ทำเนียบสมาชิกชมรมนิติกร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

สมาชิกกิติมศักดิ์

รศ.ดร.กำชัย จงจักรพันธ์

คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นายประวิทย์ เปรื่องการ

ที่ปรึกษาชมรมฯ
บุคลากรอื่นๆ
[ ฝ่ายบริหาร ] [ คณะกรรมการ ] [ สมาชิกกิติมศักดิ์ ] [ สมาชิกทั่วไป ] [ สมาชิกสามัญ ]