หน้าแรก
  วัตถุประสงค์ 
  กระทู้ ถาม - ตอบ
  ติดต่อคณะกรรมการ
 

ลงนามถวายพระพรที่นี่


:::เมนูหลัก:::

หน้าหลัก
วัตถุประสงค์การก่อตั้ง
ข้อบังคับชมรมนิติกร
ทำเนียบสมาชิกชมรมนิติกรอปท.
ทำเนียบสมาชิกเวบ
กลุ่มสมาชิกภาคเหนือ
กลุ่มสมาชิกภาคกลาง
กลุ่มสมาชิกภาคใต้
กลุ่มสมาชิกภาคอีสาน
กลุ่มสมาชิกภาคตะวันออก
กลุ่มสมาชิก อบจ.
กลุ่มสมาชิกแฮมนักวิทยุสมัครเล่น
ทำเนียบนิติกร อปท.รุ่น1
ทำเนียบนิติกร อปท.รุ่น2
ทำเนียบนิติกร อปท.รุ่น3
ทำเนียบนิติกร อปท.รุ่น4
ทำเนียบนิติกร อปท.รุ่น5
ทำเนียบนิติกร อปท.รุ่น6
ทำเนียบนิติกร อปท.รุ่น7
ทำเนียบนิติกร อปท.รุ่น8
ทำเนียบนิติกร อปท.รุ่น9
ทำเนียบนิติกร อปท.รุ่น10
ทำเนียบนิติกร อปท.รุ่น11
 
ห้องคุยสดสมาพันธ์นิติกร
ห้องสนทนาอบต.น่ารัก
หน้าส่วนตัวเวบมาสเตอร์
อุปสรรคที่ต้องฝ่าฟัน1
อุปสรรคที่ต้องฝ่าฟัน2
เวบเครื่อข่ายวินัย จ.เชียงใหม่
เวบสมาคมพนักงานส่วนตำบล      
       จ.เชียงใหม
มุมคลายเครียด
ผู้ร่วมบริจาคเช็คเมลล์     
    @nitikon.com ที่นี่

ดาวน์โหลด

ระเบียบหนังสือสั่งการต่างๆ
พระราชบัญญัติ
พระราชกฤษฎีกา
ประกาศ และระเบียบ
แบบคำร้องขอโอนย้าย
ใบสมัครสมาชิกชมรมนิติกร
ใบสมัครสมาชิกเวบ
ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจงาน

มติ ก กลาง 46-47


นังสือกรม 45-48
การจัดซื้อจัดจ้าง อีอ๊อคชั่น
ความก้าวหน้าของพนักงาน
 

บริหารงานบุคคล

แบบเลื่อนระดับในและนอกระดับควบ
เริ่มจากซี 3
*
แบบขอโอนย้าย
ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ใบลาป่วย-กิจ
ใบอนุญาตลาพักผ่อน*
ใบชี้แจงไม่ส่งใบลา*
แบบสมัครพนักงานจ้าง
สัญญาพนักงานจ้าง
ปรับแผนอัตรากำลัง
แบบการสอบสวนวินัยไม่ร้ายแรง*
แบบขอเครื่องราชย
แบบควบคุมและตรวจสอบวันลา
หนังสือลาออกจากราชการ
 

งานอำนวยการ

แบบรายงานและขออนุญาต
ใช้รถยนต์ส่วนกลาง
แบบขอใช้สถานที่ราชการ*
แบบขอยืมพัสดุราชการ*
ใบคำร้องทั่วไป*
ใบเบิกวัสดุ*
รับรองบุคคลเลือกตั้งนอกเขต*
แบบแสดงความพึงพอใจ
แบบขอรับรองเงินเดือน,บุคคล*
แบบขอมีบัตรพนักงาน*
แบบขอมีบัตรสมาชิกอบต
หนังสือมอบอำนาจ
ใบนำส่งของทางไปรษณีย
รับรองจ่ายเงินเดือนสุดท้าย
สำรวจนักเรียนฝึกงาน
แบบฟอร์มจัดตั้งเทศบาล
แบบแสดงความคิดเห็น
แบบสำรวจความต้องการ
แผนพัฒนาบุคลากร
หนังสือแจ้งเรื่องการชี้เขตที่ดิน*
 

งานสวัสดิการ

แบบขอรับเงินบำเหน็จ
ค่าเช่าบ้าน2*
ใบเบิกค่าเดินทางไปราชการ*
แบบขอทุนการศึกษา
เบิกค่ารักษาพยาบาล
ค่าเล่าเรียนบุตร2
แบบรับรองผู้มีสิทธิเบิกค่ารักษา
 

บริหารงานบุคคล

การสรรหาตำแหน่งผู้บริหาร 1   2
ระเบียบเครื่องราชย์
พนักงานละเมิด
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
เลื่อนระดับ  1     2   (ยังไม่ได้
รายชื่อผู้รับเครื่องราชย์ปี48
คุณสมบัติเฉพาะของพนักงานจ้าง
ถาม-ตอบพนักงานจ้าง1    2
ประกาศบริหารงานบุคคลเพิ่ม
การประเมินผลบุคคล
ร่างบริหารงานบุคคล
สถาบันรับรองคุณวุฒ
การเปลี่ยนสายงาน
ประเมินพนักงานจ้าง
การต่อสัญญา
ช่วยราชการ
 

งานอำนวยการ

การใช้รถยนต์
สำรวจเจตนารมย์
การจ่ายเงินผ่านธนาคาร
การตั้งงบไปต่างประเทศ
ระเบียบจ่ายเงิน47
ค่าตอบแทนนักศึกษา
ตั้งงบปี49
การตรวจงาน
 

