ผู้เขียน หัวข้อ: ลดขั้นตอนส่วนกลางสู่ท้องถิ่น  (อ่าน 253 ครั้ง)

ปุ๊กปิ๊ก แตงโสภา

  • Moderator
  • Newbie
  • *****
  • กระทู้: 5
    • ดูรายละเอียดลดขั้นตอนส่วนกลางสู่ท้องถิ่น


เขียนโดย  น.ส.สมหญิง    แตงโสภา
นิติกรปฏิบัติการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองผักนาก
ฝ่ายวิชาการชมรมนิติกรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย
[/color][/size]


        พระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 มีผลใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด 180 วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา  กล่าวคือ มีผลใช้บังคับวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ.2558  ยกเว้น การจัดทำคู่มือประชาชนของการอนุญาตในแต่ละเรื่อง ซึ่งพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าวได้กำหนดให้ผู้อนุญาตตามกฎหมายจัดทำคู่มือประชาชน ในเรื่องของการอนุญาตทุกประเภทเพื่อเผยแพร่ให้ประชาชนได้ทราบและเข้าใจถึงรายละเอียดของเอกสาร และหลักฐานที่จำเป็นต้องใช้ยื่น รวมทั้งกำหนดขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาของเจ้าหน้าที่  ไว้อย่างชัดเจนและประชาชนก็จะต้องยื่นคำขออนุญาตตามคู่มือประชาชน ในเรื่องนั้นๆ ดังนั้น ในระยะเริ่มแรกจึงต้องให้ผู้อนุญาตตามกฎหมายเตรียมความพร้อมในการจัดทำคู่มือประชาชน ในเรื่องการขออนุญาต ตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม พ.ศ.2558 เป็นต้นไป อีกทั้งต้องจัดทำคู่มือประชาชนเกี่ยวกับการอนุญาตต่างๆ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ.2558 
    โดยมีเหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ ในปัจจุบันมีกฎหมายว่าด้วยการอนุญาตจำนวนมากการประกอบกิจการของประชาชนจะต้องขออนุญาตจากส่วนราชการหลายแห่ง อีกทั้ง กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาตบางฉบับไม่ได้กำหนดระยะเวลา เอกสารและหลักฐานที่จำเป็น รวมถึงขั้นตอนในการพิจารณาไว้ทำให้เป็นอุปสรรคต่อประชาชนในการยื่นคำขออนุญาตดำเนินการต่างๆ ดังนั้น เพื่อให้มีกฎหมายกลางที่จะกำหนดขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตและมีการจัดตั้งศูนย์บริการร่วมเพื่อรับคำร้องและศูนย์รับคำขออนุญาต ณ จุดเดียว เพื่อให้ข้อมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับการขออนุญาตซึ่งจะเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
   เนื่องจากรัฐพึงพัฒนาระบบการบริหารราชการแผ่นดินทั้งราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค   ส่วนท้องถิ่น และงานของรัฐอย่างอื่น ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยหน่วยงานของรัฐต้องร่วมมือและช่วยเหลือกันในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดิน การจัดทำบริการสาธารณะและการใช้จ่ายเงินงบประมาณมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน รวมตลอดทั้งพัฒนาเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีทัศนคติเป็นผู้ให้บริการประชาชน   ให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว ไม่เลือกปฏิบัติ และปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ
    ในการนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีหน้าที่อำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชนตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 มาตรา๕๒  กล่าวคือ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามแนวทางของพระราชกฤษฎีกานี้เกี่ยวกับการอำนวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชนที่สอดคล้องกับบทบัญญัติในหมวด ๗ 
    ทั้งนี้ ให้เป็นหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทยดูแลและให้ความช่วยเหลือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดทำหลักเกณฑ์ดังกล่าว

อ่านรายละเอียดทั้งหมดได้ที่ Link ข้างล่าง (จำนวน 84 หน้า)


คลิ๊ก Link
<iframe src="https://drive.google.com/file/d/15DMroChMTY8QuKp3mxQx7zpAnR9AsEBr/preview" width="640" height="480"></iframe>

https://drive.google.com/file/d/15DMroChMTY8QuKp3mxQx7zpAnR9AsEBr/view?usp=sharing

<iframe src="https://drive.google.com/file/d/15DMroChMTY8QuKp3mxQx7zpAnR9AsEBr/preview" width="640" height="480"></iframe>

<iframe src="https://drive.google.com/file/d/15DMroChMTY8QuKp3mxQx7zpAnR9AsEBr/preview" width="640" height="480"></iframe>


ที่ปรึกษา
             
นายอำนาจ            เพ็ชรวงศ์       นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองผักนาก
นายบุญฤทธิ์             วระดี             ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองผักนาก
นายมณฑล             อินสว่าง     รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองผักนาก
นายเมธี            ภูมิภักดิ์        หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองผักนาก
นายธีรเดช             นรัตรักษา      นิติกร 8 วช องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
                                          ประธานชมรมนิติกรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย
นายสมเกียรติ          วรรณสุทธิ์     นิติกรชำนาญการเทศบาลตำบลหนองบัว
                                          เว็บมาสเตอร์ชมรมนิติกรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย 
นางสาวชญาณ์นันท์    ชัยธิติพันธ์    นิติกรปฏิบัติการเทศบาลตำบลวังน้ำซับ
นางฐิติมา              โฉมใส     นักพัฒนาชุมชนชำนาญการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองผักนาก
นางศิริลักษณ์           สุขสวัสดิ์     นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองผักนาก 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผักนาก  จ.สุพรรณบุรี
ชมรมนิติกรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย                                 
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: Զع¹ 13, 2018, 03:57:28 PM โดย ปุ๊กปิ๊ก แตงโสภา »
🌸นามกากี  สีเครื่องแบบ แนบเครื่องราช
ใต้เบื้องบาท บารมี  ธ ทรงสี
ด้วยข้าคือ ข้าไท้  ปฐพี
ดวงฤดี  มอบให้  ท้องถิ่นไทย
🌸บั้งสีทอง  ประทับลง  ตรงเหนือบ่า
เศียรครุฑพ่าห์  ราชสีห์  คอปกหมาย
สัญลักษณ์  อปท.  เกริกเกรียงไกร
ทองสดใส  สำนึกมั่น  คุณแผ่นดิน
🙈🙉🙊😇🙏👍📕👼
🌸สมหญิง แตงโสภา นิติกร อปท.4.0🌸