รายชื่อผู้ประสานงานสมาคมฯ รายจังหวัด

ลำดับที่ จังหวัด ชื่อ- สกุล ตำแหน่ง สังกัด หมายเลขติดต่อ หมายเหตุ
รายชื่อผู้ประสานงานนิติกรท้องถิ่นแห่งประเทศไทย จังหวัดในภาคเหนือ จำนวน 17 คน
1 อุทัยธานี น.ส.กัลยามนต์ จันทร์อินทร์ นิติกรปฏิบัติการ เทศบาลตำบลเมืองการุ้ง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 0879230490  
2 อุตรดิตถ์ นายจารุวัตร์ จันทรคุณาภาส นิติกรชำนาญการ อบจ.อุตรดิต 0938584534  
3 สุโขทัย พ.ต.ต.ชาตรี เขียวภักดี นิติกรชำนาญการพิเศษ ทม.ศรีสัชนาลัย 0872041334  
4 ลำพูน นายนพดล แก้วกาศ นิติกรชำนาญการ เทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน 093131832  
5 ลำปาง  นายจักรพงษ์ คำอักษร นิติกรชำนาญการ อบจ.ลำปาง 095-4199519  
6 แม่ฮ่องสอน   นายเกษม ศักดิ์เรืองพล นิติกรชำญการ เทศบาลตำบลขุนยวม 0646909372  
7 แพร่ นางสาวสุพิชญา เอี่ยมชูกุล นิติกรชำนาญการ   อบต.ดอนมูล 0832034449  
8 เพชรบูรณ์     พงศ์ศักดิ์ ศรีจริยา นิติกรชำนาญการพิเศษ เทศบาลเมืองหล่มสัก 0970181306  
9 พิษณุโลก    นายจิตติพงษ์ แยงคำ นิติกรชำนาญการ เทศบาลตำบลปลักแรด 0810058254  
10. พิจิตร นางสาวสุนิสา พรมหาร นิติกรชำนาญการ อบต.เขาเจ็ดลูก 0818159422  
11 พะเยา นายมนัส ฉันทะ นิติกรชำนาญการพิเศษ ทม.ดอกคำใต้ อ.ดอกคำใต้   0843685900  
12 น่าน    นางสาวศุภลักษณ์ ศรีวิไชย นิติกรชำนาญการ   อบต.ไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน 0885475215  
13​  นครสวรรค์ ส.ต.ท.จง​ นาคตระกูล​ นิติกรชำนาญการ อบต.ตะคร้อ​ อ.ไพศาลี 0899597357  
14 ตาก นายวรพงศ์ คำนาแซง นิติกรชำนาญการพิเศษ อบต.น้ำรึม อ.เมือง 0612718811  
15 เชียงใหม่     นายประพันธ์ จงประเสริฐ นิติกรชำนาญการพิเศษ เทศบาลตำบลหนองแก๋ว อำเภอหางดง 0859527210  
16 เชียงราย   นายสุภกร แก้วแสงอินทร์ นิติกรชำนาญการ ทต.พญาเม็งราย. จ.เชียงราย 0835689325  
17 กำแพงเพชร   นายสมภพ แสงอะโณ นิติกรชำนาญการพิเศษ อบจ.กำแพงเพชร 0896418835  

รายชื่อ ตัวแทนผู้ประสานงานนิติกรท้องถิ่นแห่งประเทศไทย จังหวัดในภาคอิสาน จำนวน 20 คน