งานสวัสดิการ

ค่าเช่าบ้านเยี่ยมมาก***
ค่าเช่าบ้าน
เบิกค่าเล่าเรียนบุตร
ค่ารักษาพยาบาล  1     2
ทุนการศึกษา
กองทุน กบถ.
อัตราเงินเดือนแรกเข้า
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  1    2   
อัตราเงินเดือน
อัตราค่าตอบแทน  ค่าจ้าง
หารือการเบิกเบี้ยเลี้ยง
เทียบตำแหน่งเบิกเบี้ยเลี้ยง
บำเหน็จบำนาญ48
ท้องที่เบิกค่าเช่าบ้านไม่ได
การจัดหาที่อยู่อาศัย
ค่ารักษานวดไทย
ค่าตอบแทนสมาชิกอบต
ระเบียบค่าเดินทาง48 และ เพิ่มเติม
ค่าครองชีพ48 และค่าตอบแทน
การลาของสมาชิก ปี42
ระเบียบค่าเดินทางปี 2ก.ย.48
 

อื่น ๆ ที่น่าสนใจ

การประชุมสภา 47
การเลือกตั้ง
บัญชีครุภัณฑ์ 48
ราคาคอมพิวเตอร์ 48
ปรับงบประมาณ
ระเบียบพัสดุ 48
ระเบียบประปา 48
พรบ.อบต.ฉ5
ตั้งเทศบาล
การจ่ายเงินสวัสดิการผู้ป่วยเอดส์
การจ่ายขาดเงินสะสม
ศัพท์ท้องถิ่น
ระเบียบผู้สูงอายุ 45  43
การประเมินความพร้อมการศึกษา
ระเบียบคนพิการ 39
แผนพัฒนาพนักงาน
นโยบายมท.1     1   2    3
จ้างเอกชนทำงาน
คู่มือเลือกตั้ง อบต.
สอนเขียนเว๊ป 1  2
คำแนะนำในการเขียนความ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
     ด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
     ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
     ( ฉบับที่ 6 ) พ.ศ.2548
การเบิกจ่ายค่าเดินทางไปราชการ
    ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
 
แนวทางการปฏิบัติกรณีสรรพากรขอ
    อายัดตามเรื่องเสร็จที่ 498/2548
แนวทางปฏิบัติในการเร่งรัด
    ภาษีค้างชำระ
การเปรียบเทียบคดีละเมิด
    ข้อบัญญัติท้องถิ่น 2547
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
    ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็น
    ของประชาชน พ.ศ.2548
ร่างกฎหมายเกี่ยวกับท้องถิ่น
กฎหมายแนวทางการปฏิบัติงานอปท.
พรบ.พรก ที่เกี่ยวแก่ อปท.
การเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรม
     การตรวจการจ้าง
การเปรียบเทียบคดีละเมิด
    ข้อบัญญัติท้องถิ่น 2547
 

กฏหมายสำหรับท้องถิ่น

กฎหมายหลัก
การเมืองการปกครอง
การบริหารงานบุคคล
การเงินการคลัง
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
 

กฏหมายเฉพาะองค์กร

กรุงเทพมหานคร
เมืองพัทยา
อบจ.
เทศบาล
อบต.
 
สำนักงานเลขานุการปกครอง
วิทยาลัยการปกครอง
ข้อมูลหอกระจายข่าวเชียงใหม่
อีเลนน่าดอทเนท
เอสเอ็มแอล
ศูนย์ข้อมูลเพื่อการบริการ
รัฐธรรมนูญ 2540
ฐานข้อมูลเศรษฐกิจชุมชน
รัฐบาลไทย
ศาลปกครอง
เพื่อพัฒนากฎหมายไทย
ฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐ
ศูนย์บริการข้อมูลอำเภอ
พลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
ข้อมูลภาครัฐ 1111
ศูนย์ประสานงานราชการใสสะอาด
สำนักการรับจ่ายเงินภาครัฐ
ฟรีอีเมลล์ คนไทยดอทคอม
โครงการ sml
ศูนย์บริการกฎหมายสาธารณสุข
 
 
 

อบต.เครือข่ายLink

อบต.ห้วยแก้ว
อบต.ศรีถ้อย พะเยา
อบต.ท่าช้าง จันทบุร
อบต.กุดพิมาน นครราชสีมา
อบต.แม่ไร่ เชียงราย
อบต.แม่ยวม แม่ฮ่องสอน
เทศบาลดงเจน พะเยา
อบต. องครักษ์ นครนายก
อบต.ค้อเขียว สกลนคร
อบต. ดอยงาม เชียงราย
อบต.เมืองแหง เชียงใหม่
อบต.นาตาขวัญ ระยอง
อบต.ปลวกแดง
อบต.แม่สาย เชียงราย
ศบอ.เวียงป่าเป้า เชียงราย
อบต.ตะเคียน นครราชสีมา.
อบต.เชิงดอย เชียงใหม่
อบต.ทีวัง นครศรีธรรมราช
อบต.มะขาม จันทบุรี
อบต.หัวง้ม เชียงราย
อบต.เปียงหลวง เชียงใหม่
อบต.เปียงหลวง เชียงใหม่
 

:: ศูนย์ติดต่อผู้สอบขึ้นบัญชี ::

