รายชื่อสมาชิกชมรมนิติกรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

นิติกร  001.  นายธีรเดช                     นรัตถรักษา                                                                         

                    องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก  อำเภอเมือง    จังหวัดพิษณุโลก

นิติกร  002. นายธีรศร                        จูพานิชย์                                                                                               

                    องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง    อำเภอเมือง       จังหวัดระยอง

นิติกร  003.  นายวรารัตน์                  สังข์นาค                                                               

                                  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี     อำเภอเมือง   จังหวัดกาญจนบุรี

นิติกร  004.  นายปราบพาล               ฟูศรี                                                                       

                     เทศบาลตำบลพระอินทราชา     อำเภอบางปะอิน   จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

              นิติกร  005.  นายชัยวัฒน์                     เครือกนก                                                                             

                     เทศบาลตำบลสุนทรภู่    อำเภอแกลง   จังหวัดระยอง

นิติกร   006. นายปิยพล                      บุญมานุช                                                                             

                      เทศบาลเมืองกาญจนบุรี    อำเภอเมือง    จังหวัดกาญจนบุรี   

นิติกร   007.  ส.ต.ท.  มนตรี               แดงศรี                                                  

                     องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน    อำเภอเมือง    จังหวัดฉะเชิงเทรา

นิติกร   008.  นายธิติวุฒิ    วิริยะวุฒิ                                                                               

                      องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง   อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงราย

              นิติกร   009. นายธนูชัย        หุ่นนิวัฒน์                                                                            

                      กองงานผู้ตรวจราชการ   กรุงเทพมหานคร

นิติกร   010.  นายณรงค์ศักดิ์             ชื่นสวัสดิ์                                                                              

                      ฝ่ายเทศกิจ  สำนักงานเขตบึงกุ่ม     กรุงเทพมหานคร

นิติกร    011. จ.อ.สันติชัย                   ศรีทองกลาง                                                                        

                      ศาลาว่าการเมืองพัทยา    เมืองพัทยา   จังหวัดชลบุรี

นิติกร    012.  นายโสภณ                   ผลดีนานา                                                                            

                       เทศบาลตำบลพระอินทราชา     อำเภอบางปะอิน   จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

นิติกร    013.  นายโสภณ                   รัตนา                                                                                     

                                    สมาพันธ์ครูกรมสามัญศึกษา (เดิม)  แห่งประเทศไทย

             นิติกร     014. จ่าเอกอัครพล                 สุพร                                                                      

                       องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม     จังหวัดนครพนม

นิติกร  015. นายโอภาส                     พิพัฒนพงศ์โสภณ                                                             

                    องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์     อำเภอเมือง    จังหวัดเพชรบูรณ์

นิติกร  016. นางสาวสนัชภร            อักษรวิทย์                                                                             

                    องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก   อำเภอเมือง    จังหวัดพิษณุโลก

                นิติกร  017. นายกิตติ                          ฆ้องส่งเสียง                                                                        

                     เทศบาลตำบลบ้านเพ     อำเภอเมือง     จังหวัดระยอง

นิติกร  018.  นายณรงค์      มากบาง                                                                                

                     เทศบาลตำบลแหลมฉบัง   อำเภอบางละมุง   จังหวัดชลบุรี

            นิติกร  019. นายชาตรี                          ชนะกิจเจริญ                                                                       

                                   องค์การบริหารส่วนตำบลลาดใหญ่    อำเภอเมือง    จังหวัดสมุทรสงคราม

นิติกร   020. นายอนุสรณ์                  นิลแพทย์                                                                              

                      องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์    อำเภอเมือง   จังหวัดพิษณุโลก

นิติกร   021.  นายสมพงษ์                  ยศโสทร                                                                               

                      องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระกา   อำเภอวังทอง   จังหวัดพิษณุโลก