1 อุบลราชธานี จ.อ.นิคม เภาพาน นิติกรชำนาญการ อบจ.อุบลราชธานี 0918280864  
2 อุดรธานี นายไชยา ทองสา นิติกรชานาญการพิเศษ เทศบาลนครอุดรธานี 0877248979  
3 อำนาจเจริญ     นายทองไทแท้ องอาจ นิติกรชำนาญการ อบต.เหล่าพรวน อเมือง 0922763654  
4 หนองบัวลำภู     นายสรชัช นภาธนาสกุล   อบต.นิคมพัฒนา อ.โนนสัง 0812742290  
5 หนองคาย จ่าเอกณัฐณ์ เกตุกัณฑ์ นิติกรชำนาญการ เทศบาลตำบลเวียงคุก อ.เมือง จ.หนองคาย 0801875050  
6 สุรินทร์ นายยศภัทร​ งามแสง​ ​   นิติกรชำนาญการ อบจ.สุรินทร์ 0890666177  
7 สกลนคร นายพรนรินทร์ ภูครองหิน นิติกรชำนาญการ  เทศบาลตำบลบะหว้า อำเภออากาศอำนวย 0930833835  
8 ศรีสะเกษ นายวรรณทัศน์ อุบลเหนือ นิติกรชำนาญการ อบต.น้ำคำ อำเภอเมืองฯ 0827557795  
9 เลย นางสาวอชิรญา พรรณการ นิติชำนาญการ อบจ. เลย 0969541429  
10 ร้อยเอ็ด นายเอกภพ โรจนธรรม นิติกรชำนาญการพิเศษ อบจ.ร้อยเอ็ด 0956701549  
11 ยโสธร นางเปรมปวีร์ แสนสุด นิติกรชานาญการ   ทม.ยโสธร อ.เมือง 0926649042  
12 มุกดาหาร  นางสาวกัญญาการณ์ ยุวบุตร นิติกรชำนาญการ เทศบาลตำบลดงหลวง อำเภอดงหลวง   0872378336  
13 มหาสารคาม นายศักดิ์ฎา เจนจัดการ นิติกรชำนาญการ  อบจ.มหาสารคาม    
14 บุรีรัมย์ ประสิทธิ์ พุดสูงเนิน นิติกรชำนาญการ อบต.บ้านยาง ลำปลายมาศ บุรีรัมย์ 0956032255  
15 บึงกาฬ นายปธานิน คำวัง นิติกรชำนาญการ อบต.ชัยพร อ.เมืองบึงกาฬ  083341-6237  
16 นครราชสีมา นางธัญชนก ฤทธิมา นิติกรชำนาญการ อบจ.นครราชสีมา 0814457229  
17 นครพนม นายธวัชชัย สุนี นิติกรชำนาญการ เทศบาลตำบลธาตุพนมใต้ 0883085216  
18 ชัยภูมิ นายวจนพงษ์ พระชัย นิติกรปฏิบัติการ อบต.สระพัง อำเภอบ้านแท่น 065 426 4285  
19 ขอนแก่น ว่าที่ร้อยโท ชำนาญ อาจวาที นิติกรชำนาญการ อบต.บ้านขาม อ.น้ำพอง  0935269559  
20 กาฬสินธุ์ นายกิตติศักดิ์ คำสิลา นิติกรชำนาญการพิเศษ อ.บ.ต.คลองขาม อ.ยางตลาด 0650098895  

รายชื่อ ผู้ประสานงานนิติกรท้องถิ่นแห่งประเทศไทย จังหวัดในภาคกลาง จำนวน 17 จังหวัด