ศูนย์ติดต่อฯ จ.หนองบัวลำภู
ศูนย์ติดต่อฯ จ.บุรีรัมย์
ศูนย์ติดต่อฯ จ.สตูล
ศูนย์ติดต่อฯ จ.นครปฐม
ศูนย์ติดต่อฯ จ.สมุทรสงคราม
ศูนย์ติดต่อฯ จ.ชุมพร
ศูนย์ติดต่อฯ จ.อุตรดิตถ์
ศูนย์ติดต่อฯ จ.ลพบุรี
ศูนย์ติดต่อฯ จ.สงชลา
ศูนย์ติดต่อฯ จ.เชียงใหม่
ศูนย์ติดต่อฯ จ.มหาสารคาม
ศูนย์ติดต่อฯ จ.แพร่
ศูนย์ติดต่อฯ จ.สุราษฎร์ธานี  
ศูนย์ติดต่อฯ จ.นครนายก
ศูนย์ติดต่อขอนแก่น
ศูนย์ติดต่อเทศบาลแม่สอด จ.ตาก
ศูนย์ติดต่อจ.มุกดาหาร  
ศูนย์ติดต่อฯ จ.ปราจีนบุรี
ศูนย์ติดต่ออบต.หนองปรือจ.กาญจนบุร
ศูนย์ติดต่อราชบุร
ศูนย์ติดต่อแม่ฮ่องสอน  
ศูนย์ติดต่อบัญชีนักวิชาการศึกษา  
    อบต.บ้านใหญ่  จ.นครนายก
ศูนย์ติดต่อจ.ระยอง  
ศูนย์ติดต่อฯ จ.พัทลุง
ศูนย์ติดต่อฯ จ.สุพรรณบุรี
ศูนย์ติดต่อฯ จ.สมุทรปราการ
ศูนย์ติดต่อฯ จ.อ่างทอง
ศูนย์ติดต่อฯ จ.เชียงราย
ศูนย์ติดต่อฯ จ.น่าน
ศูนย์ติดต่อฯ จ.ระนอง
ศูนย์ติดต่อฯ จ.นครสวรรค์
ศูนย์ติดต่อฯ จ.นครราชสีมา
ศูนย์ติดต่อฯ จ.กาญจนบุรี
ศูนย์ติดต่อฯ จ.ลำปาง
ศูนย์ติดต่อฯ จ.สุรินทร์
ศูนย์ติดต่อเทศบาลหินกอง จ.สระบุรี
ศูนย์ติดต่อฯ จ.เพชรบูรณ์
ศูนย์ติดต่อฯ จ.นราธิวาส
ศูนย์ติดต่อฯ จ.ยะลา
ศูนย์ติดต่อฯ อบต.เตย
ศูนย์ติดต่อจ.พิษณุโลก
ศูนย์ติดต่ออบต.วังน้ำเขียวจ.นครปฐม 
เทศบาลสลกบาตร จ.กำแพงเพชร  
ศูนย์ติดต่อบัญชีนักวิชาการศึกษา       
    จ.หนองบัวลำภู
 

ทั่วไป

เช็คเที่ยวบิน
ชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม
ตารางเดินรถไฟ
ตารางเดินรถเมล์
ดิกชั่นนารี่ออนไลน์
ตารางเดินรถ บขส
ข่าวจราจร สวพ 91
พยากรณ์อากาศ
ธนาคารกรุงไทย
ห้องสมุดกฏหมาย
ห้องสมุดดิจิตอล
สนง.ทะเบียนราษฏร์
อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
ค้นหาข้อมูลภาครัฐ
 

กระดานถาม-ตอบ ปัญหากฏหมาย

กฏหมายทั่วไป
กฏหมายครอบครัว
กฏหมายที่ดิน
กฏหมายมรดก
ฎหมายอื่นๆ
 

โพลสำรวจความคิดเห็นต่างๆ

ท่านเห็นด้วยหรือไม่ที่อยาก
จะให้มีการแก้ไขระเบียบ
บริหารงานบุคคลโดยลด
อำนาจของฝ่ายบริหารฯลฯ

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
ไม่มีความเห็น


ผลการ Vote

นิติกรโพล แบบสำรวจความคิดเห็น
ของเวบนิติกร ( ตัวอย่างจากเวบ
กลุ่มเพื่อนฯ )ของเวบนิติกรที่กำลัง
จะออกเองรอผ่านที่ประชุมนิติกร
ก่อนนะครับ
ดูโพลทั้งหมดที่นี่ (ขอความร่วมมือ
ในการแสดงความคิดเห็นหน่อย
นะครับ )

 

 
 
 
 

เดิมนับจาก22/4/48-24/8/50
578,952 คน

 

สาร์นจากชมรมนิติกร อปท. ฉบับที่ 1
แถลงการณ์ชมรมนิติกร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ฉบับที่1(เมื่อนิติกรขอเข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับโครงสร้างตำรวจ)
ฉบับที่2(ขอบคุณกระทรวงมหาดไทยกรณีออกระเบียบว่าด้วยการเบิกเงินอบรมฯ)
ฉบับที่3(กรณีนิติกรบางระจัน สิงห์บุรี ถูกผู้บริหารทำร้ายร่างกาย)
ฉบับที่4(การเปลี่ยนแปลงผู้ทำหน้าที่ ส.อบจ.)
ฉบับที่5(
โครงการประชุมสัมนานิติกร "ทิศทางการพัฒนาตำแหน่งนักกฎหมายภาครัฐ")
ฉบับที่6(
การตั้งศูนย์ให้ความช่วยเหลือกรณีวังน้ำเขียว)
หนังสือจากประธานชมรมถึง รมต.กระทรวงมหาดไทยกรณีนิติกรบางระจัน ถูกทำร้าย
เปิดใจประธานชมรม
ประวัติท่านประธานชมรม
ประกาศชมรมนิติกร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( โปรดฟังอีกครั้งหนึ่ง )
ประกาศฉบับที่ 1(ชมรมได้เกิดขึ้นอย่างเป็นทางการไม่เคว้งคว้างอีกต่อไป)
ประกาศฉบับที่ 2 (ใบสมัครสมาชิก,คณะกรรมการชุดชั่วคราวของชมรม)
ส.ค.ส. 2550 จากพี่ธีรเดช  ประธานชมรม
ประกาศฉบับที่3(เรื่องประกาศใช้ข้อบังคับชมรม)
ประกาศฉบับที่4(เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานศึกษาปัญหาโครงสร้างตำแหน่งนิติกรฯ)
ประกาศฉบับที่5(เรื่องขอเชิญผู้ทรงคุณวุฒิเป็นสมาชิกกิติมศักดิ์)
ประกาศฉบับที่6(เรื่องที่ตั้งชมรมรูปแบบและวิธีการประชุมของคณะกรรมการ)
ประกาศฉบับที่7(เชิญผู้ทรงคุณวุฒิเป็นที่ปรึกษาชมรม)
ประกาศฉบับที่8(เรื่องการแต่งตั้งกรรมการฝ่ายวิชาการ)
หนังสือตอบรับการเข้าร่วมเป็นที่ปรึกษาชมรมฯของท่านทวีศักดิ์(ปลัด อบต.อ่าวน้อย จ.ประจวบ)
หนังสือตอบรับการเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการกิติมศักดิ์ของท่านกำชัยอธิการบดีคณะนิติศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ฯ
ทำเนียบรายชื่อสมาชิกชมรมฯขณะนี้และรหัสที่ใช้ในการโพสกระทู้กระดานเฉพาะสมาชิก