นิติกร   022   นางสาวนุจรินทร์    เกศากิจ                                                                   

                      ฝ่ายเทศกิจ  สำนักงานเขตปทุมวัน  กรุงเทพมหานคร

นิติกร   023.  นางสาวจิราวรรณ    ถิ่นนาเมือง                                                           

                      ฝ่ายเทศกิจ  สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย   กรุงเทพมหานคร

นิติกร   024.  นายนิพนธ์                    นกครุฑ                                                               

                      ฝ่ายเทศกิจ   สำนักงานเขตสายไหม  กรุงเทพมหานคร

นิติกร    025.  นายพรชัย                    ลือถาวร                                                                

                      สำนักงานพรชัยทนายความ   อำเภอบางบัวทอง  จังหวัดนนทบุรี

นิติกร    026.  นายศิริวัฒน์                 ราชสีห์                                                                 

                      กรมการจัดหางาน  กระทรวงแรงงาน   กรุงเทพมหานคร

นิติกร    027.  นางสาวนภาวรรณ    ปานเกษม                              

                       องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี    อำเภอเมือง     จังหวัดชลบุรี

นิติกร    028.  นายสมเกียรติ              วรรณสุทธิ์                                                                                

                       องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแหง   อำเภอเวียงแหง   จังหวัดเชียงใหม่  

นิติกร    029.    นางสาวธัญชนก       เกยสูงเนิน                                                           

                         องค์การบริหารส่วนตำบลหัวรอ    อำเภอเมือง   จังหวัดพิษณุโลก

นิติกร    030.    นางสาวสมศรี                           แสงแปลง                                                            

                         องค์การบริหารส่วนตำบลสมอแข    อำเภอเมือง   จังหวัดพิษณุโลก

นิติกร    031.    นายสรวุฒิ                                  ลันสุชีพ                                                                

                         ฝ่ายเทศกิจ   สำนักงานเขตคลองสามวา    กรุงเทพมหานคร

นิติกร    032.     นางสาวนรินทร์                       สมีแจ้ง

                         องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเขิน  อำเภอเมือง   จังหวัดสมุทรสงคราม

นิติกร     033     สิบเอกธวัช                               จงรักษ์ภูวนาถ

                            องค์การบริหารส่วนตำบลคลองท่อม   อำเภอเมือง  จังหวัดกระบี่

นิติกร     034     นายยุทธนา                               รุ่งเรือง

                          องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายก  อำเภอเมือง  จังหวัดนครนายก

นิติกร     035      จ.ส.ต.ศุภกร                             เรืองธีรวงศา

                             เทศบาลตำบลหนองบัว   อำเภอหนองบัว   จังหวัดนครสวรรค์

นิติกร     036      นายมณฑล                               ปั้นดี

                           เทศบาลตำบลบางระกำ   ตำบลบางระกำ   อำเภอบางระกำ  จังหวัดพิษณุโลก

นิติกร      037     นายปฏิภาณ                             จันทร์ใจดี

                                องค์การบริหารส่วนตำบลคุยม่วง   อำเภอบางระกำ  จังหวัดพิษณุโลก

นิติกร      038     นายธนวรรธน์                        อภิสรพิบูลย์กิจ

                           องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม   อำเภอเมือง  จังหวัดสมุทรสงคราม

                นิติกร      039     นายชาติชาย                            อัศวินใจเพ็ชร

                                                องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท    อำเภอเมือง   จังหวัดชัยนาท

                นิติกร      040      นางสาวอมรรัตน์                   สุขแจ่ม

                                              องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก  อำเภอเมือง  จังหวัดพิษณุโลก

                นิติกร       041     นางกุลภัสสร์                          ใจทน

                                                องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี   อำเภอเมือง  จังหวัดลพบุรี

                นิติกร       042     นายเทพสถิต                          ภูดินดาน

                                                 สำนักงานอัยการจังหวัดมหาสารคาม  อำเภอเมือง   จังหวัดมหาสารคาม

                นิติกร      043   ด.ต.ประสิทธิ์                             ยาสาร

                                            องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร   อำเภอเมือง  จังหวัดพิจิตร