1 กาญจนบุรี นายวรารัตน์ สังข์นาค นิติกรชำนาญการพิเศษ อบจ.กาญจนบุรี  0822142584  
2 ชัยนาท นายณัฐพงษ์ แสงตะคล้อ นิติกรชำนาญการ เทศบาลตำบลวังตะเคียน อ.หนองมะโมง 0899613058  
3 นครปฐม นายวินัย ไฝ่จิตร นิติกรชำนาญการ อบต.ดอนรวก อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม 0847276369  
4 นนทบุรี นางสาวศิริพร โลหะปาน นิติกรชำนาญการพิเศษ อบต.บางรักน้อย อำเภอเมือง  090-0322821  
5  ปทุมธานี นายกฤศ สร้อยสนธิ์ นิติกรชำนาญการ อบจ.ปทุมธานี 0817455525  
6 ประจวบคีรีขันธ์ นายรุ่งวิทย์ ฟักเจริญ   อบจ.ประจวบฯ 0810101449  
7 พระนครศรีอยุธยา นายไพฑูรย์ กาบปี นิติกรชำนาญการพิเศษ ทน.พระนครศรีอยุธยา  0831183046  
8 เพชรบุรี น.ส.ปุณย์ชนัฐ เจียวยี่ นิติกรปฏิบัติการ อบต.ธงชัย 0613365024  
9 ราชบุรี  นายอัมพร แสนสุวรรณ์ นิติกรชำนาญการ ทต.บางแพ อ.บางแพ 0813656375  
10 ลพบุรี อุมารินทร์ ปักเคเต นิติกรชำนาญการ อบจ.ลพบุรี  0922498808  
11 สมุทรปราการ นายกฤษากร สว่างอารมณ์ นิติกรชำนาญการพิเศษ อบต.หนองปรือ 0868729446  
12 สมุทรสงคราม นางพรธิมา เหนือกฤตสกุล นิติกรชำนาญการ อบจ.สมุทรสงคราม 0623915994  
13 สมุทรสาคร นายวิวัฒน์ชัย คำคูเมือง นิติกรชำนาญการพิเศษ เทศบาลนครสมุทรสาคร อำเภอเมือง 081-5605402  
14 สระบุรี กาญจนา สนธินุช นิติกรชำนาญการ เทศบาลเมืองสระบุรี 08966661701  
15 สิงห์บุรี นายธนิศร์พล ขุนอ่อน นิติกรปฏิบัติการ
 
อบต.หัวไผ่ 0859329807 086795959  
16 สุพรรณบุรี นายสมชาติ เจริญผล นิติกรชำนาญการ เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี 0867073872  
17 อ่างทอง นางชุติมา ปั้นงาม นิติกรชำนาญการ อบต.ยี่ล้น อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 0897452647  

รายชื่อ ผู้ประสานงานนิติกรท้องถิ่นแห่งประเทศไทย จังหวัดในภาคตะวันออก จำนวน 8 คน

1 จันทบุรี สมชาย โคตรพัฒน์ นิติกรชำนาญการ ทต.มะขามเมืองใหม่ อ.มะขาม จ.จันทบุรี 0878552545  
2 ฉะเชิงเทรา นายชูศักดิ์ ทองกล่อม นิติกรปฏิบัติการ อบต.แหลมประดู่ 0864642691  
3 ชลบุรี นายจิรภาส ศรีสุข นิติกรชำนาญการพิเศษ อบจ.ชลบุรี 0926386559  
4 ตราด นางสาวอรวรรณ ภู่แดงงาม นิติกรชำนาญการ เทศบาลเมืองตราด 0899335842  
5 นครนายก นางนภาวรรณ จันทรพิทักษ์ นิติกรชำนาญการ อบจ.นครนายก 0906598855  
6 ปราจีนบุรี นางสุวัสสา เสริมศิลป์ (พิมพ์) นิติกรปฏิบัติการ
 
อบต.บ้านสร้าง อำเภอบ้านสร้าง
 
037210309 0944343483  
7 ระยอง นายปิยะพงษ์ ศุภลักษณากร นิติกรชำนาญการ อบต.มาบยางพร 089-1425460  
8 สระแก้ว นายเชิดชาย ท่าประสาร นิติกรชำนาญการ ทต.ป่าไร่ อ.อรัญประเทศ 0890055992  

