การโอนมาราชการท้องถิ่น 1 ตุลาคม 2535 ไม่มีสิทธิรับเงินร้อย 25 จากเงินบำนาญปกติ

  • 0 replies
  • 73 views
นิติกรพรขอนำเรียนแนวทางกรณีศึกษา กรณีการโอนมาราชการท้องถิ่น 1 ตุลาคม 2535 ไม่มีสิทธิรับเงินร้อย 25 จากเงินบำนาญปกติ เนื่องจากถูกจำกัดสิทธิด้วยเงื่อนไขเวลาของการเข้าเป็นข้าราชการในราชการส่วนท้องถิ่นตามข้อ 39 (4) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2546 "คำพิพากษาศาลปกครองสุดสุดที่ 329/2550" (ค้นโดยนิติกรพร)

http://www.dla.go.th/upload/document/type2/2552/9/6659_1.pdf?time=1529007020727