                นิติกร      044    นายณัฐสันต์                             ฟ้าประทานชัยกุล

                                            เทศบาลตำบลองครักษ์   อำเภอองครักษ์   จังหวัดนครนายก

                นิติกร       045   นายเอกชัย                                ปราณณรงค์

                                            เทศบาลตำบลเนินกุม     อำเภอบางกระทุ่ม   จังหวัดพิษณุโลก

                นิติกร       046   นายภูมิประพันธ์                     โตชัยภูมิ

                                       เทศบาลตำบลวงฆ้อง  อำเภอพรหมพิราม   จังหวัดพิษณุโลก

                นิติกร       047   นายธรรมกร                             สมรัตน์

                                       องค์การบริหารส่วนตำบลท่าทอง  อำเภอเมือง  จังหวัดพิษณุโลก

นิติกร        048  นายเนติภัทร                             คงจันทร์

                                องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด   อำเภอสิเกา   จังหวัดตรัง

      นิติกร        049   ว่าที่ร้อยตรีชำนาญ   อาจวาที    

                          องค์การบริหารส่วนตำบลพระยืน   อำเภอพระยืน   จังหวัดขอนแก่น

      นิติกร        050   นายพัฒนจักร                            สุทธิประภา

                                 องค์การบริหารส่วนตำบลภูเงิน   อำเภอเสลภูมิ   จังหวัดร้อยเอ็ด

      นิติกร         051   นางสาวสุรัจวดี                        เดชมี

                                 เทศบาลตำบลกันทรารมย์    อำเภอกันทรารมย์  จังหวัดศรีสะเกษ

นิติกร        052   นางสาวรุ้งเพชร                     ชาบาง

                                 องค์การบริหารส่วนตำบลคอรุม   อำเภอพิชัย   จ.อุตรดิตถ์

นิติกร        053   นายภคพงศ์                             สร้อยเพ็ชร์

                                  องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก  อำเภอเมือง  จังหวัดพิษณุโลก

     นิติกร        054    นางสาวสุพรรษา   กองโกย

                                  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ไชยมงคล อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย

                นิติกร         055   นางสาวพรธิมา                      นามวงศ์

                                         องค์การบริหารส่วนตำบลกลางดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

    นิติกร         056   นายสหสกนาจ                        องอาจ

                                   เทศบาลตำบลนาหว้าใหญ่ อำเภอปทุราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ

นิติกร        057    นายธรรมนูญ                         สิงห์สถิตย์

                                  สำนักงานเทศบาลตำบลภูเรือ อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย

นิติกร      058     นายประสูติ                              ไพทูลย์    

                                  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์   อำเภอเมือง   จังหวัดสุรินทร์

    นิติกร   059    สิบโทขวัญชัย                        ช่วยยา

                                  องค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก  อำเภอเมือง   จังหวัดพิษณุโลก

     นิติกร      060      จ.ส.ต.สุเมธ                              ขระเขื่อน  

                                  องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน  อำเภอเมือง  จังหวัดน่าน

    นิติกร       061     นายฤทธิรณ                             แวอาแซ

                                   สำนักงานเทศบาลตำบลตะลุบัน อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี

นิติกร       062     คุณสหัสวรรษ                        ศักดาอัศวิน  

                                   องค์การบริหารส่วนตำบลโนนอุดม กิ่งอำเภอเมืองยาง  จังหวัดนครราชสีมา

นิติกร       063     นายวิชยุตม์                             วงศ์หงส์    

                                   สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ปุ    อำเภอแม่พริก    จังหวัดแพร่

นิติกร       064      นางสาวสุพรรษา โสดารักษ์  

                                   องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตาว    อำเภอแม่สอด   จังหวัดตาก

                นิติกร       065      นายเลิศชาย                           บรรหาร

                                   องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก อำเภอพุทโรสง จังหวัดบุรีรัมย์