รายชื่อ ผู้ประสานงาน นิติกรท้องถิ่นแห่งประเทศไทย จังหวัดในภาคใต้ จำนวน 14 คน

1 สุราษฎร์ธานี นายธนภาค คงผอม นิติกรชำนาญการ อบจ.สุราษฎร์ธานี 0987080092  
2 สตูล นายอูหมอด มรรคาเขต นิติกรชำนาญการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล เมือง จ.สตูล 0818975926  
3 ระนอง นายณรงค์ชัย คงผอม นิติกรปฏิบัติการ อบต.เกาะพยาม อ.เมืองระนอง จ.ระนอง 086-3530733  
4 ยะลา นางสาวพรทิพย์ ชุมช่วย นิติกรชำนาญการ  อบต.ลำใหม่ อ.เมืองยะลา 0848616647  
5 ภูเก็ต นายคมกฤช ศรียะพงศ์ นิติกรปฏิบัติการ อบจ. ภูเก็ต ต. ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ. ภูเก็ต 083-7975096  
6 พัทลุง นายวิรัช. รักนิ่ม นิติกรชำนาญการ อบต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง 064-1040389  
7 พังงา นายบุญฤทธิ์ คงสง นิติกรชำนาญการ  อบจ.พังงา 0848399925  
8 ปัตตานี  น.ส. ณัฐธิดา หมัดเส็น นิติกรชำนาญการ อบต.บานา อ.เมืองปัตตานี 0898709445  
9 นราธิวาส นายทศชัย​ แก้วสกุลณี​ นิติกรปฏิบัติการ เทศบาลตำบลรือเสาะ​  0959028102  
10 นครศรีธรรมราช  นางสาวนิสา​ สระ​ศรี​ นิติกร​ปฏิบัติการ​  อบต.เปลี่ยน​ อ.สิชล​  0875093381  
11 ตรัง นางนิตยา นุ้ยเอียด นิติกรชำนาญการ อบจ.ตรัง 0897328822  
12 ชุมพร นายจิรวัฒน์ โพธารส นิติกรชำนาญการ เทศบาลตำบลมาบอำมฤต  จังหวัดชุมพร 084-8389636  
13 กระบี่ นางสาวสุวิกรานต์ นนทศร นิติกรชำนาญการ เทศบาลตำบลเขาพนม  0968951935  
14 สงขลา นางสาวอริศรา ชูเขียว นิติกรชำนาญการ เทศบาลเมืองปาดังเบซาร์ อำเภอสะเดา 0872896963  

รายชื่อ ผู้ประสานงาน นิติกรท้องถิ่นแห่งประเทศไทย เมืองพัทยา

1 เมืองพัทยา​ นายณัฐกานต์ โมคภา​ นิติกรปฏิบัติการ​ ศาลาว่าการเมืองพัทยา 0863446160  

รายชื่อ ผู้ประสานงาน นิติกรท้องถิ่นแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร

 
             
             


หน้าที่ -  รวมคนให้ได้ ประสานคนให้เป็น ขับเคลื่อนให้ทัน  / วลีกวนอู

รวบรวมโดย : นิคม  เภาพาน /กวนอู  อบจ.อุบลราชธานี 
จัดทำโดย : เวบมาสเตอร์ โจ๋เรนเจอร์

****ขอความร่วมมือท่านผู้ประสานสิบทิศ ทุกท่านด้วยนะครับ
***ขั้นตอนในการประสาน
มีแบบฟอร์มให้ 2 แบบ
1.แบบที่ 1 เป็นแบบสำรวจรายบุคคล ซึ่งต้องส่งให้นิติกรทุกท่านกรอกและลงลายมือ แล้วถ่ายส่งหรือนำส่งให้กับผุ้ประสานสิบทิศแต่ละจังหวัด ท่านผู้ประสาน คลิกดาวน์โหลดที่นี่word   /// แบบ pdf คลิกที่นี่
2.แบบที่ 2 แบบสรุปรวมทั้งจังหวัด เพื่อนำข้อมูลที่ได้จากแบบที่ 1 สรุปลงในแบบรภาพรวมของแต่ละจังหวัด (รบกวนท่านผู้ประสานลงนามกำกับท้ายตารางทุกแผ่น) คลิกดาวน์โหลดที่นี่word /// แบบ pdf คลิกที่นี่
3. นำส่งแบบภาพรวมทั้งจังหวัด ได้ที่ทำการสมาคมฯ
4.นำส่งถึงสมาคมภายในวันที่ 4 ก.ย.2562
***ขอขอบคุณท่านผู้ประสานทุกท่านครับ***