คดีพิพาทเกี่ยวกับการบริหารวานบุคคล การบริหารงานบุคคลที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

  • 0 replies
  • 147 views
นิติกรพรขอนำเรียนแนวทางกรณีศึกษาคดีพิพาทเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงานบุคคลที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เช่น การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินไม่นำระบบเปิดตามมติคณะรัฐมนตรีมาใช้ในการประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือน การไม่แจ้งผลการประเมินไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ศึกษาตามนี้ครับท่าน (ค้นโดยนิติกรพร)

1.คดีพิพาทเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล (ค้นโดยนิติกรพร) http://admincourt.go.th/ADMINCOURT/upload/webcms/Academic/Academic_100320_134842.pdf

2.วิธีแก้ไขหรือบรรเทาความเดือดร้อนเสียหาย อันเกิดจากการบริหารงานบุคคลที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย (ค้นโดยนิติกรพร) http://www.stabundamrong.go.th/web/book/54/b16_54.pdf
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 07-04-2021, 23:35:43 โดย นายพรนรินทร์ ภูครองหิน »