     นิติกร        066     นายชาญพิบูณพ์   นาคบุญช่วย

                                    เทศบาลตำบลตลาดไชยา ต.ตลาดไชยา อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี

        นิติกร         067     ส.ต.อ.สถาพร                       ชายป่า

                                          เทศบาลนครพิษณุโลก   อำเภอเมือง  จังหวัดพิษณุโลก

        นิติกร         068      นายภาสกร                          ยงมงคล

                                           สำนักงานเทศบาลตำบลนาคู    อำเภอนาคู    จังหวัดกาฬสินธุ์

        นิติกร         069      นายสังวาล                           ค้นหา

                                          องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุมทรปราการ  อำเภอเมือง  จังหวัดสมุทรปราการ

        นิติกร        070      นางสาวปาริชาติ                  ชาญประเสริฐ

                                    องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทุ่ม   อำเภอเมือง   จังหวัดขอนแก่น

        นิติกร        071     นางสาวดวงจินดา                สอนยศ

                                          องค์การบริหารส่วนตำบลเขาบายศรี   อำเภอท่าใหม่  จังหวัดจันทบุรี

        นิติกร        072     นายสุนทร                              พิกุลหอม

                                        องค์การบริหารส่วนตำบลกระแจะ   อำเภอนายายอาม   จังหวัดจันทบุรี

        นิติกร         073     นายสนธยา                           แสงศรี

                                           องค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า   อำเภอฉลาง   จังหวัดนครศรีธรรมราช

        นิติกร         074     นายสรพงษ์                          จิตต์มั่น

                                           องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง   อำเภอสว่างแดนดิน  จังหวัดสกลนคร

        นิติกร         075       นายปริญญา                        มนประโคน

                                             องค์การบริหารส่วนตำบลมามโป่ง     อำเภอพานทอง  จังหวัดชลบุรี

        นิติกร          076        นายพิศิษฐ์                         ปรมอาษา

                                             องค์การบริหารส่วนตำบลพะยอม   อำเภอวังน้อย   จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

        นิติกร          077        นายเทพประสิทธิ์            จิตอามาตย์

                                             องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะเม็ง    อำเภอดอนตาล  จังหวัดมุกดาหาร

        นิติกร         078       นายกิตติพล                        กองแก้ว

                                             องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้ำไหล   อำเภอคลองลาน  จังหวัดกำแพงเพชร

        นิติกร          079         นางจุฑาธิป                      กตะศิลา

                                              องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาง   อำเภอท่าบ่อ  จังหวัดหนองคาย

        นิติกร          080       นายปกฤช                          สานอินทร์จักร

                                              สำนักงานเทศบาลตำบลต้นนาครัว   อำเภอแม่ทะ   จังหวัดลำปาง

        นิติกร          081        นางสาวจันทร์สมร          วรรณษา

                                              องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล   อำเภอท่าอุเทน  จังหวัดนครพนม

        นิติกร          082        นางสาวจุฑามณี               รัตนมรรคคา

                                            องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม  อำเภอแก่งคอย  จังหวัดสระบุรี

        นิติกร          083        นายดนัย                            ศรีถาวร

                                              องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพธิ์   อำเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา

        นิติกร           084       นางสาวณิชาภัทร            อนุรักษ์โอฬาร

                                              องค์การบริหารส่วนตำบลโคกขาม  อำเภอเมือง   จังหวัดสมุทรสาคร

หมายเหตุ             1.   ข้อมูล    วันที่   22  มกราคม  2551 

2.       หากท่านใดที่สมัครสมาชิกแล้วมีรายชื่อตกหล่น หรือต้องการแก้ไขข้อมูลกรุณาแจ้งมาที่ประธานชมรมฯ  นิติกร  001  เบอร์โทรศัพท์   089-925-4803

 

 

                   


แก้ไขและเพิ่มเติมรายชื่อสมาชิกแบบอัพเดทได้ที่นี่ครับ (เฉพาะท่านประธานชมรมฯ)