ข่าวเฉพาะที่เกี่ยวกับตำแหน่งนิติกร   และภาพกิจกรรมต่างๆของชมรม

โครงการเสวนานิติกร อปท. ในจังหวัดพิษณุโลก จัดโดย อบจ.พิษณุโลก

ดูภาพใหญ่คลิ๊กที่ภาพ

                                                        ดูภาพกิจกรรมทั้งหมดคลิ๊กที่นี่

ภาพงานประชุมสัมมนาชมรมนิติกร ที่จัดขึ้น ที่โรงแรมเอเชีย กรุงเทพมหานคร 22 ตุลาคม 2550

 ดูภาพกิจกรรมทั้งหมดคลิ๊กที่นี่>>>>>(ภาพกำลังรออัพเดทลงเรื่อยๆอยู่ครับ)

ระเบียบการเบิกจ่ายค่าเดินทาง
ข้อความคิดเห็นก่อนจัดงานและหลังงานที่นี่

ร่างพระราชบัญญัติสภานิติกร โดย มนตรี แดงศรี
แสดงความคิดเห็นที่นี่

ฟ้องคดีใหม่กฎเกณฑ์สร้างภาระแก่นิติกรอปท.
>>>อ่านต่อที่นี่

โดย ธีรเดช  นรัตถรักษา (ประธานชมรมฯ)
การสำรวจข้อมูลผู้ดำรงตำแหน่งนิติกร เพื่อประกอบการพิจารณาจัดทำร่างระเบียบ
การกำหนดเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุ
พิเศษสำหรับนิติกร    อ่านที่นี่
กรอกข้อมูลเตรียมไว้ที่นี่สำหรับนิติกรท้องถิ่นเรา

 
ร่างคำอุทธรณ์คำพิพากษากรณีเทศบาลเมืองตาก จากประธานชมรม  ดูที่นี่
ตัวอย่างหนังสืออบรมนิติกรอปท.รุ่นต่างๆใบสมัครฯ ดูที่นี่
ให้คำปรึกษากฎหมายแก่นิติกร ที่กระทู้นี้โดยตรง
หรือโทรศัพท์ติดต่อที่เบอร์มือถือก็จะสะดวกกว่าครับ
 
(ขอเป็นนอกเวลาทำการนะครับ)โดย ธีรเดช  นรัตถรักษา (ประธานชมรมฯ)
เสวนาปัญหานิติกรท้องถิ่น  โดย ธีรเดช
  นรัตถรักษา (ประธานชมรมฯ)

ขอพูดคุยถึงประเด็นการเรียกรับเงินของ
การเข้ารับราชการ อปท. อ่านต่อที่นี่

มีน้องๆที่พึ่งเข้าทำงานใหม่ได้โทรมา
ปรึกษาหารือเรื่องการประเมินทดลองงาน
6 เดือน  อ่านต่อ

สถาณะการณ์ปัจจุบันเกี่ยวกับการ
เปลี่ยนจากระบบซีเป็นแท่งเงินเดือน  อ่านต่อ

ความต้องการของประชาชนในการที่
อยากให้รัฐธรรมนูญออกมารูปแบบใด  อ่านต่อ

สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลใหม่จากกรมบัญชีกลาง   คลิ๊กที่นี่
ประกาศถึงท่านผู้เข้าชมเวบขอเชิญร่วมบริจาค
เงินเพื่อจัดสร้างเวบชมรม์นี้ สมนาคุณท่านด้วย อีเมล์@nitikon.com    อ่านต่อที่นี่  และรายชื่อผู้ร่วมบริจาค
แนะนำเวบเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย
พนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องวินัย
ก็ดูได้ที่นี่ เกี่ยวกับเรื่องวินัยทั้งหมด(แต่ตอนนี้
ี้ขั้นเริ่มต้น40เปอร์เซ็นรอว่างงานก่อนนะครับ) คลิ๊กที่นี่
                                                   
อ่านข่าวทั้งหมด
นิติกรเป็นลูกเมียน้อยจริงหรือ สะท้อนปัญหาของเราชาวนิติกร มีปัญหาไม่ได้รับความเป็นธรรม
เขียนจดหมายส่งไปลงมติชนได้อีกหนึ่งช่องทางช่วยกันครับ
อ่านที่นี่ต่อ พิเศษน่าสนใจใหม่ด่วนที่สุด
แพ้คดีปกครอง เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับความชอบด้วย
กฏหมายของกฏที่ออกโดยคณะรัฐมนตรี 
 อ่านรายละเอียดทั้งหมดที่นี่ (โดย ธีรเดช  นรัตถรักษา ประธานชมรมฯ)
ชนะคดีปกครองประเมินนิติกร 8 วช แล้ว อ่านที่นี่  
และคำคัดค้านคำให้การกรณีดังกล่าว อ่านที่นี่
(โดย ธีรเดช  นรัตถรักษา ประธานชมรมฯ)
คำพิพากษาศาลปกครองกรณีเทศบาลเมืองตาก ดูที่นี่
        แสดงความคิดเห็นที่นี่
หลักสูตรอบรมศาลปกครองฯลฯ  คลิ๊กที่นี่
เมื่อชมรมนิติกรอปท.จับมือกันกับชมรมเทศกิจ
ร่วมกันทำงานเพื่อพัฒนาบ้านเมือง  อ่านต่อ
กระแสการผลักด้นให้มีการเปลี่ยน
ระบบงานบริหารงานบุคคล  อ่านต่อ
สำหรับท่านใดที่ยังไม่เป็นสมาชิกชมรมนิติกร อปท เร่งหน่อยนะครับ  อ่านต่อ
ตรวจสอบผลการสอบภาค ก กรมส่งเสริมฯ ที่นี่
คำสั่งศาลปกครองทุเลาการบังคับกรณีเทศบาล
ตำบลแก่งเสี้ยน บุรีรัมย์

