ผู้เขียน หัวข้อ: ปัญหาประเทศไทยกับการแปรรูปสมุนไพรอย่างยั่งยืน  (อ่าน 491 ครั้ง)

ปุ๊กปิ๊ก แตงโสภา

  • Moderator
  • Newbie
  • *****
  • กระทู้: 5
    • ดูรายละเอียด
ปัญหาประเทศไทยในการเข้าถึงสิทธิการแปรรูปสมุนไพรท้องถิ่นจากกลุ่มประเทศพัฒนา
[/size][/color][/b]


เนื่องจากประเทศไทยเป็นภาคีในอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ (Convention on Biological Diversity: CBD) เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน ค.ศ. 1992 ให้สัตยาบันเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม ค.ศ. 2003 โดยมีผลบงัคบั ใชต้้งัแต่วนั ที่29 มกราคม ค.ศ. 2004 เป็นตน้ มา ซึ่งประเทศไทยไดเ้ขา้ร่วมเป็นภาคีในล าดับ 188 และในปัจจุบนั มีประเทศที่เขา้ร่วมเป็นภาคีแล้วท้งัหมด 193 ประเทศทวั่ โลก

โดยอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพมีวัตถุประสงค์ (Objectives) เพื่อการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ
และการใช้ประโยชน์องค์ประกอบของความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยงั่ ยืน รวมถึงการแบ่งปันผลประโยชน์ที่ได้จากการใช้ทรัพยากรพนั ธุกรรมอย่างยุติธรรมและเท่าเทียมซึ่ งมีหลักเกณฑ์การเข้าถึงตามสิทธิในขอ้กา หนดดงัต่อไปน้ี

กล่าวคือ
1) สิทธิการเข้าถึงอธิปไตยของรัฐเหนือทรัพยากรธรรมชาติ
2) สิทธิในการสร้างเงื่อนไขตามหลกัการเอ้ืออา นวยใหแ้ก่รัฐภาคีอื่น
3) สิทธิซึ่งรัฐภาคีจัดหาให้
4) สิทธิภายใตเ้งื่อนไขหลกัการความตกลงร่วมกนั
5) สิทธิการแจง้ล่วงหนา้ภายใตข้อ้ ตกลงใหค้วามเห็นชอบหรือหลกัความยนิยอม
6) สิทธิการแลกเปลี่ยนผลการวิจัยทางวิทยาศาสตร์
7) สิทธิการแบ่งปันผลของการวจิยัและพฒั นาอยา่ งยตุ ิธรรมและเท่าเทียม


เนื่องจากประเทศที่พัฒนาแล้วจะมีความพร้อมและความเจริญก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี แต่ขาดความอุดมสมบูรณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติ จึงได้เสาะแสวงหาผลประโยชน์ จากทรัพยากรธรรมชาติและภูมิปัญญาท้องถิ่นในประเทศกำลังพัฒนา เพราะมีความอุดมสมบูรณ์
ด้านความหลากหลายทางชีวภาพเป็นอย่างมาก โดยประเทศที่พัฒนาแล้วจะได้รับผลประโยชน์ทางการค้า อย่างมหาศาลโดยการจดสิทธิบัตรจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรแปรรูปที่ได้รับการถ่ายทอด องค์ความรู้มาจาก ผู้ทรงภูมิปัญญาในประเทศกำลังพัฒนา ซึ่งการกระทำเช่นนี้เรียกว่าโจรสลัดชีวภาพเพราะเป็นการฉกฉวย เอาภูมิปัญญาท้องถิ่นจากผู้ทรงภูมิปัญญาไปพัฒนาต่อยอดเพื่อนำมาเป็นผลิตภัณฑ์ของประเทศตน ซึ่งถือได้ว่าการกระทำเช่นนี้ไม่ใช่วิธีการแบ่งปันผลประโยชน์ที่ยุติธรรมและเท่าเทียมอย่างแท้จริง จึงปราศจาก การพัฒนาอย่างยั่งยืน ดังนั้น ประเทศกำลังพัฒนาจึงมีแนวคิด ที่จะปกป้องสิทธิผู้ทรงภูมิปัญญาเพื่อคุ้มครองภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนเขียนโดย สมหญิง แตงโสภา
นิติกร อปท. กรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
ประจำ อบต.หนองผักนาก
ฝ่ายวิชาการชมรมนิติกร อปท.แห่งประเทศไทย

ที่ปรึกษา

บุญฤทธิ์ วระดี
ปลัด อบต.หนองผักนาก , ประธานปลัด อปท. จ.สุพรรณบุรี

เมธี ภูมิศักดิ์
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.หนองผักนาก

ธีรเดช นรัตถรักษา
นิติกร 8 วช อบจ.พิษณุโลก , ประธานชมรมนิติกร อปท.แห่งประเทศไทย

สมเกียรติ วรรณสุทธิ์
นิติกรชำนาญการเทศบาลตำบลหนองบัว
เว็บมาสเตอร์ชมรมนิติกร อปท.แห่งประเทศไทย

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผักนาก จ.สุพรรณบุรี
ชมรมนิติกร อปท.แห่งประเทศไทย


คลิ๊ก  https://drive.google.com/file/d/16oL_5XO9u2TLsufoP7dBcGS-bO4L0T-3/view?usp=sharing
🌸นามกากี  สีเครื่องแบบ แนบเครื่องราช
ใต้เบื้องบาท บารมี  ธ ทรงสี
ด้วยข้าคือ ข้าไท้  ปฐพี
ดวงฤดี  มอบให้  ท้องถิ่นไทย
🌸บั้งสีทอง  ประทับลง  ตรงเหนือบ่า
เศียรครุฑพ่าห์  ราชสีห์  คอปกหมาย
สัญลักษณ์  อปท.  เกริกเกรียงไกร
ทองสดใส  สำนึกมั่น  คุณแผ่นดิน
🙈🙉🙊😇🙏👍📕👼
🌸สมหญิง แตงโสภา นิติกร อปท.4.0🌸