องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

                                                                                                                                       ถนน พิษณุโลก-หล่มสัก    อ.เมือง

                                                                                                                                       จ.พิษณุโลก   65000

                                                                                วันที่     9    กันยายน  2549

 

เรื่อง    การก่อตั้งชมรมนิติกรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

เรียน    นิติกรองค์การบริหารส่วนตำบล  เทศบาล  องค์การบริหารส่วนจังหวัด

            เมืองพัทยา  และกรุงเทพมหานคร  ทุกท่าน  

                 ตามที่พวกเรานิติกรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งได้แก่  นิติกรองค์การบริหารส่วนตำบล เทศบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัด

 เมืองพัทยา   กรุงเทพมหานคร  หลายท่านได้มีความคิดเห็นที่สมควรจะมีการก่อตั้งชมรมนิติกรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขึ้น  โดยม

ีวัตถุประสงค์เพื่อการแลกเปลี่ยนความรู้   ประสบการณ์ของวิชาชีพนิติกรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนจะทำให้มีการพัฒนา

วิชาชีพของนิติกรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านของความรู้  ความสามารถ  ประสบการณ์  ค่าตอบแทน ในตำแหน่งวิชาชีพนิติกร

ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  การทำความเข้าใจในบทบาทอำนาจหน้าที่ของนิติกรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้แก่ระบบราชการ

และสังคมได้รับทราบ รวมทั้งจะเป็นการช่วยแก้ไขปัญหาอุปสรรคของนิติกรที่เกิดจากการทำงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปัจจุบัน

ที่มีปัญหาในด้านกฎหมายและระเบียบแนวทางปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นจำนวนมากการเสนอแนะแนวทางการ

ปรับปรุงระเบียบกฎหมายที่ไม่เอื้ออำนวยต่อการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ของรัฐในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 และหากมองในภาพรวมก็จะเป็นการเตรียมความพร้อมในการรองรับการกระจายอำนาจของรัฐสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามท

ี่รัฐธรรมนูญพุทธศักราช  2540ได้บัญญัติไว้ซึ่งย่อมที่จะมีปัญหากฎหมายและวิธีปฏิบัติราชการต่างๆติดตามมาอย่างแน่นอน

ทั้งนี้ในท้ายที่สุดก็เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่นิติกรได้สังกัดอยู่ได้มีการพัฒนาไปโดยยึดหลักธรรมมา

ภิบาล  และ หลักนิติรัฐ ในการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  นั้น            

             
                    
ผมในฐานะที่เป็นนิติกรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคนหนึ่งซึ่งพอที่จะมีประสบการณ์ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ

ในกระบวนการยุติธรรมทางปกครองอยู่บ้างก็ได้มีความคิดเห็นเช่นเดียวกับนิติกรหลายท่านดังกล่าวข้างต้น  และต่อมาเมื่อวันที่   31

  สิงหาคม  2549  ผมได้มีโอกาสไปพบ  รศ.ดร.กำชัย  จงจักรพันธ์  เพื่อนร่วมรุ่นคณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ของผม

 ซึ่งปัจจุบันท่านดำรงตำแหน่ง  คณบดีคณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผมได้เรียนถึงแนวความคิดในเรื่องการก่อตั้งชมรมนิติกร

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับท่าน   ซึ่งท่านแสดงความเห็นด้วยในแนวความคิดดังกล่าว เนื่องจากเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนา

กระบวนการยุติธรรมทางปกครองของไทย   โดยท่านยินดีให้มีการจัดการประชุมการก่อตั้งชมรมนิติกรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 ที่คณะนิติศาสตร์   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์) ผมจึงขออนุญาตท่านเพื่อขอจัดการประชุมนิติกรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  จำนวน  80  ท่าน ในวันอังคารที่ 12 ธันวาคม 2549เวลา 09.00 น.-12.00  น.ที่ห้อง  222  ชั้น 2  คณะนิติศาสตร์   มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์    (ท่าพระจันทร์)  เพื่อก่อตั้งชมรมนิติกรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยผมจะขอเสนอแนวทางการประชุมดังต่อไปนี้