ท่านที่ประสงค์จะสมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิก
ชมรม (รวมถึงท่านที่ผ่านการอบรมหลักสูตรนิติกร อปท.
รุ่นต่างๆขอเชิญแจ้งความประสงค์สมัครสมาชิก คลิ๊กที่นี่ครับ
ชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมเกี่ยวกับสมาพันธ์
และการจัดตั้งสมาพันธ์  คลิ๊กที่นี่
เอ้าอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นที่ติดตามและน่าติดตาม
มากที่สุดในขณะนี้ ก็เห็นจะเป็นเรื่อง ค่าตอบแทนใน
ตำแหน่งนิติกร ของพวกเราๆท่านๆตอนนี้ก็เป็น
ที่ทราบว่าการเมืองของประเทศเรานี้ยังไม่นิ่ง
 และก็ได้มีพี่ๆเราหลายๆคนที่ติดตามอยู่
 แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับพวกเราด้วยนะครับว่าจะ
รวมตัวกันให้มั่นคงเป็นองค์กรที่เหนียวแน่นแค่ไหน
 ก็เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับและขอให้พวกเรา
ทุกคนร่วมมือกัน และสมัครสมานสามัคคีกันยิ่งขึ้นกว่านี้ มีข้อมูลเพิ่มเติมจะนำมาอัพเดทให้ทราบครับบบบบ
แนวทางการแก้ไขการปฏิบัติหน้าที่ของนิติกร อปท. (กำลังอยู่ในระหว่างที่ประธานชมรมฯและคณะยื่นเสนอต่อสภาร่าง
รัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณา) โดย ส.ต.ทมนตรี  แดงศรี  อ่านไฟล์Acrobatที่นี่   ไฟล์Wordที่นี่  แสดงความคิดเห็นที่นี่
พิเศษน่าสนใจใหม่ด่วนที่สุด
การศึกษาปัญหาโครงสร้างพื้นฐานของนิติกร กทม.
บทความการปฏิบัติราชการแทน หรือรักษาราชการแทน‎   (นายวรฉัตร ส่งสุข) อ่านที่นี่
บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน พรบ,ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ,2550
 
(โดย ธีรเดช นรัตถรักษา)อ่านต่อที่นี่
ชีวิตนักปกครอง  (โดย สิทธิเดช นรัตถรักษา)
อ่านต่อที่นี่

การคำนวนราคากลางราคาก่อสร้างของกองทรัพยากร
อ่านที่นี่
การชี้ขาดอำนาจหน้าที่ของ อปท. โดยประธานชมรมฯ อ่านที่นี่
ศาลปกครองรับฟ้องคดีประเมินนิติกร 8 วช  
อ่านที่นี่

ใครเป็นผู้เสียหายในคดีอาญาของกฏหมายควบคุมอาคาร
อ่านต่อที่นี่
คำฟ้องคดีศาลปกครองกรณีพนักงานเจ้าหน้าที่
ี่รัฐกระทำการโดยมิชอบด้วยกฏหมาย อ่านที่นี่
อำนาจและหน้าที่ อบจ.คืออะไร อ่านต่อที่นี่
สภาพระบบราชการในปัจจุบัน อ่านต่อที่นี่
บทความ "วิชาชีพนิติกรในปัจจุบัน" จาก ธีรเดช นรัตถรักษา นิติกร 7ว  อบจ.พิษณุโลก คลิ๊กที่นี่
"ปัญหาศาลปกครองไทย"  จาก ธีรเดช นรัตถรักษา คลิ๊กที่นี่  
นิติกรเอาแต่อ่านหนังสือสอบเนฯ (โดย ป.ชวน อบต. ) อ่านที่นี่
ปัญหากรณี สตง.เรียกเงินคืนพนักงานส่วนตำบล
เป็นคกก.ตรวจงานจ้างไม่มีสิทธิ์เบิก
ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจงานนี่คือหนังสือ
กรมที่ให้เบิกได้ล่าสุดแต่กรมฯไม่รับผิดชอบบอกพนง.
ไม่มีสิทธิ์เบิกทุกตำแหน่งแต่เราไปดูถ้อยคำในหนังสือกัน แสดงความคิดเห็นที่นี่
อ่านเนื้อข่าวที่นี่
โครงการเงินกู้เศรษฐกิจชุมชน  อ่านต่ออัพเดทแล้ว
เปิดอ่านด่วนที่สุดได้ใครที่มีปัญหามาหาทางออกร่วมกัน

โซล่าเซลล์ 
อ่านต่อ
ถึงเวลาที่เราต้องตื่นตัวเมื่อนิติกร บางระสิงห์บุรี
โดนฝ่ายบริหารรุมชก  อ่านทั้งหมดที่นี่//  ที่นี่  // และที่นี่

ข่าวการเปิดสอบงานราชการ

**หนังสือกรมส่งการปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งนิติกรโดยเฉพาะ**

กรมส่งเสริมเปิดหลักสูตรอบรมวินัยขั้นสูง (นิติกรต้องได้ไปทุกคน)
ระเบียบกระทรวงการคลังการเบิกค่าเดินทางไปราชการ ฉบับใหม่ 2550

กรุณาตั้งกระทู้ให้ถูกที่เพราะตั้งผิดที่จะโดนลบกระทู้ 
จาก WEBMASTER

  

      โพสข่าวใหม่ /อ่านข่าวทั้งหมด

พวกเราเหล่าชาวนิติกร ไม่เคยสิ้นธารน้ำใจ ร่วมเป็นกำลังใจและบริจาคเงินช่วย
เพื่อนเราที่ประสบอุบัติเหตุ และภาพปัจจุบัน  คลิ๊กที่นี่

