ปลดออกจากราชการกรณีผิดอาญามีมลทินหรือมัวหมองแต่ฟ้องเกินระยเวลาไม่รับคำฟ้อง

  • 0 replies
  • 24 views
นิติกรพรขอนำเรียนการที่ข้าราชการถูกปลดออกจากราชการกรณีผิดอาญามีมลทินหรือมัวหมองที่ถูกสอบสวนหากรับราชการต่อไปอาจเสียหายแก่ทางราชการได้ ต่อมาข้าราชการได้รองขอความเป็นธรรมต่อประธานกรรมาธิการปกครองแนะนำให้ฟ้องศาลปกครองแต่ฟ้องเกินระยเวลาไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณา "คำสั่งศาลปกครองสุดสุดที่ 16/2544" (ค้นโดยนิติกรพร)

http://admincourt.go.th/admincourt/upload/admCase/Document/judgement/PDF/2544/01013-440022-2F-440628-0000019000.pdf