ข้าราชการให้เพิกถอนหนังสือนุญาตให้ลากิจวันศุกร์ถึงวันอาทิตย์ชอบด้วยหรือไม่

  • 0 replies
  • 19 views
นิติกรพรขอนำเรียนการที่ข้าราชการครูฟ้องให้เพิกถอนหนังสือนุญาตให้ลากิจวันศุกร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ยกฟ้อง "คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.77/2563" (ค้นโดยนิติกรพร)

http://www.admincourt.go.th/admincourt/upload/admcase/Document/judgement/PDF/2555/01012-551468-1F-630318-0000656014.pdf