นิติกรเป็นลูกเมียน้อยจริงหรือ สะท้อนปัญหาของเราชาวนิติกร มีปัญหาไม่ได้รับความเป็นธรรม
เขียนจดหมายส่งไปลงมติชนได้อีกหนึ่งช่องทางช่วยกันครับ อ่านที่นี่ต่อ พิเศษน่าสนใจใหม่ด่วนที่สุด
โครงการประชุมสัมนานิติกร "ทิศทางการพัฒนาตำแหน่งนักกฎหมายภาครัฐ" เร็วๆนี้ >>>อ่านที่นี่
อยากเห็นหลักธรรมาภิบาล จากหนังสือพิมม์มติชน >>>อ่านที่นี่
สรุปผลการดำเนินโครงการสัมมนาเพื่อการจัดตั้งศูนย์เครือข่ายเพื่อแก้ไขปัญหา
และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น(Clinic Center) >>>อ่านที่นี่

ธุรการ 1 ใจเด็ดฟ้องนายก ผู้ว่าสั่งปลดแถมจำคุกไม่รอลงอาญา  อ่านต่อที่นี่
           

การออกข้อบัญญัติตำบลต้องประกาศลงราชกิจจาฯหรือไม่ อ่านคำพิพากษาที่นี่   แสดงความคิดเห็นที่นี่
                                                                   

หนังสือสั่งการจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

  

    ห้องประชุม Online
  ตั้งกระทู้ใหม่ /ดูกระทู้ทั้งหมด
เฉพาะสมาชิกชมรมนิติกร อปท.เท่านั้นโดยใช้รหัสประจำตัว
ทำเนียบรายชื่อสมาชิกชมรมฯขณะนี้และรหัสที่ใช้ในการโพสกระทู้กระดานเฉพาะสมาชิก

  สมัครสมาชิกบอร์ดก่อนโพสที่นี่   /   เข้าล็อคอินที่นี่

  

      ตั้งกระทู้ใหม่ /ดูกระทู้ทั้งหมด

 

ตั้งกระทู้ใหม่ที่นี่  ///  ดูกระทู้ทั้งหมด

 

 เชิญโพสกระทู้สอบถามเกี่ยวกับการทำงานในตำแหน่งหน้าที่นิติกรมีปัญหา เรื่องไหนต้องการปรึกษาเรื่องอะไรเชิญที่นี่ครับ
เฉพาะเรื่องงานเท่านั้นนะครับ
บอร์ดสำรองกรณีที่บอร์ดทุกบอร์ดมีปัญหาเข้าไม่ได้
 กระดานคุยเฟื่องเรื่องงานนิติกรเดิม ถ้าเป็นหัวข้อใหม่ตั้งที่กระทู้ใหม่ข้างบนเลยนะครับ

 

โพสแจ้งความประสงค์โอนย้ายกระทู้ใหม่ที่นี่  ///  ดูกระทู้ทั้งหมด

กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมฯ
สำนักงาน กถ. สนง. ท้องถิ่น จ.สุรินทร์
สนง. ท้องถิ่น จ.อุทัยธานี สนง. ปปช.
สนง. ท้องถิ่น จ.บุรีรัมย์     สนง. ท้องถิ่น จ.เชียงใหม่
สนง. กพ. สำนักงาน กกถ.
สนง. ท้องถิ่น จ.ปราจีนบุรี   สนง. ท้องถิ่น จ.สุรินทร์
สนง. ท้องถิ่น จ.ระยอง สนง. ท้องถิ่น จ.จันทบุรี
สนง. ท้องถิ่น จ.ขอนแก่น สนง. ท้องถิ่น จ.พะเยา
กรมบัญชีกลาง(อีอ๊อคชั่น) สนง. ท้องถิ่น จ.สงขลา
สนง. ท้องถิ่น จ.อุตรดิตถ์ สนง. ท้องถิ่น จ.นครราชสีมา
สนง. ท้องถิ่น จ.พิษณุโลก สนง. ท้องถิ่น อ.เมืองอุตรดิตถ์
สนง.ท้องถิ่น จ.ร้อยเอ็ด สนง. ท้องถิ่น จ.สิงห์บุรี
สนง ท้องถิ่น จ.กาฬสินธุ์ สนง ท้องถิ่น จ.หนองคาย
 

::: รวมลิงค์เครื่อข่าย :::

สมาคม อบต. ชมรมคนเทศบาล
อินเตอร์เน็ตตำบล เครื่อข่ายท้องถิ่น
กลุ่มพัฒนาท้องถิ่น (เก่า) ช่างโยธาไทย
กลุ่มพัฒนาท้องถิ่น (ใหม่) ชมรมปลัด อบต. โคราช
กลุ่มพนักงานส่วนตำบล จ. นพ. สมาคมพนักงานเทศบาล
ศิษย์เก่านิติศาสตร์ มรภ.สารคาม ไทยตำบล
ชมรมช่างโยธา ครูเทศบาล
กลุ่มเพื่อนพนักงานส่วนตำบล พัสดุ.คอม 
สมาพันธ์ปลัด อบต. ชมรมนักพัฒนาชุมชน
กลุ่มเพื่อนพนักงานจัดเก็บรายได้ ชมรมนิติกรสาธารณสุข
ชมรมเทศกิจ กทม. ติดต่อแลกลิ้งได้ที่อีเมลล์
เวบอบต.ออนไลน์ รวมหลากหลายข้อมูล sponser

