หัวหน้าสำนักปลัดลาออกลงสมัครนายกแต่ผลปรากฎว่าไม่ได้เป็นนายกขอกลับเข้ารับราชการ

  • 0 replies
  • 21 views

ินิติกรพรขอนำเรียนแนวทางการศึกษาการที่หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบล ร.ได้ลาออกไปลงสมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรี ร.แต่ผลปรากฎว่าไม่ได้รับการเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรี จึงขอกลับเข้ารับราชการที่เทศบาลตำบล ร.กล่าวคือ นายกเทศมนตรีตำบล ร.ไม่รับให้กลับรับราชการเนื่องจากมีลักษะต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด ถูกดำเนินการทางวินัยและทางอาญาฐานปลอมแปลงเอกสารการรับทุนการศึกษาปริญญาโท ดังนั้น การที่นายกเทศมนตรีตำบล ร.ไม่รับให้กลับเข้ารับราชการจึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว  "คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อบ.35/2563" (ค้นโดยนิติกรพร)

http://www.admincourt.go.th/admincourt/upload/admcase/Document/judgement/PDF/2559/03012-590273-1F-630423-0000657369.pdf