ทำเนียบสมาชิกชมรมนิติกร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ฝ่ายบริหาร

นายธีรเดช นรัตถรักษา

ประธานชมรมนิติกร อปท.
บุคลากรอื่นๆ
[ ฝ่ายบริหาร ] [ คณะกรรมการ ] [ สมาชิกกิติมศักดิ์ ] [ สมาชิกทั่วไป ] [ สมาชิกสามัญ ]