ภาครัฐที่เกี่ยวกับกฎหมายหน่วยงานราชการที่เกี่ยวกับกฏหมายและเวบให้คำแนะนำกฏหมาย

สนง.กิจการยุติธรรม ผู้ตรวจการ
กฏหมาย สถาบันนิติฯ
รัฐสภา กฏหมายน่ารู้
สนง.ป้องกันยาเสพติด สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตร
กฏหมายรัฐธรรมนูญ ราชบัณฑิตยสถาน
มติ ค.ร.ม กฎหมายเรื่องบ้าน
ข้อมูลทะเบียนราษฎร์มหาดไทย ศาลาว่าการ กทม.
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ กฏหมายอิเล็กทรอ..
กฏหมายไทย สนง.กฤษฏีกา
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ สนง.กองทุนวิจัย
ศูนย์ข้อมูลสำนักนายกรัฐมนตรี กฏหมายก่อสร้าง
กฏหมายระเบียบเกษตร สนง.กำกับหลักทรัพย
แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯฉบับที่ 9 สนง.คณะรัฐมนตรี
ทุนบำเหน็จข้าราชการ กฏหมายควบคุมอาคาร
สนง.ตำรวจแห่งชาติ กรมการประกันภัย
การเลือกตั้ง (กกต.) สนง.ตุลาการ
การขอใบขับขี่ สนง.ปราบปราม
คณะรัฐมนตรี การจดจำตำหนิคนร้าย
ค้นหาฏีกา(คำพิพากษา) สนง.ผู้แทนราษฎร..
การประกันตัวผู้ต้องหา ธ.แห่งประเทศไทย
สนง. ฟอกเงิน การละเมิดลิขสิทธิ์
คณะกรรมการเทคโนฯแห่งชาติ สนง. วิจัยแห่งชาต
ข้อมูลความปลอดภัย สนง. ศาลยุติธรรม
เนติบัณฑิตยสภา ชมรมกฏหมายมุสลิม
คณะปรับปรุงกฎหมาย สนง. ศาสนาแห่งชาต
รวมตัวบทกฎหมาย สารบัญภาครัฐ
สนง. อัยการสูงสุด ห้องสมุดกฏหมาย
สำนักงานพระราชวัง สภาทนายความ
ค้นหาคำพิพากษาศาลยุติธรรม สำนักงานกิจการยุติธรรม
เวบราชกิจจานุเบกษา เวบรวมกฏหมายไทย
ของดีสำหรับชาวเนติฯ สำนักงานอัยการสูงสุด
สำนักงาน ปปช. กฏหมายน่ารู้สภาวิศวกร
สำนักงานคกก.กฤษฏีกา กฏหมาย กพ
เวบกฏหมายไทย กฏหมายอิเลคทรอนิคส์
ปรึกษากฏหมาย กฏหมายออนไลน์
กฏหมายหลายกระทรวง รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
กฏหมายควบคุมอาคารฯลฯ กม.ควบคุมอาคารสนง.การโยธา
กองการศึกษาตำรวจ(สอบนายร้อย) กระดานไทยจัสติค
รู้เวบกฏหมายไหนเด็ดแจ้งที่นี่

ราคาวัสดุก่อสร้างและการประมาณราคา และเรื่องพัสดุ

กฎหมาย/การขออนุญาต เกี่ยวกับงานด้านช่าง ครับ
พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร และกฏกระทรวง หรือจะ Download  ทั้งหมด
พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518  
พระราชบัญญัติขุดดินถมดิน พ.ศ. 2543  
กฎหมายว่าด้วยการชลประทาน จากกรมชลฯ
พระราชบัญญัติทางหลวง
แหล่งรวมกฏหมายก่อสร้าง จาก thaiengineering.com ครับ มีครบทุกอย่าง
หรือไปที่ สนง.คณะกรรมการกฤษฎีกา มีให้ครบอย่างใจต้องการ
ความรู้งานก่อสร้างครับ
มาตรฐานอาคารที่ทำการของราชการ
มาตรฐานงานช่าง ด้านต่างๆ ของกรมโยธาธิการและผังเมือง
การออกแบบและก่อสร้างฝายขนาดเล็ก จากกรมชลฯ น่าสนใจครับสำหรับ อบต.
ฝายในพื้นที่ต้นน้ำลำธาร  
แผ่นดินไหวและการออกแบบโครงสร้างเพื่อการป้องกันแผ่นดินไหว จากกรมโยธาฯครับ
ออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก
การออกแบบโครงสร้าง คสล.โดยวิธีหน่วยแรงใช้งาน แบบออนไลน์ของ ม.สุรนารี
การออกแบบโครงสร้าง คสล.โดยวิธีกำลังประลัย แบบออนไลน์ของม.สุรนารีครับ
ข้อกำหนดในการออกแบบโครงสร้าง คสล.  
ภูมิศาสตร์/แผนที่ครับ ครับ!
ลมและพายุที่ทำให้ฝนตกเมื่อพัดผ่านประเทศไทย ภาพแผนที่จากกรมชลฯครับ
แผนที่ลุ่มน้ำในประเทศไทย
สารสนเทศภูมิศาสตร์บนอินเตอร์เน็ต กรมชลประทาน
โครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
แผนที่ทางหลวง ของกรมทางหลวง มีถนนทางหลวงทุกสายทั่วประเทศ
แผนที่แสดงปริมาณจราจรเฉลี่ยต่อวัน ทั่วไทย ประยุกต์ใช้กับงานอื่นได้ครับ
สิ่งแวดล้อม
น้ำเสียและการบำบัดน้ำเสีย
มาตรฐานน้ำทิ้ง
100 คำถามสิ่งแวดล้อม
ทั่วไป
ผลิตภัณฑ์ที่ต้องได้ มอก. รายชื่อผลิตภัณฑ์และมีรายละเอียดให้ Download
มาตรการการจัดเก็บรายได้ของ อบต.
ศัพท์ช่าง
การประหยัดพลังงานระบบแสงสว่างในอาคาร
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหารงานพัสดุ พ.ศ. 2535
บัญชีเงินเดือนและอัตราค่าจ้างของส่วนราชการ
ตำราสร้างบ้าน ตามคติความเชื่อของคนไทยสมัยก่อนครับ ลองศึกษาดูครับ
IT/การสื่อสาร
E-book รวมตำราด้านวิศวกรรม จากโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมก่อสร้าง
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี 
โทรราคาประหยัด Y-tel1234
ต่อเน็ตฟรี TOTonline บริการดีดีจาก บริษัท.ทศท.คอปอร์เรชั่น
คลีนเน็ต เน็ตสะอาด ชั่วโมงละบาท เพื่อเยาวชนไทย บริการดีๆจาก กสท.
สินสมุทร Call Center สำหรับผู้ที่ใช้คอมพิวเตอร์ ICT(คอมพิวเตอร์เอื้ออาทร)

