เทศบาลไม่ต่อสัญญาจ้างให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจจึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว

  • 0 replies
  • 17 views
นิติกรพรขอนำเรียนแนวทางการศึกษาการที่เทศบาลไม่ต่อสัญญาจ้างให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจจึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว "คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อบ.47/2563" (ค้นโดยนิติกรพร)

http://www.admincourt.go.th/admincourt/upload/admcase/Document/judgement/PDF/2560/03012-600413-1F-630424-0000657406.pdf