นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดไม่เลื่อนขั้นเงินเดือนเพียงผู้เดียวไม่ชอบด้วยกฎหมาย

  • 0 replies
  • 217 views
นิติกรพรขอนำเรียนแนวทางกรณีศึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดไม่เลื่อนขั้นเงินเดือนให้เพียงผู้เดียวโดยให้เหตุผลว่าไม่ผ่านการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดไม่นำระบบเปิดมาใช้ในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนไม่แจ้งผลการประเมินตามมติคณะรัฐมนตรีมาใช้ในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน เป็นการใช้ดุลพนิจโดยไม่เป็นธรรม เป็นการพิจารณาที่ไม่ถูกต้องตามรูปแบบขั้นตอนของกฎหมายและระเบียบของทางราชการ ให้เพิกถอนคำสั่งดังกล่าว โดยให้ประเมินเลื่อนเงินเดือนใหม่ให้ถูกต้องต่อไป มีผู้ขอมาครับท่าน (ค้นโดยนิติกรพร) 08/04/2564 http://www.admincourt.go.th/admincourt/upload/admCase/Document/judgement/PDF/2550/01012-500019-1F-521230-0000071886.pdf