ทำเนียบสมาชิกชมรมนิติกร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คณะกรรมการ

นายธีรเดช นรัตถรักษา

ประธานชมรมฯ

ส.ต.ท.มนตรี แดงศรี

รองประธานชมรมฯ

นายธีรศร จูพานิชย์

รองประธานชมรมฯ

นายวรารัตน์ สังข์นาค

รองประธานชมรมฯ

นายปราบพาล ฟูศรี

รองประธานชมรมฯ

นายชัยวัฒน์ เครือกนก

รองประธานชมรมฯ

นายปิยพล บุญมานุช

รองประธานชมรมฯ

นายธิติวุฒฺ


นายธนูชัย


นายณรงค์ศักดิ์


จ่าเอกสันติชัย


นายโสภณ


นายโสภณ รัตนา

กรรมการ

จ่าเอกอัครพล


นายโอภาส


นางสาวสนัสพร


นายกิตติ


นายสมเกียรติ วรรณสุทธิ์

ประชาสัมพันธ์
บุคลากรอื่นๆ
[ ฝ่ายบริหาร ] [ คณะกรรมการ ] [ สมาชิกกิติมศักดิ์ ] [ สมาชิกทั่วไป ] [ สมาชิกสามัญ ]