ทำเนียบสมาชิกชมรมนิติกร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

สมาชิกทั่วไป

นายธีรเดช นรัตถรักษา 001

สมาชิก 001

นายธีรศร จูพานิชย์ 002

สมาชิก 002

นายวรารัตน์ สังข์นาค 003

สมาชิก 003

นายปราบพาล ฟูศรี 004

สมาชิก 004

นายชัยวัฒน์ เครือกนก 005

สมาชิก 005

นางสาวปิยะฉัตร ศรีน้อย 094

สมาชิก 094

นายประเสริฐ อุ่นจิตติ 088

สมาชิก 088

นายวุฒิชัย แสงศรีบุญเรือง 087

สมาชิก 087

นางปานทิพย์ ธิติศรัณย์ 085

สมาชิก 085

นายเอกสิทธิ์ สังฆะมณี 086

สมาชิก 086

นายพรพจน์ ระบอบ 096

สมาชิก 096

นายสุทธศิลป์ สิงห์วิโรจน์ 095

สมาชิก 095
บุคลากรอื่นๆ
[ ฝ่ายบริหาร ] [ คณะกรรมการ ] [ สมาชิกกิติมศักดิ์ ] [ สมาชิกทั่วไป ] [ สมาชิกสามัญ ]