ทางสาธารณประโยชน์ต่อมาเจ้าของที่ดินอ้างว่าเป็นที่ดินของตนเองตามภารระจำยอม

  • 0 replies
  • 18 views
นิติกรพรขอนำเรียนการองค์การบริหารส่วนตำบลได้นำหินลูกรังมาถมทางสาธารณประโยชน์ต่อมาเจ้าของที่ดินอ้างว่าเป็นที่ดินของตนเองตามทางภารระจำยอมจึงนำคีดมาฟ้องเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดให้เพิกถอนที่ดินสาธารณประโยชน์เป็นที่ดินทางภารจำยอมตามคำพิพากษาของศาลยุติธรรม "คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.85/2563" (ค้นโดยนิติกรพร)
http://www.admincourt.go.th/admincourt/upload/admcase/Document/judgement/PDF/2559/01012-591596-1F-630306-0000655449.pdf
นิติกรพรขอนำเรียนการที่ชาวบ้านสี่คนฟ้องเจ้าพนักงานที่ดินการออกโฉนดรุกล้ำแนวเขตเหมืองสาธารณประโยชน์ "คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.65/2563" (ค้นโดยนิติกรพร)
http://www.admincourt.go.th/admincourt/upload/admcase/Document/judgement/PDF/2556/01012-560343-1F-630318-0000656010.pdf
นิติกรพรขอนำเรียนการที่เจ้าของที่ดินขอรังวัดสอบเขตที่ดินกรณีเจ้าของที่ดินข้างเคียงเลื่อนย้ายหลักเขตที่ดินเข้ามาในที่ดินของตนเองโดยเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดได้มารังวัดแต่ผลการรังวัดที่ดินได้เนื้อที่ดินไม่ตรงตามหลักฐานเดิมเจ้าของที่ดินได้ร้องเรียนกรณีดังกล่าวต่อผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภาแต่ก็ไม่ได้รับการแก้ไขจำนวนที่ดินให้ตรงกับที่ระบไว้ในโฉนดที่ดิน จึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองให้เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเพิกถอนหลักเขตที่ย้ายเข้ามาและให้เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดชดใช้ค่าเสียหาย "คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.83/2563" (ค้นโดยนิติกรพร)
http://www.admincourt.go.th/admincourt/upload/admcase/Document/judgement/PDF/2555/01012-551234-1F-630331-0000656628.pdf