อีเมลล์ : 


66
ชื่อ : นายศุภฤกษ์ ปวรดุลยวัต
ตำแหน่ง : นิติกร                   
ที่ทำงาน : เทศบาลตำบลบัวเชด 
อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ 32230
 เบอร์ : 0-1718-5425
0-4457-9022
.......................         
อีเมลล์ : touchlaw@yahoo.com 

 

67

ชื่อ : นายสถาพร สอประดิษฐ์
ตำแหน่ง : นิติกร    3               
ที่ทำงาน :  องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงยอง
อ.เมือง จ.ลำพูน 51000
 เบอร์ : 07-1937900
560988
.......................         
อีเมลล์ : 

 

 

68
ชื่อ : นายสมชาติ      เจริญผล
ตำแหน่ง : นิติกร   3                
ที่ทำงาน :  อบต.ดอนกำยาน อ.เมืองฯ     จ.สุพรรณบุรี รหัสไปรษณีย์   72000
 เบอร์ : 0-6707-3872
0-3555-5130
.......................         
อีเมลล์ : legalofficer@thaimail.com

 

 

้69
ชื่อ : ว่าที่ร้อยตรีต่อตระกูล จุลมณี
ตำแหน่ง : นิติกร  3                 
ที่ทำงาน :  เทศบาลตำบลหนองพอก
อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด
45210
 เบอร์ : 0-1626-9167
0-4357-9044
0-4357-9466   
อีเมลล์ : 
ึ70
ชื่อ : นายสมเกียรติ จงหมื่นไวย์
ตำแหน่ง : นิติกร  3                 
ที่ทำงาน :  อบต.ด่านคล้า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 30160
 เบอร์ : 0-1967-53630-4475-3081     
อีเมลล์ : 

(ถ้ามีรูปใหม่ใหญ่กว่านี้ส่งมาให้ด้วยนะครับ)

71
ชื่อ : นายธรรมนูญ นาคสีดี
ตำแหน่ง : นิติกร  3                 
ที่ทำงาน :  ทน.เชียงใหม่
อ.เมือง จ.เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ 50300
 เบอร์ : 01-5682465 โทรสาร 053-259289
053-259288  
อีเมลล์ : U4304174@cm.edu
ึ72
ชื่อ : นายบุญเรือง  หนูซึม
ตำแหน่ง : นิติกร                   
ที่ทำงาน :  อบต.แม่สาย  อำเภอแม่สาย  จังหวัด เชียงราย  57130
 เบอร์ : 01-961-1660
053-644-529
.......................         
อีเมลล์ : pai_maesai@hotmail.com
73
ชื่อ : นางสาวอัจฉรา  เอกพัฒนวงศ์
ตำแหน่ง : นิติกร                   
ที่ทำงาน : 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า  อ.เก้าเลี้ยว  จ.นครสวรรค์
 เบอร์ : 
0-6206-7575 , 0-563-0137
โทรสาร 0-5630-0137  
อีเมลล์ :
atom_au@hotmail.com
ึ74
ชื่อ : สตท.นัฐพงษ์  พาสิงห์
ตำแหน่ง : นิติกร 6ว                
ที่ทำงาน : อบต.บ้านไผ่ ม.2 อ.บ้านไผ่
จังหวัดขอนแก่น 40110
 เบอร์ : 09-7140695
043-276537
.......................         
อีเมลล์ :legadmin@hotmail.com
75
ชื่อ : นายสัญญา  ศาสนนันทน์
ตำแหน่ง : นิติกร  3                 
ที่ทำงาน : 
อบต.สาหร่าย 92 ม.1
อ.ชุมพวง  นครราชสีมา 30270 

 เบอร์ :
09-0816818
044-249147       
อีเมลล์ :
76
ชื่อ : นายศิริวัฒน์ ราชสีห์
ตำแหน่ง : นิติกร 4                
ที่ทำงาน : สังกัดกองตรวจและคุ้มครองคนหางาน กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน
 เบอร์ : 01 - 2902144
038 -659314 ต่อ 103
โทรสาร 038-659314 ต่อ 107      
อีเมลล์ :siriwat2519@chaiyo.com , siriwat2519@yahoo.co.th
77
ชื่อ : จ่าเอก อดุลย์  ฤาชา 
ตำแหน่ง : นิติกร  3                 
ที่ทำงาน : 
อบต.เวียง อ.ฝาง   จ.เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์   50110
 เบอร์ : 0-6963-6362
0-5338-2670   ต่อ 13
.......................         
อีเมลล์ :
ุ78
ชื่อ : นายภาณุพงศ์ ผิวพิมพ์ดี
ตำแหน่ง : นิติกร   3       
ที่ทำงาน :  องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน
อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ 13160
 เบอร์ : 0-9156-1273
0-3523-6352
โทรสาร. 0-3523-6352   
อีเมลล์ : nu8084@hotmail.com 

จะถือว่าสมบูรณ์เมื่อมีรูปภาพนะครับ   ต่อ หน้าที่ 5 ชื่อ : (นางกรศมน ทุ่งฝนภูมิ)
สำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่ส่งรูปและรายละเอียดเข้ามารีบๆทยอยส่งกันเข้ามานะครับแล้วเราจะ
นำมาลงให้โดยส่งทางจม.หรือสแกนส่งมาทางอีเมลล์พร้อมชื่อเบอร์โทรที่ทำงานและรายละ
เอียดเล็กน้อยเราจะลงตามลำดับก่อนหลังที่ส่งมาโดยดูจากวันที่ประทับตาไปรษณีย์ หรือ
วันที่ๆส่งมาทางอีเมลล์ กรุณาส่งรูปสวยๆหล่อมาครับเราจะลงให้และรายละเอียดดังตัวอย่าง

copyrightę:2004 All rights reserved by www.nitikon.com : Thailand   
E-Mail: nitikon101@gmail.com And nitikon@hotmail.com มือถือ 01-0207284 
โดย สมเกียรติ วรรณสุทธิ์ นิติกร องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแหง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่   50350