ดาวน์โหลดล่าสุด
PDFCreator โปรแกรมช่วยสร้าง PDF
โปรแกรม อ่านไฟล์ PDF ขนาดเล็กประสิทธภาพสูง Foxit PDF Reader
โปรแกรมประมาณราคางานพัฒนาแหล่งน้ำ ของกรมทรัพยากรน้ำ
ตารางคำนวณค่างานผิวจราจร AC และ RC ตามเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานทาง
ราคาวัสดุก่อสร้างและค่าแรงปี 2549 ของกลุ่มออกแบบและก่อสร้าง สพฐ.
โปรแกรมประมาณราคารางระบายน้ำ -->โดย ปกาสิต ภาคพรหม วิศวกรโยธา อบต.นาอาน อ.เมือง จ.เลย โทร.0918763
ตารางคำนวณค่าขนส่งและค่าเสื่อมงานทาง
ตารางคำนวณค่าวัสดุและค่าแรงตะแกรงเหล็ก Wire Mesh
โปรแกรมวิเคราะห์โครงสร้าง SUTStructor ของ ม.สุรนารี
แบบมาตรฐานระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก
แบบมาตรฐานระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่
แบบมาตรฐานระบบประปาหมู่บ้าน บาดาลขนาดใหญ่มาก
แบบมาตรฐานระบบประปาหมู่บ้าน บาดาลขนาดใหญ่
แบบมาตรฐานระบบประปาหมู่บ้าน บาดาลขนาดกลาง
แบบถังเก็บน้ำ ฝ.99
โปรแกรมออกแบบฐานรากคอนกรีตเสริมเหล็ก LFOOT(ลาดกระบัง)
โปรแกรมออกแบบส่วนผสมคอนกรีต mixdesign ของกรมชลประทาน
รวมกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับงานด้านช่าง
แบบมาตรฐานพร้อมโปรแกรมประมาณราคางานซ่อมสร้างผิวทางคอนกรีต
แบบมาตรฐานพร้อมโปรแกรมประมาณราคางานซ่อมสร้างผิวทางเคพซีล

Download ทั้งหมด คลิกที่นี่  >>>>>

มาตรฐานการบริหารและการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

มาตรฐานถนน ทางเดินและทางเท้า มาตรฐานการป้องกันอุบัติภัยทางถนน
มาตรฐานไฟฟ้าสาธารณะ มาตรฐานอ่างเก็บน้ำและเขื่อนขนาดเล็ก
มาตรฐานทางระบายน้ำ มาตรฐานการป้องกันและระงับอัคคีภัย
มาตรฐานการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง มาตรฐานการกำกับดูแลโรงงาน
มาตรฐานการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล มาตรฐานการบำบัดน้ำเสีย
มาตรฐานระบบน้ำสะอาด มาตรฐานการควบคุมอาคาร
มาตรฐานการก่อสร้าง บูรณะ และการบำรุงรักษาแหล่งน้ำ มาตรฐานการวางผังเมือง
มาตรฐานการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ มาตรฐานสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
ที่มาข้อมูล http://www.thailocaladmin.go.th/e_book/eb1/eb1.htm
มีข้อมูลหรือบทความใดจะให้เผยแพร่สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อตำแหน่งนิติกรและบุคคลทั่วไปส่งเป็นไฟล์เอกสาร
ที่พิมพ์แล้วมายังที่อยู่ด้านล่าง(ย้ำที่พิมพ์ลงแผ่นดิสหรือซีดีแล้วนะครับเพราะถ้าส่งเป็นเอกสารมาไม่มีเวลาพิมพ์)


ซีดีรวมกฏหมาย อปท.สำหรับท่านที่สนใจ ไว้ใช้ในการปฏิบัติงาน มีจำหน่าย สามชุด  ชุด 1  ชุด 2   ชุด 3
หนังสือคู่มือเตรียมสอบพนักงานส่วนตำบล คลิ๊กที่นี่

  ขออภัยที่ช่วงนี้ผมไม่ค่อยได้อัพเวบเพราะเครียดมาก กำลังชักธงรบกับนายกฯเนื่องจากไม่ได้รับความเป็นธรรมหลายๆอย่าง อย่างแท้จริงแล้วแม้ชีวิตราชการผมจะขาดลงผมก็ต้องเดินหน้าต่อไปทนความกดดันไม่ไหวแล้ว เพื่อเป็นบรรทัดฐานและความเป็นธรรมของคนท้องถิ่นผู้ปฏิบัติอย่างเราขอกำลังใจผมด้วยนะครับ หากแม้นต้องติดคุกเพราะฟ้องศาลปกครองแล้วโดนฟ้องหมิ่นประมาทกลับ ส่งข้าวกล่องไปเยี่ยมผมด้วย ผมทนไม่ไหวแล้ว วันไหนผมขึ้นฟ้องศาลปกครองจะแจ้งอีกทีหนึ่ง ขอกำลังใจไปฟังด้วย กำลังร้องทุกข์ ก.อบต.จังหวัดไปหลายเรื่อง ใจความยังไม่สามารถลงที่นี่ได้
ผมกำลังจะฟ้องนายกกรณีไม่ให้โอนย้าย ทนมานานแล้วไม่ไหวแล้ว
 
 

copyright©:2004 All rights reserved by www.nitikon.com : Thailand   E-Mail:  nitikon@hotmail.com 


 

อัพเดทล่าสุดเมื่อ25/04/08 12:57:14