กรรมการสอบสวนวินัยอย่างไม่ร้ายแรงไม่แจ้ง สว.3 ให้ผู้ถูกกล่าวทราบไม่ชอบ

  • 0 replies
  • 32 views
นิติกรพรขอนำเรียนแนวทางกรณีศึกษาการดำเนินการทางวินัยกับข้าราชการคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างไม่ร้ายแรงไม่แจ้ง สว.3 ตามรูปแบบขั้นตอน หรือวิธีการอันเป็นสาระสำคัญ ตามที่กฎหมายกำหนดไว้ การออกคำสั่งลงโทษทางวินัยจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย ให้เพิกถอนคำสั่งดังกล่าว มีผู้ขอมาครับท่าน  "คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขแดงที่ อ. 716/2558" (ค้นโดยนิติกรพร)

http://www.admincourt.go.th/admincourt/upload/admcase/Document/judgement/PDF/2554/01012-541292-1F-580813-0000554777.pdf

นิติกรพรขอนำเรียนกรณีแนวทางการศึกษาการแจ้งข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ (ค้นโดยนิติกรพร)

http://www.admincourt.go.th/admincourt/site/download.php?source=illustration&ids=5295&read=69&file=..|upload|webcms|Academic|Academic_250716_112852.pdf