                 1.  ผู้เข้าร่วมการประชุม  จำนวน  80  ท่าน  จะประกอบไปด้วยนิติกรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  คือ

 นิติกรองค์การบริหารส่วนตำบล  นิติกรเทศบาล  นิติกรองค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่ท่านมีความสะดวก  ความพร้อม

 และยินดีเสียสละเวลา  ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาประชุม  ผู้แทนนิติกรกรุงเทพมหานคร  และผู้แทนนิติกรเมืองพัทยา

 ซึ่งจะได้มีการประสานงานแจ้งผู้ที่จะเข้าร่วมประชุมในขั้นตอนต่อไป


               
2.  ในระยะเวลาที่เหลือประมาณ  3  เดือนก่อนจัดการประชุมนั้น ผมใคร่ที่จะขอเชิญชวนเพื่อนนิติกรทุกท่านได้มีส่วน

ช่วยกันร่างข้อบังคับชมรมฯ   ซึ่งอาจจะเรียกได้ว่าเป็น   ฉบับนิติกรพิจารณ์  ขึ้นมา และมีการแสดงความคิดเห็นเพื่อให้ร่างข้อบังคับ

ชมรมฯ มีความตกผลึกมากที่สุด  ทั้งนี้เนื่องจากเวลาในการประชุมในวันที่  12  ธันวาคม   2549  นั้น ใช้เวลาประชุมเพียง  3   ชั่วโมง

   ดังนั้นการประชุมดังกล่าวจึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีการประชุมในลักษณะ  3  วาระรวด  ตั้งแต่การรับหลักการ    การแปรญัตติ 

  การพิจารณาอนุมัติร่างฯ  และประกาศใช้บังคับ และควรมีบทเฉพาะกาลในส่วนของคณะกรรมการชมรมชั่วคราวด้วย 


               
3.  ในการประชุมดังกล่าวจะได้มีการเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการชมรมชั่วคราวตามบทเฉพาะกาลในข้อ   2

  เพื่อทำหน้าที่ในระยะหนึ่งและทำการรับสมัครสมาชิก เมื่อได้มีการรับสมัครสมาชิกของชมรมเรียบร้อยแล้วจึงจะได้มีการเลือกตั้ง

คณะกรรมการฯ ชุดถาวรดำรงตำแหน่งตามวาระที่กำหนดในข้อบังคับโดยสมาชิกของชมรมฯ  และดำเนินกิจกรรมตามวัตถุประสงค์

ของชมรมต่อไป
               
 หนังสือฉบับนี้เป็นเพียงการแสดงความคิดเห็นในแนวทางการก่อตั้งชมรม ฯ ของผมเท่านั้น หากท่านใดมีข้อเสนอแนะ

หรือความคิดเห็นอื่นใดที่จะเป็นประโยชน์ในการก่อตั้งชมรม ฯ ดังกล่าว ขอให้นิติกรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกท่านได้โปรด

แสดงความเห็นในเรื่องนี้ด้วย


                        อนึ่ง  ผมขอขอบคุณ  คุณสมเกียรติ   วรรณสุทธิ์  Webmaster  เว๊บไซด์  www.nitikon.com

 ที่มีส่วนร่วมในการก่อตั้งชมรมนิติกรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนี้  และขอขอบพระคุณ  รศ. ดร. กำชัย  จงจักรพันธ์  คณบดีคณะนิติศาสตร์

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ที่กรุณาให้ใช้สถานที่คณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)ในการจัดการประชุมครั้งนี้

โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ

 

                        จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาแสดงความคิดเห็น  

                                                                                                ขอแสดงความนับถือ

 

                                                                                                                      ธีรเดช  นรัตถรักษา

                                                                                                                     (นายธีรเดช  นรัตถรักษา)

                                                                                                  นิติกร  7วช   องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

 

 

โทร. 089-9254803

เชิญคอมเมนร์แสดงความคิดเห็นและเรื่องที่ต้องการเอาเข้าในที่ประชุมที่นี่ครับ